ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


Izveštaj Vojnoupravnog komandanta jugoistoka od 13. Maja 1944.

Arhiv Vojnoistorijskog instituta, NAV-T-501, r. 256, s. 732-3.


KTB

POVERLjIVO

13. 5. 1944. Prilog 52

Grupi armija "F" (kurirom)

obavestiti: OKH/Gen. Qu (Abt. Venv.)

OKW/WFSt (Gen. Qu) (Operativni štab Vermahta)

2. OkA

Nem. opunom. gen. u Hrvatskoj

Nem. opunom. gen. u Albaniji

Komandant avijacije Hrvatske, Zagreb

V. SS brd. AK (samo Srbija)

K-t Srema (samo Srbija)

Dnevni IZVEŠTAJ od 13. 5. 1944.

S r b i j a :

I. Situacija kod neprijatelja

2. i 5. divizija (prema iskazu zarobljenika, 30% prisilno regrutovano, bez oružja, brojni ranjenici i bolesnici) istočno od puta Užice — Nova Varoš, a dve brigade su verovatno još u prostoru Semegnjeva. Poslednji neprijateljski delovi su u noći 11/12. 5. prešli put Užice — Višegrad ka jugu.

Namera neprijatelja, prema sigurnom izvoru: gro snaga da se priključi 2. crvenom korpusu u Sandžaku, a dve brigade, sa 400 iskusnih srpskih boraca, da se upute u srednju Srbiju.

I. Sopstvene snage

A) Grupa. "Holman"

696. bat. feldžand. krenuo je jutros sa četnicima u napad duž puta Nova Varoš — Ljubiš. 11/4. p. "Brand." na maršu Sjenica — Maskova. Komandno mesto Grupe "Holman" — Nova Varoš. I I / 4. p "Brand." na maršu Užice — Ivanjica— Maskova.

B) Grupa "Vajel"

Napad Severne četničke grupe na jakog neprijatelja jugoistočno od Rožanstva nije uspeo uprkos visokih gubitaka i na strani četnika i na strani neprijatelja, pa će jutros biti ponovljen s I/"Brand.". Podređeni 1. bataljon 63. puka u obezbeđenju na visovima između Čajetine i Rožanstva.

C) 24. bug. div.

I I /64. nije uspeo u noći 11/12. 5. da kod Mokre Gore spreči neprijateljske zaštitnice da izmaknu ka jugu. Danas je sa 1/1. srp. puka i 1.000 četnika počelo čišće-nje prostora Semegnjevo — Čajetina. 8. bataljon teških mitraljeza na maršu Požega — Arilje. 11/63. biće naknadno privučen.

D) Grupa "Tatalović"

Srpski dobrovoljački korpus uključio se kod Ljubovije u borbe na hrvatskoj obali Drine i prihvatio četnike koji su se povlačili. Kod Rogatice 4 prebeglice.

I I. Namere" Nepromenjeno.

Preostali deo Srbije

Borbe između DM-četničkih formacija Keserovića i komunističkih bandi traju i dalje s promenljivom srećom u prostoru jugoistočno od Kruševca, uz obostrane gubitke. U bugarskom poduhvatu 20 km zapadno od Prokuplja na dan 10. 5. navodno je razbijena jedna komunistička brigada, koja je imala 50 mrtvih.

Prema sigurnom izveštaju, četnički komandant Račić, koji je učestvovao u borbi protiv Grupe "Morača" u prostoru Valjevo, naredio povratak u svoje dotadašnje operacijsko područje, jer neće više da se "prlja" saradnjom sa okupatorom. 10. 5. četnici su kod Kremne izvukli iz voza tri civila koji su radili za nemačke oružane snage, jednog ubili, a ostale išibali. Bolnički brod na Dunavu naišao kod Velikog Gradišta na minu. Brod uspeo da se nasuče; 1 mrtav, 7 ranjenih.

Izveštaj o pokretima 11/122. iz Kruševca za Leskovac.

Nemački opunomoćeni general u Hrvatskoj - Nedostaje izveštaj.

Samostalna feldkomandantura 1040 Crna Gora

Situacija u Sandžaku je i dalje napeta. 2.000 izbeglica iz srednje Crne Gore stiglo u Sjenicu. U toku su mere za sređivanje situacije.

Vojnoupr. k-t Jugoistoka Ia

Pov. br. 3000/44 potp. fon Gajtner F. d. R

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument