ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


OBAVEŠTENJE KOMANDE 21. BRDSKOG ARMIJSKOG KORPUSA OD 8. APRILA 1944. ŠTABU 181. PEŠADIJSKE DIVIZIJE O ZAJEDNIČKOM NEMAČKO ČETNIČKOM PLANU ZA OPERACIJU »FRILINGSERVAHEN« PROTIV JEDINICA 2. KORPUSA NOVJ NA PROSTORIJI BIJELO POLJE — PLJEVLJA — KOLAŠIN1

62

KR Poverljivo R2

K.T.B.

POVERLJIVO

181. peš.divizija

Pred.: Operacija »Frilingservahen«3

1.) Niže navedeni plan majora Đurišića za sprovođenje operacije »Frilingservahen« na znanje:

Prva borbena grupa, 700 ljudi, iz si. pravca preko rejona 5 km j. Bijelo Polje za Mojkovac (16 km ssi. Kolašin).4

Druga borbena grupa, 1200 ljudi, pod komandom Đuriši-ćevog Operativnog štaba, od Brodareva preko Šaho-vića [sada: Tomaševo] za Mojkovac — Kolašin.5

Treća borbena grupa, 1000 ljudi, od sredine puta Pljevlja — Prijepolje pravcem Mojkovac.

Četvrta borbena grupa, 1500 ljudi, od Pljevalja pravcem Mojkovac. Mojkovac treba da bude dostignut za 2 dana. Posle toga skretanje glavnine u rejon z. Tara — sz. Kolašin — Mojkovac.6

Nemačke snage:

1 ojač. mot. č.7 prodire od Brodareva do Bijelog Polja.

1 ojač. mot. č.8 od Pljevalja do prelaza preko Tare 22 jjz. Pljevlja. Bat. SDK, 600 ljudi, sledi nemačke snage za Bijelo Polje, onda skreće za Mojkovac.

Milicija iz Brodareva, 700 ljudi, čisti svoj rejon i prodire od Brodareva ka jjz.

Početak napada: 10. 4. 44.

2.) 181. peš. div. obezbediće odgovarajuće informisanje četničke Grupe »Jug« (major Lašić9 i Bukatonović10 u Podgorici) kao i Grupe »Nikšić«.11

Namere za učestvovanje u operaciji treba javiti K-di XXI brd. AK

K-da XXI brd. AK.

Ia, pov. br. 2498/44

od 8. 4. 44. u 12.30 časova

Raš12

1Snimak telegrama (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-314, r. 663, s. 357.

2Paraf majora Hana Raša.

3Friihlingserwachen« (»Prolećnje buđenje«). Cilj ove akcije bio je: najpre ovladati dolinom Lima, zatim prodreti ka Kolašinu i spojiti se sa snagama koje će napadati iz Podgorice; na taj način razdvojiti 2. korpus NOVJ i prebaciti ga na planinski masiv Sinjajevine i Durmitora. Operacija je počela 11. aprila, napadom na jedinice 37. NOU divizije (3. i 4. sandžačku i 8. crnogorsku NOU brigadu). Razvučene na liniji Berane — Bijelo Polje — Brodarevo — Maoče — Čelebić, jedinice 37. NOU divizije nisu uspele zadržati položaje, pa je posle njihovog proboja, 12. aprila, neprijatelj uspeo da zauzme istog dana i Bijelo Polje, a zatim, 14. aprila, da izvrši prodor u rejon Mojkovca (zauzeo ga je 15. aprila). U takvoj situaciji, Štab 2. korpusa NOVJ odlučio je da sa 3. i 37. divizijom brani slobodnu teritoriju, a 16. aprila izdao je zapovest za napad na neprijateljske snage, koje su izbile južno od Mojkovca. Međutim, nemačko-četničke jedinice prešle su u protivna-pad 17. aprila i primorale jedinice NOVJ na povlačenje. Štab 2. korpusa doneo je 22. aprila odluku da obnovi protivnapad kod Mojkovca sa dve napadne kolone. Desna kolona (5. brigada i delovi 7. brigade) imala je zadatak da nastupa u pravcu Bijelog Polja, a Leva kolona (3. sandžačka, 8. crnogorska i delovi 1. brigade italijanske partizanske divizije »Garibaldi«) imala je da nastupa pravcem Mojkovac — Cer. Četvrta sandžačka brigada dobila je zadatak da sadejstvuje 3. san-džačkoj brigadi kako bi se neprijatelj odbacio prema Pljevljima. Protivnapad je otpočeo po planu i već sutradan, 24. aprila, zauzeti su Šahovići, a četnici potpuno razbijeni i demoralisani. Noću 29/30. aprila oslobođeno je Bijelo Polje, dok je Komski NOP odred oslobodio An-drijevicu, a 7. brigada 5. maja Berane. Tako je ova neprijateljeva operacija završena bezuspešno. Opširnije o tome vidi tom III, knj. 7, dok. br. 163, 164, 168 — 171, 175, 176, 178, 179 — 225 i 232; AVII, NAV--T-314, r. 663, s. 298—301: izveštaj K-de 21. BAK-a od 3. aprila 1944. K-di 2. OkA o planiranju operacije »Frilingservahen«, s. 357, 383—5, 391—3, 401—2, 430—5, 440, 453, 495, 518, 539, 575 i 577: naređenja i izveštaji K-de 21. BAK-a od 8, 10. do 17, 19, 22, 24. i 25. aprila, r. 662, s. 622, 648, 755, 800—2 i 1395: izveštaji i naređenja K-de 21. BAK-a od 8, 11, 26. i 30. aprila 1944. godine; Grupa autora, ORNJ, str. 215—17.

4, 5, 6 i 11 Redakcija nije mogla da ustanovi o kojima je četničkim jedinicama reč. Verovatno su to bile jedinice Nikšićkog, Durmitorskog i Komskog korpusa, kao i jedinice Starog Rasa (1. i 2. mile-ševski korpus).

7Pripadala je 1. bataljonu 1. puka »Brandenburg« (AVII, NAV--T-314, r. 663, s. 575).

8Pripadala 2. bataljonu 1. puka »Brandenburg (AVII, NAV-T-314, r. 663, s. 575).

9Đorđe. Poginuo je u proleće 1944 (vidi AVII, Cdf, reg. br. 29—6, k. 140: izveštaj Štaba Vučedolske četničke brigade od 22. maja 1944).

10Redakcija nije mogla da ustanovi njegovo ime. Međutim, ovde je, verovatno, greška i treba da piše: Vukadinovie. Ime mu je Savo. Tada je bio po činu major, delegat četničke Vrhovne komande za Crnu Goru i oficir za vezu s nemačkim jedinicama.

12Han


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument