ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ ŠTABA MOTORIZOVANOG PUKA ZA NAROČITU UPOTREBU OD 28. MARTA 1944. ŠTABU 373. LEGIONARSKE DIVIZIJE »TIGAR« O TOKU OPERACIJE »FEN«, ZA OTVARANJE KOMUNIKACIJE PRIJEDOR - BANJA LUKA, OD 20. DO 25. MARTA 1944. GODINE1

O. U. 28. 3. 1944.

Štab (mot.) puka z.b.V.

2. OkA.

Poverljivo!

Borbeni izveštaj za operaciju »Fen«2 _od 20. 3. 1944. do 25. 3. 1944.

1.) Zadatak:

Otvaranje puta Prijedor — Banja Luka i razbijanje neprijatelja koji se nalazi zapad, od Banje Luke.3 2.)

2.)Angažovane snage:

Borbena grupa »Zapad«:

20. 3, 21. 3, 24. 3. i 25. 3. 1944.

Štab (mot.) puka z.b.V. sa motocikl, vodom.

Okl. gren. jurišni bat. sa Nast. art. baterijom, teško naoružanje motorizovano, prtljag na kamionima, inače marš peške.

Borbena grupa »fon Rudno«: 22. 3. i 23. 3. 1944.

Štab (mot.) puka z.b.V. sa motocikl, vodom,

Okl. gren. jurišni bat. sa Nast. art.

baterijom,

1 slabi bat. 383. pp,

1 slabi bat. 4. hrv. lov. brigade,4

71 četnik

3.) Marš u polazni rejon za napad na Prijedor 20. 3. 1944.

Polazak u 4.30 časova iz Bosan. Novog. Maršovalo se sa priličnim osiguranjem i minoistraživačem. Odstranjena jedna, 4 kg teška, mina. Pre nego što je marševska kolona prošla krivinu kod Cikota, jedna četa posela je na putu koji skreće kod uporišta Dragotinja kote duž puta nastupanja. Teško naoružanje zauzelo je položaj na ulazu u krivinu a ostalo je ubrzano prebačeno na izlaz iz krivine. Svako otvaranje mitralj. i puščane vatre na marševsku kolonu uvek je odmah bilo ućutkano vatrom svih teških oruđa. Marševska grupa stigla je u 13.30 časova u Prijedor i tamo je prenoćila.

4.) Oslobađanje puta Prijedor — Ivanjska 21. 3. 44.

U 5.30 časova, Borbena grupa »Zapad« krenula je iz Prijedora u pravcu Ivanjske. Glavnina se zadržala u Crnićima dok je 1. ojačana četa, obuhvatajući Kozarac, bila upućena na kote 478 i 386. Ipak nije uspela da iznenadi neprijateljska osiguranja koja su bila u Kozarcu i čije se povlačenje preko snežnih polja prema severoistoku moglo jasno da vidi.5

Samo u Podgrađu došlo je do kratkog borbenog dodira sa osiguranjima, koja su se povlačila, kojom prilikom su zarobljena 4 partizana. Osim toga u Podgrađu je uhapšen jedan čovek koji je klao tele, za koga je stanovništvo reklo da je komesar za snabdevanje6 Kozaračkog odreda. Pošto je 1. četa stigla na kote 478 i 386, glavnina Borbene grupe prošla je kroz Kozarac do Rustića, gde je stigla u 10.45 časova. Odavde je 2. četa preko k. 255 — Gradina — Babići krenula ka koti 624. 3. četa je bila raspoređena sa obe strane puta kojim je prolazilo teško naoružanje ispred mot. kolone. 1. četa povučena je sa kota 478 i 386 i sledila sasvim blizu, na odstojanju od 3 km.

Istočno od [Gornjih] Jakupovića neprijatelj se nalazio na kotama s obe strane doline potoka. Dalje u Prpošima i Berićima i pokušavao je da zaustavi naše nastupanje. Pošto su teška oruđa zauzela položaje, a artiljerija anga-žovana kao jurišna oruđa na oko 1000 m ispred nepr. položaja, slomljen je dobro organizovan neprijateljski otpor. Neprijatelju je uspelo da se sa kolonom tovarnih grla povuče u pravcu kote 898 a da 2. četa, koja je vršila obuhvat i koja je na teškom terenu mogla samo polako da napreduje, to nije mogla da spreči. Može se računati da je neprijatelj imao gubitaka. Izviđački avion tukao je svojim naoružanjem i bombama neprijatelja koji se povlačio.

U 14.00 časova čelo Borbene grupe [»Zapad«] stiglo je do porušenog mosta preko srednjeg izvornog potoka Krivaje kod Dukića. Za podizanje mosta bilo je potrebno 1 1/2 sat. U 16.30 časova u Bešenićima došlo je do spajanja sa Borbenom grupom »Istok«, koja je pre podne odbacila neprijatelja. Borbene grupe »Istok« i »Zapad« došle su pod komandu Štaba puka z. b. V. Okl. gren. jurišni bat. i Štab puka smestili su se u 18.00 čas. u Bešenići — Zmijanci, a Grupa kap. Arenta7 u Ivanjskoj.

5.) Prodor na Bronzani Majdan 22. 3. 1944.

Borbena grupa »Rudno« krenula je 22. 3. 1944. u 6.00 časova iz rejona razmeštaja, u 3 marševske grupe, u rejon za polazni položaj za napad, preko železničke pruge prema jugu:

Jurišni bat. sa Štabom puka preko Babići — Dabići; Bat. »Arent« preko Savići — Salamići — Kneževići; slabi bat. 383. pp.8 duž železničke pruge.

Desna granica polaznog rejona za napad Kremenovići; leva granica stanice Piskavica.

U 10.00 časova posednut je polazni položaj za napad. Jurišni bat. trebalo je da nadire preko visinskog masiva između Brkološa9 i potoka Gomjenice prema Bronzanom Majdanu.

Snage prikupljene uz Grupu »Arent« (1 slabi bat. 383. pp., 1 slabi bat. 4. hrvat. lov. brigade10) trebalo je da nastupaju istočno od Brkološa, preko Talića, i da zauzmu Kremeno-viće.

Prilikom marša u polazni rejon za napad, slabije neprijateljske patrole povukle su se ispred Grupe »Arent« u rejon istočno od Brkološa. Tokom daljeg nastupanja Grupa »Arent« je stalno imala slab dodir sa neprijateljem. Jurišni bat. uspeo je, posle priličnih terenskih poteškoća, da stigne u Plavljane i da preko kota 309—269 sa jednom četom ešaloniranom levo napred krene u nastupanje. Neprijatelj, jačine oko 600 ljudi, izgleda da je bio upozoren od izviđačkih patrola koje su se povlačile ispred Grupe »Arent« i očekivao je napad Grupe »Arent« na istočnom delu Rakitovača.

Pojava Jurišnog bat. u 13.50 časova preko Nišića potpuno je iznenadila neprijatelja. On je pokušao da se ispred Jurišnog bat. brzo povuče na dominantne kote. Pre nego što je i jedan protivnik stigao na ove kote, uspelo se da se 1. četa prebaci u klanac istočno od 366. Ostali delovi bat. nisu se mogli prebaciti preko kota koje su ležale oko 150 m niže Rakitovače, pre svega zbog jake neprijateljske vatre koja je iznenadno započela.

1. četa uspela je da obuhvati neprijateljske snage koje su se povukle ispred Jurišnog bat., izvršila juriš na kotu 449, i u 14.40 časova bila je u našim rukama, posle čega se neprijatelj pod vatrom 1. čete bežeći povukao. Posle toga je na nepreglednom planinskom i levkastom zemljištu pronađeno 18 poginulih, među kojima i jedan viši rukovodilac. Jedan deo poginulih imao je engleske šinjele. 3. i 4. četa, koje su takođe nadirale, ubile su 2 partizana, 2. četa, koja je vršila obuhvat levo, imala je u Panićima kratak borbeni dodir, kojom prilikom su ubijena još 3 bandita.

Na ispresecanom i žbunjem pokrivenom zemljištu bataljon nije mogao tako brzo da napreduje da bi mogao da pre-duzme gonjenje neprijatelja koji se nalazio u bekstvu. Ipak, uspelo je da na padini visa kod Prerada blagovremeno 1. mitr. vod i 2 minobacača tako zauzmu vatreni položaj da je neprijatelj, koji se preko potoka Gomjenice povlačio prema zapadu i severozapadu, mogao stalno da bude obuhvaćen neprekidnom vatrom. Izviđačkom avionu pruženi su ovde dobri ciljevi tako da je mogao da ispuca svu municiju. Mora da je neprijatelj, pri ovim stalnim pokušajima da se u grupama kao i sa tovarnim grlima pod vatrom povuče, imao još teških gubitaka.

Padom mraka, Jurišni bat. se smestio u Trmošljiku i Prerade, a Grupa »Arent« u Kremenoviće. U toku noći, jedna jača neprijateljska grupa približila se predstraži kod Kremenovića. Došlo je do kratkog vatrenog okršaja. Neprijatelj je imao 3 poginula a, prema izjavama civilnog stanovništva, još i 7 ranjenika.

6.) Pročešljavanje rejona istoč. i severoist. od Bronzanog Majdana prema Banjoj Luci

U 7.00 časova prodrli su delovi Jurišnog bat., bez dodira sa neprijateljem, u potpuno razoreni Bronzani Majdan.11 Posle toga usledila je priprema za napad. Grupa »Arent« desno, Jurišni bat. levo. Širina oko 6 km. Levo krilo uglavnom duž puta Kremenovići — Banja Luka. Iz Banje Luke, delovi tamošnjeg puka (hrvat.), potpomognuti teškim naoružanjem Jurišnog bat., poseli su zaprečni položaj kota 399 — 371 prema zapadu. Sa polaznog položaja krenula je u 9.00 časova Grupa »Rudno« prema istoku i pročešljala je, bez dodira sa neprijateljem, teren do visine zaprečnog položaja izgrađenog pod komandom kap. Frencla.12 U 18.15 časova smestila se u Banju Luku.

7.) Povratak štaba puka z. b. V. sa Jurišnim bat. 24. i 25. 3. 1944. u Bosn. Novi

Pešadijski delovi železnicom a mot. delovi maršem stigli su u 11.00 časova u Ivanjsku. Zbog poteškoća oko istovara konja, marš cele grupe mogao je da počne tek u 13.00 časova. Maršovalo se sa osiguranjima, a čelnoj četi pridato je dovoljno teškog naoružanja i artiljerije. Oko 14.00 časova, sa visova severno od Savića, pošto je čelna četa već prošla most koji se nalazi južno odatle, otvorena je jaka vatra na motorna vozila koja su se spuštala u dolinu. Ovaj otpor nastavljao se od visa do visa, sve do Zrnića. Svaki planinski lanac moralo se pojedinačno obići i zauzeti, dok je objedinjeno teško naoružanje prikivalo neprijatelja. Tu je izbrojano 13 poginulih neprijatelja. Može se sa sigurnošću tvrditi da je neprijatelj imao još gubitaka.

Oko 16.00 časova počelo je postavljanje mosta, namesto porušenog, preko srednjeg izvornog potoka Krivaje i pre pada mraka susrela se marševska grupa kod džamije na južnom izlazu iz Kozarca, bez daljeg neprijateljskog otpora, sa delovima hrvat, legije, koji su joj dolazili u susret iz Prijedora. Oko 23.00 časa, marševska grupa smestila se u Prijedor.

25. 3. 1944. nastavljen je marš od Prijedora za Bosan. Novi. Krivina kod Cikota još je jače osigurana nego što je to bila prilikom prolaska. Ovo se pokazalo kao vrlo potrebno, jer je neprijatelj uvek pokušavao da našu mar-ševsku kolonu obaspe vatrom. On je dejstvom teškog naoružanja bio paralisan. Porušena je jedna kuća, iz koje je otvorena vatra, direktnim pogotkom iz art. oruđa. Oko 16.00 časova bat. je stigao u Bosn. Novi i smestio se u stare objekte.

Zaključak:

Gubici neprijatelja:

39 poginulih izbrojano, među kojima 1 komandant

50 poginulih prema proceni.

Broj ranjenih neprijatelja mora da je znatan.

Naši gubici: 1 ranjen.

Neprijatelj se vešto održavao i odličnim korišćenjem terena birao mesta za vršenje prepada ili za pružanje otpora koja su za njegove namere bila najpovoljnija. On je, pak, većinom prerano otvarao vatru i loše je gađao. Tako je bilo moguće da se on, usled nadmoćnosti objedinjene i odmah otvarane vatre iz teškog naoružanja, art., Pak i Flak kao i mitr., uvek brzo izbaci iz njegovih položaja a da Jurišni bat. nije imao gubitaka. Kod neprijatelja nije se pojavljivalo teško naoružanje. Dva bataljona (Sanski Most) koja su tučena kod Ranilovca, usled teških gubitaka i neorganizovanog bekstva, mora da su u svom držanju i moralu prilično demoralisana. Držanje i marševska naprezanja Jurišnog bat. bili su dobri. U toku 6 neprekidnih dana, pri potpunom opterećenju vozila i sa celokupnom municijom, grenadirske čete i pri-dodato naoružanje 4. čete prešli su na brdovitom i ispresecanom zemljištu oko 250 km.

Rudno13

major i komandant puka

1Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-314, r. 562, s. 474—9. Redakcija (raspolaže primerkom koji je 373. legionarska divizija 31. marta 1943. prosjedila Komandi 15. brdskog armijskog korpusa (NAV-T-314, r. 562, s. 473).

2»Fohn« (»Južni vetar«). Tu operaciju planirala je K-da 15. BAK-a u prvoj polovini marta, u okviru opšte operacije »Hazenjagd« (»Hasenjagd« — »Lov na zečeve«). O tome vidi AVII, NAV-T-314, r. 562, s. 114: izveštaj K-de 15. BAK-a od 11. marta 1944. K-di 2. OkA o planiranju operacije.

Operacija »Hazenjagd« je u stvari opšti naziv za čitav niz operacija na celom području 2. OkA. Cilj operacije bio je: da se obezbedi odbrana jadranske obale od eventualnog savezničkog iskrcavanja; da se spreči dotur materijala i hrane partizanima; da se sprečavaju partizanska dejstva; da akcije teku kontinuirano i da se izvode na nivou divizije, u jačini najmanje 1 ojačanog bataljona, i na nivou korpusa — u jačini najmanje 1 ojačanog puka (kao što je slučaj u operaciji »Fen«); da se mesečno izvedu najmanje po dve takve višednevne akcije (AVII, NAV-T-314, r. 562, s. 83—4: naređenje K-de 2. OkA od 27. februara 1944. za sprovođenje operacije »Hazenjagd«).

3Na komunikaciji Prijedor — Banja Luka i zapadno od Banje Luke dejstvovala je 4. NOU divizija (vidi tom IV, knj. 23, dok. br. 135 i knj. 24, dok. br. 3).

4Tačan naziv brigade je: 4 lovački zdrug a bataljona o kome je reč: 1. bojna 13. lovačke pukovnije (AVII, NAV-T-314, r. 562, s. 114).

5Na pravcu Prijedor — Ivanjska dejstvovala je 11. krajiška brigada 4. NOU divizije. Na osiguranju u Kozarcu nalazila se jedna četa 1. bataljona, dok su pravac Ivanjska — Kozarac obezbeđivali 1. i 4. bataljon (tom IV, knj. 23, dok. br. 135).

6Misli se: intendant.

7Ahrendt. Redakcija nije mogla da ustanovi njegovo ime. Bio je komandant 1. bataljona 383. puka 373. legionarske divizije »Tigar«. Bataljon se nalazio u sastavu Borbene grupe »fon Rudno« (AVII, NAV-T--314, r. 562, s. 114; Franc Šraml, n. d., str. 184).

8Reč je o 1. bataljonu 383. puka.

9To je rečica između Omarske i Piskavice.

10Odnosi se na 1. bojnu 13. lovačke pukovnije.

11Na sektoru Savići — Bronzani Majdan nalazio se Sanski NOP odred. Odred je u borbi oko Bronzanog Majdana 22. marta imao 8 mrtvih i 6 ranjenih (tom IV, knj. 23, dok. br. 120, knj. 24, dok. br. 3).

12Frenzl. Redakcija nije mogla da ustanovi njegovo ime.

13Redakcija nije mogla da ustanovi njegovo ime.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument