ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


PRIMEDBE KOMANDE 2. OKLOPNE ARMIJE UPUĆENE 20. MAJA 1944. KOMANDI 15. BRDSKOG ARMIJSKOG KORPUSA U VEZI NJEGOVOG PREDLOGA ZA DEJSTVA POTČINJE-NIH JEDINICA U OPERACIJI »RESELŠPRUNG«1

Ia, str. pov. br. 9/44 20. 5.2

STROGO POVERLJIVO

Radiogram

Prilog uz K.T.B. Br.....

...3

PREDMET NAČELNIKA

Samo po oficiru!

KR-Blitz Primljeno: 20. 5. u 22.00 Ekspedovano: 20. 5. 14.00 časova

Veza: Vaše Ia str. pov. br. 6/44 od

19. 5. 44.5

25. 5. 944.

str. pov. br. 877/44«

U vezi sa gore navedenim predmetom naređuje se:

I — Opšte odredbe:

1)Cilj operacije »Reselšprung« je razbijanje neprijateljskog komandnog ustrojstva i pozadinske organizacije u prostoru Drvar (Vrhovni štab sa savezničkim vojnim misijama) — Bosanski Petrovac (snabdevački centar i aerodrom), kao i bandi i pozadinskih organizacija koje se zahvate u području operacije »Reselšprung«. Uspeh operacije ima odlučujući značaj za celokupno vođenje borbe u unutrašnjosti zemlje i na obali. Komandanti borbenih grupa moraju biti potpuno svesni značaja operacije da bi zahtevali od svakog pojedinog vojnika odgovarajuće maksimalno zalaganje.7 U ovom smislu formulisati zapovesti borbenim grupama.8

2)Zapovesti koje treba blagovremeno izdati borbenim grupama, pod obavezom čuvanja tajne, moraju sadržati nužne podatke svakoj borbenoj grupi (naročito neprijateljska situacija, zadaci i jačina suseda, odnosno SS-padobranskog bataljona, jasni borbeni zadatak uz naročito naglašavanje onog što je bitno, sadejstvo sopstvenog vazduhoplovstva, obaveštenja i veza, takođe i sa vazduhoplovstvom, podnošenje izveštaja, regulisanje snabdevanja). Zapovest za Borbenu grupu »Princ Eugen« (»Prinz Eugen«), ojačam [Oklopni] grenadirski jurišni bataljon Komande 2. okl. armije, kao i za Borbenu grupu 105. izv. bat. treba izdati telegrafskim putem V SS-brd. AK, za 7. SS-brd. div. zapovest da se da što pre. Sve zapovesti informativno dostaviti K-di 2. okl. armije do 24. 5. 44.

3)Početak operacije »Reselšprung« (X-dan), verovatno 25. 5. 44. Prethodnu zapovest za X-dan izdaje Komanda 2. okl. armije na X minus 1 dan9 XV brd. AK, V SS-brd. AK (za Borbenu grupu »Princ Eugen« i Borbenu grupu 105. izv. bat.), 500. padobranskom bataljonu, K-di vazduhoplovstva Jugoistok, a u isto vreme i komandantu avijacije u Hrvatskoj. X-dan zavisi od pogodnog vremena za padobranski bataljon. XV brd. AK obezbeđuje da se, i po svakoj vremenskoj situaciji, kratko naređenom šifrom, nastupanje svih borbenih grupa može narediti ili prekinuti. Javiti šta se odluči.

4)Formiranje borbenih grupa, prema napred navedenoj vezi, takođe javiti.

5)Dovođenje i potčinjavanje službe bezbednosti, Abvera i ratnih izveštača biće posebno naređeno.

6)Dodelu inžinjerijskih snaga pojedinim borbenim grupama treba specijalno regulisati — javiti K-di 2. okl. armije.

7)Stalno treba računati sa jačim angažovanjem savezničkog vazduhoplovstva (takođe i napadima u niskom letu). Baziranje savezničkog vazduhoplovstva na Visu omogućava napade savezničkog vazduhoplovstva, u borbama na zemlji, na kratkoročni zahtev bandi.

8)Četiri vazduhoplovna trupa za vezu, koje upućuje komandant avijacije u Hrvatskoj treba angažovati kod SS-pado-branskog lov. bataljona, 373 (hrvat.) peš. div., 92. gren. puka (mot.) i kod borbene grupe 7. SS-brd. div.

II — Pojedinosti za napred navedenu vezu:10

Uz tač. 1:

Zadatak za ojač. SS-padobranski lov. bat. daje K-da 2. okl. armije, a XV brd. AK dostaviti informativno.

Uz tač. 2:

Borbenu grupu 373. peš. div. formirati što je moguće jaču (artiljerija, minobacači, pioniri). Nakon deblokade 500. SS-padobranskog lov. bat., bataljon se taktički potčinjava Borbenoj grupi 373. peš. divizije.

Uz tač. 3:

Za Grupu »Lapac«, zavisno od okolnosti, treba brzo da zauzme Vrtoče, tada, prema situaciji, ne-odložno da nastupa na Bos. Petrovac, ili prodorom na severozapad da otvori marševski put 92. gren. puku (mot.). Za obezbeđenje i dovođenje u ispravnost puta dotura Bihać — Bos. Petrovac, XV brd. AK ima da predvidi pionirski bataljon 1. koz. div. (bez 1 č) koji se 25. 5. 44. privlači u Bihać. Grupa »Lapac« posle uspostavljanja veze potčinjava se 92. gren. puku (mot.).

Uz tač. 4:

Za Borbenu grupu 92. gren. puka (mot.) sa naknadno potčinjenim Inž. bat. 1. koz. div. (bez 1 č), presudno je bilo da se brzo i neodložno angažuje u zauzimanju Bos. Petrovca, da razbije tamošnje bande i štabove, kao i da uzme u ruke aerodrom i ustanove za snabdevanje. Tada 92. gren. puk (mot.), oslobađajući i čisteći oblast Bos. Petrovca, prodire delovima na Drvar, sprečava pri tom eventualno povlačenje neprijatelja na putu od Drvara prema severu i uspostavlja vezu sa 500. SS-padobranskim lov. bataljonom, odnosno Borbenom grupom 373. peš. divizije.

Uz tač. 5:

Borbeni zadatak za Borbenu grupu treba tačno formulisati! Nakon uspostavljanja veze sa 92. gren. pukom (mot.), Borbena grupa se potčinjava 92. gren. puku (mot.).

Uz tač. 6:

Za Borbenu grupu 7. SS-brd. div, nakon slamanja neprijatelja zapadno od Mrkonjić-Grada, prodirući, zavisno od okolnosti, širokim frontom ili zbijeno, severno od pošumljene planine između reke Sane i Drvara, uništava tamošnje bande i obezbeđuje pozadinske ustanove, kao i da spreči bežanje prema istoku bandi, odnosno štabova razbijenih kod Drvara. XV Brd. AK strogo rukovodi pokretom Borbene grupe. 1. četa 202. okl. bat. da se do 23. 5. 44. privuče u Banju Luku i po pristizanju da se potčini Oklopnom grenadirskom jurišnom bataljonu Komande 2. okl. armije. Nakon potčinjava-nja, odmah je predvideti na Ključ a potom, kako se predviđa, neodložno na Bos. Petrovac. U slučaju da tamo nema dalje upotrebe, neophodno da stupi u vezu sa 7. SS-brd. div. (zaprečavanje puteva).

Uz tač. 7:

Ojač. 105. izv. bat. (sa potčinjenom SS-tenk. četom) razbija neprijateljske bande koje se nalaze u Livanjskom polju, zauzima neke pozadinske ustanove koje se tamo nalaze, a onda, nastupajući preko Bos. Grahova na Drvar, sprečava izvlačenje bandi, štabova i savezničkih vojnih misija prema jugu. 369. izv. bat. treba da krene u ograničeni prodor od Livna u pravcu Glamoča, da bi mogao izviđati i kontrolisati Glamočko polje, protiv neprijatelja koji se povlači od Drvara, ali s druge strane da zagarantuje sigurno zauzimanje Livna.

Uz tač. 8:

Ojač. 1. puk »Brandenburg« (bez I bat.), sa potčinjenom Hrvatskom borbenom zajednicom11, brzo zauzima Grahovo i odatle neodložno nastupa sa više borbenih grupa, u širokom frontu i uz maksimalno iskorišćavanje domaćih borbenih snaga, na liniju Prekaja — Drvar, da pohvata ili razbije banditske štabove i snage koje se eventualno povlače iz rejona Drvara. Angažovanje za n[aročitu] u[potrebu] pr[ema] posebnoj zapovesti.

K-da 2. OkA

Ia, str. pov. br. 56/44, predmet načelnika

F.d.R.

...12

1Snimak overenog radiograma (pisanog na mašini, u AVII, NAV--T-314, r. 563, s. 711—3. Pečat označen objašnjenjem broj 4 utisnut je pri vrhu svake stranice originala. Redakcija ga objavljuje samo na 1. strani.

2i 6 Svi ovi delovodstveni podaci dopisani su rukom na radio-gramu.

3i 4 Četvrtasti pečati primaoca.

5To je izveštaj K-de 15. BAK-a od 19. maja 1944. o zadacima borbenih grupa u operaciji »Reselšprung« (AVII, NAV-T-314, r. 563, s. 715—6). Objavljuje se kao dokumenat br. 63 u ovoj knjizi.

7Vrhovni komandant oružanih snaga JNA i predsednik SFRJ maršal Josip Broz Tito, govoreći delegaciji opštine Drvar, 15. aprila 1974, o značaju drvarske operacije povodom njene tridesete godišnjice, rekao je, između ostalog, i sledeće:

»Pošto mu nije uspjelo ni u šestoj ofanzivi da razbije Narodno-oslobodilačku vojsku, pokušao je da uništi Vrhovni štab, da mene, na svaki način ili ubije, ili uhvati, da razbije AVNOJ.

Pripreme za to su počele poslije Drugog zasjedanja AVNOJ-a, koje je strašno ozlojedilo Nijemce i ustaše. Svi su oni bili zabrinuti zbog odluka koje smo donijeli i zbog toga što smo tako brzo jačali. Zato su htjeli da nas svakako likvidiraju. A mislili su da će to najlakše postići ako uhvate mene kao vrhovnog komandanta. Tako je došlo do tog desanta.

Za Hitlera je tada bila jako nepovoljna i veoma teška situacija. On je mislio da će mu taj desant uspjeti kao što je, pomoću padobranaca, uspio da otme Musolinija. Ali, ovdje je malo drukčije ispalo...

Narod se nevjerovatno hrabro držao ...

Neuspjeh toga desanta je pokazao da su naša vojska i naš narod nešto sasvim drugo nego što su zamišljali Nijemci, pa i neki naši saveznici ... Mi smo tu uspjeli da se odbranimo, na žalost, sa velikim žrtvama. A to nije bila stvar samo Drvara i Bosne, nego cijele Jugoslavije. Jer to je bio napad na Vrhovni štab i druga najviša tijela koja su stvorena u Jajcu, na AVNOJ, jednom rječju na glavno rukovodstvo cijele zemlje ...

O toj operaciji se malo pisalo. To nije bila samo obična borba kakvih smo imali na stotine i hiljade. To je bila borba na život i smrt... Ta bitka za nas ima historijski značaj. Da nismo tada uspjeli, mnogo štošta se moglo poremetiti ...

To je jedna od najznačajnijih epizoda naše oslobodilačke borbe. I bitka na Neretvi je bila teška, ali smo pobijedili. Najteža bitka koju smo uopće vodili u toku rata u Jugoslaviji, bila je na Sutjesci, gdje smo izgubili oko osam hiljada ljudi. No, ovdje je bilo, uglavnom, najviše rukovodstvo cijele Jugoslavije. Zato drvarska operacija spada u red velikih bitaka...« (Politika ekspres od 1. juna 1974, str. 2).

8Vidi dok. br. 67.

9X minus 1 dan, tj. dan pre početka napada.

10Misli se na dokumenat naveden u objašnjenju br. 5.

11Misli se na četnike (Kroatische Kampfgemeinschaften) — vidi dok. br. 82.

12Nečitak paraf.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument