ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


PREDLOG VOJNOUPRAVNOG KOMANDANTA JUGOISTOKA OD 14. APRILA 1944. VRHOVNOJ KOMANDI KOPNENE VOJSKE ZA REORGANIZACIJU FELDKOMANDANTURA, KRAJSKOMANDANTURA I KOMANDI MESTA U SRBIJI1

Prilog 58

Vojnoupravni komandant Jugoistoka

H. Qu, 14. 4. 1944.

Odelj. Ia/pov. br. 1643/44 

POVERLJIVO!

Predmet: Reorganizacija feldkomandantura, krajskomandan-tura i komandi mesta u Srbiji.

Veza:

1.) OKH/GEN Qu./Qu 5 II pov. br. 1982/44 od 18. 3. 44.2

2.) OKH/GEN Qu./Qu 5 (II) br. 3463/44 od 30. 3. 44.3

Prilog: 14

OKH / GEN Qu. 5 (II)

U cilju postizanja jedinstvene organizacije komandovanja na području Jugoistoka podnosi se za Srbiju sledeći predlog reorganizacije:

1. Reorganizacija F.K. 599 Beograd, uključno jednu ispostavu i jednu k-du mesta II, jednu vojnoupravnu grupu i službu za održavanje reda i poretka u Beogradu kao i jednu k-du mesta I u Požarevcu, već je izvršena shodno OKH,5 načelnik uprave za naoružanje i BdE6 (AHA)7 Štab I (II) pov. br. 4885/44 od 10. 2. 44.8

2. U domenu nadležnosti Feldkomandanture 610 Čačak, krajs-komandanture

832 u Kragujevcu

833 u Kruševcu

 

834 u Jagodini9

838 u Kos. Mitrovici

847 u Užicu

se preinačuju u komande mesta I. U Kraljevu ostaje kao i dosada jedna ispostava.

3. U domenu nadležnosti F.K. 809 u Nišu, krajskomandanture

857 u Zaječaru i 867 u Leskovcu

se preinačuju u komande mesta I, a dosadašnja K-da mesta I/289 u Boru preinačuje se u k-du mesta II. U Prokuplju se ustanovljava nova k-da mesta II, jer tri sreza, obuhvaćena ovom, a koja obuhvataju dolinu Toplice, iziskuju strogo uključivanje. Isto tako se, zbog neophodnosti jednog strožijeg upravljanja srpskim srezovima, u Kladovu i Ja-bukovcu ustanovljava jedna ispostava radi boljeg uključivanja u administrativnom i poljoprivrednom pogledu, kao i radi uže saradnje sa komandantom odbrane Gvozdenih vrata u Kladovu.

4.) U domenu nadležnosti F.K. 816 u Šapcu, Komanda mesta 861 u Valjevu reorganizuje se u komandu mesta I, a u Šapcu i Obrenovcu ustanovljava se po jedna ispostava na-mesto dosadašnjih komandi mesta.

5.) Do sada samostalna Krajskomandantura 823 u Velikom Bečkereku10 reorganizuje se u komandu mesta I tako da se ova komanda mesta prema ratnoj formaciji uvodi u sastav F.K. 599 u Beogradu, ali je, prema naređenju, i dalje, kao i dosada, neposredno potčinjena komandantu Jugoistoka.

6.) Prethodni uslov za gore predloženu reorganizaciju je da

a) dosada angažovani komandanti ovih komandi ostanu, mada one kao B./R11 — odnosno B — mesta12 nisu u svim slučajevima popunjene sa odgovarajućim činovima. Ali teške političke, privredne i vojne prilike u Srbiji zahtevaju bezuslovno jednog oficira koji je najbolje upoznat sa zemljom. Dosadašnji komandanti uživaju poverenje vojnog zapovednika, jedinica i civilnih ustanova.

b) se odobri predlog načelnika Voj[ne] upr[ave] vojnoupr. k-ta Jugoistoka koji je postavljen početkom marta ove godine i o kome se pretresalo sa OKH/Gen Qu (višim savetnikom Vojne uprave Dr Janijem)13 a u pogledu odobrenja posebnih administrativnih jedinica za sve nove komande mesta I, uključno već preustrojenu komandu mesta I u Požarevcu, sa popunjavanjem 4 administrativna službenika (2 visoka, 1 viši i 1 srednji), uključujući mesta koja pripadaju tumačima i vojnicima, c) Usled posebnih prilika u Banatu treba da se, shodno predlogu načelnika Vojne uprave, administrativna jedinica koja je predviđena za k-du mesta I Veliki Bečkerek proceni na 10 administrativnih službenika (5 visokih, 4 viša i 1 srednji), pošto krug zadataka dosadašnje Samostalne krajskomandanture Veliki Bečkerek i prostorno i po zadacima odgovara polju rada jedne feldkomandan-ture. Od 14 službeničkih mesta predviđenih za jednu vojnoupravnu jedinicu, moglo bi se kod 7 mesta predviđenih za ukidanje u slučaju Bečkerek ukinuti samo 3, dok je, na primer, za Feldkomandanturu Beograd, sa odobrenjem OKH /Gen. Qu, ukinuto 5 mesta. S druge strane, shodno predlogu načelnika Vojne uprave, kod 9 komandi mesta I predviđeno je ne samo po 7, nego po 10 službeničkih mesta za ukidanje, tako da se ovim potrebuje 27 službenika manje (vidi prilog).14

7. Što se tiče prikomandovanja lica službi javnog poretka u pojedine feldkomandanture i komande mesta kao i ispostave, ukazuje se na molbu štabnog oficira Feldžandarme-rije pri vojnoupr. k-tu Jugoistoka od 16. 2. 44, upućenu OKH (Gen. Qu) — viši of[icir] Feldžand[armerije], u kojoj se moli za pristanak za preustrojstvo dosadašnjih grupa u jedinicama Feldžand[armerije] sa 1 of[icirom] i 27 vojnika.

8. Prema istoj formaciji 2201a,15 neophodno je dodeljivanje jednog blagajnika u centralnu upravu u svakoj komandi mesta I i II. Komande mesta ne moraju da se staraju samo o pripadnicima svoje komande, uključujući službenike i radnike — folksdojčere, kao i o dodeljenim prekomando-vanim pripadnicima oružanih snaga, već one, pre svega, imaju da snabdevaju mnoge vojnike koji su u prolazu mar-ševskim obrokom hrane, platama itd., i da rukovode vojničkim domovima i vojnim zatvorima, izrečenim novčanim kaznama i novcem dobijenim od prodaje konfiskovane robe. U srez Banat dolazi, između ostalog, transfer ušteđevina i nasleđeni novci za 25.000 folksdojčera koji se bore u SS-div. »Princ Eugen«, zamena ponesene razne valute.

U Krajskomandanturi Veliki Bečkerek isplaćeno je, na primer, za vreme od 1. do 25. 3. 44. od strane blagajni 325.000 rajhsmaraka. Organizacija dopunskih stanica za zbrinjavanje snabdevanja vojnika u prolazu marševskim obrokom hrane, platama itd. uslovila bi jedan bitno veći aparat.

9. U novoj formaciji 2201a u odnosu na staru formaciju 2202B,16 koja je važila za dosadašnje krajskomandanture, nema nikakve dodale kamiona. Tri laka kamiona koja su predviđena za k-du mesta I nove vrste, odnosno 1 laki kamion za k-du mesta II, ne udovoljavaju ni na koji način stvarnim potrebama komandi mesta, koje stalno nabavljaju hranu, odeću, rezervne delove i dr., postavljaju zaštitu u rejonima koji su pod uticajem bandi i moraju prilikom iznenadnih prepada biti pokretne i u tu svrhu su im potrebni kamioni. Uzimajući u obzir teške saobraćajne prilike, stalno dizanje u vazduh koloseka itd, smatra se da je hitno potrebna dodela najmanje po 1 kamiona za svaku k-du mesta I i II.

10. Predložena reorganizacija izvršiće se isključivo u okviru postojećeg i odobrenog brojnog sastava i preko nje će se delimično pokazati čak dalje uštede u podoficirima i vojnicima.

Felber

Dostavljeno: IIa/IIb17 O. Qu

Šefu Voj.[ne] upr.[ave] Ia

KTB

Prilog

uz dopis vojnoupr. k-ta Jugoistoka /Ia pov. br. 1643/44 od

14. 4. 1944.

Ustanova

Mesta za ukidanje prema K. St. N.«

Treba da ostanu

Stavlja se na raspolaganje

 

dci

   

dci

   

dci

 
 

Visoki

Viši služben

Srednji

Visoki

Viši služben

Srednji

Visoki

Viši služben

Srednji

F. K. Beograd

7

4

3

2

7

4

1

Šabac

7

4

3

2

2

5

4

1

Niš

7

4

3

1

2

6

4

1

Čačak

7

4.

3

1

2

6

4

1

K-da mesta Bečkerek

7

4

3

2

_

2

5

4

!

Požarevac

7

4

3

5

3.

2

2

1

1

Valjevo

7

4

3

5

3

2

2

1

1

Leskovac

7

4

3

5

3

2

2

1

1

Zaječar

7

4

3

5

3

2

2

1

1

Jagodina

7

4

3

5

3

2

2

1

1

Kruševac

7

4

3

5

3

2

2

1

1

Kragujevac

7

4

3

5

3

2

2

1

1

Kos. Mitrovica

7

4

3

5

4

2

2

1

1

Uzice

7

4

3

5

3

2

2

i

i

1 Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-501, r. 256, s. 475—8.

2, 3 i 8 Redakcija ne raspolaže tim dokumentima.

4 i 14 Prilog je na sn. 478; objavljuje se uz ovaj dokumenat.

5 Oberkommando des Heeres (Komanda Kopnene vojske —

6 Befehlshaber des Ersatzheeres (komandant rezervnih trupa).

7 Algemeines Heeresamt (Glavna uprava za opšte poslove KoV-a).

9Sada: Svetozarevo.

10Sada: Zrenjanin.

11i 12 Formacijske oznake.

13Redakcija nije mogla da ustanovi njegovo ime.

15 i 16 Redakcija ne raspolaže tim formacijama.

17 Ila/IIb je oznaka za Personalno odeljenje: za oficire (Ha), odnosno za podoficire (Ilb).

18Kriegsstarke-Nachweisungen (ratna formacija).


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument