ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREĐENJE KOMANDE 2. OKLOPNE ARMIJE OD 18. MAJA 1944. KOMANDI 15. BRDSKOG ARMIJSKOG KORPUSA ZA IZVRŠENJE PRIPREMA ZA OPERACIJU »ŠAH« PROTIV JEDINICA 4. KORPUSA NOVJ NA PODRUČJU BANIJE I

KORDUNA1

Radiogram

STROGO POVERLJIVO

KR

Poslat: 18. 5. u 22.00

Primljen: 19. 5. u 01.00

XV. brd. AK

Ia , str. pov. br. 806/44 2

19. V. 1944

Poš[iljalac]: K-da 2. OkA

Šef

18.5.

Ia

 

01

 

1.K-da 2. OkA namerava da operacijom veće razmere razbije neprijateljske bande koje se nalaze na području Banije i Korduna.4

Konspirativni naziv: »Šah«. Početak: 22. 5. 44.5 Rukovođenje: K-da 2. OkA. Komandovanje: LXIX AK.

2.Jedinice:

a)Snage koje se nalaze na liniji Bosn. Novi — Sunja — Sisak — Zagreb — Karlovac prema odluci LXIX AK (uzimajući u obzir da osiguranje železnice bude obezbe-đeno u dosadašnjem obimu).

Operacija »Šah« završena je 30. maja (vidi dok. br. 73).

b)Borbena grupa XV brd. AK, komandovanje (XV brd. AK), sa 92 (mot.) gren. pukom (Bihać), 54. brd. izv. bat. (Bihać), delovima 373. pd (sa linije Otočac — Bihać), 2. hrv. lovačkom brig. (Bihać — Bosan. Krupa).6

c)Delovi Tjelesne garde Poglavnika i ustaške snage (određivanje neposrednim sporazumom LXIX AK sa hrv. Ministarstvom oružanih snaga).7

3.Angažovanje snaga:

Koncentrično nadiranje iz dosadašnjih rejona razme-štaja dana X8 pravcem V. Kladuša — Vrginmost. Formiranjem jakih borbenih grupa treba od Bihaća (Borbena gr. XV brd. AK treba da krene pre 22. 5) pravcem Slunj i iz okoline Generalski Stol pravcem Slunj sprečiti priv-vremeno povlačenje bandi prema jugu. Pošto opšta situacija može da zahteva da se sve snage angažovane u operaciji »Šah« u što kraćem roku prebace na druga mesta armijskog područja, LXIX AK treba da obezbedi da snage angažovane u operaciji »Šah«, naročito borbena grupa (XV brd. AK), u što kraćem roku opet, u svojim polaznim rejonima, budu spremne za raspolaganje K-di 2. OkA.

5.Zamoliće se k-t avijacije u Hrvatskoj da podržava »Šah« raspoloživim snagama i da pojedinosti reguliše u neposrednom dogovoru sa LXIX AK.

6.LXIX AK javiće hitno:9

a)namere sa rokovima (istovrem. radi znanja XV brd. AK);

b)koje hrv. snage, prema tački 2c, mogu naknadno da se stave na raspolaganje za »Šah« i kada i kako se planira njihova upotreba.

7.Treba narediti što je moguće veću tajnost koliko god to omogućava kratak rok za početak »Šaha«, .. .10

K-da 2. OkA

Ia, Str. pov. br. 1465/44

F.d.R.

...11

1Snimak overenog radiograma (pisanog rukom) u AVII, NAV--T-314, r. 563, s. 339—43. U gornjem delu radiograma nalaze se dva redakciji nepoznata parafa.

2Dopisano rukom.

3Četvrtasti pečat sa dva parafa: jedan Pfaferota u rubrici »Šef«, i majora Raša u rubrici »Ia«.

4Tada su se na području Banije i Korduna nalazile 7. i 8. divizija i Unska operativna grupa 4. korpusa NOVJ (vidi tom V, knj. 27, dok. br. 123, 200 i 202).

5Operacija »Šah« (»Schach«) trebalo je da počne 24. maja, a počela je dan ranije, kada je Borbena grupa »Arent«, usled zabune pri prenošenju naređenja, prešla u napad prema Žirovcu (vidi dok. br. 73 i Franc Šraml, n. d., str. 187).

6 i 7 Bliže o tim snagama vidi, dok. br. 65.

8To jest: dana D.

9Vidi izveštaj K-de 69. AK z. b. V. od 20. maja 1944 (AVII, NAV--T-314, r. 547, s. 172).

10Nečitak tekst.

11Nečitak potpis.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument