ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ OPERATIVNOG ŠTABA 1. PUKA »BRANDENBURG« OD 6. MAJA 1944. KOMANDI 15. BRDSKOG ARMIJSKOG KORPUSA O SPROVOĐENJU OPERACIJE »DENKCE-TEL« NA PODRUČJU KISTANJE — SKRADIN — BERKO-VAC KRAJEM APRILA I POČETKOM MAJA 1944. GODINE1

1. puk»Brandenburg«

Operativni štab

Odelj. Ia, pov. br. 294744.

POVERLJIVO

Rgt. Gef. Štand2, 6. 5.1944.

Prilog K.T.B. Br. D.

uz 56 a

14. V

1944.4

   

19. 5

Ia

   

01

   

Borbeni izveštaj o operaciji »Denkcetel«6

A. Neprijatelj:

Sopstvenim izviđanjem ustanovljeno: od 15. 4. 44. neprijatelj drži rejon Brgud — Dobropoljci — Rodaljice. Jedna udarna brigada nalazi se u rejonu Brgud sa verovatnim zadatkom da ponovo otvori severnodalm. kanal dotura.7 Neprijatelj je minirao puteve koji prolaze preko područja koje je poseo.

B. Sopstvena situacija:

Štab puka:

Skradin

III/l: Štab, 10. i

11. č

Benkovac

9. č

Bribirske Mostine, delovi

angažovani za osiguranje

mostova kod Bribirskih

Mostina.

II/l: Štab, 5. i 7. č

Kistanje

6. č

Đevrske.

Brojna stanja:

Štab puka:

82:2:6

III/l:

10

: 34 : 372

II/l:

11

: 46 : 266

C.Namera:

Borbena grupa sa III/l. čisti rejon Brgud — Dobropoljci — Rodaljice i drži II/l. u rejonu Kistanje kao udarnu rezervu u pripravnosti.9

D.Planirani razvoj:

Bataljoni uspostavljaju gotovost za dejstvo do 27. 4. u 03.00 časa.

III/l. sa potčinjenom četničkom brigadom organizuje se za napad na Brgud tako da jednom borbenom grupom iz rejona Podotavac sa jz., drugom borbenom grupom iz rejona Lepuri sa j., u osvitku dana 27. 4. 44, može da krene u napad na Brgud, zauzima Brgud i odatle prodiru dalje na Rodaljice.

II/1, udarna rezerva borbene grupe, biće, po naređenju puka, u slučaju jačeg otpora neprijatelja kod III/l, upućen u napad na Brgud ili preko Đevrsaka — Dobropoljaca ili preko Benkovca.

E. Stvarni tok:

II/l. i III/l. javili su u 03.00 časa gotovost bataljona za dejstvo u operaciji »Denkcetel«.

IIII/1, poseo je, u osvitak dana 27. 4. 44, sa 3 borbene grupe polazne položaje za obuhvatni napad na Brgud. 1. borb. gr.10 (9. č sa potčinjenom grupom sr. bac.),11 nastupajući od Lepu-ra, stigla je oko 0.50 na k. 321, 1,5 km jji. od Brguda i tu se organizovala za napad. 9. č je oko 04.00 uputila preko Lepura ka Brgudu jednu T12 izviđačku patrolu, jačine 1 : 3 i 1013 četnika, sa zadatkom da izvidi neprijateljska osiguranja i da ih likvidira. 2. borb. gr. (10. č sa potčinjenom grupom sr. min. bac. i potčinjenom četničkom brigadom, jačine: 200 četnika) pripremila se za borbu u rejonu k. 285, 2,5 km si. Podotavac. 3. borb. gr. (jedinica »Hut«, 7/891. gren. puka) posela je polazni položaj u rejonu 1,5 km s. Lisičić. Teško naoružanje: L. G.,14 vod peš. oruđa 891. gren. puka i jedan pt top zauzeli su u rejonu 1 km i. Lisičić položaje tako kako bi mogli da nadziru nastupanje borbenih grupa. Posle kratke pripreme borbenih grupa, u 05,15 časova izdato je naređenje za napad na Brgud. Uprkos jakog i hladnog vetra—bure i kraškog terena, napad na Brgud razvijao se po vodovima. 1. borb. gr. stigla je oko 06.00 na k. 364, odatle je upućena na Banić i oko 06,45 časova, posle kraćeg vatrenog okršaja, zauzela je Banić. 2. i 3. borb. gr., posle zauzimanja Banica, upućene su iz okoline Dreno-vače na Rodaljice, sa zadatkom da preko kota 371—428 prodru ka Rodaljicama, da četnici posednu kote i da uklone kamene zapreke i mine na putu za Rodaljice. Nastupanje dveju borb. gr.[upa] podržavala su 2. G. i vod peš. oruđa sa novih vatrenih položaja, 500 m ji. k. 364. Prilikom pretraživanja si. dela Banica, na 1. borb. gr. otvorena je jaka mitr. vatra iz Uzelca i kota si. odatle. Borb. gr. odmah je upućena na Uzelac i kote si. odatle, sa zadatkom da zauzme Uzelac i kote, da prodre dalje prema i., da zauzme k. 303 i 302 i da obezbedi desno krilo bataljona prema ji. Nastupajući po vodovima slomljen je neprijateljski otpor i zauzet je Uzelac i kote 302 i 309. Delovi 1. gr. koji su vršili izviđanje prema Šapanu imali su kratak vatreni okršaj sa slabijim neprijateljem koji se povlačio prema si. Neprijatelj je nastupajućim 2. i 3. borb. gr. pružio uporan i ogorčen otpor iz dobro izgrađenih položaja na koti 493. Neprijatelj je angažovao mitralj., puškomitr. i teš. minobacač. U uzornoj saradnji sa teškim oruđima, 2. i 3. borb. gr., pod jakom vatrom neprijatelja, prodirale su prema Rodaljicama i posle polučasovnog žestokog vatrenog okršaja zauzele ih. Posle zauzimanja Rodaljica, 2. borb. gr. upućena je na kotu 397, sa zadatkom da zauzme kotu 397, da osigura levo krilo bataljona prema si. Jedna neprijateljska grupa pokušala je da opkoli pt top, koji se nalazio na desnom krilu 1. borb. gr., ali, preciznom vatrom pt. topa i protivnapadom grupe za osiguranje, bila je razbijena. Posle zauzimanja linije k. 302— 303—348, k-t puka uputio je II/l. preko Đevrsaka, sa zadatkom da prodre preko Đevrsaka — Gošića i da širokim frontom dostigne liniju Mrkelnje — Sv. Jure. U 09.30 časova, II/l. mot. maršem stigao u Đevrske i odande je peške krenuo, raspoređen po sledećem:

Desno 5. č, ojačana odeljenjem sr. minobac, krenula je preko kote 315 za Bljaiće i preko Gaćešina na kotu 270, levo 6. č, bez jednog voda, ojačana odeljenjem sr. minobac, krenula preko Gošića na kotu 381, jedan vod 6. č krenuo od Ostrovičkih Lišana na kotu 390, sa zadatkom da tamo uspostavi vezu sa četom. Teška oruđa (vod pt top, LG vod) krenula su putem Ležajić — Miodraž sa zadatkom da nadziru nastupanje obeju četa. U 11.30 časova, na 5. č otvorena je vatra sa kote 270, uz podršku teškog naoružanja, iznenadnim nastupanjem zauzeta je kota 270 i sa kota 259 i 248 odbačen slabiji neprijatelj. Neprijatelj se povukao u pravcu si. Kolone tovarnih grla koje su se povlačile prema si, tukle su L. G. i vod pt topova u rejonu Bljaići sa osmotrenim dobrim uspehom. U 13.00 časova 6. č dostigla je k. 381 i sa levo isturenim vodom uspostavila vezu. Kondovača je bezuspešno pretražena. Oko 13.20 časova otvorena je na vod 5. č, koji je nastupao ka Bljaići, jaka vatra iz šume Kordumov stan. Za pojačanje krenula je u 13.30 časova 5. č, bez jednog voda, sa kota 270 i 259 na Bljaići, 500 m jz. Bljaići otvorena je jaka mitralj. i minobac. vatra na četu, naročito sa kote 380. Posle polučasovnog vatrenog okršaja, u žilavoj borbi zauzeti su Bljaići i kota 380, banditi su uporno branili kotu 380, ipak su morali popustiti jakom pritisku i povukli su se na kotu 361. Mnogi tragovi krvi na koti 380 ukazivali su na velike gubitke neprijatelja. Sa kote 397 pri-mećeni su u rejonu Šapan — Miodraž pokreti neprijatelja. K-dant puka je zatim odmah uputio delove II/l. sa zadatkom da prodru ka Miodraž i Šapan i da unište neprijatelja koji se bude suprotstavio. 6. 8. krenula je ka Miodraž, odbacila slabijeg neprijatelja koji se povukao ka Dobrići. K-dant puka uputio je četu dalje ka Dobrići. Neposredno južno od Dobri-ća neprijatelj je pružao žestok otpor, on se utvrdio u kućama i na visinskom grebenu s. odatle. Jedan vod, koji je upućen levo u obuhvat, dostigao je visinski greben s. Dobrići, dok je jedan drugi vod 6. č prodro sa j. kroz mesto. Pt. i L. G. vod uspešno su tukli neprijatelja koji se povlačio prema sz. K-t puka uputio je desno krilo bataljona na Sasinu. Radi onemogućavanja ugrožavanja boka, jedan vod 5. č upućen je na kotu 361, dok je glavnina čete krenula na Sasinu. U nastupanju po vodovima i slamanju slabijeg neprijateljskog otpora, zauzeta je Sasina. U 18.00 časova uspostavljena je veza sa oba bataljona i završena operacija.

Sopstveni gubici:

10 ranjenih, među kojima ppor. Hezeke,15 9/1., teško ranjen.

Gubici neprijatelja:

42 poginula, 2 ranjena.

Zaplenjeno:

200 minob. granata 8,1 cm, ital. ručno vatreno oružje 13 mina uništeno.

F. Iskustva:

1)Naročito karakteristična je bila disciplina vatre kod bandita, koji su čete koje su napadale u tri slučaja pustili na blisko odstojanje pre nego što su otvorili vatru.

2)Odvajanje bandita vršeno je velikom brzinom i dobro pripremljeno. U svim slučajevima banditi su angažovali mitraljeze i sr. minobac. za podršku delova koji su se izvlačili.

4) Saradnja sa potčinjenim četničkim jedinicama bila je dobra ukoliko nisu bili angažovani za borbene zadatke već kao izviđači i za osiguranje već pročešljanog terena.

Valter16

Dostavljeno:

Diviziji (H) K-di XV AK

Diviziji (E) Puku

1Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-.J14, r. 562, s. 645—8. Na snimku br. 648 postoji operativna karta dejstava 1. puka »Brandenburg«. U gornjem delu dokumenta nalazi se više nečitkih parafa čiju pripadnost redakcija nije mogla da ustanovi.

2Regimentgefechtsstand (regimentgefehtsštand — komandno mesto puka, pukovsko komandno mesto).

3i 5 Četvrtasti pečati primaoca. Na pečatu označenom brojem »5« u prvoj horizontalnoj rubrici je paraf pukovnika Pfaferota, u drugoj majora Raša, a u trećoj nepoznat paraf.

4Datum utisnut numeratorom.

6»Denkzettel« (»Amajlija«)

7To je partizanski pomorsko-kopneni put za snabdevanje iz Italije jedinica 8. korpusa NOVJ preko ostrva Visa. Bliže o kanalu vidi dok. br. 43. Inače, na prostoriji Brgud — Dobropoljci — Rodaljice nalazila se 1. brigada 19. NOU divizije (tom V, knj. 27, dok. br. 12).

8Prva cifra prikazanog brojnog stanja znači broj oficira, druga — podoficira a treća — vojnika. Svi brojevi su dopisani na snimku originala rukom.

9Na prostoriji Brgud — Dobropoljci nalazila se 1. brigada 19. NOU divizije i ona je prihvatila borbu sa jedinicama 1. puka »Brandenburg«. Prvi bataljon 2. brigade obezbeđivao je desni bok 1. brigade,dok je Srednjodalmatinski NOP odred zatvarao pravce Kistanje —Nunić — Biovičino Selo i Đevrske — Dobropoljci (tom V, knj. 27,dok. br. 12).

10borbena grupa

11srednji bacač

12trupnu

13To jest: 1 podoficir, 3 vojnika i 10 četnika.

14Ledehtes Geschiitz (laki top)

15Hdseke. Redakcija nije mogla da ustanovi njegovo ime.

16Walther. Redakcija nije mogla da ustanovi njegovo prezime.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument