ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ 42. LOVAČKE DIVIZIJE OD 17. MAJA 1944. KOMANDI 69. ARMIJSKOG KORPUSA ZA NAROČITU UPOTREBU O TOKU I REZULTATIMA BORBI, U OPERACIJI »UNGEVITER«, NA PROSTORU SLAVONSKA POŽEGA — NAŠICE — PODRAVSKA SLATINA1

POVERLJIVO!

42. lovačka divizija

Ia, pov. br. 3157/44.

Na zn. K-di LXIX AK2

6 primeraka3 342

Div. Gef. St.4 17. 5. 1944.

Chef 5

Sumarni izveštaj6

o operaciji »Ungeviter«8

I. Priprema

Komanda LXIX AK 7 Prim. 23. maj 1944.

.....Odelj......Ia

Br____Pril.....6

uz pov. 65219

1.) Zadatak:

Posle razgovora 15. 4. kod k-ta Srema, gde je k-t 42. lov. div. izložio svoju zamisao o operaciji za razbijanje bandi u rejonu Suhopolje — Voćin — Slav. Požega — Našice — Podr. Slatina, divizija je dobila zadatak da, po pristizanju Borb. gr. »Brauner«10 iz Mađarske i iskrcavanju iste u rejon Požega — Nova Gradiška — Nova Kapela, sa glavninom prodre iz Požeške kotline prema severu i u pravcu Voćina, a sa jednom jačom borb. gr. iz rejona Suhopolje prema jugu na Voćin i posle toga da planinu Papuk ist. od linije Suhopolje — Bučko Kamensko očisti prema istoku sa namerom da banditske snage koje se tamo nalaze istera iz planine prema istoku i da ih posle razbije. U tu svrhu diviziji su bili potčinjeni:

Operativni štab opunomoćenika Rf SS11 za Hrvatsku sa 1. pol. pukom, 6. i 9. pol. bat., 3. bat. ustaša i više manjih jedinica. Obećana je podrška od strane komandanta avijacije za Hrvatsku.

2.) Što se tiče snaga bandi pretpostavljalo se: 6. korpus (štab u Zvečevu) sa

12. divizijom (Kokočak)12

27.brig. u Orahovici

18. brig. u Mikleušu i 26. brigada, koja pripada 28. diviziji, u Čačinci i

28.divizijom (štab Voćin),

25. brig, 17. brig. i 21. brig. (udarna brig.)

(rejon juž. Virovitice) kao i mnogobrojna skladišta za snabdevanje i ustanove u Slat. Drenovac — Orahovica — Zvečevo.

3.) Namera:

Operaciji »Ungeviter« postavljen je cilj da se, po pristizanju Borb. gr. »Brauner« u naređeni rejon borbenih dej-stava, prvo očisti područje između glavne železničke pruge Nova Gradiška — Brod i glavnog grebena planine Dilja sev. Brod — Pleternica — Slav. Požega — put Slav. Požega—Nova Gradiška, kao i istočni ogranak planine Dilj sa istoka, da bi se obezbedila slobodna pozadina za operaciju i osigurala veza sa glavnom železničkom prugom. Zatim je trebalo, uz istovremeno zatvaranje izlaza iz planine sa dve grupe za zatvaranje, prodreti sa 3 borb. gr. u šumoviti predeo, i to iz rejona:

a)oko Slav. Požege na Zvečevo i glavni greben planine Papuk,

b)oko Suhopolja — Podr. Slatina na Voćin, uz istovremeno otkrivanje rejona Humljani — Mikleuš,

c)oko Grubišno Polje — Daruvar na Voćin — Zvečevo bilo je predviđeno, prema razvoju situacije kod neprijatelja, gonjenje bandi i čišćenje područja u pravcu sev. prema Našicama ili u pravcu zap. ka liniji zapreča-vanja koju je trebalo da zaposedne 4. hrv. brd. brig.

4.) Raspored snaga:

U tu svrhu naređeno je prikupljanje snaga, formiranje borbenih grupa, odn. grupa za zaprečavanje, i to:

a)»Širovski«:13

Snage: 25. lp,14 142. inž. bat., III/142, ap, 12. tč z. b. V.

(5 samohotki (i.).15 8 1. tenkova (f.) ) 16

Prebacivanje žel. transportom iz Mađarske u rejon:

štab puka, 1. bat., 16. i 17. č, III/142, ap Slav.

Požega, II/25. lp Nova Kapela, III/25. lp Ple-

ternica, Inž. bat. Staro Petrovo Selo, delovi 12.

tč koji su bili u Sibinju trebalo je dana X da

se maršem prebace.

b)Bor. gr. 1. pol. p.

Snage: Operativni štab opunomoćenika Rf SS za

Hrvatsku, 1. pol. puk, 6. i 9. pol. bat., 5/86. inž.

bat., 11. pol. tč, 2. pol. top. bater.[ija], 34. i 67.

žand. vod (mot.), Štab 2. ust. brig.17 sa 1/2 btr.

10 cm i vod pt top. XV ust. bat., XVIII ust. bat.,

XVI ust. bat. (bez jedne č). Prikupljanje u rejonu Podr. Slatina — Sladojevci — Suhopolje — Virovitica. Borb. gr. 1. pol. puka trebalo je na početku operacije sa svim delovima da bude potčinjena 42. lov. diviziji.

c)Bor. gr. »Hofman«:18

Snage: II/40. lp, 1/2 9/142. ap, 2. bat.[aljona], 1 btr. i

1 vod lak. tenkova 4. hrv. brd. brig.19 Prikupljanje u rejonu Grubišno Polje — Daruvar.

d) Grupa za zaprečavanje »Zadar«:

Snage: glavnina 4. hrv. brd. brig. (4 bat., 2 btr., brig. jedinice). Polazni položaj u rejonu Lipik — Pakrac — Daruvar.

e) Grupa za zaprečavanje »Istok«.

Snage: I/40. lp Sibinj, 1. teš. btr (bez zaprege) Brod, III hrvat, bicikl, bat.20 Brod, K-da sreske žand.

Brod, ustaške jedinice u Sibinju, 1/2 H/462. Andrijevci, 1/2 bat. 606. p za osiguranje Đakovo, železničke jedinice za osiguranje u rejonu Kapele Nove — Brod — Strizivojna sa 2. okl. voza. Zatraženo je potčinjavanje 301. voda okl. izv. automobila.

f) Divizijska rezerva:

Snage: 142. bpač21 u Slav. Požegi, delovi 142. dop. bat.22 u Slav. Požegi sposobni za angažovanje.

II Sprovođenje23 1.) Transportovanje i zauzimanje rasporeda za napad:

Transportovanje Borb. gr. »Brauner« iz Mađarske izvršeno je u 22 transportne kompozicije. Usled male propusne moći transportne rute, u početku je tempo bio 2 kompozicije, a kasnije određen na 3. Početak transporta 18. 4. 44.

Pošto je vreme prevoženja pojedinih transportnih vozova iznosilo 2 1/4 do 2 1/2 dana, nije se moglo računati sa pristizanjem poslednjeg transporta pre 27. 4. 44. — Zbog toga je početak operacije bio predviđen za 28. 4. 44.

Prvi transportni vozovi nisu bili istovareni u naređena odredišta, već su od strane K-de žel. stanice Brod, koja je izjavila da je dobila odgovarajuće naređenje od K-de transp.[orta] Zagreb, upućeni u druge rejone. Tek posle energičnog istupanja ostatka komande, uspelo je da se izdejstvuje da se transporti upućuju na pravo mesto. Naređenju da se transporti na hrvat, teritoriji prevoze samo po danu nije u potpunosti udovoljeno. Kao uzrok tome većim delom smatra se sporo i nemarno obavljanje dužnosti nemačkog železničkog prometnog nadzornog osoblja u Vinkovcima.

Na osnovu naređenja K-de 2. OkA, za vreme odvijanja transportovanja pomeren je početak operacije na 26. 4., to je bilo moguće jer su poslednji transporti jedinica mogli tako da se ubrzaju da do 25. 4. uveče stignu u rejon iskrcavanja.

26. 4, po naređenju Komande transporta u Zagrebu, zaustavljeni su transporti koji su bili u toku (intendantura) i onemogućen istovar ostatka transportne kompozicije (pozadinski delovi 25. lp). Tek posle oštrog protesta, uspelo je da se transportovanje nastavi. Ovaj događaj ubedljivo je pokazao da je od strane divizije bilo ispravno stanovište da se sa početkom operacije pričeka dok ne stigne poslednja kompozicija sa jedinicama.

2.) Početak [operacije] »Ungeviter«: (prilog l)24 (neprijatelj: prilog 3).25

26. 4. započela je po planu operacija čišćenja brdovitog terena sev. od glavne železničke pruge. Grupa za zaprečavanje »Istok« dostigla je, uz delimičan slab otpor neprijatelja, svuda dnevne ciljeve. Čišćenje terena između Požege — Nova Gradiška — Nova Kapela od strane Borb. gr. »Širovski«, ojačane delovima III/40. lp (Nova Gradiška), proteklo je po planu, bez značajnih dodira sa neprijateljem, osim jednog okršaja u Busnovi, u kome je više pripadnika bandi pružilo žilav otpor.

27. 4. krenula je Borb. gr. »Širovski«, po planu, iz njenog rejona prikuplanja i sa desnom i levom bočnom kolonom, uz samo slab neprijateljski otpor, do uveče dostigla svoj dnevni cilj. Srednja (glavna) kolona (III i II/25. lp), usled puta raskvašenog stalnim kišama, polako je napredovala i posle podne naišla na jači otpor iz sela na ji. ivici zadnje strane Gredina, koji je posle stupanja u dejstvo artiljerije slomljen. Tu nije u potpunosti dostignut dnevni cilj.

28. 4. zauzet je tesnac Bučko Kamensko i zatvoren. Glavnina Borb. gr. prodirala je duž i sa obe strane doline Brzaje prema severoistoku i posle čišćenja celog područja stigla u Kamenski Vučjak.26 Sledećih dana Borb. gr. pretražila je rejon do Zvečeva i bočne doline ist. od puta i uništila je skladišta za snabdevanje koja je tamo pronašla. Prilikom ove operacije čišćenja naišle su jedinice u svim dolinama i klisurama na slabe grupe bandita koje su se većinom, posle kraćeg vatrenog okršaja, povukle u planinu. Desnokrilni bat. (1/25), koji je bio ojačan sa

Grupom »Dernfeld«27 (2 č. 142. polj. dop. bat.) i improvi-zovanom 8/142 ap sa konj. vučom, dostigao je 28. 4, posle uništenja jednog banditskog sela, Slat. Drenovac i zatvorio je na liniji Velika — Jankovac — Slat. Drenovac prolaz bandama sa istoka prema zapadu i obratno.

Borb. gr. Pol. puka dostigla je, pošto je 27. 4. krenula po planu, sa levom i srednjom napadnom kolonom, bez otpora neprijatelja, dnevni cilj.

Desna (glavna) kolona naišla je na miniran put koji vodi od Pčelica prema jugu i zbog toga nadirala je istočno od puta prema jugu.

Kod Hum Varoš naišla je na otpor neprijatelja i posle stupanja u dejstvo neprijateljskih minobac. povukla se u Pecku, a u toku noći u Cabunu.

Borb. gr. »Hofman«, koja je samo uz slab otpor neprijatelja po planu dostigla svoj dnevni cilj, dobila je naređenje da, zbog potpomaganja Borb. gr. Pol. puka, 28. 4. nastupa pravcem za Hum Varoš i u sadejstvu sa policijom da razbije neprijatelja sev. Voćin.28 Borb. gr. Pol. puka je naređeno da sa svim raspoloživim snagama razbije neprijatelja sev. Voćin i da prodre ka Voćinu. II/40 (Borb. gr. »Hofman«), uz samo slab otpor neprijatelja kod Kuzma — Lisičine, stigao je u Hum Varoš napušten od neprijatelja i, pošto se nije mogla uspostaviti veza sa Borb. gr, pol. p, krenuo je sam na Voćin. Neposredno sz. Voćin naišao je II/40. na nadmoćnijeg neprijatelja (17, 21. i 25. brig.)29 i morao je posle višečasovne žestoke borbe, da bi izbegao opkoljavanje, uveče da se povuče u Lisičine, pošto se 6/40, koja je bila kod Kuzma opkoljena, protivnapadom probila.

Borb. gr. Pol. puka ponovo je 28. 4. krenula na Hum Varoš, nije u njemu naišla na neprijatelja, ali nije krenula dalje pošto nije uhvatila vezu sa 11/40. i ostala tako oko 4 km si. od Voćina mada se iz pravca Voćina više časova mogla čuti bučna borbena huka. Tri brigade, napadnute od H/40, mogle su se u noći na 29. 4. delimično povući prema severozapadu, a sa glavninom u brda prema zapadu i jugozapadu. Za 29. 4. Borbena grupa Pol. puka dobila je ponovo zapovest da napadne Voćin i da ga zauzme. U cilju podrške pozvani su da dođu II/40. sa severozapada i I/25. sa glavnog grebena planine Papuk severno od Velika preko Slat. Drenovac — Sekulinci. Borbena grupa Pol. puka otpočela je pokret sporo u kasnim prepodnevnim časovima i mogla je po podne bez borbe da zauzme Voćin.30

Potom je H/40. očistio rejon Lisičine — Kuzma i pred-veče konstatovao da su se jači delovi XXI brigade istočno od Lisičine — Kuzma pripremili za odbranu. Zato je za 30. 4. II/40. ponovo izdato naređenje za napad na XXI brigadu. Radi podrške i zaprečavanja prema severu, trebalo je da se delovi Borbene grupe Pol. puka severno od Voćina probiju prema zapadu. H/40. izvršio je napad po planu i mogao je da razbije neprijatelja. Delovi bandi razbežali su se u raznim pravcima. Podrška i zaprečavanje prema severu su izostali pošto su policijske snage (preko 3 bataljona), koje se nalaze u Voćinu, napadnute u praskozorje iz raznih pravaca. U 08.30 časova, Borbena grupa Pol. puka je izvestila: »Situacija u Voćinu je ozbiljna, angažovane su zadnje rezerve«. Ali se uskoro pokazalo da je ovaj izveštaj bio preteran. Prema kasnije prispelim izveštajima, to bi svakako moglo biti samo nekoliko izviđačkih patrola koje su izviđale prema Voćinu. Pošto u rejonu Voćina nije više bio potreban, I/25. je pozvan da dođe opet na glavni greben Papuka, južno od Slat. Drenovac.

Izvidnica, koju je Borbena grupa Pol. puka angažo-vala po podne iz Voćina prema jugozapadu, naišla je 3 km jz. od Voćina na neprijatelja i povukla se.

U cilju vršenja zaprečavanja prema jakim delovima 12. divizije, koji su se još očekivali u rejonu Orahovice, formirana je od delova II hrv. bicikl. bataljona u Brodu i 1/I/40. Grupa »Hageman« [Hagemann] i angažovana na prostoru Velika — Slat. Drenovac da bi sprečila proboj neprijatelja prema zapadu.31 I u rejonu Lom — Točak — Crni vrh očekivane su jače banditske snage protiv kojih su policija i II/40. angažovali kompletnu izvidnicu.32

3.) Prikupljanje jačih bandi zapadno od Zvečeva.

U noći na 1. 5, Borbena grupa »Širovski« snažno je napadnuta kod Vučjaka sa zapada i kod Vrhovi.33 Do zore pošlo je za rukom da se neprijatelj uz znatne gubitke odbaci u planinu. Naš izviđački avion dobio je pre podne jaku odbrambenu vatru iz rejona glavni greben Papuka — Lom — Točak. Zato bi za čišćenje ovog rejona na jugozapadnim obroncima planine Papuk 2. 5. trebalo da se probiju snage koncentrično prema bandama, a za to potrebni I/25. trebalo bi da bude smenjen na svojoj zaprečnoj liniji od strane I/92 (mot.), da bi se probio duž glavnog grebena planine Papuk prema zapadu.

Zaprečna linija, koju je formirala 4. hrvat. brd. brigada, bila je već u noći na 30. 4. između Doljani Podbor. [ski] i Kip napadnuta i izvršen je proboj.34 U noći na 1. 5. probile su se ponovo jače neprijateljske snage (verovatno XXVI i delovi XXI brigade) sa zapada prema zaprečnoj liniji i sa delovima su se probile pravcem Bijela. Odatle, kao i usled noćnog napada iz Ravne gore protiv Borbene grupe »Širovski«, usledila je pretpostavka da protivnik ima nameru da u rejonu zapadno od Papuka pruži jači otpor. Zato se razmišljalo da se pre namerava-nog čišćenja rejona Orahovice najpre od bandi očisti rejon zapadno od puta Voćin — Bučko Kamensko. Ovo je bilo utoliko više potrebno što u slučaju postojanja jačih banditskih snaga u rejonu zapadno od puta nije bilo dovoljno ostavljanje samo slabih delova Borbene grupe »Širovski« u rejonu Vučjak — Zvečevo da bi se oslobodila glavnina za poduhvat protiv Orahovice. Pošto su u noći na 2. 5. jače neprijateljske snage ponovo sa zapada napale Borbenu grupu »Širovski« kod Zvečeva, ponovo je potvrđena neophodnost da se najpre očisti ovaj rejon. Osim toga, izgleda da su jači delovi 12. divizije, koja se očekivala u rejonu Orahovice, prešli u rejon Zvečeva i zapadno od Zvečeva tako da se u ovom rejonu sada moglo tragati za glavninom banditskih snaga.

Čišćenje jugozapadnih obronaka grebena Papuka, koje je predviđeno za 2. 5., izvršeno je po planu, delom uz slamanje znatnog neprijateljskog otpora, naročito na visovima glavnog grebena Papuka.

4.) »Ungeviter«, 2. deo: (Prilog 2).35

Za čišćenje rejona zapadno od puta pripremili su se 3. 5.:

Borbena grupa »Hofman« sa hrvatskim jedinicama u rejonu D. Vrijeska — Bastaji — Katinci. Sa H/40. u Đulavec.

Borbena grupa 25. lov. puka u rejonu Zvečevo — Vučjak.

Borbena grupa 142. inž. bataljona (ojačan 142. inž. bataljon) u rejonu Bučko Kamensko. U cilju zaprečavanja bokova dovučeni su po jedan

policijski bataljon u Đulavec i Pivnicu sa namerom da sa

ovima od 5. 5. vrše čišćenje jugoslovenskog dela Bilo-gore.

Borbena grupa »Dernfeld« za zaprečavanje tesnaca kod

Bučko Kamensko.

Borbena grupa »Hageman« trebalo bi za sve vreme trajanja akcije čišćenja da vrši dalje zaprečavanje na liniji Velika — Slat.[inski] Drenovac.

Nameravano dovlačenje H/92 (mot.) iz Slat. Drenov-ca za pojačanje zaprečne linije na zapadu nije se moglo izvršiti pošto je put Voćin — Pivnica — Đulavec — Bastaji bio trajno porušen za pokret motorizovanih jedinica.

4. 5. pojedine borbene grupe su otpočele pokrete po planu iz svojih polaznih rejona i to: H/40. lov. puka preko visinske linije Crni vrh — Petrov vrh. 25. lov. puk u 3 kolone u rejonu s obe strane šumske železnice od Zve-čeva prema zapadu i na Ravnoj gori. 142. inž. bat. duž i južno od puta Bučko Kamensko — Pakrac.

Pošto su pojedini putevi, dodeljeni za izvršenje marša, sa izuzetkom puta od Bučko Kamensko prema Pakracu, bili neprohodni za vozila svih vrsta, morala je Borbena grupa za vreme ove višednevne operacije sa sobom da nosi sve svoje teško naoružanje i municiju. Kao hrana za ove dane je izdavana hrana jurišnih grupa.36

Dok je severna kolona mogla da izvrši pročešljavanje i čišćenje, kao i rušenje mnogih rezervnih skladišta bez bitnog otpora neprijatelja, južna kolona 25. lov. puka (III/25) na Ravnoj gori i 142. inž. bat. južno od Glavica naišli su na jak otpor neprijatelja.37 Inžinjerijskom bataljonu je uspelo da posle angažovanja art. diviziona i 12. tenk. čete z. b. V. razbije neprijatelja (XVIII i XXV brigada) i sebi oslobodi put. III/25. lov. puka je, posle uporne borbe u šumi, prognao neprijatelja sa Ravne gore, a zatim je mogao dalje da nastavi put bez bitnog kontakta sa neprijateljem. 142 inž. bataljon imao je i dalje pred sobom još jak otpor neprijatelja, nailazio na mostove dignute u vazduh, na minirane puteve ili obično porušene. Ali i pored toga njemu je polazilo za rukom da još — naročito sa južnom kolonom, potiskujući neprijatelja koji uvek ponovo pruža otpor — do večeri dostigne dnevni cilj.

5. 5. borbene grupe su bez bitnog neprijateljskog otpora dostigle zaprečnu liniju na zapadu i time je uspostavljena veza sa 4. hrv. brd. brigadom.

Da bi se sprečilo da se jači delovi bandi, koji su se, kako se moglo pretpostaviti, 4. 5. povukli u Psunj, povuku prema zapadu, dobili su 4. hrv. brd. brigada i III/40. lov. puka zapovest da u rejon jugozapadnih izlaza Psunja, u rejon Rogolja, upute kompletnu izvidnicu. Osim toga, komandant 4. hrv. brd. brigade sa 1 ord.38 oficirom je prilikom pripreme, u vožnji putničkim automobilom između Badljevine i Omanovca, dospeo 4. 5. u zarobljeništvo bandi, a načelnik Ia je poginuo.39 Potom je 4. hrv. brd. brigada povukla zapovest za izviđanje u rejonu Rogolja.

Iz ovog razloga i s obzirom na jedan izveštaj iz sigurnog izvora, prema kome 28. divizija ima zapovest da se povuče u Moslavinu, predložila je divizija 4. 5. po podne telegramom k-tu Srema da sa delovima 1. konj. div.40 zapreči sektor Ilova da bi sprečila povlačenje 28. divizije u Moslavinu.

5.) Završavanje operacije:

5. 5. stigla je zapovest da se jedan lov. bataljon pripremi za otkomandu u jednu diviziju na istoku. U noći 5/6. 5. naređen je 10. 5. kao termin za ovo. Pošto jedan bataljon 40. lov. puka za ovu otkomandu nije dolazio u obzir, iskrslo je pitanje da li je operaciju »Ungeviter« trebalo odmah prekinuti da bi se dovukao puk za popunu bataljona koji treba otkomandovati ili da li je trebalo izvesti pročešljavanje rejona koje je još potrebno. U zadnjem slučaju moglo se računati s tim da je bataljon koji se otkomanduje najranije 8. 5. uveče mogao stići u Požegu41 u cilju reorganizacije i da se usled teških prilika nije mogao pripremiti podesno terminu. S obzirom na ugroženost glavne železničke pruge, što je potvrđivalo da se u Psunju koncentrišu jače neprijateljske snage, k-t Srema je naredio da se operacija »Ungeviter« nastavi sa pročešljava-njem Psunja, ali da bi se termin 10. 5. za otkomandu bataljona morao ukinuti.

5. 5. naređeno je Borbenoj grupi Pol. puka da, uz čvrsto držanje Voćina i Ćeralija, sa delovima izvrši čišćenje istočnog dela Bilo-gore, kojoj bi se 6. 5. trebalo da priključi i Borbena grupa »Hofman« (bez 1 bataljona).

6. 5. izvršio je 25. lov. puk pregrupisavanje snaga i u rejonu Lipik — Rogolji pripremio se za čišćenje Psunja. 1 bataljon 25. lov. puka i Inž. bataljon imali su da zapreče put Bučko Kamensko — Dragović uz pokušaje bandi da se probiju iz Psunja.

U noći 6/7. 5. pošlo je za rukom jednoj jačoj banditskoj grupi, pošto je prilikom prvog pokušaja odbijena, da se probije istočno od Buč prema severu.42 Čišćenje Psunja od strane 25. lov. puka vršeno je 7. i 8. 5. bez bitnog kontakta sa neprijateljem. Porušena su mnoga skladišta za snabdevanje, a mali razbijeni delovi bandi su razjureni, odnosno uništeni.

U cilju gonjenja delova bandi koji se vraćaju u Ravnu goru, 4. hrv. brd. brigada je dobila zapovest da se, uz ostavljanje samo slabih osiguranja na zaprečnoj liniji na zapadu, sa glavninom probije u rejon Ravna gora — Zve-čevo da bi uništila bande koje su tamo stigle i porušila njihova skladišta.

Operacija je posle razbijanja ostataka pojedinih bandi i uništenja još nekih pronađenih skladišta za snabdevanje uspešno izvođena u dane od 8 — 10. 5. bez većih borbenih dejstava.

Delovima Pol. puka koji su bili angažovani za čišćenje Bilo-gore naređeno je da se do 7. 5. vrate u rejon Podr. Slatine da bi otuda otpočeli pokret u cilju čišćenja rejona Orahovice. Sa dostizanjem Podr. Slatine Borbena grupa Pol. puka izašla je iz organizacije potčinjenosti 42. lov. div.[izije]. II/92. se 8. 5. uveče potčinio Borbenoj grupi Pol. puka.

Borbena grupa »Hofman« je rasformirana 7. 5, II/40. je stupio u garnizon Bjelovara, a hrvatske jedinice su se vratile u Daruvar.

Pošto, usled naređenog transportovanja jedinica 42. lov. divizije, ove više nisu mogle učestvovati u nastavljanju akcije za čišćenje rejona Orahovica, jedino je 9. 5. rano izjutra kompletirana jedna jedinica za osiguranje na liniji Kutjevo — Velika, koja je imala da kontroliše obronke na južnoj strani planine. Ovo osiguranje je 11. 5. došlo na određenu liniju, pošto su jedinice koje su bile angažo-vane morale da se povuku u rejon za ukrcavanje.

6.) Podrška od strane vazduhoplovstva.

Operaciju »Ungeviter« aktivno je pomagao komandant avijacije Hrvatske. Izviđači, koji su leteli svakodnevno, uglavnom rano izjutra i po podne donosili su dragocene rezultate i pored krajnje nepogodnih prilika za osmatranje usled jakog olistavanja šuma. Više akcija borbenih mašina i jurišnih aviona potpomagale su kopnene jedinice rušenjem skladišta i razbijanjem delova bandi.

III. Rezultat i iskustva

1.) Akcija čišćenja u Papuku, u rejonu Psunja, u Ravnoj gori i zapadno od Zvečeva donela je mnogobrojni plen (prilog 4).43 Neprijatelj je u dane kada se vodila borba, od 26. 4. do 8. 5. pretrpeo znatne gubitke, dok je, nasuprot tome, divizija imala samo neznatne gubitke. (Vidi prilog 5.)44

2.) Za vreme operacije »Ungeviter« ponovo se pokazalo da jedinice nemačko-hrvatske policije, koje su bile objedinjene u Borbenoj grupi Pol. puka, ne odgovaraju za jednu takvu operaciju niti po komandnom sastavu i obuci niti po opremi. Potpuno se ne obazirući na to što mali broj nemačkih oficira i podoficira kod ovih jedinica nije dovoljan, hrvatskim vojnicima lično nedostaje obuka da bi mogli da se vode u borbu i da bi oni mogli da vode u akciju jedan bataljon ili jednu borbenu grupu. Iz toga su, između ostalog, proizašle i nepotpune ocene situacije i izveštaji koji nikako nisu odgovarali činjenicama. Nepotrebno opterećivanje susednih borbenih grupa i jedinica kopnene vojske bili su neizbežne posledice.

Komandovanje Borbenom grupom Pol. puka preko radija bilo je veoma otežano, pošto su se, s jedne strane, morala izdavati naređenja opširno u svim pojedinostima, a, s druge strane, radio-veza divizije sa Borbenom grupom bila je preopterećena usled dugotrajnih radiograma Borbene grupe. Posle jedne tehničke radio-smetnje, koja je trajala celu noć, komandant Borbene grupe ostao je pri tome da su se svi radiogrami, poslani u vreme smetnje, a koji su usled događaja već bili prevaziđeni, morali predati preko radija, što je za posledicu imalo ponovno veliko odugovlačenje u dostavljanju izveštaja i zapovesti.

3.) Slične teškoće su nastale i kod angažovanja hrvatskih jedinica. 4. hrv. brd. brigada, koja je, bar u početku, anga-žovana samo za zadatke osiguranja i zaprečavanja, izvršavala ih je doduše, ali je pri tom pokazivala nedostatak inicijative. Pojedine jedinice brigade koje su bile potči-njene neposredno jednoj borbenoj grupi izvršavale su svoje zadatke na zadovoljavajući način. Jedinice nemačko--hrvatske policije i hrvatskih oružanih snaga mogu se sa uspehom angažovati za takve zadatke samo onda ako se one nalaze pod strogom komandom. Ali to nije uvek moguće u potrebnom obimu, ako je za dostavljanje zapovesti na raspolaganju samo radio.

4.) Bande su u najvećem broju slučajeva zazirale od borbe sa nemačkim jedinicama. One su se pokazale osetljivim naročito na artiljerijsku vatru i teško naoružanje. Prilikom angažovanja teškog naoružanja, bande su većinom uzmi-cale i povlačile se u planinu, gde su se, usled svoje veće pokretljivosti na tom terenu, mogle uvek brzo skloniti sa nišana. Jako razuđeni teren, obrastao gustim drvećem sa šumaricom, olakšavao im je da brzo umaknu. Pošto anga-žovane snage na prostranom i nepreglednom terenu nisu bile dovoljne za obrazovanje potpunog obruča opkoljava-nja, i naročito pošto su policijske jedinice u tu svrhu polazile u pokret uvek isuviše kasno ili uopšte nisu polazile, bandama je uvek bilo moguće da se probiju na onim mestima gde su postojale breše.

5.) Za gonjenje ovih bandi i za brzo zatvaranje takvih breša, bezuslovno je potrebno imati na raspolaganju brzo pokretne snage kao rezervu.

Obične motorizovane jedinice ne odgovaraju, pak, u šumovitim brdima, pošto se one, vezane samo za ceste i bolje puteve, isuviše dugo zadržavaju usled zapreka koje su svuda postavljene. Za takve zadatke potrebne su mo-tociklističke jedinice koje su brzo pokretne, ali nisu vezane za puteve tako kao motorizovane jedinice sa vozilima na četiri točka.

6.) Nedovoljna opremljenost Borbene grupe sa modernim sredstvima veze pričinjavala je znatne teškoće za dostavljanje izveštaja i zapovesti. Na primer, prilikom pročešlja-vanja rejona zapadno od puta Voćin — Bučko Kamensko od strane 25. lov. puka, nije se sa sobom mogla nositi radio-stanica srednje jačine. Pokušano je da se davanjem jedne komandantske radio-veze održava veza sa pukom koji maršira u planinu. Ali domet komandantske radio--stanice takođe nije odgovarao, tako da u toku 2 dana nije postojala nikakva veza sa 25. lov. pukom. Radio-zapovest puku morala se, na primer, predati preko radio-stanice kod 4. lov. brd. brigade, koja je za prenošenje na hrvatsku telefonsku mrežu morala ovaj radiogram da prevede na hrvatski jezik. Zapovest je u ruke k-ta puka dolazila sa zakašnjenjem od mnogo časova i jako okrnjena. Za takvu operaciju u brdskom terenu na velikom prostoru neophodna je opremljenost jedinice sa jednom dalekosežnom radio-stanicom koja se može nositi. Nekako bi se moralo predvideti rasterećenje na tovarna grla.

7.) Izveštaj o snabdevanju za vreme izvođenja operacije »Ungeviter (Vidi prilog 6).45

Dostavljeno:

Prema konceptu

Brauner46

1 Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-314, r. 1546, s. 420—30. Izveštaj je rađen 17. maja, ali ga je Štab 42. lovačke divizije dostavio 25. maja.

2, 3 i 9 Dopisano rakom.

4 Divizijsko komandno mesto

5i 7 Četvrtasti pečati primaoca.

6Jedan primerak izveštaja dostavljen je 25. maja i K-di 2 OkA.

8 »Ungewitter« (»Nepogoda«)

10 Ta grupa je učestvovala u operaciji »Margarete« — okupacija Mađarske — u drugoj polovini marta 1944 (vidi dok. br. 29).

11Fuhrungsstab Beauftragter Reichsfuhrer SS fiir Kroatien. Opunomoćenik rajhsfirera SS za Hrvatsku bio je tada komandant SS i policije SSobergrupenfirer Konstantna Kamerhofer.

12Štab 12. NOU divizije nalazio se 5. maja na grebenu Psunja, na G. Klupama (tom V, knj. 27, dok. br. 27).

13Kampfgruppe »Schirovski« (Borbena grupa Širovski). Nazvana je, verovatno, po prezimenu k-ta 25. lovačkog puka. Redakcija nije mogla da ustanovi njegovo ime.

14lovački puk

15italijanski

16francuski

17Tačan naziv ove ustaške jedinice je: 2. stajaći djelatni zdrug.

18Nazvana je, verovatno, po prezimenu (Hofmann) k-ta 2. bataljona 40. lovačkog puka. Redakcija nije mogla da ustanovi njegovo ime.

19Tačan naziv jeste: 4. gorski zdrug.

20Tačan naziv jeste: Treća domobranska koturaška bojna.

21142. brdska protivavionska četa

22142. dopunskog bataljona

23Opširno o borbama protiv jedinica 6. korpusa NOVJ vidi izveštaj Štaba 6. korpusa NOVJ od 20. maja 1944. o borbama potčinjenih jedinica korpusa za vreme ove neprijateljeve operacije od 26. aprila do 8. maja 1944. godine (tom V, knj. 27, dok. br. 82 i 103).

24 To je operativna karta 42. lovačke divizije sa unetim početnim rasporedom nemačkih jedinica i tokom dejstava od 26. aprila do 2. maja 1944 (AVII, NAV-T-314, r. 1546, s. 431).

25 To je šema rasporeda jedinica NOVJ (AVII, NAV-T-314, r. 1546. s. 433).

26 Na tome području nalazila se 18. brigada 12. NOU divizije (tom V, toj. 27, dok. br. 82).

27Domfeld

28Na prostoru Hum — Voćin nalazile su se 21. i 25. brigada (Brodska) 28. NOU divizije (tom V, knj. 27, dok. br. 82 i 83).

29Kod Voćina se nalazila 21. NOU brigada. Ona je u dvodnevnim borbama razbila te snage (tom V, knj. 27, dok. br. 83).

30Prema izveštaju Štaba 28. NOU divizije od 17. maja 1944, Nemci su zauzeli Voćin 2. maja (vidi tom V, knj. 27, dok. br. 83, str. 349).

31Na tome prostoru dejstvovala je Istočna grupa NOP odreda (vidi tom V, knj. 27, dok. br. 100).

32i 33 Na tom prostoru nalazila se 17. brigada 28. NOU divizije. Brigada je uspela da odbaci snage neprijatelja prema Vučjaku i Lomu, ali su Nemci ponovo uspeli da potisnu jedinice Brigade (vidi tom V, knj. 27, dok. br. 83).

34 Pošto su Nemci uspeli da ovladaju prostorom oko Vučjaka, Loma, Ravne gore i Zvečeva, jedinice 28. NOU divizije, u dve kolone, prebacile su se u Moslavinu tako što se prva kolona (17. i 25. brigada) smestila na prostor V. Vukovje — Rogoza — Bršljanica — Dišnik, a druga kolona (21. brigada) povukla se pravcem Metla — Sirač — Kip — Tomašica i zaposela prostor Popovac — Kostanjevac — Dišnik (tom V, knj. 27, dok. br. 83).

35To je operativna karta sa ucrtanim dejstvirna nemačko-ustaških jedinica od 3. do 8. maja (AVII, NAV-T-314, r. 1546, s. 433).

36To su suhi obroci (konzervirana hrana).

37Tu borbu je prihvatila 25. NOU brigada (Brodska). U borbi za k. 856 na Ravnoj gori vođena je borba prsa o prsa. Nemci su izvršili četni protivjuriš (tako da se gazilo po leševima) i Brodska brigada se, pod pritiskom jačih snaga, morala povući na Metlu iznad s. Kotu-rića (tom V, knj. 27, dok. br. 83).

38ordonans

39Tu akciju izvršio je Daruvarski NOP odred. Tom prilikom su zarobljeni potpukovnik Vilim Kristofić, zamenik komandanta 4. gorskog zdruga, i tumač, dok je poginuo bojnik Dragomir Marković, načelnik štaba (vidi tom V, knj. 27, dok. br. 114 i 175).

40Reč je o 1. kozačkoj konjičkoj diviziji.

41To jest: Slavonsku Požegu.

42 Reč je o probaju 18. brigade 12. NOU divizije (vidi tom V, knj. 27, dok. br. 32 i 103).

43Prilog broj 4 je izveštaj o plenu (AVII, NAV-T-314 r. 1546, s. 434—6). Iz njega se vidi, između ostalog, da su Nemci spalili 3 mosta, 127 baraka, 34 brvnare, 50 stambenih zgrada, 1 bolnicu, 1 klanicu, 2 vodenice i čitav niz drugih objekata.

44Iz tog pregleda se vidi da su nemačkojustaško-domobranski gubici iznosili 63 poginula, 134 ranjena, 46 nestalih, tj. 243 ukupno izbačena iz stroja, dok su jedinice NOVJ imale 417 prebrojanih poginulih (AVII, NAV-T-314, r. 1546, s. 437).

45Prilog broj 6 je izveštaj o stanju pozadinskih službi (AVII NAV-T-314, r. 1546, s. 437—8).

46Jozef (Josef). Bio je tada komandant 42. lovačke divizije i imao je čin general-lajtnanta; po poreklu bio je Austrijanac. Bliže o njemu vidi dok. br. 13.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument