ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDE 21. BRDSKOG ARMIJSKOG KORPUSA OD 3. APRILA 1944. KOMANDI 2. OKLOPNE ARMIJE O PRIPREMAMA ZA DEJSTVA, U SARADNJI S ČETNICIMA, NA PROSTORU PODGORICA — CETINJE — NIKŠIĆ1

Tel[egram]

R2

K. T. B. 16

POVERLJIVO

K-di 2. OkA

Veza: K-da 2. OkA, Ia, pov. br. 2375/44, od 1. 4. 44.3

Sa procenom situacije u rejonu Podgorica - Cetinje — Nikšić, navedenom u g. n. aktu saglasni smo. K-da korp. namerava, posle sprovođenja operacije »Vindroze«4 od strane V SS brd. korpusa, u dalje dve operacije raspoloživim snagama da očisti od bandi navedeni rejon kao i rejon severno od puta Podgorica — Nikšić.

Put Danilovgrad — Nikšić je već, kao uvod u ovu operaciju čišćenja, operacijom »Dombas«5 uspešno očišćen a bande u neposrednoj blizini, s obe strane puta, primorane na povlačenje.

Put za sada još osiguravaju delimične snage 363. g.[rena-dirskog] p.[uka] jz. od puta Danilovgrad — Podgorica. Pojedinosti o ovoj operaciji javljene su armiji sa konspirativnim nazivom »Nahvinter«.6 Početak verovatno 4—5 dana po završetku »Vindroze«. Za otklanjanje neprijateljskog pritiska iz sev. pravca na Podgoricu i Danilovgrad 181. peš. div. priprema jednu drugu operaciju protiv rejona Nikšić — G. Morakovo (10 ji. Nikšić) — Klopot (8 si. Podgorica) — Podgorica. S tim u vezi biće privučena glavnina 363. g.[renadirskog] p.[uka]. Pojedinosti o tome biće još javljene.7

K-da XXI brd. AK Ia, pov. br. 2340/44

od 3. 4. 44. u 23.30 časova.

R.

...9

1Snimak telegrama (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-314, r. 663, s. 298.

2Verovatno paraf majora Hana Raša (Han Rasch), načelnika Operativnog odeljenja K-de 21. BAK-a.

3Redakcija ne raspolaže tim dokumentom.

4»Windrose« (»Vetrokaz«). K-da 21. BAK-a prvobitno nije imala nameru da učestvuje u ovoj operaciji, pošto je smatrala da 181. peš. divizija i četnici Ivana Janičića, komandanta Vučedolske četničke brigade, nisu spremni da učestvuju usled iscrpljenosti u dotadašnjim borbama. Međutim, K-da 2. OkA nije se saglasila s prednjim stavom 21. BAK-a, pa je jedan ojačani bataljon 181. peš. divizije, u sadejstvu s delovima 369. legionarske divizije, učestvovao u ovoj operaciji u rejonu Vilusa protiv jedinica 29. NOU divizije. Operacija je počela 6, a završila se 8. aprila 1944. (vidi tom IV, knj. 24, dok. br. 17, 31, 37 i 44; AVII, NAV-T-314, r. 663, s. 258: obaveštenje K-de 21. BAK-a od 30. marta 1944, upućeno K-di 5. SS-BAKa, o nemogućnosti učestvovanja u operaciji »Vindroze«, s. 733: ratni dnevnik K-de 21. BAK-a za 31. mart s podacima o stavu 2. OkA, s. 291: obaveštenje K-de 21. BAK-a od 3. aprila, upućeno K-di 5. SS-BAK-a, o učešću u operaciji s jednim bataljonom, s. 345, 355, 749, 755 i 756: izveštaji K-de 21. BAK-a i podaci u ratnom dnevniku od 6, 7. i 8. aprila o toku operacije).

5To je bila operacija izvedena protiv jedinica Primorske operativne grupe u okviru opšte operacije »Hazenjagd« (vidi dok. br. 39). U operaciji su učestvovale dve borbene grupe: Sevema i Južna, obe jačine oko 4 bataljona Nemaca i četnika (od toga i 1 1/2 bataljon Nemaca i 750 četnika, žandarma i milicije). Počela je 27. a završila se 31. marta (vidi tom III, knj. 7, dok. br. 119, 121—124, 127, 129 i 143; Grupa autora, ORNJ, knj. 2, str. 215; AVII, NAV-T-314, r. 663, s. 221, 238, 248—9, 256—7 i 261—2: izveštaji K-de 21. BAK-a od 26. do 31. marta 1944).

6»Nachwinter« (»Posle zime«). Tu operaciju K-da 2. OkA nije odobrila (AVII, NAV-T-314, r. 663, s. 267—8).

7To je akcija »Forfriling« (vidi dok. br. 48).

8Paraf majora Hana Raša.

9Nečitak paraf.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument