ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ OPERATIVNOG ODSEKA KOMANDE 373. LEGIONARSKE DIVIZIJE OD 1. JANUARA 1944. KOMANDI 15. BRDSKOG ARMIJSKOG KORPUSA O DEJSTVIMA U OPERACIJI »PANTER«, NA PROSTORU DVOR NA UNI — CAZIN — VELIKA KLADUŠA, OD 10. DO 22. DECEMBRA 1943. GODINE[1]

POVERLJIVO

Ia, 71/44 pov.[2] 5. I. 1944.[3]

373 (hrv.) peš. div.[4] Ia

Div. St. Qu.[5], 2. 1. 1944.

pov. br. 1/44 / prilog[6]

Šef[7]

Ia

01

K-di XV brd. AK

Dostavlja se priloženi borbeni izveštaj o operaciji »Pan-ter« [»Panther«][8] sa 2 priloga.[9]

K-da XV (brd.) AK Prim. 5. jan. 1944. Prilozi: 1

[10]

br. pov 87

Odelj Ia

Za komandu divizije:

1. generalštabni oficir[11]

I. V.[12]

major

 

 

373 (hrv.) peš. divizija Ia,

pov. br. 1/44.

Div. St. Qu., 1. 1. 44.

POVERLJIVO

2 priloga[13]

Borbeni izveštaj o operaciji »Panter«

Situacija kod neprijatelja: kao što je izneto u aktu K-de XV

brd. AK pod str. pov. br. 984/43 od 1.12.43.[14]

Angaiovanje snaga: (vidi priloženu skicu I)[15]

373 (hrv.) peš. divizija sa 373. izv. bat.[16], I/384[17], 1/383, 373. pion. bat. bez 2 č., ojač. 10/383[18], 1/373. ap bez 1. btr., muslimanskom organizacijom Huske Miljkovića[19], imala je zadatak da, u sadejstvu sa 371. pd[20] i 1. koz. divizijom[21], uništi bande[22] razbije njihove baze za snabdevanje, naročito u juž. Šamarici i u rejonu Zrin, i da jakim snagama spreči povlačenje neprijatelja[23] ka jugu preko Gvozdansko — Bužim — Cazin.

Za ovo su bili angažovani:

Borbena grupa »Bosn. Novi«:

(Pod komandom divizije) 373. izv. bat., I/384, I/383. bez 1 ojač. č., I/373. ap bez 1. btr. iz rejona Bos.[anski] Novi.

a) 373. izv. bat., ojač. 1. btr. I/373. ap, imao je zadatak da nastupajući 12. 12. dostigne Gvozdansko, da spreči povlačenje neprijatelja preko druma Dvor[24] — Gvozdansko i da 14. 12, naslanjajući se desno na I/384, širokim frontom nastupi ka severu, da očisti južni deo Šamarice sev. od Gvozdanskog i da uspostavi vezu sa Grupom »Ristov«, koja 12. 12. treba da sprovede izviđanje od Bužima prema seve-roistoku, i sa delovima 371. pd, koji oko 14. 12. treba da nastupe od severozapada prema južnom delu Šamarice.

b) I/384. imao je zadatak da, po nastupanju 373. izv. bat, spreči povlačenje neprijatelja prema jugozapadu preko Žirovca do doline Stupnice[25] i da, nastupajući 14.12. prema priloženoj skici 1, levo naslanjajući se na 373. izv. bat, očisti područje Javornice[26] i jugoistočni deo Šamarice (područje zap. Zrin) i da oko 14. 12. uspostavi vezu sa 1. koz. div.

I/384. bio je upućen na saradnju sa I/373. ap.

c) I/383., bez 1. ojač. č, imao je zadatak da nastupajući 11. 12. spreči povlačenje neprijatelja prema istoku preko linije Kuljani — Dvor i da 14. 12., prema priloženoj skici 1, od Divuše, posle uspostavljanja veze sa I/384, pročešlja jugoistočni deo Šamarice (rejon Zrin) i da sa delovima 1. koz. div., koji treba 14. 12. da nastupe iz rejona Mečenčani — Kostajnica[27] prema jugu i jugozapadu, uspostavi vezu.

Borbena grupa »Ristov« [Ristow]:

373. inžb., bez 2. č, i jedna ojač. č 383. iz rejona Otoke i 10/383, kao i muslimanska organizacija Huske Miljkovića (300 ljudi) iz rejona Cazina.

a) Ojač. 373. inžb imao je zadatak da, nastupajući od Otoke 11. 12., još istog dana dostigne Bužim i da do zaklj. 15. 12. vrši živu i jaku izviđačku delatnost u pravcu istoka, severoistoka i severa do linije Gvozdan-sko — Žirovac — Vrnograč.

b) Ojač. 10/383, koju je prožimala muslimanska organizacija Huske Miljkovića, imala je zadatak da iz rejona Cazina od 10. do 14. 12. 43. vrši izviđanje do linije Veliča glava28 — M. Kladuša.

c) I/1373. ap, bez 1. btr, imao je zadatak, sa izuzetkom delova koji su bili potčinjeni 373. izv. bat., pre svega da potpomogne nastupanje I/383. i i/384.

Zadatak za sve borbene grupe:

a) Uništenje bandi

b) Plansko pročešljavanje terena radi utvrđivanja poslednjeg bivaka i svih vrsta zaliha i prikupljanje svih stanovnika sposobnih za vojnu službu.[29]

10. 12. započela je operacija »Panter« sa prepadom radi izviđanja i prikupljanja podataka o drumskom mostu kod Vojnići na odseku divizije.

Delovi Borbene grupe »Ristov», koji su 11. 12. 43. prodrli od Otoke i Cazina, dostigli su, uprkos težih uslova na pute-vima kod desne borbene grupe[30] (izgrađeno 9 mostova), prema planu naređene dnevne ciljeve. Huskin odred je u borbi kod Podzvizda sa bandom[31] srednje jačine zarobio 28 lica i zaple-nio oružje i municiju.[32]

12. 12. krenuo je 373. izv. bat. u napad ka Gvozdanskom da bi sa I/384, koji je sledio 373. izv. bat., sprečio povlačenje neprijatelja preko druma Dvor — Gvozdansko prema jugu. Protiv neprijatelja koji se uporno branio (radilo se o 2. i 4. brigadi 7. divizije), i pri izuzetno teškim uslovima na putevima (ukupno je podignuto 15 mostova), dostignuto je 14. 12. Gvozdansko. Naročito žestoke borbe vođene su sev. od Rujevca i Gvozdanskog.33 Banditi su se povukli opštim pravcem sz. Odred, koji je iz zaprečnog položaja na putu Dvor — Divuša krenuo u izviđanje prema zapadu, nije imao dodira sa neprijateljem.

Delovi Borbene grupe »Ristov« koji su iz rejona Bužim izviđali prema Vrnograču i Žirovcu javili su da su Žirovac i kote sev. od Vrnograča posednute.34 Rejon južno od ove linije čist. Veza sa delovima 371. pd nije mogla da se uspostavi.

Leva borbena grupa sa Huskinim odredom imala je 12. 12. još jednom borbeni dodir zap. V. Kladuše, kojom prilikom je zapjenjeno 4 mitr. 14. 12. kod Johovice zarobljena je izviđačka patrola »Mašvina« odreda,35 jačine 6 ljudi.

14. 12. u 21.45 časova radiogram od K-de kor. [ pusa] :[36] »Nastupanje 371. pd odugovlači se. Stizanje u Žirovac

verovatno tek 16. 12. 373 (hrvat.) peš. div. skreće ka severu i jakim levim krilom čisti naređeni odsek. Veza sa 1. koz. divizijom važna. Potrebno vreme za čišćenje 3 dana«.

Naređenje K-de korp., pošto nije postojala veza sa 371. pd, zahtevalo je ubrzano dovođenje novih snaga da bi se obez-bedilo levo krilo prema zapadu i jugu. Zbog toga su 2 č Borbene grupe »Ristov«, sa štabom, kamionskim transportom prebačene iz rejona Bužim preko Bos. Novog u Gvozdansko i raspoređene na odseku 373. izb.

15. 12., u 10.00 časova krenule su sve borbene grupe da bi jakim levim krilom očistile rejon između puta Divuša — Dvor — Gvozdansko i sev. granice divizije.

Levo krilo, koje je prodiralo u pravcu Leskovca, odbacilo je, uz art. podršku, prema severu neprijatelja koji se žilavo branio, skrenulo je 16. 12. prema severoistoku, zauzelo u ogorčenoj borbi Čavić Brdo i 17. 12. dostiglo naređenu liniju 588—615—577.[37] Prepadi radi izviđanja dalje prema severu do k. 566 nisu na ovom odseku doveli do uspostavljanja veze sa 1. koz. divizijom.

Na drugim odsecima došlo je samo do manjih neprijateljskih dodira sa razbijenim grupama bandi. Samo delovi I/384, koji su prodirali do Lovče radi uspostavljanja veze, naišli su u večernjim časovima 17. 12. na jakog protivnika. Lovča je zauzeta na juriš i privedeni su zarobljenici.

Pošto veza sa 371. pd do 17. 12. uveče nije bila uspostav-Ijena, uspelo je banditima, koji su saznali o nastupanju ne-mačkih snaga sa severa, da iz rejona sev. od Leskovca, gde se nalazila glavnina neprijateljskih snaga, zaokrenu i da se izvuku kroz još uvek postojeću brešu između Gvozdanskog i Žirovca. Marševski put bio je verovatno Žirovac — Majdan — Bužim. Ostali razbijeni delovi provukli se prema istoku, jugoistoku, uznemiravali i u više navrata minirali naš put dotura Dvor — Gvozdansko.[38] Severni delovi su zarobljeni a manji deo je prebegao.

Opšti utisak 17. 12. uveče bio je da je komandni aparat 7. divizije koncentričnim napadom naših 3 divizija bio tako razbijen da o planskom uvođenju u borbu neprijateljskih snaga nije više moglo biti govora.[39]

18. 12. u 10.30 časova konačno je izviđačkim patrolama uspostavljena veza sa 371. pd. Takođe je i sa izviđačkim patrolama 1. koz. divizije u više navrata uspostavljena veza u juž. Šamarici.

Do 20. 12. ceo kazan je planski pročešljan i očišćen.

Na odseku Bužim — Pećigrad pojačao se pritisak neprijatelja.[40] Neprijatelj je 19. 12. zauzeo Bužim. Naše snage na ovom odseku (2 voda) bile su preslabe da bi mogle da napadnu bande, delove 7. divizije koji su se probili prema jz.

Banditi na odseku Pećigrad, koji su napadali jakim delo-vima, bili su 19. 12. odbačeni u protivnapadu do M. Kladuše, a 20. 12. u Petrovu goru; izbrojano je 20 poginulih neprijatelja, 7 zarobljeno, zaplenjena 2 mitr. i 50 pušaka. Sa sigurnošću se može pretpostaviti da je neprijatelj imao znatno veće gubitke.

Kod neprijatelja se radilo o 2. brigadi 8. divizije koja je, verovatno, početkom operacije nastupanjem 371. pd bila potisnuta u Petrovu goru.[41]

Za pojačanje Borbene grupe »Bužim«, divizija je 19. 12. mot. maršem prebacila 373. ptad koji je 20. 12. rano krenuo u napad i ponovo zauzeo Bužim.

19. 12. radiogram K-de XV brd. AK: Sa 20. 12. završiti »Panter«. Do 22. 12. naknadna čišćenja.

Istovremeno divizija je primila radiogram da 371. pd čisti 20. 12. rejon Leskovac — Brestik — Mijočinovići. Glavni udar od Mijočinovića prema jugu. 373 (hrvat.) pd zatvara južni deo ovog kazana oko Leskovca.

Dok je Borbena grupa »Ristov«, prema zapovesti, zatvarala južni deo kazana oko Leskovca, druge borbene grupe krenule su 20. 12. u naknadno čišćenje zadobijenog rejona i 22. 12. dostigle su put Gvozdansko — Dvor.

Delovi 8. kordun. divizije[42], koji su kod Pećigrada 22. 12. ponovo napadali, opkolili su Borbenu grupu »Šnivind« [»Schniewind«] u zamku Pećigrad.[43] Pokušaj Huskinog odr.[eda] da je deblokira bio je odbijen. Tek 23. 12. uspelo je alarmnim jedinicama[44] iz Bihaća da deblokiraju borbenu grupu, pošto je posada odbila 6 napada bandita.[45]

Rezultat:

Operacijom »Panter« najveći deo 7. divizije potpuno je raspršen a rukovodstvo razbijeno.[46] Nije postignuto uništenje glavnine neprijatelja pošto je, usled kasnog pristizanja 371. pd, koja je trebalo da izvrši zatvaranje kazana sa zapada, omogućeno izvlačenje većeg dela 7. divizije. Uprkos tome, gubicima neprijatelja, kako se vidi iz pregleda, ne treba pridavati mali značaj. Nasuprot tome, u privrednom pogledu banditi su pretrpeli prilično velike gubitke usled odvođenja velikih zaliha stoke.

Divizija je za vreme operacije u prvom redu vodila borbe protiv neprijateljskih udarnih brigada koje su delimično bile nadmoćnije i imale art. podršku. Ukupno su delovi divizije imali 40 borbi, a Huskin odr. 6 (vidi skicu). Težište je bilo kod 373. izv. bat. i Borbene grupe »Šnivind«.

Trupa se dobro borila i borbena vrednost, naspram ranijih operacija, znatno je porasla.

Huskin od.[red] se izvrsno borio i zadobio mnogo zarobljenika i plena u oružju.

Sopstveni

gubici:

poginulo: 2 ofic. 3 podof. 5 voj. (10 Huskinih)

ranjeno: z one

. z poaor. 10 voj. (30 Huskinih)

nestalo:

10 voj.

Gubici nepri-

poginulo (izbrojano):

142

jatelja:

ranjeno (osmotreno):

116

zarobljeno:

82

 

pobeglo:

19

(Huska nakn. javio 170

izbrojanih poginulih

neprijatelja)

Zaplenjeno:[47]

Dostavljeno: vidi koncept

84 puške 3 mitr. 6 puš. mitr. 2 s. min. bac. 1000 metaka municije 413 goveda 88 svinja 149 ovaca

U konceptu potp.

A1 d r i a n[48]

General-lajtnant[49] i komandant div.[izije] F. d. R.:

[50]

major.

1 Snimak overenog prepisa originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-314, r. 558, s. 506—10.

2 Ovi podaci dopisani su nikom. Odnose se na broj pod ikojim je izveštaj zaveden u delovodni protokol Operativnog odeljenja K-de 15. BAK-a.

3 Datum 5. I 1944. utisnut je numeratorom i označava vreme kada je dokumenat uveden u detovodni protokol Operativnog odeljenja K-de 15-BAK-a.

4 Pun naziv je: 373 (hrvatska) pešadijska divizija »Tigar« — 373 (kroatische) Infanterie-Division »Tigar«. U našoj istoriografiji ova divizija se zove: 373. legionarska divizija (»Tigar«).

5 Dk. St. Qu. (Divisionstabquartier) — Štab divzij

6 Odnosi se na izveštaj koji se kao prilog dostavlja uz ovaj pro-pratni akt.

7 Pečat primaoca u (koji su se unosili podaci o obradi primijenili dokumenata.

8 Cilj ove operacije bio je da se u Baniji i na Kordunu razbije 4. korpus NOVJ, unište njegove baze za snabdevanje d izvrši deportacija stanovništva ikako bi se oslobodile komunikacije koje iz doline Save izvode ka jadranskoj obali i time obezbedila dublja pozadina jedinica nemačke 2. OkA na obalskom pojasu. K-da 2. OkA izvršenje ovoga zadatka povarila je K-di 15. BAK-a, ikoji je za ovu operaciju upotrebio 371. pd, defove 373. pd i glavninu 1. kozačke divizije, kao i ustaško-do-mobranske snage (4 puka).

Operacija je počela 7. i trajala do 20. decembra 1943. godine. Opširnije o tome viidi tom II, knj. 11, dok. br. 111; tom IV, knj. 35, dok. br. 183, objašnjenje 6; tom V, knj. 22, dok. br. 140 i 143; Grupa autora, ORNJ, str. 41—48, 51 i 134.

9 i 13 Redakcija nije mogla da ustanovu o koja (se to dva priloga radi, a i same reči »2 priloga« u dokumentu su dopisane rukom. Međutim, ako fse analizira izveštaj 373. divizije o operaciji »Ristov«, koji je po obliku i načinu pisanja istovetan s ovim izveštajem (vidi dok. br. 4), tada je zsapovest 373. pd od 7. decembra 1943 (tom V, knj. 22, dok. br. 150) prilog br. 1, dok hi skica plana đejstava (vidi AVII, NAV-T-315, r. 2171, s. 663) trebalo da bude prilog br. 2.

Zapovest K-de 373. pd objavljena u tomu V, knj. 22, tkao dok br. 150, nije potpuna. Redakcija u to vreme nije imala na raspolaganju priloge (tri) koji se pominju u toj zapovesti. Potpuni tekst zapovesti, sa prilozima, nalazi se u AVII, NAV-T-315, r. 2171, s. 644—663. Zapovest je na snimku broj 644—8, prilog br. 1 (obaveštajni izveštaj) je na snimku broj 649—60, prilog br. 2 (naređenje za snabdevanje) je na snimku broj 661—2, dok je na snimku br. 663 plan (skica) deijstava.

10Četvrtasti pečat primaoca.

11To je naziv za načelnika štaba divizije.

12 I. V. (Im Vertretung). Bukvalno prevedeno: u zastupstvu; u uobičajenoj terminologija: zastupa.

14Reč je o izveštaju Obaveštajnog odeljenja (Ic) K-de 15. BAK. Opširnije o njemu vidi NAV-T-315, r. 2169, s. 862—3.

15Vidi objašnjenje 9 i 13 u ovome dokumentu.

16U tekstu dokumenta uipotrebljena je skraćenica A. A. 373 (Aufklarugsabteilung 373) — 373. izviđački bataljon. Izviđački i drugi samostalni batatjani (divizioni) pri štabovima divizija (inžinjerijiski, bataljon za vezu, bataljon za snabdevanje, transportni bataljon, pro-tivtenkovski divizion, artiljerijski, sanitetski) obično su nosili broj divizije u cijeni su se sastavu nalazili. Međutim, samostalni bataljoni u nekim drugim divizijama nosili su drugu numeraciju. Tako, npr., u 1. brdskoj diviziji nosili su samostalni bataljoni brojnu oznaku »54« (54. izb, 54. inžb, 54. brb, itd) ili u 1. kozačkoj konjičkoj diviziji: 55. izb, 55. inžb, itd. (vidi dok. br. 23).

Arapskim brojevima, pored navedenih bataljona, označavana su još odeljenja, kolone, vodovi, čete, odredi, divizije, feldkomandanture i armije.

Neke divizije su bile označavane imenima i(retko), obično svojih komandanata (vidi dok. br. 156 i 168).

17Odnosi se na 1. bataljon 384. pešadijskog puka. Nemci su redne brojeve bataljona (diviziona) u sastavu pukova i brigada pisali na taj naičin što (je u brojitelju rimskim ciframa označavan redni broj bata-ljona, a u imenitelju, arapskim ciframa, biraj puka (pp, ap, inžp, tp, okp, itd.). Međuitim, samostalni bataljoni (divizioni) pri štabovima divizija označavani su kako je navedeno u prethodnom objašnjenju.

Rimskim brojevima obeležavani su još korpuisi i vojni okruzi. Međutim, do dobijanja numeracije, korpusi su pokatkad označavani i imenima, obično svojih komandanata (vidi dok. br. 144, 150 i 168).

18To jest: ojačana 10. četa 383. puka. Ta četa je pripadala 3. bataljonu. ćete su označavane (kao što je rečeno u objašnjenju, 6) arapskim brojevima, i to po rednom broju počev od 1. čete 1. bataljona pa do poslednje bataljonske čete, zavisno od broja bataljona u puku. Legionarske divizije u okupiranoj Jugoslaviji (369. legionarska divizija »Vražja«, 373. legionarska divizija »Tigar« i 392. legionarska divizija »Plava«) imale su po 3 puka sa po 3 bataljona, a u svakom bataljonu po 4 čete (3 streljačke i 1 tešku četu). iPirema tome, čete u svaikom prvom bataljonu numarisane su rednim brojevima 1 do 4, u drugom — 5 do 8, a u trećem bataljonu 9 do 12 (teške čete uvek su nosile zadnji redni broj u odgovarajućoj jedinica, t). 4, 8 i 12). Tarina-esita četa u puku bila je teška (mešovita artiljerijska), 14. četa — pt četa, a 15. četa — štabna (vidi: Franz Sehraml, Kriegsschauplatz Kroatien, Kurt Vowinkel Verlag, Neckargemund, 1962, str. 30 (dalje: Franc Srami, n. d.).

19 Reč je o Muslimanskoj miliciji Huske Miljkovića. Opširnije o njenim dejstvima i o Huski vidi tom V, knj. 22, dok. br. 82, 87, 90 i 125.

20Opširnije o zadacima i dejstvima 371. pešadijske divizije vidi zapovest K-de 15. BAK-a od 1. decembra 1943. za operaciju »Panter« u AVII, NAV-T-314, r. 558, s. 470—3 i AVII, NAV-T-314, r. 558, s. 493— 505: završni izveštaj K-de 371. pd o toku operacije »Panter« na sektoru divizije.

Nepotpuna zapovest K-de 15. BAK-a objavljena je u tomu V, knj. 22 kao dok. br. 140.

21Prva kozačka (konjička) divizija učestvovala je u operaciji »Panter« bez 2. kozacke (kavkaske) brigade. Opširnije o njenim dejstvima vidi AVII, NAV-T-314, r. 558, s. 511—8: izveštaj K-de 1. kozačke divizije od 22. decembra o učešću i dejstvima u operaciji »Panter«, kao i zapovest K-Jde 15. BAK-a iz prethodnog objašnjenja.

22To je bio uobičajeni izraz koji je okupator upotrebljavao za pripadnike NOVJ. Međutim, trpeći sve teže i teže udarce od NOVJ, okupator je bio primoran da se koriguje (vidi dok. br. 76 i 135).

23Odnosi se na 7. i 8. NOU diviziju sa potčinjenim jedinicama (vidi tom V,knj. 22, dok. br. 122, 123 i 125).

24Dvor na Uni

25Misli se na dolinu rečice Stupnice, koja prolazi kroz s. Stup-nicu (G. i D.).

26To je traka.

27Misli se na hrvatsku Kostajnicu, koja se nalazi na levoj obali r. Une i naziva se Kostajnica, za razliku od Bosanske Kostajnice, koja se nalazi na drugoj, tj. desnoj obali tr. Une.

28K. 385, kod V. Kladuše, nosi naziv Velića glava.

29To je, u stvari, bila deportacija muškog stanovništva i izvodila se pod šifrom »Zilberštrajfen« (Silberstreifen«). U tu svrhu organizovana su sabirni logori u Sisku i Karlovcu i trebalo je ovom merom da bude , obuhvaćeno' oko 6.000 ljudi (vidi tom V, knj. 22, dok. br. 140, objašnjenje 5, i Grupa autora, ORNJ, str. 41).

30Misli se na ojačani 373. inžinjerijski bataljon.

31Odnosi se na 1. bataljon 4. brigade 7. NOU divizije koji je, iznenađen, bio opkoljen i potpuno razbijen (vidi tom V, knj. 22, dok. br. 122).

32Prema izveštaju Štaba 7. NOU divizije od 27. decembra 1943, poginula su 4, ranjeno 3, a nestalo 17 pripadnika 1. bataljona 4. NOU brigade, dok su izgubljeni 1 laki minobacač, 3 teška i 2 puškomitra-ljeza (tom V, knj. 22, dok. br. 122).

33Reč je o borbama kolje su vođene sa 2. brigadom 7. NOU divizije (vidi tom V, knj. 22, dok. br. 122).

34Te položaje zaposela je 4. brigada da bi obezbedila zaleđe 2. brigade 7. NOU divizije, ikoja se borila na pravcu Dvor — Žirovac. Ovi izviđački delovi Borbene grupe »Ristov« mogli su biti uništeni da 1. bataljon, čim ih je primetio, nije napustio položaj. Zbog toga su za-menik komandanta bataljona i komandir 1. čete smenjeni s dužnosti i postavljeni na niže položaje (vidi tom V, knj. 22, dok. br. 55, 63.

35Tako piše u dokumentu. Odnosi se na odred iz sela IMašvina, jugozapadno od Johovice.

36U dokumentu je upotrebijena skraćenica Gen. Kdo (General-kommando — Komanda korpusa). Ovde se misli na K-du 15. BAK-a, kojoj je 373. pd bila potčinjena. Redakcija će ubuduće gde god se pojavljuje nemačka skraćenica Gen. Kdo — upotrebljavati skraćenicu: K-da K.

37Odnosi se na boirbe protiv 2. brigade 7. NOU divizije. Štab brigade je prilikom procene situacije došao do zaključka da će glavni pravac neprijateljevog napada biti usmeren prema Leskovou, pa je stoga i angažovao glavninu svojih snaga na tome pravcu. Usled toga je i došlo do žilavih borbi (tom V, knj. 22, dok. br. 122 i 125).

38Opširnije o tome i uspešnom izvlačenju glavnine 7. NOU divizije iz okruženja vidi tom V, knj. 22, dok. tor. 122 i 125, i Grupa autora, ORNJ, str. 44).

39Taj podatak nije tačan. Štab 7. NOU divizije imao je situaciju u svojim rakama. O tome vidi izvore navedene u prethodnom objašnjenju.

40Reč je o ofanszivnim akcijama 2. brigade 8. NOU divizije. Cilj je bio da se srez cazinski očisti od Huskine Muslimanske milicije. U tom cilju, po zapovesti Štaba 2. brigade 8. NOU 'divizije od 18. decembra 1943, potčinjene jedinice su 19. decembra u 2 časa ujutro prešle u napad (vidi tom V, knj. 22, dok. br. 87). Međutim, taj napad nije uspeo (tom V, knj. 22, dok. br. 104), pa ije zbog toga Štab 4. korpusa .NOVJ 21. decembra ponovo naredio 8. NOU diviziji da sa pridatim Cazinskim odredom i ojačana jednom baterijom korpusnog Haubičkog drviiziona pređe u napad na Huskanu Muslimansku miliciju 22. decembra (vidi tom V, toj. 22, dok. br. 101). Opširnije o rezultatima tih borbi vidi u tomu V, toj. 22, dok. br. 128 i 131, i AVI I, NAV-T-314, or. 555, s. 450—60: izveštaj K-de 373. pd od 20. decembra 1943. o borbama kod Bužima i Pećigrada.

41Vidi tom V, knj. 22, dok. br. 104.

42Tako su zvali 8. NOU diviziju (kordunašku).

43To opkoljavanje izvršio je 2. bataljon 3. brigade 8. NOU divizije (tom V, toj. 22, dok. br. 131).

44Reč je o jedinicama koje su Nemci formirali po većim garnizonima od ljudstva koje se iz ma kojih razloga mije moglo (javiti u svoje matične jedinice, kao i od raspoloživog (prekobrojnog) ljudstva iz pozadinskih jedinica i ustanova.

45Pećigrad je zauzet bez borbe 23. decembra u 15.10 časova (vidi tom V, taj. 22, dok. br. 131).

46Taj podatak nije tačan, iako je bilo dosita slabosti u jedinicama 7. NOU divizije. Štab 7. NOU divizije dao je realan kritički osvrt na stanje u diviziji posle operacije »Panter«. Opširnije o tome vidi tom V, knj. 22, dok. br. 125.

47Bliže o ljudskim i materijalnim gubicima vidi tom V, kaj. 22, dok. br. 122 i 125.

48Eduard

49Genaralleutnat. Odgovara činu general potpukovnika.

50Potpis nečitak. Potpis je isti kao i na propratnom aktu, ali redakcija nije mogla da ustanovo, iko je potpisnik, pa je na oba mesta stavila tri tačke.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument