ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDE 15. BRDSKOG ARMIJSKOG KORPUSA OD 13. APRILA 1944. KOMANDI 2. OKLOPNE ARMIJE O ZAVRŠETKU OPERACIJE »VRHOVINE« NA KOMUNIKACIJI GOSPIĆ — OTOČAC1

POVERLJIVO

3015—13. 4 — 13.082

Telegram

Prilog uz

K.T.B.

Nr. C 237

K-di 2. okl. arm.[ije]

 

 

Sumarni izveštaj operacije »Vrhovine«.3 Ovom operacijom bande su izgubile važno, dobro snabdeveno uporište i smeštaj za više štabove.4 Uspostavljena naša veza između rejona Gospić i Otočac. Na taj način otežana je aktivnost bandi u području blizu obale. 207 mrtvih neprijatelja, 41 zarobljen, 11 prebeglo, 1 top 6,5, 6 puš. mitr., 1 1. min.bac, 1 pt.top 4 cm, 1 mitr., 392 puške, 4 autom., 1 pištolj, 3 signalna pištolja, 100 granata, 38.000 metaka puš.mun., 30 T-mina, zapaljiva sredstva, skladište duvana i ručnih baterijskih lampi, sredstva veze, namirnice, 10 konja, 100 komada goveda, više stotina ovaca. Banditi su sami digli u vazduh 1 veliko skladište mun. i više kuća sa namirnicama, odn. zapalili. Sopstveni gubici: 10 mrtvih (od toga 2 ustaše), 34 ranjeno (od toga 12 ustaša).

XV brd. AK

Ia, pov. br. 2010/44

13. 4. 44.—

Pfaferot

R6

7Prim.[ljeno] 1420

Šifr.[ovano] 1445 — 1505

Pred.[ato] 1607

...8

1 Snimak overenog telegrama (pisanog na mašini) u AVII, NAV--T-314, r. 562, s. 388. U gornjem desnom uglu nalaze se dva nečitka pa-rafa.

2 Dopisano rukom.

3 Reč je o operaciji koju su 30/31. marta 1944. preduzele nemačko--ustaške jedinice (392. izviđački bataljon i 3. bataljon 846. puka 392.legionarske divizije i 19, 31. i 34. ustaški bataljon) u cilju ovladavanja Vrhovinama, važnom partizanskom bazom u Lici. Na prostoru Otočac — Gospić — Vrhovine, u to vreme nalazile su se jedinice 8, 13. i 35. NOU divizije. U ovoj operaciji, 392. izviđački bataljon, 3. bataljon 846. puka i 19. ustaški bataljon uspeli su da 1. aprila zauzmu Vrhovine i pored otpora 1. brigade 35. NOU divizije. U Vrhovinama se tada nalazila divizijska baza 35. NOU divizije (vidi tom V, knj. 25, dok. br. 132 i knj. 26, dok. br. 21, 58, 69, 141, 146 i 169).

4Na toj prostoriji nalazio se i GŠ NOV i ,PO Hrvatske (vidi tom V, knj. 26, dok. br. 169, objašnjenje 5).

5Verner

6Paraf majora Hana Raša.

7Podaci o prijemu, šifrovanju i predaji telegrama dopisani su u originalu rukom.

8Nečitak paraf.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument