ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREĐENJE KOMANDE 15. BRDSKOG ARMIJSKOG KORPUSA OD 4. JANUARA 1944. POTČINJENIM JEDINICAMA ZA DEJSTVA U OPERACIJI »VALDRAUŠ« NA PRAVCU BANJA LUKA — KOTOR-VAROŠ[1]

POVERLJIVO

K-da 15. brci. AK

O.U.[2], 4.1.1944.

Ia, pov. br. 46/44

Pred.: »Valdrauš« [»Waldrausch«]

8 primeraka

7. primerak

1) Neprijatelj se povukao iz rejona Banja Luka, sa jačim de-lovima u povlačenju preko Sitnica, sa drugim delovima sa područja juž. Banja Luka preko Kotor-Varoš.[3] Situacija kod neprijatelja u rejonu Jajce nije poznata.

2) U nastavku operacije »Šnešturm« [Schneesturm«,][4] 5. SS-brd. korpus čisti područje zapad. Bosna.[5]

U tu svrhu krenuće jake snage pre svega do linije Jajce — Travnik — Busovača — [Klokoti][6] — [Kreševo][7] [Konjic][8]. Desno krilo: 1. brd. div. treba da nastupa 4. 1. do Doboja, da bi sev. pored Teslića preko Obodnik (32 jugoistočno Banja Luka) prodrla prema Jajce. Izviđanje će se vršiti od Klupe (20 ist. Kotor-Varoš) prema Spasevići (12 severozap. Klupe) i prema Kotor-Varoš.

3) Mot. grupa (92. mot. p i 901. oki. gren. nast. p) prodire od Banja Luka prema jugu da bi se isprečila neprijatelju koji se povlači i da ga uništi.

Oba puka za vreme operacije potčinjena su K-di 15 brd. AK.[9]

4) 92. mot. p (bez 1 ojač. čil btr), sa potčinjenom jedinicom »Bekl« [Boeckl], prodire 5. 1. sa glavninom od Banja Luka preko Sitnica i Mrkonjić-Drad, a delovima duž doline Vrbas prema Jajce, da bi partizanski štab, za koji se pretpostavlja da se tamo nalazi, iznenadnim zahvatom likvidirao.[10] Neprijatelj, koji se iz Banja Luka povukao, treba da se uništi tamo gde se može naći.

Ipak radi se o tome da se jakim delovima po mogućstvu brzo dostigne Jajce i da se drži.[11]

1 ojač. č i btr. ostaju kao korpusna rezerva u Banja Luka.

5) 901. okl. gren. nast. p, sa potčinjenim I/383, kreće 5. 1. sa snagama raspoloživim na dan 4. 1. u Banjoj Luci prema jugoistoku i napada neprijatelja za koga se pretpostavlja da je oko Kotor-Varoš. Zatim treba da prodire dalje do raskrsnice puteva 12 jugoistočno Kotor-Varoš.

Sa delovima koji su angažovani prema Prijedor treba po povratku koliko god je moguće prodirati preko Musl. Čelinac prema istoku. Zatim treba p[uk] tako blagovremeno prikupiti da bi 8. 1. ujutro bio na raspolaganju za druge zadatke.[12]

I/383. treba da se angažuje za osiguranje komunikacije za dotur Musi. Čelinac — Kotor-Varoš — raskrsnica puteva 12 km jugoistočno od toga da ... Istureno uporište [organizovati] na raskrsnici puteva. U ostalim zadržati snage i pojačati življe izviđanje sa održavanjem veze.

Sa povratkom 901. okl. gren. nast. p u Banja Luka prestaje potčinjenost 1/383.

6) Vazduhoplovstvo: Izviđanje puteva nastupanja sa bacanjem izveštaj a borbenim grupama.

7) Održavanje veze: radio sa K-dom K.

Izveštaji najmanje svaka 4 časa. Večernji izveštaj u 20.00 časova, jutarnji izveštaj u 06.00 čas.

Dostavljeno.

901. oki. gren. nast. p,1. prim.

92 (mot.) gren. p,2. prim.

383. gren. p (ostatak štaba),3. prim.

Ia,4. prim.

Ic,[14],5. prim.

Ha,[15],6. prim.

Qu,[16],7. prim.

Na znanje:[17]

383. div.,8. prim.

f. Lejzer[13]

1 Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-314, r. 558, s. 748—9. Dokuimenat je mestimično teže čitljiv.

2 To je skraćenica od reči Ortsunterkunft (mesto smeštaja, položaj ).

3 Reč je o neuspeloj banjalučkoj operaciji, koja je izvođena pod komandom Štaba 5. korpusa NOVJ, od 31. decembra 1943. do 3. januara 1944. Pošto se nije uspelo ovladati Banjom Lukom, usled jakih neprijateljevili snaga koje su se nalazile u gradu i neprijateljeviii protdvnapada koji su usledili nakon dovođenja jakih pojačanja, Štab 5. korpusa, uviđajući necelishodnost daljih napada, naredio je svojom zapovešću od 2. januara 1944. povlačenje svojih jedinica na polazne položaje za napad na Banju Luku. Tako se, u vezi s tim, prema Sitnici povlačila Treća grupa (3. krajiška proleterska NOU brigada, Udarni odred i 2. artiljerijski divizion), dok se u pravcu Kotor-Varoša povlačila Druga grupa (5. i 12. krajiška NOU brigada). Opširnije o tome vidi dok. br. 9; tom IV, knj. 20, dok. br. 137 i knj. 21, dok. br. 8.

4 Bliže o toj operaciji vidi dok. br. 13.

5 Nemci su nastavak operacije »Šnešturm« nazivali operacija »Valdrauš« (»Huk šume«). Izvođenje operacije »Valdrauš« K-da 2. OkA poverila je K-di 5. SS-BAK-a, pa je u tom smislu K-da 5. SS-BAK-a izdala zapovest 29. decembra 1943 (AVII, NAV-T-314 r. 558, s. 717—24). Po toj zapovesti, osnovni zadatak bio je razbijanje jedinica NOV i POJ na prostoru južno od Banje Luike, zapadno od Travoika i u rejonu Glamoča i Livna. Zadaci potčinjenih jedinica bili su sledeći:

92. motorizovani grenadirski puk i 901. oklopni grenadirski nastavni puk upućuju se 2. januara 1944. iz istočne Bosne, preko Slavonskog Broda, radi prikupljanja na komunikacija Staro Petrovo Selo — Nova Gradiška — Kozarac (dotad su učestvovali u operaciji »Šnešturm«). Po izbijanju na određenu prostoriju, 92. puk iz Banje Luke prodire preko Sitnice u Mrkonjić-Grad i Jajce, gde dolazi u dodir sa 1. brd. divizijom, sa kojom potom produžava nadiranje ka Gla-moču. U isto vreme 901. puk iz Banje Luke, sa jednim bataljonom 383. p. 373. pd, nastupa ka Kotor-Varošu u cilju sadejstva 1. brdskoj diviziji, a potom dolinom Vrbasa prodire do Krupe radi sadejstva sa 92. pukom.

1. brdska divizija nastupa sa linije Doboj — Žepče na zapad u dolinu Vrfoaoje, a potom izbija na liniju Jajce — Torbe, odakle, preko komunikacija Jajce — Travnik i Jajce — Bugojno, vrši prodor prema Glamoču.

7. SS-brdska dobrovoljačka divizija »Princ Eugen« (dalje: 7. SS--divizija »Princ Eugen«) nastupa sa linije Žepče — Zenica prema liniji Travnik — Busovača — Klokoti, odakle dalje vrši prodor prema Ku-presu i Livnu.

369. legionarska divizija »Vražja« nastupa sa linije Bojnica — Kreševo — Ivan-Sedlo — Konjic — Jablanica prema Čelinskoj planini i sa odsdka Ostrožac — Raima izbija u dolinu Rame i Doljanke.

Delovi 118. lovačke divizije zatvaraju odsek Posušje — Studenci, dok Borbena grupa »Mostar« zatvara dolinu Drežanke, a domobranska 2.  gorska pukovnija zatvara odsek u rajonu Ostrovače.

Operacija je počela 4. i trajala do 20. januara 1944. Prema nemač-kim podacima (»Studija na Jugoistoku«), u ovoj operaciji Nemci su ubili 1162, a zarobili 295 partizana (AVII, NAV-T-77, r. 781, s. 5507484—5). O ovoj operaciji i njenom toku vidi dok. br. 3 i 9; tom IV, knj, 21, dok. br. 25, 38, 39, 48, 49, 54, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 66, 68, 76, 82, 93, 95, 96, 100, 102, 103, 104, 117 i 134; AVII, NAV-T-311, r. 285, s. 676—7: izveštaj k-ta Jugoistoka od 29. decembra 1943. Vrhovnoj komandi Varmahta o planu operacije, NAV-T-314, r. 558, s. 757—60: zahtev K-de 5. SS-BAK-a od 3. januara 1944. K-di 15. BAK-a za ostvarivanje sadejstva, NAV-T-314, r. 558, s. 755—6: izveštaj K-de 15. BAK-a od

3.  januara 1944. K-di 2. OkA o angažovanju 114. pd i Borbene grupe »Livno« u rajonu Sinj — Livno i Gospić, NAV-T-311, :r. 285, s. 639—40: izveštaj K-le 2. OkA od 6. januara 1944. k-tu Jugoistoka o planu operacije »Valdrauš«, koja će se izvoditi od 4. do 20. januara na prostoru Mrkonjić-Grad — Travnik — Kupres — Glamoč uz učešće 1. bd, 7. SS i 369. pd, 4. puka »Brandenburg« sa 105. SS-izb, 92. mot. gren. pukom, 901. okl. gren nast. pukom i jednim bataljonom 373. pd, NAV-T-314, r. 561, s. 82, 83, 154—9, r. 563, s. 1014—5, 1017—8 i 1025: izveštaji Komande 15. BAK-a od 5, 6, 9, 10, 17, 18. i 20. januara 1944, upućeni K-di 2. OkA o toku i rezultatima operacije »Valdrauš«.

Skoro u isto vreme, kao sastavni deo operacije »Valdrauš«, između r. Save i severno od linije Doboj — Teslić — Banja Luka, izvodila ise operacija »Napfkuhen« (vidi dok. br. 3 i 13), koja se potom produžila kao operacija »Brandfakel« (vidi dok. br. 3 i 13).

U i toku operacije »Valdrauš«, neke jedinice činile su takva nasilja i  pljačke da su se i same ustaškodomobranske vlasti žalile na takve postupke (vidi tom IV, kaj. 21, dok. br. 49 i 68).

6, 7 i 8 Dokumenat je na tim mestima oštećen. Analizom ostalih nemačkih dokumenata, pre svega zapovesti K-de 5. SS-BAK-a od 29. decembra 1943, redakcija smatra da su ta mesta Klokoti, Kreševo i Konjic (moguće i Mostar), i ta je mesta stavila u uglaste zagrade.

9 K-da 15.BAK-a dobila je 5. januara 1944. odobrenje od K-de 2. OkA za potčinjavanje ovih pukova (vidi AVII, NAV-T-314, r. 558, s. 743—4),

10U Jajcu se ni to vreme nalazio Vrhovna štab NOV i POJ (dalje: Vš NOV i POJ), AVNOJ i Štab 1. proleterske divizije NOVJ (vidi tom IV, taj. 21, dok. br. 93).

11Jajce je zauzeto 9. januara (vidi tom IV, knj. 21, dok. br. 163 i 202).

12Odnosi se na 383. pp 373. pd, koji se u to vreme nalazio u širem rajonu Prijedora (vidi dok. br. 9; Brane šraml, n. d., str. 178).

13Ernst von Leyser (Ernst fon Lejzer), general pešadije. Tada je bio k-t 15. BAK-a. Sudio mu je američki voljni sud u Landsbergu, na procesu sto dvadeset sedmorici ratnih zločinaca, na čelu sa Vajksom, bivšim k-dantom Jugoistoka. Proces je trajao od 8. jula 1947. do 19. februara 1948. Redakciji nije poznato na (koliko je godina Lejzer osuđen, ali je vrlo brzo posle toga otpušten iz zatvora (vidi dok. br. 14; Josef Folttmann / Hanns Mo11er-Witten, Opfergang der Generale — Trnoviti put generala — Verlag Bernard und Graefe, Berlin SW 68, 1953, str. 182 — dalje Foltman / Meler-Viten, n. d.).

14Tako su označavani svi obaveštajni organi u nemačkoj vojsci, a pored toga to je bila i oznaka za obaveštaljna odeljenja, odnosno odseke (Feindnachrichtenabteilung).

15To je oznaka za prvog ađutanta (1. Ađutant), ali i za Personalno odeljenje za oficire.

16Quartiermeister. Skraćenica »Qu« upotrebljavana je u jedinicama ranga korpusa i odnosila se na načelnika pozadine, odnosno na pozadinu, kao organ korpusa.

17U dokumentu je upotrebljena skraćenica »nachr.« od reči »nachrichtlich« (na znanje). Iz praktičnih razloga, redakcija će ubuduće, bez obzira da li je u tekstu upotrebljena skraćenica ili puna reč, to uvek prevesti sa: »na znanje«.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument