ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDE 15. BRDSKOG ARMIJSKOG KORPUSA OD 12. MAJA 1944. KOMANDI 2. OKLOPNE ARMIJE O REZULTATIMA ISKRCAVANJA DELOVA 26. NOU DIVIZIJE 10. MAJA NA OSTRVO ŠOLTU1

POVERLJIVO

Telegram

4900 - 12. 5. - 1733 2

O. U. 12. 5. 1944. . ..

K-di 2. OkA

...4

12. 5. 2030 Az 23

Prilog uz K. T. B. Br. C 181

Privremeni sumarni izveštaj Šolta

1.) Opis borbi.

10. 5. u ranim jutarnjim časovima neprijatelj se na 3 mesta iskrcao na ostrvo Šolta i to s. Gornje Selo, juž. Grohote i kod Maslinica. Iskrcavanje s. Gornje Selo primećeno je u 00.40 časova.5

Posle toga odmah je pripremljeno pojačanje, jačine čete, i pod komandom k-ta bat. (kap. Morman),6 sa polaskom u 04.00 c, prevezeno na Šoltu.

Iskrcavanje je usledilo za vreme masiranog napada avijacije na uporište s. Grohote, koji je počeo posle 06.00 časova i proširio se i na jedinice koje su se iskrcale. To je dovelo do prvih velikih gubitaka i uništenja brodova. Ponovljeni napadi neprijatelja, koji su posle toga usledili uz podršku mnogobrojnog teškog naoružanja, bili su svi odbijeni. Kap. Morman prikupio je sve snage, osim onih u uporištu, probio je nepr. obruč i poveo je svoju jedinicu u više protivnapada, kojima, usled nadmoćnosti neprijatelja, nije mogla da osvoji teren.

Neprijatelj je zauzeo osmatračku stanicu na koti 197; od 18 članova posade, palo je 8 vojnika. Posle podne, posle ponovnog masiranog napada avijacije, povećali su se napadi do žestokog napada glavnim snagama. I on je bio odbijen. Uveče, usled naših gubitaka, situacija je postala kritična, pošto je izgledalo da je neprijatelj u toku dana privukao pojačanje. Pre podne istog dana bile su već preduzete mere da se prikupe još ostale snage za pojačanje (1 bat. štab, 3 čete) i obezbedi potreban brodski prostor. U 21.30 časova počelo je prebacivanje bataljona7 za pojačanje a iskrcao se posiednjim delovima, bez nezgoda, na Šoltu u 03.30 casa. Neprijatelj je, videvši nepokolebljiv otpor posade i svoje velike gubitke, i pošto je saznao o dovodenju novog pojačanja, evakuisao ostrvo u ranim jutarnjim časovima 11. 5.

2.Naše jedinice.

a) Na početku napada, na ostrvu se nalazila jedna č[eta] formacijske posade uporišta, jedna četa koja je nešto pre 10 dana iz predostrožnosti, kao pojačanje, prebačena i, osim toga, č[eta] pod komandom k-ta bat., koja se iskrcala neposredno pre napada,

b) U noći na 11. 5. iskrcali su se: štab bat. sa 3 č i vod peš. topova.

3.Neprijatelj:

Prema sigurnim izvorima, oko 3000 ljudi; prema izviđanju jedinica, pored bandita bilo je crnaca a, navodno, i Amerikanaca kao i jedan uniformisani i naoružani ženski bat. Neprijatelj vrlo dobro naoružan mitr., teš. minob., brd. top. i lak. topovima sa položenom putanjom. Art. podrška sa skela.

4.Gubici neprijatelja:

Do sada izbrojano 50 poginulih, prema proceni još 100 poginulih, stalni transporti ranjenika pod znakom ženevskog Crvenog krsta osmotreni i od strane nemačkih jedinica nije otvarana vatra na njih.

5.Naši gubici:

Poginulo: KoV: 2 ofic, 258 podof. i vojnika. Mornarice: 1 ofic, 6 podof. i voj. Ranjeno: KoV: 3 ofic, 799 podof. i voj. (10 od njih lakše). Nestalo: KoV: 1 ofic, 7410 podof. i voj. Mornarice: 7 podof. i voj. Stalno se pronalaze poginuli. Jedan vod je nestao bez traga, moguće je da je bio odsečen i zarobljen ili uništen tepihom bombi iz aviona. Traganje se nastavlja.

6. Naše jedinice su se primerno tukle. One su se borile bez straha, žilavo i odlučno, uprkos neuobičajeno velikim gubicima (ukupno 200 ljudi, to je preko polovine posade ostrva). Duša otpora bio je k-t bat. kap. Morman.

Naš sistem osmatranja i dostavljanje izveštaja dobro su se pokazali, art. podrška uvek je munjevito dejstvovala.

7.Pojedinosti o dogadajima i izveštaj o iskustvu slede kasnije.11

XV brd. AK

Ia, pov. br. 2525/44

od 12. 5. 44.

...12

Pfaferot

13Poslato: Ha, Ic, Qu

Saopš.[teno]: 264, div.

...14

1Snimak telegrama (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-314, r. 563, s. 77-8. Dokumenat je na više mesta ispravljan, precrtavan i dopunjavan rukom.

2Dopisano rukom.

3Četvrtasti pečat primaoca.

4Redakcija je nečitku telegrafsku oznaku od 7 slova, čije je značenje, verovatno, "poslato", označila s tri tačke. Brojevi iza oznake u originalu dopisani su rukom.

5Iskrcavanje (po drugi put) su izvršili 1. dalmatinska brigada i 3. bataljon 12. dalmatinske brigade 26. NOU divizije. Zapovest za ovaj desant izdao je Štab 26. NOU divizije 4. maja. Iskrcavanje su izvršile dve desantne grupe (kolone): Zapadna (1. i 2. bataljon i Minobacačka četa 1. dalmatinske brigade i 3. bataljon 12. dalmatinske brigade) i Istocna (3. i 4. bataljon 1. dalmatinske brigade i Minobacački vod 12. dalmatinske brigade). O tome i daljim dejstvima vidi dok. br. 36; tom V, knj. 27, dok. br. 22, 29, 60, 62, 181-183.

Šoltu je konačno oslobodila 12. dalmatinska NOU brigada 23. septembra 1944 (vidi Todor Radošević, n. d., str. 114).

6Mohrmann. Redakcija nije mogla da ustanovi njegovo ime.

7 Bio je iz sastava 892. puka 264. peš. divizije (tom V, knj. 27, dok. br. 62)

8, 9 i 10 Ti brojevi su u originalu ispravljeni rukom.

11O pojedinostima, toku i iskustvima u toj operaciji, koje su Nemci stekli u borbi protiv iskrcanih delova 26. NOU divizije, vidi AVII, NAV-T-314, r. 563, s. 79-86, 585-6 i 667-70: izveštaji K-de 15. BAK-a od 11, 13. i 21. maja 1944. godine.

12 i 14 Nečitki parafi.

13 Tekst do kraja (oba reda) u originalu dopisan rukom.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument