ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDE ABVERA 111 PRI KOMANDANTU JUGOISTOKA OD 27. APRILA 1944. ODSEKU ABVERA OBA-VEŠTAJNOG ODELJENJA KOMANDANTA JUGOISTOKA O ZADACIMA I STANJU U KOMANDI I POTĆINJENIM TRUPOVIMA1

STROGO POVERLJIVO

O. U, 27. 4. 44.

Komanda Abvera 111 

pri komandantu Jugoistoka

(K-da GrA »F«)

K. T. B.

Str. pov. br. 450/44

3 primerka

2. primerak

Pred.: Jedinice Abvera I na području k-ta Jugoistoka (K-da GrA »F«)

Pril.: 1 karta sa ucrtanim nemačkim višim štabovima i jedinicama Abvera I.2

I c AO/Abw.

A.) Komanda Abvera 111 Beograd (brojnog stanja komande):3 U disciplinskom, pogledu polčinjeno: GrA »F« Ic/AO

Zadatak:

a) Rukovođenje u stručnom pogledu svim trupovima I na području GrA »F«.4

Trijaža i upućivanje dalje svih izveštaja po liniji Abver I koji su prispeli u K-du GrA »F«.

 

Prim.: 28. apr. 1944 Ic/AO Br.: str. pov. 0508

Ia

03

02

06

   

St. Prop.

             

5 Rukovođenje celokupnom R-mrežom6 na području k-ta Jugoistoka.

b) angažovanje njenih agenata u južnoj Italiji, okupiranoj od strane neprijatelja; pripremanje dezertera za slučaj invazije; posebno izviđanje o saradnji između neprijateljskih oružanih snaga i bandi na Jugoistoku.

B.) Na području K-de 2. okl. arm.

1.) Rukovodeći 176. trup Abvera pri K-di 2. OkA/Vrnjač-ka Banja (brojnog stanja k-de): U disciplinskom pogledu potčinjen: K-di 2. OkA, Ic/AO.

Zadatak:

a) rukovođenje trupovima Abvera 172, 173, 174. i 126. u stručnom pogledu.

b) angažovanje njegovih agenata u od neprijatelja okupiranoj južnoj Italiji; pripremanje dezertera za slučaj invazije; posebno izviđanje o saradnji između neprijateljskih oružanih snaga i bandi u Srbiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Albaniji.

2.) 172. trup Abvera/Knin (brojnog stanja trupa):U disciplinskom pogledu potčinjen: K-di 2. OkA/Ic/AO.

Zadatak:

angažovanje agenta u južnoj Italiji, okupiranoj od neprijatelja; pripremanje dezertera za slučaj invazije; posebno izviđanje o saradnji između neprijateljskih oružanih snaga i bandi na području XV AK. Istureni obaveštajni punktovi: Bihać, Senj.

3.) 174. trup Abvera/Mostar (brojnog stanja trupa): U disciplinskom pogledu potčijen: K-di 2. OkA Ic/AO.

Zadatak:

angažovanje agenta u južnoj Italiji, okupiranoj od neprijatelja; pripremanje dezertera za slučaj invazije; posebno izviđanje o saradnji između neprijateljskih oružanih snaga i bandi na području obalskog odseka 5. SS-kor-pusa.

Istureni obaveštajni punktovi:

Split (verovatno će ga u najskorije vreme preuzeti 172. trup Abvera), Dubrovnik, Kotor.

4.) 173. trup Abvera/Tirana (brojnog stanja trupa) U disciplinskom pogledu potčinjen: K-di 2. OkA Ic/AO.

Zadatak:

angažovanje agenta u južnoj Italiji, okupiranoj od neprijatelja; pripremanje dezertera za slučaj invazije; posebno izviđanje o saradnji između neprijateljskih oružanih snaga i bandi na području XXI AK.

Istureni obaveštajni punktovi:

Valona, Korča i Peć (ovaj poslednji verovatno će u

najskorije vreme preuzeti 125. trup Abvera

5.) 126. trup Abvera/Zagreb — Sarajevo (brojnog stanja komande)

Podeljen na

Polutrup Hrvatska — zapad (kap. dr Oto [Otto] — Zagreb)

Sa obaveštajnim punktovima u Zagrebu, Karlovcu, Banjoj Luci i

Polutrup Hrvatska — istok (kap. Aman [Amann] — Sarajevo) sa obaveštajnim punktovima Sarajevo, Tuzla i Brod.

U disciplinskom pogledu potčinjen: K-di 2. OkA (Ic) AO.

Zadatak:

izviđanje bandi u Hrvatskoj, Crnoj Gori, Albaniji i, kao novi zadatak, formiranje mreže agenata u Istri i Sloveniji.

C.) Na području GrA »E«.

1.) 171. trup Abvera/Janija (brojnog stanja trupa): U disciplinskom pogledu potčinjen: GrA »E« Ic/AO

Zadatak:

angažovanje agenta u južnoj Italiji, okupiranoj od neprijatelja; pripremanje dezertera za slučaj invazije, posebno izviđanje o saradnji između neprijateljskih oružanih snaga i bandi na području Grupe korpusa Janjina.—

Istureni obaveštajni punkt: Krf.

2.) 170. trup Abvera/Psychiko kod Atine (brojnog stanja trupa): U disciplinskom pogledu potčinjen: GrA »E« Ic/AO.

Zadatak:

a)rukovođenje 124. trupom Abvera u stručnom pogledu (izviđanje bandi u Grčkoj).

b)angažovanje agenta u južnoj Italiji, okupiranoj od neprijatelja i na ostrvima ispred Turske, uklj. Dode-kanez i Krit; pripremanje dezertera za slučaj invazije; posebno izviđanje o saradnji između neprijateljskih oružanih snaga i bandi na području LXVIII AK.

Obaveštajni punktovi:

Agrinjon i Volos (oba će verovatno u najskorije vreme da preuzme 124. trup Abvera). U formiranju: obaveštajni punkt Rodos.

3.) 124. trup Abvera/Solun (brojnog stanja komande): U disciplinskom pogledu potčinjen: GrA »E« Ic/AO.

Zadatak:

izviđanje bandi u Grčkoj, uklj. ostrva u Jonskom moru, i na najvažnijim ostrvima Egejskog mora.

Obaveštajni punktovi:

a)formirani: Solun, Poligiros.

b)u formiranju: Kozani, Larisa

c)formiranje daljih obaveštajnih punktova posle dodele ljudstva.

D.) Na području vojnoupravnog komandanta Jugoistoka: 125. trup Abvera/Beograd (brojnog stanja komande): U disciplinskom pogledu potčinjen: Komandi Abvera 111.

Zadatak:

Izviđanje bandi na području vojnoupravnog kom. Jugoistoka (Srbija, uklj. Banat) i, kao nov zadatak, u rejonu Skoplje — Prilep.

Obaveštajni punktovi:

Koviljača, Užice, Sjenica, Leskovac, Bor, Niš, Negotin, Požarevac. (U formiranju: Skoplje.)

E.) R-mreža na području Komande Abvera 111.

1.) 127. trup Abvera/Psychiko kod Atine (brojnog stanja trupa): U disciplinskom pogledu potčinjen: Vojnoupr. k-tu Grčke.

Zadatak:

formiranje R-mreže u Grčkoj i uklj. egejska ostrva sa Kritom.

Obaveštajni punktovi:

Retimnon — Krit.

2.) 128. trup Abvera/'Beograd (brojnog stanja trupa): U disciplinskom pogledu potčinjen: Komandi Abvera 111.

Zadatak:

formiranje R-mreže u Srbiji i Albaniji.

3.) 129. trup Abvera/Zagreb (brojnog stanja trupa): U disciplinskom pogledu potčinjen: Nem. opunom[oćenom] generalu u Hrvatskoj.

Zadatak:

formiranje R-mreže u Hrvatskoj i Crnoj Gori.

F.) Čim situacija na bugarskoj suverenoj teritoriji bude zahte-vala operativne mere, Abver I će na području KO Bug.

formirati:

Rukovodeći 177. trup Abvera (brojnog stanja k-de) i 175. trup Abvera (brojnog stanja trupa), u disciplinskom, ekonomskom i taktičkom pogledu potčinjene k-tu Jugoistoka /Ic, a na taj način u stručnom pogledu Komandi Abvera 111 pri k-tu Jugoistoka (GrA »F«). Komanda Abvera 111 i svi trupovi Abvera (osim 127, 128. i 129. trupa Abvera) imaju još sledeći zadatak: Pružanje pomoći u traženju pogodnih agenata za R-mrežu (127, 128. i 129. trupa Abvera), shodno »Stručnim direktivama Abvera br. 1« (K-da Abv.[er] 111, str. pov. 122/44 od 19.2.44.).7

Harling8

Dostavljeno:

pre[ma] konceptu

1Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-311, r. 188, s. 1138—41 i 1081.

2To je u stvari šema i nalazi se na s. 1081; objavljuje se kao prilog uz ovaj dokumenat.

3Tako piše u originalu.

4Prema obaveštenju Uprave Abvera Vrhovne komande Vermahta od 10. aprila 1944, na području K-de Grupe armija »F« imalo se formirati 6 trupova Abvera: 124, 125. i 126. trup Abvera na području Jugoslavije, a 127, 128. i 129. u Grčkoj i Albaniji (AVII, NAV-T-311, r. 188, s. 1142—3).Komanda Abvera 111 izvestila je 14. aprila 1944. k-ta Jugoistoka o preduzetim marama za formiranje trupova na području Jugoistoka(AVII, NAV-T-311, r. 188, s. 1146).

5Pečat primaoca.

6To jest: mrežom rezidenata (poverenika, agenata).

7Redakcija ne raspolaže tom direktivom.

8Bio je načelnik Ic/AO kod k-ta Jugoistoka. Po činu je bio gene-ralštabni potpukovnik. Redakcija nije mogla da ustanovi njegovo ime.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument