ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDE 15. BRDSKOG ARMIJSKOG KORPUSA OD 1. MAJA 1944. KOMANDI 2. OKLOPNE ARMIJE O ZAVRŠETKU OPERACIJE »KOJLENŠLAG« U REJONU DREŽNICE1

KTB

POVERLJIVO

4253 — 2. 5 — 19102

...3 Ic

Telegram

K-di 2. OkA

Prilog uz K. T. B. Br. C 272

Završeno je naknadno čišćenje u nastavku operacije »Koj-lenšlag«,4 koje je 392. div. od 18. 4. do 24. 4. vršila radi unistenja uporišta bandi u rejonu oko Drežnice. Zadobijen sledeći plen:

93 t municije (peš., art., minob. i eksploziva)

3 haubice 10,5 (i),5 4 topa 7,5 (i), 2 pt topa 4,7 (i),

30 mitr. (i), 2 puš. mitr. (i), 1 minob. (i), 130 pušaka (i), 1,8 m3 benzina, 3,9 m3 dizel-goriva, 48 automobilskih cirada,

1 agregat za struju, 3 dinama, 10 kamiona (nekompletnih), više skladišta hrane, soli, duvanske prerađevine i drva.

Uništeno: jedan šumski logor sa 30 zemunica, 1 skladište [smešteno] u barakama, 1 sanitetska i 1 štabna baraka i 1 veća štamparija. Veći deo plena nalazi se kod ustaša, koji su učestvovali u operaciji, i upotrebiće se za opremanje novofor-miranih jedinica.

Gubici neprijatelja od 86 poginulih, 2 komesara, 1 ofic, 18 zarobljenih i 6 prebeglih već su javljeni.

Bandi je na taj način, naročito u organizaciji snabdevanja, zadat težak udarac. Vrlo dobro isplanirana i umesno vođena operacija predstavlja novi zapažen uspeh 392. div. u borbi protiv bandi.

Pfaferot 

XV brd. AK

Ia, pov. br. 2337/44.

1. 5. 44.

...6

1Snimak overenog telegrama (pisanog na mašini) u AVII, NAV--T-314, r. 562, s. 551.

2Dopisano rukom.

3Nečitak paraf.

4Reč »Kojlenšlag« (»Keulenschlag« — »Udarac maljem«) u tekstu dopisana rukom. Inače, sama operacija počela je 18. aprila 1944, uz učešće 392. izviđačkog bataljona i delova 846. i 847. puka 392. legionarske divizije i ustaško-domobranskih jedinica, protiv 13. NOU divizije. U ogorčenim borbama neprijatelj je uspeo 19. aprila da zauzme Drežnicu. Nešto kasnije, 25/26. aprila, 2. brigada 13. NOU divizije pokušala je da ponovo zauzme Drežnicu, ali bez uspeha. Istovremeno, jedinice 13. NOU divizije napadale su bezuspešno i Bosiljevo. Gubici divizije u ovim borbama su znatni, te se podaci o njima i plenu razlikuju od iznetih u ovom dokumentu. Opširnije o tome vidi tom V, knj. 26, dok. br. 99, 102, 135, 141, 172 i 174; AVII, NAV-T-314, r. 562, s. 408, 422 i 435: izveštaji K-de 15. BAK-a od 19, 20. i 24. aprila; AVII (Ndf), reg. br. 1/4—5773 i reg. br. 12/6134—7, k. 41/1: izveštaji Štaba 392. legionarske divizije; Franc Šraml, n. d., str. 248—9.

5italijanske

6Nečitak paraf.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument