ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREĐENJE KOMANDE 21. BRDSKOG ARMIJSKOG KORPUSA OD 29. APRILA 1944. GODINE 21. VAFEN SS BRDSKOJ DIVIZIJI »SKENDERBEG« ZA PREUZIMANJE OSIGURANJA POKRAJINE KOSOVO1

229

K. H. Qu., 29. 4. 44.

Komanda XXI brd. AK

Ia, pov. br. 2962/44.

POVERLJIVO

K. T. B.

Pred.: Osiguranje pokrajine Kosovo.

Vafen SS brdska divizija »Skenderbeg« preuzima odmah, pod komandom K-de XXI brd. AK, osiguranje albanske pokrajine Kosovo.

Razgraničenje: Tetovo (isklj.)2 — Bicaj (uklj.)3 — Kukes (uklj.) — Gusinje (40 jz. Peć) (uklj.)

Delovi albanske milicije koji se nalaze u pokrajini Kosovo biće u taktičkom pogledu potčinjeni Vafen SS brdskoj div. »Skenderbeg« za izvršenje ovog zadatka. U osiguranje treba uvrstiti obezbeđenje železničkih linija Priština — Peć, Skoplje — Mitrovica4 u okviru albanskih granica. Nem. gen. u Albaniji5 upoznaće Vafen SS brdsku div. »Skenderbeg« sa do sada sprovedenim merama za osiguranje pokrajine.

Snabdevanje alb. milicijskih jedinica koje ostaju u pokrajini Kosovo odmah će preuzeti Štab SS-brig. fir.6 Fictuma.7

Ovim se naređenje K-de XXI brd. AK, Ia, pov. br. 8689/44 od 5. 12. 43.8 (samo za nem. gen. u Alb. i 297. div.) stavlja van snage. Naređenje korpusa br. 6, tač. 5, treba u tom smislu ispraviti. Za Vafen SS brdsku div. »Skenderbeg« i za Štab SS-brig. fir. Fictuma biće priložen prepis.

Vafen SS brdska div. »Skenderbeg« javiće K-di XXI brd. AK izvršeno preuzimanje zadataka osiguranja do 7. 5.

Dalje, što je moguće pre, dostaviti K-di korpusa procenu vrednosti borbene snage milicijskih jedinica.

Fen9

Dostavljeno:

Vafen SS brd. div. »Skenderbeg«

Štabu SS-brig. fir. Fictuma

297. peš. div.

181. peš. div.

Pomorskom k-tu Albanije10

K-tu av.[ijacije] Albanije11

K-tu pvo. Albanije12

DGA Albanije13

Qu

Ic

Ia /KTB i konc.[ept]

 

1Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-314, r. 663, s. 620.

2isključno

3uključno

4Kosovska Mitrovica

5Reč je o nemačkom opunomoćenom generalu u Albaniji (De-utseher Bevollmachtigter General in Albanien). Tada je na toj dužnosti još bio general Teodor Gajb (Theodor Geib). Gajba je, krajem aprila ili početkom maja, zamenio na dužnosti general-lajtnant Oto Gulman (Otto Gullmann). Gajb je poginuo jula 1944, dok je Gulman nestao krajem rata 1945. na jugoslovenskom ratištu (fon Zigler, n. d., str. 67 i 119).

6SS-Brigadefuhrer (SS-brigadefirer). Odgovara činu general-majora kopnene vojske.

7Jozef

8Odnosi se na naređenje K-de 21. BAK-a od 5. decembra 1943. nemačkom generalu u Albaniji za obezbeđenje vojnih objekata i komunikacija na području Kosova i Metohije (vidi AVII, NAV-T-314, r. 662, s. 310).

9ustav (Fehn), general Oklopnih trupa. Bio je tada k-t 21. BAK-a. Nestao je 1945. godine na jugoslovenskom ratištu (vidi Folt-man/Meler-Viten, n. d., str. 37, 92 i 69).

10U originalu dokumenta piše: Seekdt Albanien (Seekommandant Albanien — pomorski komandant Albanije).

11U originalu dokumenta piše: Fliefii Albanien (Fliegerfurer Albanien — komandant avijacije).

12Komandant protivvazdušne odbrane Albanije (Flakfuhrer).

13DGA (Deutscher General Albanien — nemački general u Albaniji).


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument