ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDE 21. BRDSKOG ARMIJSKOG KORPUSA OD 28. APRILA 1944. KOMANDI 2. OKLOPNE ARMIJE O PLANIRANJU OPERACIJE »FORFRILING« PROTIV JEDINICA 2. KORPUSA NOVJ NA PROSTORIJI PODGORICA — CETINJE — DANILOVGRAD1

Telegram

214

KR Poverljivo

POVERLJIVO

K-di 2. OkA ...2

Pred.: Operacija »Forfriling«3 (karta 1 : 200.000).

K-da Korpusa namerava da sa delovima 181. pd izvede operaciju (konspirativni naziv »Forfriling«) za čišćenje rejona Podgorica — Danilovgrad — Čevo — Dub Resna — Cetinje.4

Rukovođenje: 181. peš. div.[izija]

Komandovanje: K-t 363. gren. puka

Angažovanje snaga:

6 borbenih grupa sastavljenih iz:

glavnine 363. gren. puka

glavnine Div. fiz. bat. (A. A.) 181. pd

2. i 7/359. gren. puka

2 pt voda samohotki

2/222. ap

4/109. ap

1 l.[aki] pt vod i jurišni topovi.

Planirano sprovođenje: blagovremeni ešalonirani prodor po jedne borbene gr.[upe] duž puta Danilovgrad — Markovina i puta Cetinje — Dub Resna ka Ćevu. Pročešljavan je rejona između puta Podgorica — Cetinje i puta Danilovgrad — Dub Resna u sz. pravcu od strane 4 borbene grupe.

Pravci prodora: Dobrsko Selo (3 ji. Cetinje) — Dub Resna, Rhasi — Malošin Do, Bugor — Čevo, Farmaci — Markovina.

Početak: 29.4.

Potrebno pogonsko gorivo: 12 m3 benzina, 6 m3 dizel-goriva. Umoljava se da se što pre odobri operacija i doturi pogonsko gorivo.

K-da XXI brd. AK

Ia, pov. br. 2928/44

od 28. 4. 44.

Dost.5

Ic

Qu

KTB

6Operacija odobrena F.S./K-de 2. OkA od 28. 4. uveče.

...7

1Snimak telegrama (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-314, r. 663, s. 601.

2Dva nečitka parafa.

3Vorfruhling« (»Predproleće«).

4Operacija je počela na pomenutoj prostoriji, 29. aprila 1944, protiv jedinica Primorske operativne NOU grupe, a završila se 1. maja, pošto su prethodnog dana zauzeti Čevo i Simunja. Nemci su u toj operaciji privremeno postigli glavni cilj: otvaranje komunikacije Danilovgrad — Čevo — Dub Resna. Bliže o tome vidi tom III, knj. 7, dok. br. 246; Grupa autora, ORNJ, knj. 2, str. 216—7; AVII, NAV-T-314, r. 663, s. 618—9 i 641: izveštaji K-de 21. BAK-a od 30. aprila i 1. maja 1944. godine.

5Podaci o ekspediciji dopisani rukom.

6Tekst do kraja rečenice dopisan rukom.

7Paraf nečitak.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument