ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ 264. PEŠADIJSKE DIVIZIJE OD 10. APRILA 1944. KOMANDI 15. BRDSKOG ARMIJSKOG KORPUSA O VOJNO--POLITIČKOJ SITUACIJI U SREDNJOJ DALMACIJI1

POVERLJIVO

264. peš. divizija

Od. Ia, pov. br, 2010/44

Ia, pov. 1992/442

Div. Gef. Std., 10. 4. 1944.

12. IV. 1944

Prilog uz K.T.B.

D 49

Br.....

Šef

13.4

Ia

 

01

 

Komandi XV (brd.) AK

K-da XV (brd.) AK

Prim.: 12. apr. 1944

Br. pov. 318

Odelj. Ic

Ha Ic

Stopi

Ia

13. 4

Procena situacije

I) Politička situacija

Politička situacija nije se bitno promenila od poslednjeg mesečnog izveštaja.6 Ugled hrvatske države7 u narodu još više je opao. Ovaj razvoj je pretežno na tome zasnovan, što hrvatske vlasti neaktivno stoje u odnosu na rastuće teškoće u ishrani. Postojeća prehrambena sredstva dele se, uz podmitljivost zvaničnih organa, prema ličnim odnosima. O ravnomernom uzimanju u obzir svih potrošača ne može biti govora.

Ove prilike, za koje se nemačke oružane snage smatraju saodgovorne, pogoduju u povećanoj meri približavanju stanovništva banditskim i komunističkim krugovima.

Isto tako hrvatska država malo preduzima mere za odbranu od pojačane neprijateljske propagande, naročito komunističke. Neke instance hrvatske državne uprave otvoreno su se izjasnile da su nesposobne da se uspešno suprotstave propagandi bandi. Ovo držanje je, po svoj prilici, zasnovano na težnji da se izbegnu stroge mere, kako se ne bi izazivalo nezadovoljstvo komunista. Hrvatske vlasti očigledno poseduju vrlo malo poverenja u trajno postojanje vlastite vlade.

Čak, tobož i državotvorni pokret ustaša je delom pristupačan komunističkom uticaju, naročito u prostoru Split — Drniš (vidi i izveštaj o ustašama 264. pd., Od. Ic, pov. br. 557/44 od 16. III 1944).8 Poverljiviji su ustaše u rejonu Zadra; ali i tamo izgleda da su oni malo skloni da izvestan, delimično znatan, broj prebeglih vojnički obučavaju i politički školuju.

Nasuprot ovom, četnike treba ceniti kao jedini pouzdani faktor borbe protiv komunističkih bandi. Oni raspolažu, pored jednog boljeg rukovođenja i organizacije, i potrebnom inicijativom u borbi protiv bandi za sopstvena obaveštavanja i poduhvate i redovno javljaju upotrebljive rezultate izviđanja.9

Zadarski prefekt vratio se polovinom meseca iz Italije sa nalogom dučea10 da čvrstom rukom dovede u red civilne prilike u Zadru. Duče uskoro računa sa jednim sastankom sa firerom na kome treba da se reši i konačna pripadnost Zadra.

U rejonu Splita narod veruje u iskrcavanje Anglo-Amerikanaca u skoroj budućnosti. Oni ovo zaključuju po prikupljanju neprijateljskih snaga na Visu i odbrambenim merama koje nemačka vojska preduzima u obalskoj oblasti. Od iskrcavanja narod se uglavnom nada boljim životnim uslovima.

Tobožnji padobranski desant bivših jugoslovenskih oficira u rejonu severoistočno od Drniša mnogo se prepričava od strane naroda. Oficiri su, navodno, zaduženi da odvoje četničke jedinice od saradnje sa Vermahtom i da pripreme iskrcavanje Engleza u pozadini, naročito da izvide nemačke aerodrome.

II) Neprijateljeva situacija

Ostrvo Vis

Ostrvo Vis je glavni saobraćajni oslonac za snabdevanje između Italije i Dalmacije. Ovde se nalazi »kanal-komisija« koja organizuje saobraćaj preko kanala u severnoj i srednjoj Dalmaciji.11

Prostor Zadar — Obrovac — Knin — Šibenik

Oblast severno od puta Zadar — Obrovac slobodna je od neprijatelja i obezbeđena uporištem sopstvenih snaga i mesnih jedinica.

Ostrva ispred Šibenika i Zadra služe kao međuoslone tačke za saobraćaj preko kanala i obezbeđene su bataljonima III pomorskog sektora i slabim snagama 19. div[izije]. Mesta za iskrcavanje za severnodalmatinski kanal leže u obalskom odseku Biograd — Murter. Kao obezbeđenje ovog odseka, sa težištem u Banjevci — Stankovci, angažovan je Zadarski odred.

Južno od puta Knin — Obrovac nalazi se Sjevernodalmatinski odred i 19. divizija koja je vraćena iz Like, sa zadatkom da organizuje saobraćaj preko kanala i sprovede regrutaciju. Iste zadatke imaju slabi delovi 19. div. i Kninski odred u oblasti severno od puta Knin — Obrovac,12 kao i jedna brigada 6. divizije u rejonu Bruvno.13 Jaka naša aktivnost za uznemi-ravanje ne može trajno sprečiti niti transport niti regrutaciju. Izgleda da ove banditske snage nemaju napadne zadatke. Oni izbegavaju naše napade i, uprkos dobrom naoružanju, samo prisilno prihvataju borbu.

Prostor Šibenik — Split — Sinj

I ovde je saobraćaj preko srednjodalmatinskog kanala mogao biti sprečen samo prolazno i to jakom našom aktivnošću. I. Brig. 20. div.14 koja je, pod pritiskom ove aktivnosti, pokušala da se povuče prema Bosni, vraćena je ponovo u rejon istočno od Primoštena. Ovo ukazuje na novo uvećanje transporta. Osim ove brigade, angažovani su u ovom prostoru Trogirsko-šibenski od [red] i Moseć—Svilaja odr[ed]15 sa zadacima obezbeđenja. Ometanje našeg putnog saobraćaja pomoću mina jako je poraslo.

Prostor Sinj — Bos. Grahovo — Plovno

Srednjodalmatinski kanal završava se u Vrdovu, sedištu intendanture VIII korpusa. Odavde se materijal dalje sprovodi preko Bos. Grahovo — Drvar.

Bande koje se nalaze na ovom odseku, ocenjujući po pljačkaškim ispadima, ne pokazuju sada nikakve napadačke namere, već izgleda da su angažovane na obezbeđenju pozadinskih oblasti. Od neprijateljskih jedinica ovde se nalaze od jugoistoka prema severozapadu: II brig. 20. div., Dinarski od[red], delovi 9. div., Grahovsko-peuljski od[red], jedna brigada 6. divizije. Pre svega, jedinice 6. div[izije] su vrlo dobro naoružane i poseduju uočljivu borbenu vrednost. Stecište kanala, kao i težište snabdevanja preko vazdušnih puteva, leži u rejonu Drvara. U istoj oblasti nalaze se štabovi I i VIII korpusa. Vrhovni štab Tito, sa jakim banditskim snagama, treba da se nalazi na Grmeč-planini. Prostor s obe strane puta Drniš — Knin je slobodan od neprijatelja, s obzirom na slabe bande, koje u Promini sprovode regrutovanje.

III) Naša taktička situacija i namere

Situacija nepromenjena.

Treba zabeležiti bitno smirivanje banditske situacije u desnom pukovskom odseku od strane 1. puka »Brandenburg«. Angažovanjem 264. polj.[skog] dop.[unskog] bat. u prostoru Boraja — Prapatnica stvorena je nova linija za snabdevanje na levom pukovskom odseku.

Za pripremu ojačanja za ostrvske oslone tačke, koje su napadnute od strane neprijateljskih diverzantskih akcija, nedostaje traženi brodski prostor.

U narednom vremenu divizija ima sledeće zadatke: a) Obezbeđenje puteva dotura i izviđačka aktivnost, kao i lov na bande putem manjih operacija.

b) Prema korpusnoj naredbi, čišćenje ostrva (K-da XV (brd.) AK, Ia, str. pov.br. 588/44 od 7. 4. 44).16

c) Izgradnja obalskih utvrđenja, izvršenje odnosno priprema zaprečavanja.

Težište sada, kao i ranije, leži na zadatku pod c), za šta će dalje biti angažovane sve snage koje ma kako stoje na raspolaganju.

IV) Obalska odbrana i izgradnja položaja

Izgradnja obalske odbrane i ostrvskih oslonih tačaka je dobro napredovala.

Teškoće stalno pričinjava snabdevanje sa pozicijskim materijalom, pošto se ne raspolaže niti dovoljnim kamionskim prostorom za dovlačenje kopnenim putevima, niti dovoljno brodskog prostora stoji na raspolaganju za dotur uporištima morskim putem.

Gotov je telefonski vod Drniš — Benkovac — Zadar i Drniš — Vrpolje — Prapatnica — Trogir — Split. Aparati za radio-linije koji su prispeli za komandu artiljerije su neupotrebljivi i mogu se samo delimično popraviti sredstvima jedinica.

V) Pomorska situacija

Pomorska situacija se i dalje pogoršava. Mornarici potpuno nedostaju snage za izviđanje i obezbeđenje.

Naš saobraćaj za snabdevanje je, usled kontrole od strane neprijateljevih pomorskih i vazduhoplovnih snaga, skoro prekinut.

VI) Vazduhoplovna situacija

I dalje potpuna neprijateljeva vazdušna nadmoćnost.

Gubici koji su nastajali nakon neprijateljevih Jabo17 letova, pri lovu na putevima, doveli su, u poslednje vreme, do pre-meštanja glavnog auto-saobraćaja u večernje časove. Izvesno rasterećenje donosi angažovanje I diviziona 9. pro-tivavionskog puka.

VII) Saobraćajna situacija:

1) Situacija na železnicama:

Nastavijenim vazdušnim napadima na železničke stanice Knin i Šibenik, razorene su dve lokomotive koje su bile sposobne za pogon. Stoga je železnički saobraćaj na pruzi Knin— Drniš — Šibenik morao biti obustavljen. Divizija je usled toga bila prinuđena da povećanim automobilskim opticajem preuzme zadatke železnice. Planirano premeštanje u pozadinu iz rejona oko Šibenika došlo je time u pitanje. U nastupajućim toplim mesecima, snabdevanje vodom od Drniša i Šibenika stavljeno je u pitanje usled prekida železničkog saobraćaja, pošto je u prošloj godini snabdevanje vodom bilo sprovedeno pomoću jedne kompozicije za vodu sa vagon-cisternama iz Knina. Gore navedeno teško stanje moglo se ublažiti angažovanjem dve šinske lokomotive i jednog broja vagon-cisterni, uz do-delu potrebnih količina pogonskog goriva.

2) Situacija na putevima:

Divizijski putevi dotura prohodni su samo u konvoju. Stalno miniranje puteva od Drniša prema Splitu dovelo je u mesecu martu do visokih gubitaka u kamionima i jako je naškodilo opticaju kolona.

Neprijateljeva prevlast u vazduhu prisiljava na noćni saobraćaj kolona.

VIII) Stanje snabdevanja i dotura

A) Opšte:

Snabdevanje divizije i dalje je osigurano iz zaliha, sa izuzetkom snabdevanja sa:

a) senom i slamom, za koje se traži hitni dotur

b) sveže povrće, odnosno dovoz tableta C-vitamina, radi sprečavanja pojave avitaminoze.

Dotur preko mora sasvim otpada, usled ugrožavanja od strane neprijateljskih brzih čamaca i vazduhoplovnih snaga. Za evakuaciju skladišta plena i trofejne imovine, kao i za sprovođenje naređenog premeštanja u pozadinu, neophodno je potrebno angažovanje dodatnog transportnog prostora, pošto je divizijski transportni prostor potreban za tekuće snabdevanje divizije.

B) Pojedine oblasti snabdevanja

1) Municija:

a) Stanje municije iznosi 1 1/2 borbeni komplet. Nedostatak postoji kod pionirskog eksplozivnog materijala za izgradnju zapreka i odskočnih mina. Pošto do sada nije usledilo nikakvo slobodno izdavanje municije iz trofejnih municij-skih skladišta za trofejna oruđa, to se ova nisu mogla dovesti na traženi bojevi komplet municije.

b) Naoružanje i pribor:

Do sada još nema doznake za hitno traženu kolevku za laku poljsku haubicu 18/40. Pošto, usled popuštanja zapti-vanja tečnosti za kočenje, pneumatski amortizeri i cevne kočnice nisu više bez zamerke, postoji opasnost pri većem vatrenom opterećenju da oruđa otpadnu.

2) Upravljanje

a) Ishrana:

Blagovremeni dovoz mineralne vode za rejon borbenih dejstava siromašan vodom pojavljuje se kao veoma hitan za nastupajuće toplo godišnje doba, pošto otpada voz za dovoz vode na pruzi Knin — Drniš.

b) Odeća:

Uprkos doznakama odeće, koja se još nalazi na prevoženju, i dalje postoji nedostatak u odeći, naročito planinskim cipelama.

c) Roba za kantine

Roba za kantine od meseca decembra 1943. uskladištena je još u Bihaću, pošto je nedostajao transportni prostor da se ona doturi diviziji. Vrlo je uočljiv nedostatak duvanskih prerađevina i predmeta lične upotrebe (češljevi, četkice za zube, žileti za brijanje itd.).

d) Novčana opskrba:

Novčana opskrba divizije je redovna.

e) Obalsko ribarstvo:

Komanda Šibenika ima nameštenih 150 ribara. Namerava se dozvoliti lov ribe u većem obimu.

3) Sanitetska služba.

a) Broj kreveta u mesnoj bolnici Šibenik i u vojnoadministra-tivnim mestima Split, Zadar i Knin je dovoljan, takođe je dorastao i većem broju ranjenika i bolesnika.

b) Vašljivost je uspešno otklonjena hitnim merama i dezinsekcijom u dezinsekcionim postrojenjima. Dezinsekciona postrojenja su skoro svuda postojala.

c) Lekovi i zavojni materijal su postojali do sredine aprila 1944. Dotur je otežan, pošto se stalno mora računati sa najmanje četvoronedeljnim zakašnjenjem.

d) Evakuacija ranjenika i bolesnika ne nailazi na veće poteškoće.

e) Lekarsko-apotekarsko zbrinjavanje civilnog stanovništva je vrlo loše. Snošljivo je samo ukoliko je potpomognuto od strane divizije.

f) Epidemije se do sada nisu pojavljivale.

4) Veterinarska služba

a) Ishrana konja.

Dotur sena i slame je potpuno nedovoljan. Konji mogu jedno duže vreme biti spašeni od gladovanja povećanim sledovanjem zobi. Nadoknadu za nedostajuće seno i slamu ipak ne može predstavljati ova dodatna zob, pošto ne postoji mogućnost ispaše.

b) Zaraze:

Šuga se ponovo pojavljuje i dalje slabi konje. Usled nedostatka sena i slame, sporo napreduje oporavak konja nakon lečenja u stanicama za šugu.

c) Dotur veterinarskog pribora:

Dotur veterinarskog pribora pristiže redovno. Jedinice su time dovoljno snabdevene.

d) Veterinarska četa:

Vet[erinarska] četa, usled vazdušne opasnosti, može samo još noću da vrši posao u veterinarskoj stanici za šugu u južnim kasarnama u Kninu. U Požaru će se urediti jedna dalja zarazna stanica.

5) Automobilizam:

a) Automobili:

Usled velikih gubitaka od strane neprijateljskih aviona i mina (7 potpuno, 7 teško i 39 lako oštećenih automobila), stanje automobila mora se označiti kao napregnuto, pošto se ne može računati ni sa kakvim dopunskim doturom automobila. Uz to dolazi i novo formiranje 264. t[eške] pt čete (mot.Z)18 i preformiranje 264. bat.[aljona] za vezu u jedan bataljon za vezu nove vrste. Iz trofejnog fonda ne može se izvršiti dopuna, odnosno popuna novoformiranih jedinica, pošto tamo postoje još samo oštećeni, odnosno neupotrebljivi trofejni automobili.

b) Pogonsko gorivo:

Snabdevanje pogonskim gorivom za sada je zadovoljavajuće.

c) Gume:

Do sada nije usledila nikakva doznaka kamionskih guma. Stoga smo morali, radi ispravnog održavanja transportnog prometa, razmontirati gume sa automobila koji se nalaze na remontu. Za sada je, osim toga, 6 kamiona konzervisano zbog nedostatka guma.

Potrebno je ustrojavanje jedne male radionice za remont guma (2—3 čoveka sa vulkanizerskim priborom) na području divizije, pošto se gume za remont moraju slati u Beograd, te se, usled saobraćajne situacije, tek posle 2 meseca vraćaju jedinicama. Iz istih razloga bezuslovno je potrebno premeštanje jednog automobilskog remontnog voda na područje divizije, pošto divizija ne može više da savlada I stepen remonta, koji joj pripada. Evakuacija HKP19 Zagreb nailazi na teškoće transportnog prostora (loši putevi dotura i dugi evakuacioni putevi) i nedostatak uređaja za evakuaciju (dubokih prikolica).

IX) Privredna situacija

Od privrednih preduzeća za sada su u pogonu samo još fabrika cementa u Solinu i rudnik Širitovci. Ostala privredna preduzeća obustavila su rad usled neprijateljskog dejstva i nedostatka prometa.

X) Zdravstveno stanje

1) Zarazne bolesti:

8 slučajeva pegavog tifusa

3 „ difterije

2 „ tifusa (abdominalis)20

2 „ malarije (tertiana)

Polne bolesti:

8 slučajeva gonoreje 3 „ sifilisa

2) Bolesnički pokreti:

Sanitetski voz u mesecu martu 1944. ranjenika — 51

bolesnika — 502, od toga 2 oficira

kao sposobni za službu ponovo vraćeni jedinicama

406, od toga 4 oficira.

3) Vašljivost kod angažovanih jedinica uspešno je savladana. Naročito je nužno nabaviti novi materijal za cipele kod angažovanih jedinica, pošto, zbog povećanog habanja obuće na karsnom terenu i nedostatka zamene, nastupa povećano ispadanje iz stroja u jedinicama, zbog bolesti na nogama.

4) Zdravstveno stanje jedinica je dobro. Avitaminozna obo-lenja pojavljuju se u sasvim pojedinačnim slučajevima.

5) Ne javlja se o pojavi zaraznih bolesti kod civilnog stanovništva. Lekarska nega i snabdevanje lekovima kod civilnog stanovništva su i dalje vrlo rđavi.

XI) Stanje konja:

Jedinice koje su predviđene za pokretnu upotrebu, sposobne su za pokret.

Stanje ishrane i snage konja ozbiljno popušta usled nedovoljnog davanja sena i slame. Delimično dodavanje povećanih obroka zobi nije nikakva punovažna nadoknada, pošto su konjima, pored zobi, neophodno potrebni seno i slama. Pojavili su se dalji slučajevi šuge, ipak su jedinice ponovo primile natrag prve konje izlečene od šuge.

XII) Stanje rezervi

1) Stanje oficira:

U stanju oficira nisu nastale nikakve bitnije promene u odnosu na prošli mesec.

U mesecu martu morala je divizija ustupiti 6 oficira za rezervu OKH, Zosen, i dalja 2 oficira kao nezamenljive21 [stručnjake] u dopunske jedinice. Kao rezerva upućeno je 5 oficira u diviziju, koji se do 1. 4. 44. još nisu javili na komadno mesto divizije.

Usled upućivanja na kurseve za usavršavanje, lečenja u bolnicama i dodeljivanja oficira u posadne baterije i centre za upravljanje vatrom, prosečno u bateriji nalazi se samo po jedan oficir.

2) Podoficiri

Napeto personalno stanje kod podoficira ostalo je neprome-njeno prema prethodnom mesecu.

3) Vojnici

Radi velikih gubitaka u mesecu martu, a uzimajući za osnov novu K. St. N.22 264. polj.[skog] dop.[unskog] bat, ukupna nepopunjenost se popela na 9°/o formacijskog sastava. Kod dva bataljona nepopunjenost iznosi čak preko 10%, tako da se ovde popuna morala tražiti.

Ukupna nepopunjenost bi se još više popela, ako bi se i kod 264. bat.[aljona] za vezu uzela za osnov nova K. St. N, koja za sada23 još nije tu.

...24

1Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-314, r. 562, s. 489—99. Na prvoj stranici originala nalazi se više parala i kraćih nečitkih pribeleški Ia, Ic, Ha, Qu i Stopi, što znači da je dokume-nat, zbog svoga značaja, bio na knjiženju u svim organima K-de 15. BAK-a.

2Dopisano rukom.

3, 4 i 5 Četvrtasti pečati primaoca. Na pečatu označenom brojem »4« nalaze se u 1. i 2. horizontalnoj rubrici dva parafa: jedan pukovnika Pfaferota, a drugi majora Raša.

6To je izveštaj od 11. marta 1944 (AVII, NAV-T-314, r. 562, s. 237—45).

7Misli se na Nezavisnu Državu Hrvatsku.

8To je izveštaj od 18, a ne od 16. marta 1944. Dostavljen je s propratnim aktom od 26. marta 1944. Komandi 15. BAK-a (vidi AVII, NAV-T-314, r. 564, s. 740—2).

9Odnosi se na četnike popa Momčila Đujića, komandanta četničke Dinarske oblasti i tzv. Dinarske četničke divizije.

10Benito Musolini (Benito Mussolini), vođa fašističkog pokreta u Italiji i šef države do 25. jula 1943, kad je svrgnut sa vlasti i uhapšen. Međutim, njega je, po nalogu Hitlera, uspeo da oslobodi Oto Skorceni (Otto Skorzeny), pa je Musolini i dalje vršio formalno vlast u delu Italije koji su Nemci držali pod okupacijom sve dok ga nisu italijanski partizani uhvatili prerušenog kod Donga, u severnoj Italiji, i obesili na trgu u Milanu 28. aprila 1945.

11Kanali su bili partizanski pomorski putevi za snabdevanje jedinica NOV i POJ na kopnu i održavanje saobraćajnih, veza sa Visom.

12Ti podaci su tačni. Vidi tom V, knj. 25, dok. br. 77. Krajem marta 1944, na prostom Mazin — Bruvno nalazila se 3. brigada 19. NOU divizije (tom V, knj. 25, dok. br. 132, str. 689).

13Šesta (lička) proleterska divizija »Nikola Tesla« dejstvovala je početkom aprila na komunikaciji Srb — Lapac, severoistočno od Bruvna (tom V, knj. 26, dok. br. 22).

14Prva brigada, tj. 8. dalmatinska brigada 20. NOU divizije.

15Tačni nazivi tih NOP odreda su: Šibensko-trogirski, odnosno Svilajsko-mosećki. Pripadali su Sjevernodalmatinskoj grupi NOP odreda, u kojoj su se, pored ova dva, nalazili još i Dinarski i Mosorski NOP odred (tom V, knj. 26, dok. br. 16).

16To je naređenje K-de 15. BAK-a od 7. aprila 1944. za preduzi-manje operacija »Role« (»Role« — »Uloga«), »Handštand« (»Hand-stand«) i »Vele« (»Welle« — »Talas«) — vidi AVII, NAV-T-314, r. 562, s. 442—3.

»Role« je šifra za operaciju ponovnog zauzimanja ostrva Žirje, Ravni i Kameni zakon.

»Handštand« je konspirativni naziv za operaciju ponovnog zauzimanja ostrva Dugi otok. Ta šifra je kasnije promenjena u »Fojercan-ge« (»Feuerzange« — »Vatrena klješta«). Vidi AVII, NAV-T-314, r. 562, s. 618—22: zapovest 264. peš. divizije od 21. maja 1944. za zauzimanje Dugog otoka i Kornata. Prema ovoj zapovesti, šifra »Handštand« je ostala kao- lozinka za početak operacije.

»Vele« je bila šifra za ponovno zauzimanje Kornata.

Sva navedena ostrva su oslobodile jedinice 8. korpusa NOVJ u aprilu 1944 (tom V, knj. 25, dok. br. 141, obj. 145).

17To jest: lovačko-bonibarderskih. Jabo je skraćenica od reči Jagdbomber (lovac-bombarder).

18Tako piše u dokumentu. Redakcija nije mogla da ustanovi šta znači slovo Z iza reči mot., tj. (mot. Z).

19Heereskraftfahrpark (hereskraftfarpark — auto-park, auto-baza)

20trbušni

21U originalu piše: u. k.-Stellung, to jest: unabkommliche Stellung.

22Kriegsstarke-Nachweisungen (krigsstarke-nahvajzungen — ratna formacija).

23U tekstu originala za reči »za sada« upotrebljena je skraćenica z. Z. (zur Zait).

24Nečitak potpis.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument