ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ VOJNOUPRAVNOG KOMANDANTA JUGOISTOKA OD 10. MAJA 1944. VRHOVNOJ KOMANDI VERMAHTA O DEJSTVIMA PROTIV 2. I 5. NOU DIVIZIJE NA KOMUNIKACIJI UŽICE — VIŠEGRAD1

POVERLJIVO 

KTB

10. 5. 1944.

...2

Grupi armija »F« (po kuriru)

Na znanje:

OKH/Gen. Qu. (Upr. od.)

OKW/WFSt (Gen. Qu.)

K-di 2. OkA

Nem. opun. gen. u Hrvatskoj

Nem opun. gen. u Albaniji

Komandantu avijacije Hrvatske, Zagreb

V SS-brd. AK (samo Srbija)

K-tu Srema (samo Srbija)

Dnevni izveštaj od 10. 5. 1944.

Prilog 34

Srbija.

I. Situacija kod neprijatelja:

Prema izveštaju jedinica i iz s[igurnog] i[zvora], glavnina div. Grupe »Morača«3 sa štabom još se nalazi s. od puta Užice — Višegrad, na planini Tari. U toku noći 8/9. 5. i 9. 5. samo slabijim delovima je uspelo da se, uz gubitke, probiju do Južne grupe, koja se već nalazila u rejonu Jablanica — Semegnjevo.4 Južna grupa uzmiče u borbi i pljačka sela.5 U toku jučerašnjeg dana javljeno je da je neprijatelj imao 30 poginulih, 50 — 60 ranjenih i 2 ranjenika zarobljena.

II. Situacija kod naših snaga.

A)Grupa »Holman«6 je, posle odbijanja jačih neprija-teljevih napada na isturenu četu III. bat.7 kod Bioska (6 km sz. od Kremne) i ponovnih pokušaja noćnog proboja kod Mokre Gore, danas izjutra otpočela pokret sa III/ »Brdbg.«,8 297. izv. bat., 698. bat. Feld-žand. i II/»Brdbg.« u cilju napada na neprijatelja na planini Tari. I. bat. sa novodovedenim četnicima i SDS9 goni neprijatelja u rejonu Jablanica — Semegnjevo.

B)Borbena grupa »Vajel« je sa Severnom četničkom kolonom u nastupanju preko puta Užice — Bioska u pravcu Šljivovica i sa Južnom četničkom grupom vrši zaprečavanje puta Užice — Ljubiš i južno odatle.

C)24. bug. div. učestvuje u napadu protiv neprijatelja na Tari sa 2 čete 11/64. i tenkovima preko manastira Rače (6 km jjz. od Bajine Bašte), a sa I/64. u pokretu iz Der-vente prema jugoistoku u pravcu Bjeluša.

III/64, nalazi se kod Kremne, sa zadatkom osiguravanja puta. Z.[apadno] odatle nalazi se i 200 četnika sa istim zadatkom. Ojačani I/63. dostigao je Čajetinu. Na dodeljenu 13. btr/1. izvršen je napad kod Mačkata. Bliži izveštaj još nije dostavljen.

D) Grupa »Tatalović«.10 Angažovanjem minobacača od strane 1/2. SDK rasteran je neprijatelj, koji je s. od Fakovića, na obali Drine, sa hrvatske strane, izgradio položaje.

I/l. SDK stigao je kod II/l. SDK u rejonu Zaglavak.

III. Namere.

Gonjenje neprijatelja na Tari i u planini Zlatiboru uz dovlačenje novih raspoloživih bug. i četničkih snaga i snaga SDK.

Ostali deo Srbije.

Prema izveštaj ima stanovnika, snage DM u rejonu j. od Kruševca vode žestoke odbrambene borbe protiv nadmoćnih kom. bandi.

20 km sz. od Prokuplja otpočeo je poduhvat lovačkih četa 27. bug. div. sa 4 nem. jurišna topa i 1 četom SDS. Na strani neprijatelja 15 mrtvih. Zaplenjena su tri skladišta životnih namirnica.

Posle obaranja neprijateljskih aviona, kod Bora je izvršen iznenadni napad na komandu za radarsko izviđanje PAA11 (verovatno četnici). Ubijena su 3 nem. vojnika i 1 je ranjen. Neprijatelj je imao 2 mrtva. Gubici kod neprijatelja su verovatno veći.

Prema izveštaju F. K. u Nišu, s one strane demarkacione linije, u rejonu ji. od Vlasotinaca, prikupljanje jakih bandi, koje su se povukle očigledno ispred tekuće bug. operacije.

Sz. od Aranđelovca, kom.[unisti] izvršili prepad na op-štinu i došli su u sukob sa četnicima DM.

Saobraćaj na Dunavu z. od Moldave od 9. 5. opet slobodan.

Izveštaj o pokretima.

Štab I (bug.) art. div. i 1. btr., koji su učestvovali u operaciji »Kamerjeger«, premestili su se u Niš.

Nem. opun. general u Hrvatskoj.

Prema saopštenju k-ta hrv. oružanih snaga, delovi nemačke obrade plana za odbranu Zagreba pronađeni su kod stre-ljanih komunista. Istraga je u toku.

Samost. F. K. 1040 Crna Gora.

Situacija u Sandžaku, kao i ranije, zategnuta.

...12

Vojnoupr. k-t Jugoistoka

Ia, pov. br. 2935/44

potp. fon. Gajtner

F. d. R.

...13

poručnik

1Snimak overenog prepisa originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-501, r. 256, s. 709—10.

2Nečitak paraf.

3Vrhovni štab NOV i POJ, svojom naredbom od 20. februara 1944, odredio je da Štab 5. NOU divizije rukovodi dejstvirna obeju divizija prema Srbiji. Komandant 5. NOU divizije bio je tada Milutin Morača. Nemci su znali za ovu odluku pa su, po imenu komandanta 5. NOU divizije, ovu udarnu grupu divizija nazivali Grupa »Morača« (vidi tom II, knj. 12, dok. br. 80; Petar Višnjić, Prodor Druge i Pete divizije u Srbiju 1944, str. 20).

4Taj podatak je uglavnom tačan. Pošto je glavnina Udarne grupe divizija uspela 6/7. maja da pređe komunikaciju Užice — Bajina Bašta kod s. Zaglavak, a 1. krajiška brigada (kao posebna kolona) na raskrsnici kod k. 562, Graba i Gredice, to su se sve jedinice našle u širem rejonu pl. Tare, odakle je počelo povlačenje u Crnu Goru. Tako su se, 8/9. maja, jedinice 5. NOU divizije (dve brigade) prebacile preko komunikacije Užice — Višegrad kod ž. st. Mokre Gore (4. krajiška brigada) i na Šarganu (10. krajiška brigada), i 9. maja izbile u s. Semegnjevo, gde su zatekle svoju 1. brigadu. Ove snage nazvali su Nemci Južnom grupom, misleći pri tom, verovatno, na 1. krajišku brigadu, koja je u s. Semegnjevo prispela u 4 časa ujutro. Severno od druma Užice — Višegrad nalazila se 2. proleterska divizija, i ona je tek 9/10, na odseku Kremna — Mokra Gora, uspela pod teškom borbom da se probije u pravcu s. Semegnjevo, gde se spojila s delovima 5. NOU divizije (Petar Višnjić, n. d., str. 299—315; AVII, NAV-T-501. r. 256, s. 646—650: ratni dnevnik vojnoupravnog komandanta Jugoistoka za period od 5. do 11. maja 1944).

5Ne radi se o pljački već o prikupljanju hrane koje su narodno-oslobodilački odbori vršili za potrebe jedinica NOV i POJ.

6Nazvana je po majoru Holmanu (Hollmann). Redakcija nije mogla da ustanovi njegovo ime.

7i 8 Taj bataljon pripadao je 4. puku »Brandenburg.«

9 Srpska državna straža

10Nazvana je po potpukovniku Radoslavu Tataloviću, načelniku štaba Srpskog dobrovoljačkog korpusa.

11U originalu piše: Flack-Such-Kdo (Flack-Such-Kommando).

12Redakcija je sa tri tačke označila izostavljeni deo teksta koji se odnosi na Albaniju i Grčku.

13Potpis nečitak.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument