ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ ODELJENJA ZA UNUTRAŠNJOST II MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA TREĆEG RAJHA OD 1. APRILA 1944. RAJHSFIRERU SS I ŠEFU NEMAČKE POLICIJE HAJNRIHU HIMLERU O EVAKUACIJI FOLKSDOJČERA SA UGROŽENIH PODRUČJA U HRVATSKOJ1

MINISTARSTVO INOSTRANIH POSLOVA

Inl. II pov. 558 

Berlin, 1. aprila 1944.

Lični štab rajhsfirera SS 2

Uprava arhiva

Akt Br. Pov./120

7/4

POVERLJIVO

Prema jednom izveštaju nemačke ambasade u Zagrebu, SS-grupenfirer Kamerhofer3 i folksgrupenfirer Altgajer4 započeli su obimnu evakuaciju folksdojčera iz područja Hrvatske ugroženih od partizana u istočni Srem i na teritoriju oko Osijeka. Do sada je već oko 25.000 folksdojčera preseljeno iz približno 30 opština.

Na žalost, SS-grupenfirer Kamerhofer propustio je da se pre započinjanja ove akcije poveže sa Nemačkim poslanstvom u Zagrebu, tako da ni ovome, a niti Ministarstvu inostranih poslova nije data mogućnost da daju svoja mišljenja o ovom poduhvatu sa političkog stanovišta.

Ne ulazeći u pitanje da li je ovo preseljenje samo po sebi bilo potrebno, treba konstatovati da isto, koliko već danas, ima znatno političko protivdejstvo i to utoliko što je sa hrvatske strane izraženo iznenađenje zbog toga što je jedna mera predostrožnosti u tako velikom obimu izvršena bez hrvatske saglasnosti, a i sa srpske strane nastale su bojazni, jer su iseljenici smešteni u mesta sa srpskim stanovništvom, tako da se Srbi, voljni za vraćanje, ponovo potiskuju prema partizanima.

Zato Ministarstvo inostranih poslova moli da se izda nalog da se evakuacija obustavi i da se ovo pitanje proveri, uzimajući u obzir političke zahteve ovog područja, i reguliše u obostranom sporazumu.5

U zastupstvu

...6

...7

Za

Rajhsfirera SS

i šefa nemačke policije — Lični štab

Berlin SW 11

Princ Albreht ulica 8

LIČNI ŠTAB

RF SS | PRILOZI

Primljeno:

6. apr. 1944

 

Del. br. p.

40/31/44

na: RF

 

1Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-175, r. 21, s. 2526725. U gornjem desnom uglu nalazi se par signatura.

2i 8 Pečati primaoca (Rajhsfirera SS).

3Konstantin Kammerhofer, komandant SS i policije u Hrvatskoj.

4Branirnir Altgayer. Saveznici su ga posle rata predali našim vlastima. Osuđen je, kao ratni zločinac, na smrt 1947. Bliže o njemu vidi AVII, Ndf, reg. br. 1/3, k. 40D: saslušanje Branimira Altgajera; AVII, NAV-T-175, r. 21, s. 6856—8: izveštaj Bergera od 21. decembra 1942. o nekim karakternim crtama i sposobnostima Altgajera.

5U vezi ovoga izveštaja, Ministarstvo spojnih poslova Trećeg Rajha intervenisalo je kod Hajnriha Himlera, rajhsfirera SS. Objašnjenje po pitanju preseljavanja folksdojčera dao je 12. aprila 1944. SS--obergrupenfirer Verner Lorenc (Werner Lorenz), rukovodilac Folks-dojče mitelštele (Folksdeutsche Mittelstelle), ustanove direktno pot-činjene rajhsfireru SS. U tome objašnjenju upućenom Himleru, između ostalog, se kaže: da su mu sumnje Ministarstva spoijnih poslova bile poznate; da nije obavestio Ministarstvo spoijnih poslova jer mu je naređenje rajhsfirera SS bilo jasno i razumljivo; da je obavio razgovor sa SS-grupenfirerom Kamerhoferom, folksgrupenfirerom Altgajerom i legatskim sekretarom dr Volfom (Wolff) iz Nemačkog poslanstva u Zagrebu i da je pri tome konstatovao sledeće: da se ne radi o nekom preseljavanju, već o privremenoj evakuaciji i regulisanju strujanja izbeglica koja se već nalaze u toku; da su nemačka naselja bila iz dana u dan napadana; da je držanje hrvtske vlade nerazumljivo, pogotovo što ista nije u stanju da ugroženim pripadnicima folksgrupe pruži zaštitu; da je do sada evakuisano 18.362 folksdojčera; da je 11. aprila vodio razgovor sa poslanikom Nojbaherom u Beogradu i da isti, s obzirom na situaciju kod Srba, principijelno nema šta da prigovori evakuaciji folksdojčera sa teritorije ugrožene od partizana (AVII, NAV-T-175, r. 21, s. 2526718—21).

6i 7 Nečitki potpisi.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument