ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


BR. 46

DNEVNI IZVEŠTAJ KOMANDE 15. BRDSKOG ARMIJSKOG KORPUSA OD 23. APRILA 1944. KOMANDI 2. OKLOPNE ARMIJE O SITUACIJI NA PODRUČJU KORPUSA I DEJSTVIMA SOPSTVENIH JEDINICA1

3556/60 — 23. 4. — 0827

WB 1144(5) 

KR 

5264

POVERLJIVO

 Telegram

Prilog uz

K.T.B.

Nr. C 256

A2: 0830

K-di 2. OkA

V3 1020

K-tu avijacije Hrvatske

B4: 1100

Nem. op. gen. u Hrvatskoj (samo za k-ta)

V. SS-brd. korpusu

Qu.

Dnevni izveštaj od 23. 4. 1944.

Vreme: Oblačno, na obali povremeno kiša, na severu vedro.

Opšta situacija: očekuje se pojač. aktivnost bandi u severnodalm. kanalu:5

264. div.

Uporište zaliv Stari Trogir bez neprijatelja. Nedavno u obalskom pretpolju signali optičkim sredstvima. Ispred Vinjerac (24 si. Zadar) otvorena jaka vatra sa kopna na pomorske jedinice. Zajedno sa mornaricom preduzeta operacija čišćenja. Posle napada bande teškim naoružanjem, novo uporište hrv. borbenog sastava 7 iji. Obrovac evakuisano. Kao odmazda za napad na naše kamione6, 2 naselja 4 sz. Trogir delimično spaljena.7 Banditi su 2 z. Trogir ubili 2 vojnika. Do sada uhapšena 2 sumnjiva lica. Operacija »Šlojder«8 (rejon Vrdo-vo): desna borbena grupa posle neutralisanja neprijateljskog otpora izvršila je dnevni zadatak — zauzela visine 11 ssi. Sinj. Do sada javljeno za 4 poginula neprijatelja i 1 zarobljenog. Izveštaji od drugih grupa nisu stigli.

Namera: Nastavak »Šlojder«.

»Minhauzen«:9 put 3 ji. Benkovac banditi na više mesta prekopali, postavili kamene i minske zapreke. Naša izviđačka patrola sev. od zapreka imala dodir sa neprijateljem. Noćnim izviđanjem 12 z. Kistanje neprijatelj odbačen prema severu, tom prilikom 8 neprijatelja poginulo. 19. 4. 12 zjz. Bribirske dve mine razminirane.

392. div.:

Operacija »Dolhštih«10 naišla na jakog neprijatelja s. i ji. Babin Potok (art. 3 tenka).11 Posle žestokih borbi neprijatelj odbačen, protivnapad odbijen uz velike gubitke. Dosad 29 neprijatelja poginulo, 3 mitr. (neispravna), 1 minb. i 8 pušaka zaplenjeno, 11 naših ranjeno. Jaka banda, 4 s. Senj, posle žestoke borbe povukla se prema si., 15 poginulih neprijatelja, 4 zarobljena, 1 naš poginuo, 2 ranj.

Namera: Prikupljanje plena »Kojlenšlag«.12

373. div.:

»Aprilšauer«,13 4 sz. Kulen-Vakuf borba sa slabijom bandom koja je u bekstvu, 2 zarobljena. Izvidnica 4 sz. Bos. Krupa naišla na neprijatelja. Izviđačka patrola 9 ji. Bos. Novi ubila 3 neprijatelja, 2 zarobila.

Namera: Operacija »Milenšturm«14 sa Jurišnim bat. i delovima II/384. iz Lapca i Doljana prema Martin-Brodu. Operacija »Kleterštajg«13 sa III/383. i delovima I/384. rejon jz. Sučevići.

XV brd. AK Ia, pov. br. 2190/44. 23. 4. 44.

1Snimak overenog telegrama (pisanog na mašini) u AVII, NAV--T-314, r. 562, :S. 432. Svi brojevi i slova iznad reči telegram dopisani su rukom.

2Angenommen (primljeno).

3Verdrahtet (poslato telegrafski).

4Befordert (ekspedovano).

5Bliže o tome partizanskom pomorskom putu (kanalu) za snabdevanje vidi u dok. br. 43.

6U širem rejonu Trogira dejstvovao je Šibenskotrogirski NOP odred Grupe sjevemodalmatinskih NOP odreda. Taj odred je u to vreme izvršio na toj prostorija više akcija na nemačke kolone. Verovatno je ovde reč o akciji Odreda 22/23. aprila (tom V, knj. 26, dok. br. 110 i 130).

7Redakcija nije mogla da ustanovi o kojim naseljima je reč.

8»Schleuder« (»Praćka«). U ovoj operaciji protiv jedinica 20. NOU divizije (1. i 2. brigade), koja je počela 22. aprila (a završila se 24. aprila posle zauzimanja Vrdova, koje je tom prilikom i razoreno), učestvovali su 105. SS-izviđački bataljon, 2 ojačane čete 3. bataljona 893. puka, 2 čete domobrana i 27. ustaška bojna (sa 2 satnije) 9. posadnog zdruga. Za pripremu ove operacije, Štab 20. NOU divizije saznao je već 7/8. aprila, preko svojih obaveštajnih organa. Bliže o tome vidi tom V, knj. 26, dok. br. 49 i 98; AVII, NAV-T-314, r. 562, s. 428, 429, 430 i 435: izveštaje K-de 15. BAK-a od 18, 19, 21. i 24. aprila 1944. godine.

9»Munhausen«. To je operacija koja je završena 28. aprila 1944 (AVII, NAV-T-314, r. 562, s. 454). 

10»Dolchstich« (»Ubod kamom«)

11U rejonu Babinog Potoka nalazila se 3. brigada35 NOU divizije. Brigada je, prema izveštaju od 24. aprila 1944, u borbi koju je vodila 23/24. aprila protiv delova 392. legionarske divizije i 19. ustaške bojne, imala 8 mrtvih i 3 ranjena (tom V, knj. 26, dok. br. 111).

12»Keulenschlag« (»Udarac maljem«). Bliže o ovoj operaciji vidi dok. br. 51.

13»Aprilschauer« (»Aprilski pljusak«). Ovo je operacija koju su preduzeli delovi 373. legionarske divizije »Tigar« protiv delova 6 (ličke) proleterske divizije (vidi tom IV, knj. 24, dok. br. 166, obj. 17 i 19; AVII, NAV-T-314, r. 562, s. 422, 426 i 432: izveštaji K-de 15. BAK-a od 21, 23. i 24. aprila; Franc Šraml, n. d., str. 185).

14»Muhlensturm« (»Žrvanj«). Ova operacija je počela 23/24. aprila, na prostoru Turovac — Jeiovac — Martin-Brod, protiv 1. brigade 6. proleterske divizije, koja se nalazila u rejonu V. i M. Cvjetnić — — Martin-Brod — BoboTjusci. Operacija je završena 24. aprila zauzimanjem Martin-Broda. Nemci su tom prilikom spalili 7 sela i pobili veći broj civilnog stanovništva. Bliže o tome vidi tom IV 24 dok. br. 166, obj. 17 i 39; AVII, Ndf, reg. br. 2/3—115, k. 44/5: izveštaj Štaba 373. legionarske divizije »Tigar« od 24. aprila 1944; NAV-T-314, r. 563, s. 435: izveštaj K-de 15. BAK-a od 24. aprila iy44.

15»Klettersteig«. Počela je 23, a završila se 24. aprila 1944. spaljivanjem 5 sela u rejonu Turovac — Jelovac. Na toj prostoriji nalazila se 2. brigada 19. NOU divizije (tom V, knj. 26, dok. br. 87 i 144; AVII,NAV-T-314, r. 562, s. 435—6: izveštaj K-de 15. BAK-a od 24. aprila; AVII,Ndf, reg. br. 1/4—1513, k. 41/D: izveštaj Štaba 373. legionarske divizije »Tigar« od 24. aprila 1944. i reg. br. 3—2, k. 44/F, str. 39: izveštaj K-de 15. BAK-a od 24. aprila 1944. godine.

16Nečitak potpis. Moguće da je to potpis majora Franca Eriha (Franz Erich), na službi u odeljenju Ia (vidi AVII, NAV-T-314, r. 560,s. 1050—3).


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument