ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument

IZVEŠTAJ KOMANDE 15. BRDSKOG ARMIJSKOG KORPUSA OD 19. MAJA 1944. KOMANDI 2. OKLOPNE ARMIJE O IZVRŠENIM PRIPREMAMA I ZADACIMA POTČINJENIH JEDINICA ZA OPERACIJU »RESELŠPRUNG«1

STROGO POVERLJIVO

1158-19.5-0145- 2

Prilog uz

K.T.B.

Br........

PREDMET NAČELNIKA

Samo po oficiru!

od 25.5.44.

Str.pov.br.875/44 5

KR

Telegram

K-di 2. okl. armije

Tiče se: »Reselšprunga«6

1)SS-padobranski bat.7 iskače X-dana8 sa jednom grupom na Omar (južno od Drvara), sa jednom na Kamenicu (zapadno od Drvara), odstranjuje tamošnje anglo-američke vojne misije i prodire koncentrično ka Drvaru (stočna pijaca). Tamo je Vrhovni štab i Tito.9 Po sopstvenom nahođenju vezuje štabove i komandne instance Titovog štaba. Grupa za deblokadu nastupa rano X-dana od Srba prema istoku.

2)1. puk. grupa 373. div.10 nastupa rano X-dana od Srba prema istoku, deblokira još istog dana SS-padobranski bataljon u Drvaru i uništava u rejonu Drvara zatečene komandne instance Titovog štaba. Nastojati na vezi sa Bosanskim Petrovcem.

3)Grupa »Lapac« (1 bat.),11 nastupajući preko Kulen-Vakufa, zauzima X-dana Vrtoče i, za slučaj potrebe, pored držanja Vrtoča otvara put Bihać — Vrtoče. Nakon stizanja motorizovane grupe iz Bihaća za Vrtoče, Grupa »Lapac« ostaje za obezbeđenje puta.

4)Ojačani 92. mot. puk sa potčinjenim 54. brd. izv. bat., nastupajući preko Vrtoča, zauzima X-dana Bosanski Petrovac, obezbeđuje tamo zatečena pozadinska skladišta i uništava zatečene komandne instance. Sa Grupom »La-pac« (1 bat. 373. div.), upućenom na Vrtoče i Bosansku Krupu (1 puk 2. hrvat. lov. brigade),12 tražiti vezu.13

5)1 puk. grupa 2. hrvat. lov. brigade nastupa X-dana od Bosanske Krupe na Bosanski Petrovac. U Vrtoču uspostaviti vezu sa 92. motorizovanim pukom.

6)7. SS-brd. div. napada sa 1 bat. grupom od Banje Luke, preko [Han-] Kola, na Ključ, sa 1 pukovskom grupom od Jajca, preko Berića, na Mliništa, a odatle, prema nahođenju divizije, na zapad do rejona Bosanski Petrovac — Drvar, sa zadatkom da spreči izvlačenje neprijateljskih snaga prema istoku, da obezbedi neprijateljska skladišta za snabdevanje i da razbije neprijateljski komandni aparat.14

7)Ojačani 105. SS-izv. bat. sa potčinjenim 369. izv. bat. napada X-dana, nastupajući od Livna duž Livanjskog polja preko Bosanskog Grahova na Drvar, sprečava neprijateljske proboje prema jugoistoku i razbija neprijateljski komandni aparat. U Bosanskom Grahovu naši četnici, u Drvaru naši padobranci.15

8)Ojač.[ani] 1. puk »Brandenburg« nastupa X-dana od Knina prema severu. Zauzima rejon Bosanskog Grahova i prebacuje se, angažovanjem za n[aročitu] u[potrebu], u rejon rečica Drvara — Glamoč, protiv neprijateljskog izvlačenja iz rejona Drvara, razbija neprijateljski komandni aparat i traži vezu sa puk. grupom SS-divizije, koja nastupa od Jajca prema Drvaru.16

9)Šifru »Reselšprung X-dan datum« daje se, po odobrenju armije, 7. SS-brd. div., 105. SS-izv. bataljonu, 1. puku »Brandenburg« i 373. diviziji.

10)Računati sa neprijateljskim niskoletećim napadima.

11)Znaci raspoznavanja za prijateljsko mesno stanovništvo: bela traka na levoj mišici ili bela — a zatim crvena — signalna raketa.

Predato: 19. 5. 07,00«

K-da XV Brd. AK Ia, str. pov. br. 6/44 (Predmet načelnika) 19. 5. 1944.

...18

1Snimak telegrama (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-314, r. 563, s. 715—6. Primedbe K-de 2. OkA na ovaj izveštaj objavljuju se kao dok. br. 64 u ovoj knjizi.

2i 5 Dopisano rukom.

3i 4 Pečati primaoca.

6»Rosselsprung«. U jugoslovenskoj istoriografiji ova operacija se naziva: drvarska operacija. Mnogi je nazivaju »Konjički skok«, »Skok konjića« i slično. Redakcija smatra da je najpravilnije da se ova operacija naziva drvarskom, odnosno »Reselšprung«.

7Reč je o 500. SS-padobranskom lovačkom bataljonu (vidi dok. br. 66. i tom IV, knj. 25, dok. br. 185 i 186.).

8Dan »X« je u stvari dan napada: 25. maj 1944. Lozinka za ope-raciju »Reselšprung« bila je »Bliher« (Blucher«1 — vidi AVII, NAV--T-314, r. 563, s. 915: naređenje 15. BAK-a od 24. maja 1944.

9Za desant 500. SS-padobranskog bataljona (654 padobranca) formirano je 9 borbenih grupa (6 grupa se prebacivalo transportnim jedrilicama, a ostale 3 su bile padobranske grupe). Borbena grupa »Panter« (»Panther«) imala je zadatak da zauzme sedište Vrhovnog štaba NOV i POJ i zarobi Tita, dok su borbene grupe »Grajfer« (»Gre-ifer« — »Hvatač«) i »Breher« (»Brecher« — »Razbijač«) imale zadatak da zauzmu sedište anglo-američke vojne misije (vidi tom IV, knj. 25, dok. br. 186).

10To je bila Borbena grupa »Vilam« (ojačani 384. puk) — vidi dok. br. 81.

11Bliže o sastavu te grupe vidi dok. br. 81.

12Tačan naziv te brigade je: 2. lovački zdrug.

13Vidi dok. br. 81.

14Opširnije o tome vidi zapovest 7. SS-divizije »Princ Eugen« od 23. maja za operaciju »Reselšprung« (tom IV, kaj. 25, dok. br. 184).

15Vidi dok. br. 81.

16Opširnije o dejstvima 1. puka »Brandenburg« vidi dok. br. 82.

17Dopisano rukom.

18Nečitak paraf.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument