ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


PISMO MINISTRA RAJHA I ŠEFA KANCELARIJE TREĆEG RAJHA LAMERSA OD 29. APRILA 1944. RAJHSFIRERU SS HAJNRIHU HIMLERU U VEZI PISMA CENTRALNOG KOMITETA DRUGE ALBANSKE LIGE IZ PRIZRENA OD 29. MARTA 1944. VOĐI TREĆEG RAJHA ADOLFU HITLERU O SPREMNOSTI ZA SARADNJU S NACISTIČKOM NEMAČKOM1

Berlin W8, 29. april 1944.

RAJHSMINISTAR I ŠEF  RAJHSKANCELARIJE

Rk. 2924 D

Rajhsfirer SS

Kancelarija

1. maj 1944.

...2

Gospodinu rajhsministru unutrašnjih poslova i rajhsfireru SS Himleru

Veoma poštovani partijski druže Himleru!

U prilogu vam pokorno dostavljam prepis jednog pisma upućenog vođi Rajha od strane predsednika Centralnog komiteta II albanske lige iz Prizrena od 29. prošlog meseca, s molbom da me obavestite da li bi se i u ovom slučaju možda nešto moglo preduzeti.3

Hajl Hitler!

Vaš veoma odani!

Lamers4

Prepis uz Rk. 2924 D

...5

Lični štab rajhsfirera SS

Uprava arhiva

Akt. br. Pov. 61/1

Predsednik Centralnog komiteta Prizren, 29. mart 1944. II albanske lige iz Prizrena za odbranu Kosova

VAŠA EKSELENCIJO!

Centralni komitet II albanske lige iz Prizrena naložio mi je da visokoj i prijateljski naklonjenoj pažnji Vaše ekse-lencije izložim sledeće:

I.

Militarizacija Kosova i oslobođenih albanskih područja pod nemačkim vođstvom.

Centralni komitet II albanske lige, vodeći računa o ovoj fazi, punoj napetosti, u kojoj se našao albanski problem usled zahteva koje nameće sadašnje stanje rata, a u punoj saglasno-sti sa vladom i narodom, odlučio je da sprovede militarizaciju Kosova i svih albanskih područja koja su, blagodareći junaštvu nemačke vojske, bila 1941. godine priključena Albaniji.

Time bi se u predstojećim borbama obezbedilo konačno oslobođenje albanskog naroda na strani Nemačkog Rajha.

Ova militarizacija ima za cilj podizanje jedne armije jačine 120 000 — 150 000 boraca voljnih da ratuju, a koja bi bila sposobna da s uspehom primi na sebe borbu protiv srpsko--crnogorskih partizana za celo vreme trajanja sadašnjeg rata. Ona bi bila sposobna da brani stvar Albanaca pod svim okolnostima koje bi se posle rata mogle pojaviti usled teškog i opasnog stanja.

II.

Tri su osnovna uslova koje treba ispuniti da bi se spro-vela ova militarizacija:

1.Savremeno vojno naoružanje i pristojna savremena druga oprema.

2.Pridodati izvestan broj oficira i podoficira u svojstvu organizatora, instruktora i komandnog osoblja pojedinim delovima ove armije.

3.Ispravka, na strategijskim osnovama, dosadašnje albanske granice prema Crnoj Gori i Srbiji.

Ni albanska država ni albanski narod nisu u stanju, uključujući i sredstva koja je prikupila albanska liga, da ispune ova tri osnovna uslova. Albanija uopšte nema industriju naoružanja, a albanska država je suviše siromašna da bi iz sopstvenih sredstava mogla podneti troškove naoružanja i odevanja.

II albanska liga iz Prizrena odobrava to što je u izgledu da u aprilu tekuće godine počne formiranje jedne SS-divizije od albanskog ljudstva.6 Ipak, time će biti obuhvaćen samo jedan neznatan deo od 120 000 — 150 000 za borbu sposobnih ljudi sa Kosova.

Sto se tiče privremene granice prema Crnoj Gori i Srbiji, koja je 1941. ugovorena između Nemačkog Rajha i Italije, ona je stavila Kosovo u nepovoljan položaj ne samo sa čisto strategijske tačke gledišta, već i u nacionalnom i istorijskom pogledu.7

Sa sadašnjim granicama veoma je teško odbraniti Kosovo i Albaniju od jednog srpsko-crnogorskog napada, kako za vreme ovog rata, tako i posle njega.

EKSELENCIJO!

Centralni komitet II albanske lige iz Prizrena naložio mi je da vam se obratim i da vam ukažem da je samo Vaša ekselencija u stanju, zajedo sa II albanskom ligom, da izdejstvuje formiranje ove armije, koja će biti sposobna da u svakom pogledu obezbedi granice Kosova i oslobođenih područja.

U nadi da ćemo od Vaše ekselencije dobiti jedno, kako za Nemački Rajh, tako i za Albaniju, povoljno rešenje, molim vas, Ekselencijo, da primite izraze mog dubokog poštovanja.

Predsednik II albanske lige iz Prizrena za odbranu Kosova:

potp. Bedri Pejani

(M. P.) 

Prepis uz Rk. 2924 D

Lični štab Rajhsfirera SS

Akt Br. Pov. 61/1

Prizren, 19. marta 1944.

Predsednik Centralnog komiteta II albanske lige iz Prizrena za odbranu Kosova

Dodatak

1. I albanska liga iz Prizrena delovala je od 1878. do 1881. godine. Njen cilj je bila borba protiv odluka Sanstefanskog sporazuma i Berlinskog kongresa. Ona je uništila crnogorsku armiju kod Plava, dok se ni srpske ni grčke armije nisu usu-dile da pokušaju da izvojuju vojničko rešenje. Albanija se nije mogla rasparčati. Velike sile su konačno rešile da sruše I albansku ligu, što se i dogodilo posle trodnevne bitke kod Uroševca.9

2. II albanska liga iz Prizrena osnovana je 16. IX 1943. i ostaje, pod svim okolnostima, verna tradiciji svoje prethodnice.

Predsednik II albanske lige iz Prizrena za odbranu Kosova:

(M. P.) 

pot. Bedri Pejani

RF/M. 36/70/44. off.

Lični štab rajhsfirera SS

Uprava arhiva

Akt. Br. Pov. 61/1

4. maj 1944

Ratno komandno mesto10

Veza: Vaš dopis od 29. 4. 44, Rk. 2924 D.

Veoma poštovani partijski druže Lamersu!

Dobio sam vaše pismo od 29. 4. zajedno sa prepisom dopisa predsednika Centralnog komiteta II albanske lige iz Prizrena.

U ovom trenutku 1. albanska divizija nalazi se u formiranju.11 Kako ona stoji, idem na formiranje 2. divizije,12 a zatim na formiranje jednog albanskog korpusa.13

Bio bih vam zahvalan kada biste predsedniku Lige nago-vestili da će rajhsfirer SS posle formiranja 1. divizije odmah misliti na formiranje sledećih jedinica.

Hajl Hitler!

Vaš veoma odani potp.

H. Himler

2.SS-obergrupenfirer B e r g e r14

3.SS-obergrupenfirer Fleps15

4.SS-brigadefirer F i c t u m16

5.SS-šturmbanfirer Grotman17

Umnoženo sa prepisom pisma predsednika II albanske lige i sa molbom za upoznavanje, dalje dostavljeno.

...18

SS-štandartenfirer

1Snimak prepisa dokumenta (pisanog na mašini) u AVII, NAV--T-175, r. 81, s. 2601485—90.

2Pečat primaoca.

3Redakcija u prilogu ovoga dokumenta objavljuje Himlerov odgovor od 4. maja 1944.

4Dr Hans Hajnrih (dr Hans Heinrich Lammers), ministar Rajha i šef Kancelarije Trećeg Rajha (Reichsminister und Chef der Reichs-kanzlei).

5i 8 Zaglavlje u prepisu dokumenta dva puta je napisano (jedno ispod drugog): prvo na albanskom, a zatim na nemačkom jeziku. Redakcija je izostavila zaglavlje napisano na albanskom jeziku i to je označila s tri tačke.

6 i 11 Reč je o formiranju 21. Vafen SS brdske divizije »Skender-beg«. Opširnije o tome vidi Wolf Keilig, Das deutsche Heer 1939— 1945, Podzun Verlag, Bad Nauheim, 1956, registar 141, str. 120 (dalje Volf Kajlig, n. d); AVII, NAV-T-354, r. 160 s. 5939—50: izveštaj k-ta divizije od 2. oktobra o formiranju divizije; Order of Battle of the German Army, str. 346.

7 Bliže o komadanju i podeli Kraljevine Jugoslavije između fašističkih saveznika: Nemačke, Italije, Bugarske i Mađarske, vidi tom XII, knj. 1, dok. br. 1.

9 Prva albanska liga, odnosno Prizrenska liga, osnovana je 10. juna 1878. u Prizrenu. Cilj joj je bio ujedinjenje svih oblasti nastanjenih pripadnicima albanske nacionalnosti. Ša svojim programom je predstavljala najsnažniji oslobodilački i revolucionarni pokret albanskog naroda u devetnaestom stoleću, u borbi za jedinstvo interesa albanskih progresivnih snaga. Međutim, odlukama Sanstefanskog ugovora od 3. marta 1S78. i revizijom toga ugovora donetom na Berlinskom kongresu 13. juna 1878 (dakle, praktično, pre formiranja ove lige), velike sile donele su odluke, koje su, pre svega, odgovarale njihovim interesima. Opširnije o tome vidi Grupa autora, Historia e Shgiperise,Universiteti Shteteror i Tirane dhe Instituti i Historise dhe Gjuhesise,Tirana, 1965, str. 112—38, 155—7, 305—11; dr Vaso Čubrilović, Istorija političke misli u Srbiji XIX veka. Prosveta, Beograd, 1958, str. 347—9; Pajazit Nuši, Povodom stogodišnjice Prizrenske lige, Komunist, br.1007 i 1008, Beograd, 1978

S druge, pak, strane, II albanska liga imala je čisto profašističM karakter i njeni osnivači stavili su se otvoreno u službu okupatora.

10 Feldkommandostelle (feldkomandoštele).

12Druga albanska divizija nije formirana.

13Nije formiran.

14Gotlob

15Artur (Phleps). Komandant 5. SS-brdskog armijskog korpusa.

16Jozef (Josef Fitzthum). Imao je zvanje SS-brigadefirera i general-majora Vafen-SS i policije. Bio je tada na dužnosti k-ta SS i policije u Albaniji. Poginuo je početkom 1945. pri jednom avio-napa-du (vidi fon Zigler, n. d., str. 118).

17Grottmann. Redakcija nije mogla da ustanovi njegovo ime, tkao ni položaj.

18Nečitak paraf.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument