ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


INFORMACIJA VOJNOUPRAVNOG KOMANDANTA JUGOISTOKA OD 16. MAJA 1944. O DRŽANJU PREMA ČETNICIMA1

POVERLJIVO!

K. T. B. Ia

Vojnoupravni komandant Jugoistoka

Odelj. Ia

Primlj. 28 5. 44 Br. pov. 136/44

Vojnoupravni komandant Jugoistoka

Odelj. Ia/O. pov. br. 3380/44

O. U., 16. 5. 44

Prilog 71

Držanje prema DM-pokretu

Lokalna saradnja delova nemačkih i srpskih trupa sa DM-četnicima u borbi protiv Titovih bandi, u zapadnom i jugozapadnom području Srbije, dovela je u nedoumicu nadležne instance u pogledu odnosa prema DM-pokretu. Da bi se to pitanje razjasnilo, konstatuje se sledeće:

1.DM-pokret bio je i ostaje neprijateljski.

2.Njihova saradnja sa nemačkim i legalnim srpskim jedinicama protiv crvenih proističe samo iz saznanja da su komunisti u Srbiji njihov neprijatelj br. 1.

Neprijatelj br. 2 ostaje ipak okupaciona sila.

3.Saradnja se koristi radi popune zaliha municije, koje su se veoma smanjile (oružje se nije nikad davalo).

4.Prema dosad stečenim iskustvima, četnici se protiv crvenih angažuju, u nekim slučajevima samo uzdržano, nastojeći, po svoj prilici, da suviše ne prolivaju krv.

Sa ponovnom neprijateljskom orijentacijom DM-pokreta prema okupacionoj sili mora se u svako doba računati, čak i u oblastima gde se dosad zajednički borilo protiv komunista. Zbog toga treba postupati na sledeći način: Sve mere DM-pokreta koje bi mogle ugroziti interese nemačkih oružanih snaga, srpskih legalnih jedinica, Nedićeve vlade i njenih upravnih organa, dakle ne samo izvršene napade na naše trupe, već i prisilnu regrutaciju, sprečavanje da se prikuplja stoka i žito, ugrožavanje srpskih činovnika uprave, predsednika opština itd, treba smatrati »neprijateljskim postupcima« i preduzimati mere. Svim sredstvima treba sprečavati svaku novu ili ponovnu izgradnju DM-pokreta, pre svega u njegovim štabovima i centralama, jer to treba smatrati merom koja ugrožava sigurnost okupacione sile. Četničke grupe koje se nalaze u borbi sa komunistima ne treba nikako ometati niti ih napadati, već ih podupirati u borbi. Saradnja s četnicima u borbi protiv komunista, uz najštedljiviju isporuku municije i pod nadzorom okupacione sile, može biti samo lokalna i u cilju akutne borbe protiv partizanskih bandi. U tome slučaju potrebno je isporučivati i sanitetski materijal i negovati ranjenike.

Za svaku isporuku municije potrebno je odobrenje vojnoupravnog komandanta Jugoistoka.

Preporučujemo da se u svim prilikama obraća nesmanjena pažnja DM-pokretu i njegovim postupcima.

Vojnoupravni komandant Jugoistoka

Felber

Dostavljeno:

Kao u konceptu.

1 Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-501, r. 256, s. 754—5.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument