ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDE 5. SS-BRDSKOG ARMIJSKOG KORPUSA OD 11. MAJA 1944. KOMANDI 2. OKLOPNE ARMIJE O POSLEDICAMA I MERAMA ZA SPROVOĐENJE DEPORTACIJE CIVILNOG STANOVNIŠTVA IZ OBALSKOG PODRUČJA SREDNJE DALMACIJE1

H. Qu. 11. 5. 44.

POVERLJIVO

K-da V SS-brd. korpusa

QU. 

Pov. br. 555/44.

Pred.: Sprovođenje evakuacije obale

Veza: Tel. K-de 2. OkA, O. Qu od 23. 4. 44. pov. br. 02739/44.2

Komandi 2. oklopne armije M.P.3 Komandantu pozadine

....4

R

     

2. okl.

armija

 

Na znanje

Prim.

18. maj

1944

 

Br. del

. pov. 1513/44 Anl.: o

 

Odelj.

pov. br.

3.366/44

 

Qu 2

     

Prema mišljenju Korpusa predviđena i od strane hrvat. vlasti dugo vremena pripremana evakuacija (npr. propagandnim putem), uz nepoverenje koje vlada kod hrv. stanovništva prema svim merama njihove vlade, dovešće do toga da će ljudi sposobni za vojsku, a koji treba da budu evakuisani, radije blagovremeno preći partizanima pre nego započnu mere evakuacije, da se ne bi izložili potpuno neizvesnoj sudbini masovnog transportovanja, sa svim uobičajenim pojavama koje to prate, i potpuno neizvesnoj budućnosti.

Učešće hrv. vlasti treba zbog toga, pre svega, da se ograniči na organizaciju prihvata i transportovanja evakuisanih, dok početak akcije, iz vojnih razloga, na najvažnijim punktovima obalskog odseka treba iznenadno da sprovedu nemačke trupe, pri čemu je poželjno učešće osoba hrvat, vlasti na sam dan evakuacije, da bi se izbegle lokalne poteškoće. Uspostaviće se kontakt sa Feldkomandanturom 1035 u Mostaru, kao i sa nem. opun. za transp.5 u Hrvatskoj, ispostava Sarajevo, i isto tako obezbediće se uređenje prihvatnih logora u Metkoviću i Mostaru kao i stavljanje na raspolaganje potrebnih železničkih vagona za transportovanje. Sa Feldkomandanturom 1034 u Sarajevu urediće se smeštaj evakuisanih u rejonu severno od Sarajeva. Prema iskustvima evakuacije sa ostrva, treba prebacivanje u prihvatne logore vršiti samo kamion, transportom, jer samo na taj način može da se izbegne odugovlačenje samog prebacivanja i s tim u vezi neminovno povezane krize u snabdevanju i poteškoće u nadzoru.

Pošto Korpus ne može da pokrije ova specijalna prevoženja iz sopstvenih kontingenata pogonskog goriva, potrebna je naknadna dodela pogonskog goriva za potrebe etakuacije. Da se ne bi potpuno paralisao privredni život na primorskom području i na taj način opet, slično kao i na ostrvima, izazvale poteškoše u snabdevanju civilnog stanovništva koje ostaje, a koje će sačinjavati žene, deca i starci kao i predstavnici vlasti, mesni činovnici, sveštenici, lekari i pojedini stručnjaci, unapred će se utvrditi koji se delovi stanovništva neće evakui-sati.

Dostavljaju se ove namere za evakuaciju obale sa molbom da se o tome donese odluka i da se izdaju odgovarajuće direktive. Dok se ne dobiju iste, neće se preduzimati napred pome-nute mere kod feldkomandantura i hrv. vlasti.6 7Evakuacija treba uglavnom da usledi samo po posebnom naređenju armije. Dati do znanja!

Za Komandu Korpusa

Načelnik štaba

I. A.

potp. Eberhart8

SS-oberšturmbanfirer

F. d. R

...9

1Snimak overenog prepisa originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-313, r. 199, s. 7461125—6.

2To je naređenje K-de 2. OkA od 22. aprila (a ne od 23. aprila kako piše u dokumentu) 1944. k-dama 5. SS i 15. BAK-a za dostavljanje predloga o naknadnoj evakuaciji pojedinih rejona, pošto se evakuacija po prethodnim naređenjima završava do 1. maja 1944. godine (AVII, NAV-T-313, r. 199, s. 74611095).

3 i 4 Četvrtasti pečat primaoca s više nečitkih parafa. Na originalu pečat se nalazi na margini dokumenta, na mestu označenom sa »M. P.«

5 Nemački opunomoćenik za transport; u originalu: Dt. Trsp. Bev. (Deutscher Transportbevollmachtigter)

6Vidi dok. br. 25.

7Ovaj tekst je u originalu dopisan rukom.

8Eberhardt. Redakcija nije mogla da ustanovi njegovo ime.

9Potpis nečitak.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument