ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ 373. LEGIONARSKE DIVIZIJE »TIGAR« OD 1. JANUARA 1944. KOMANDI 15. BRDSKOG ARMIJSKOG KORPUSA O REZULTATIMA I TOKU OPERACIJE »RISTOV« NA KOMUNIKACIJI BOSANSKI NOVI — PRIJEDOR OD 24. DO 28. DECEMBRA 1943. GODINE[1]

Ia, pov. br. 70/44 — 5.1. 1944.[2] Div. St. Qu, 2.1.44.

373 (hrvat.) peš. div.

Ia

1 prilog[3]

K-di XV brd. AK

Šef[5] 9.1 [4]

Ia 8.1

01[6]

U prilogu se dostavlja borbeni izveštaj sa 2 priloga[7] o operaciji »Ristov« od 24. do 28. 12. 43.

K-da XV (brd.) AK[8]

Prim.: 5. jan. 1944 Prilozi: 2

Br.: pov. 86

Odelj.: Ia

Za Komandu divizije Prvi generalštabni oficir[9]

I.V.

. . . [10]

major

Pril 1 uz

K.T.B.

Br. D2

. . . [11]

. . . [12]

POVERLJIVO

373 (hrv.) peš. divizija Ia

Div. St. Qu., 1.1.1944.

Pov. br. 7/44 2 priloga[13]

Borbeni izveštaj operacije »Ris t o v« od 24. do 28.12. 43.

Za obezbeđenje radova na ponovnom osposobljavanju železničke pruge između Bos. Novi — Prijedor upućena je 24.12. 43. borbena grupa pod komandom majora Ristova[14] da očisti rejon Blagaj — Suhača — Prijedor.[15]

Jedinice:

juž.[na] obala Sane: 1/383, 2 ojač.[ane] č, 11/383, 15/383, pod komandom majora Kistova.

Za to potčinjeni: 1 btr. 1/373. ap i 3 tenka 3/202. tenk. bat.[16], koji su bili angažovani na sev. obali Sane.

Sev.[erna] obala Sane: delovi 1/384, delovi 11. brd. p.[uka] pod komandom pukovnika Nardelija (k-t 11. bp)17; btr.18 i tenkovi bili su upućeni na sadejstvo s njim. Divizijska zapo-vest, vidi prilog I.[19]

Uvođenje u borbu i sprovođenje, vidi priloženu skicu (pril.2).[20]

24. 12.:

Borbena grupa »Bos. Novi« [21] dostigla je do 15.00 časova, posle više borbi, liniju kota istoč. od linije Suhača — Blagaj.

Borbena grupa »Prijedor«[22] dostigla je, posle slamanja slabog neprijateljevog otpora, liniju k. 168—Bišćani — k. 203, odsek Ljubija.

Neprijatelj je poseo kote oko Cikota i sprečavao je prelaz preko mosta kod Ljubije. Zbog gubitka radio-stanice, nije bila moguća art. podrška. Borbena grupa vratila se bez odobrenja u Prijedor.[23]

25. 12.:

Za 25. 12. divizija je naredila da se, radi zaštite radova na pruzi, južna obala Sane pročešlja, osigura i brani.[24]

Posle slamanja slabog otpora neprijatelja, oko 15.30 časova posednuta je linija kota oko 2 [km] j. od Sane od kote z. od Grabovišta — grupa kuća 1 [km] si. 281 — 218 — 235 — 307.25 Neprijatelj je sledio ove pokrete delom sa jakim snagama i poseo liniju 307 — 281 — 280.[26]

26. 12.:

Zadatak: držanje dostignute linije, pročešljavanje rejona do Sane i upućivanje jače borbene izvidnice ka jugu i jugoistoku. Rezultati izviđanja: 280, linija 229 — 261 — 212 — 166 neprijateljske straže, koje su se delom, posle art. vatre, povukle pravcem Radomirovac.

Na obalu Sane izvučena su 4 potopljena velika čamca i uništena.

27. 12.:

Zadatak: Prodor Borbene grupe »Ristov« u pravcu Prijedora. Major Ristov je radi toga prikupio svoju borbenu grupu 27. 12. u rejonu 127 — 213 — 207 — 235 i naredio da Grupa »Prijedor« krene za Martin-brdo radi prebacivanja na južnu obalu Sane. Za polazni položaj za proboj prema Prijedoru, zauzete su i posednute kote 280 — 220 — 166. Neprijatelj se povukao prema jugu. Jače snage bandi ustanovljene su u rejonu Cikota i južno.

28. 12.

Kote 187 i 242 južno od Dragotinje zauzete su na juriš. I/383, koji je dejstvovao desno, dostigao je k. 238, od desnog krila oko podneva nije bilo izveštaja, ali stalno se mogla čuti borbena buka. Posle podne divizija je bila obaveštena da je komandant bat. I/383. poginuo i da je bat. bio jako napadnut. Neprijatelj je vrlo jako nadirao sa svih strana tako da je borbena grupa morala da organizuje kod k. 187 položaj za kružnu odbranu i da se brani. Čitava situacija se tek razjasnila kad je major Ristov stigao u Div. da podnese izve-štaj.27 Na osnovu dosadašnjih otposlatih radiograma, Divizija nije imala jasnu sliku o situaciji kod neprijatelja. Na osnovu izlaganja majora Ristova, dobijena je sledeća slika: Početkom dana sve je teklo po planu. I/383. prilikom nastupanja dobio je vatru iz svih pravaca. Kad je tokom prepodneva poginuo komandant bat. i kad je ispao iz stroja jedan V.B.28, izgleda da je bataljon zahvatila panika i mogao je da se prikupi tek kod kote 242. Major Ristov predao je borbenu grupu por. Ber-neru i u 15.00 časova otišao. U međuvremenu borbena grupa je organizovala položaj za kružnu odbranu i bila je tučena mitralj. i minobac vatrom. On je tvrdio da se položaj za kružnu odbranu bez daljeg može držati, ali, pak, da bi proče-šljavanje prema Prijedoru bilo skopčano sa vrlo velikim gubicima. Kote u rejonu Cikota bile su posednute jakim neprijateljskim snagama. Uz ovo bi došle i nepremostive poteškoće na odseku Čemernice i Ljubije. Na osnovu izlaganja komandanta borbene grupe i činjeničnog stanja da su Štab p. i I/383. hitno potrebni u Banjoj Luci,[29] divizija je izdala zapovest da se brane na juž. obali Sane i po pristizanju gumenih čamaca, koji će u toku noći dopremiti 373. inž. bat., da pređu na sev. obalu Sane.

Oko 20.00 časova javio je por. Berner da se na borbenu grupu vrši jak napad, ali da je napad odbijen.

U ranim jutarnjim časovima divizija je primila izveštaj da je borbena grupa pod komandom por. Bernera samostalno krenula u pravcu Prijedora. Berner je, samo sa dva ranjena, oko 11.00 časova, nastupajući juž. obalom Sane, stigao u Prijedor, dok je manji deo, sa Štabom p, u toku dana, bez dodira sa neprijateljem, kod Dragotinje prešao na sev. obalu Sane i uveče stigao u Prijedor.

Radi obezbeđenja odstupnog marša osiguravala je 3. brd. brig.,30 sa delovima II/383. i jednim V.B. iz Prijedora, kote sev. od okuke Sane i neprijatelja na kotama oko Cikota ne-utralisala osmatranom vatrom.

Operacije na sev. obali Sane u vremenu od 24. do 30. 12. (završetak radova na ponovnom uspostavljanju železničke pruge) protekle su uopšte po planu i bez dodira sa neprijateljem. Samo 373. izv. bat., koji je bio angažovan od 28. do 30. 12., trebalo je još da artiljerijskom vatrom u više navrata eliminiše nepr. vatru sa juž. obale Sane.

Gubici Borbene grupe »Ristov:«

poginulo: 1 ofic. (N),[31] 5 podof. (N), 3 voj. (N), 13 voj. (H)[32]

13 voj. (H)

ranjeno: 2 ofic.

13 podof. (N), 3 voj. (N), 13 voj. (H)

nestalo: 13?

Gubici u naoružanju

i opremi:

2

mitr.

2.

1. min. bac.

6

tromblona

4

aut.

3

pištolja

12

karabina

5

signalnih pištolja

3

karete sa rudama

i arnjevima

1 mali gumeni čamac

Gubici u konjima: 7 1. zaprežnih konja

23 tovarna grla.

Konačan stav divizije može da usledi tek po dobijanju borbenog izveštaja od 383. pp. Dostaviće se naknadno.[33] Koliko se do sada može ustanoviti, situacija kod neprijatelja je potpuno pogrešno procenjena.[34]

Dostavljeno:

vidi koncept.

Aldrian

General-lajtnant i komandant div.

1 Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-314, r. 561, s. 400—3.

2 Ovi podaci o zavođenju izveštaja u delovodni protokol Operativnog odeljenja K-de 15. BAK su dopisani rukom dok je datum utisnut numeratorom.

3 Odnosi se na izveštaj koji se kao prilog dostavlja uz ovaj pnopratni akt.

4 Pečat primaoca (K-de 15. BAK) sa datumima o vremenu prijema izveštaj a od strane korisnika.

5 To jest: Chef (na nemačkam). Ova reč u prevodu znači: šef, načelnik. U ovome slučaju ima značenje: načelnik.

6 To je oznaka za 1. ordonans-oficira u štabu (1. Ordonnansoffi-zier des Stabes).

7, 13, 19 i 20 Reč je o prilozima broj 1 i 2. Prilog tor. 1 je zapovest 373. legionarske divizije od 22. decembra 1943. potčinjenim jedinicama za operaciju »Ristov« (»Ristow«). Izvod iz ove zapovesti objavljen je u tomu IV, knj. 20, kao dok. br. 210, i to kao prepis Međunarodnog suda u Nirnlbergu, dok se autentičan tekst zapovesti u celini nalazi u AVII, NAV-T-314, r. 561, s 405—7.

Prilog br. 2 je operacijska karta (AVII, NAV-T-314, r. 561, s, 404).

8 i 11 Pečati primaoca.

9 To jest: načelnik štaba.

10 Potpis nečitak.

12 Dopisano rukom pet reci, ali ih, zbog nečitkog (rukopisa, redakcija nije uspela da prevede.

14 Risitov. Redakcija nije mogla da mu ustanovi ime.

15 Na toj prostoriji nalazile su se 6. i 8. krajiška brigada 4. NOU divizije (vidi tom IV, knj. 20, dok. br. 132, 141 i 152, i knj. 21, dok. br. 74, 83 i 191; Grupa autora, ORNJ, str. 15).

16 Reč je o 3. četi 202. tenkovskog bataljona.

17 Anton Nardelli. Kasnije je proizveden u čin generala. Kao ratnog zločinca, Vojno veće Vrhovnog suda Demokratske Federativne Jugoslavije osudilo ga je 22. septembra 1945. na smrt streljanjem, zajedno sa još 16 ustaško-domobranskih zločinaca, dok ih je 17 drugih osuđeno na vremenske kazne (vidi Politiku, beogradsko izdanje, od 13. i 23. septembra 1945).

18 U tekstu originala upotrebljena je skraćenica Battr. (Batterie — baterija).

21 Ovu borbenu grupu sačinjavali su: 1. bataljon 383. pp, Štabna četa (15. č) 383. pp i 3 tenka 202. tb. (vidi tom IV, knj. 21, dok. br. 191; Franc Srami, n. d., str. 175—8).

22 U sastav ove borbene grupe ušao je 2. bataljon 383. pp bez 1 čete. Borbena grupa »Prijedor« dejstvovala je sa" 5 grupa: »Nad«, »Šmit«, »Retih«, »Hofnaieg« i »Štaijnberg« (toim IV, knj. 21, dok. br. 191).

23 Tu odluku doneo je poručnik Berner, komandant 2. bataljona, bez odobrenja K<le 373. pd, pa je zbog toga ukoren (tom IV, knj. 21, dok. br. 191).

24 Lozinka za izvršenje ovog zadatka bila je »Anemari« (»Annema-rie«), a naređenje (iradiogiram) je primljeno na KM 383. pp ako pomoći 24/25. decembra. Međutim, lozinka je 27. decembra ukinuta, pošto se napad 2. bataljona 383. pp smatrao bezizglednim (tom IV, kraj. 21, dok. br. 191).

25 i 26 To su kote.

27 Borbenom grupom, u odsutnosti majora Ristova, komandovao je poručnik Berner (tom IV, knij. 21, dok. br. 191).

28 To je skraćenica od reči vorgeschobener Beobachter (istaknuti osmatrač).

29 Nemci su, preko uhvaćenih i dešifrovanih depeša jedinica NOVJ, kao i preko svoje obaveštajne službe, otkrili nameru 5. korpusa NOVJ da napadne Banju Laiku, pa su preduzeto mere za ojačaoje njene odbrane. U tom smislu je naređeno i upućivanje Štaba 383. pp sa 1. bataljonom u Banju Luku (vidi dok. br. 9).

30 Tačan naziv te brigade je: 3. gorski zdrug.

31 Nemac (Nemci)

32Hrvati

33Taj izveštaj napisao je Štab 383. pp 5. januara 1944._ U štab 373. pd prispeo je tek 19. januara, a konačan stav (izveštaj) Štaba divizije dostavljen je 26. januara 1944. K-di 15. BAK-a. Oba ova dokumenta objavljena su u tomu IV, knj. 21, kao dok. br. 191, ali su nepotpuna, jer su ista izvodni prepisi originala koji su se nalazili u Arhivu Međunarodnog suda u Nirnbergu, obrazovanog za suđenje ratnim zločincima u drogom svetskom ratu. Potpuna dokumenta (sa kojima tadašnja redakcija nije raspolagala) nalaze se u AVII, NAV--T-314, r. 561, s. 360—1: izveštaj Štaba 373. pd od 26. januara 1944. K-di 15. BAK-a i s. 362—9: izveštaj Štaba 383. pp od 5. januara 1944. o toku operacije »Ristov« sa skicama (skice su na snimku broj 368—9).

34Opširnije o tome vidi tom IV, knj. 21, dok. br. 191.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument