ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ VOJNOUPRAVNOG KOMANDANTA JUGOISTOKA OD 27. MARTA 1944. GRUPI ARMIJA »F« O PRODORU 2. I 5. NOU DIVIZIJE I PREDUZETIM PROTIVMERAMA U OPERACIJI »KAMERJEGER« KAO I O ODBIJANJU ZAHTE-VA KVISLINŠKE CRNOGORSKE VLADE ZA PRIPAJANJE SANDŽAKA CRNOJ GORI1

POVERLJIVO

KTB Prilog 120

Grupi armija »F« (po kuriru)..2 27. 3. 1944.

Na znanje:

OKH/Gen. Qu. (Abt. Verw.)

OKW/WFSt (Gen. Qu.)

K-di 2. OkA

Nem. opun. gen. u Hrvatskoj

Nem. generalu u Albaniji

K-tu Srema (samo Srbija)

Dnevni izveštaj od 27. 3. 1944.

SRBIJA:

Operacija »Kamerjeger«:3

2. i 5. crvena div. prekinule su borbe u rejonu Ivanjice i posle probijanja slabijeg bug. odbrambenog fronta j. od Ivanjice glavninom snaga prešle put Ivanjica — Sjenica u pravcu planina Golija — dolina Ibra. Dosadašnji gubici kod neprijatelja navodno preko 340 mrtvih i ranjenih.4

Kao protivmere otpočeto je: 1.) Gonjenje od strane 4 oj.[ačana] bug. bat., uz sadejstvo četničkih odreda. Preostali delovi 24. bug. div. čiste dosadašnje bojište uz osiguranje doline Moravice.

2.) Formiranje Borbene grupe »Šreder« (»Schroder«) u cilju zaprečavanja doline Ibra.

Ovoj su potčinjeni:

4. puk RZK, koji je tamo angažovan za osiguranje pruge nem. i srp. jedinice koje se tamo nalaze, kao i alarmne jedinice 2. okl. armije iz pozadinskih jedinica.

Spremaju se za dovlačenje:

2. puk SDK, 4. puk SDK, 1 bat. 1. puka SDK (ukupno 5 bataljona) 696 (mot.) bat. polj. žand. i 1 nem. pol. dobr. bat.

Za dolinu Ibra naređen je 1. stepen bojne gotovosti, a za mesto Rašku — 2. stepen bojne gotovosti. Otežani su pokreti usled stalnih snežnih padavina.

Z[apadno] od Prokuplja odbijen je kom. prepad na bug. transportne kamione.

I [stočno] od Lazarevca borbe između četnika i komunista. Poginulo 5 četnika i 20 komunista.

Z od Mladenovca zarobljeno 5 naoružanih bandita.

K-t odbrane Gvozd.[enih] vrata5 uhapsio je 17 talaca.

1 engl. izviđački avion primećen je na velikoj visini iznad Bora.

Nem. opun. gen. u Hrvatskoj.

Nedostaje izveštaj.

F.K. 1040 Crna Gora.

Težnje crnogorskog vladinog odbora za užim pripajanjem Sandžaka6 naišle su na oštro odbijanje tamošnjih Muslimana. Namere: Sandžak će se potčiniti neposredno vojnoupr. k-tu J[ugo]i[stoka] kao samostalan voj neupravni srez.7

Nem. opun. gen. u Albaniji.

Odbijeni su napadi bandi jz. Berat i na naše uporište ji. od Valone, uz sadejstvo nacionalnih snaga i uz gubitke kod neprijatelja. Vojnoupr. k-t Grčke.

Grčki nacionalni praznik protekao je uglavnom mirno.

...

Vojnoupr. k-t Jugoistoka

Ia, pov. br. 1852/44

potp. Felber

F.d.R.

...8

poručnik

1Snimak overene kopije originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-501, r. 256, s. 357.

2Nečitak paraf.

3»Kammerjager« (»Lovac na pacove«). Prvobitna šifra za ovu operaciju bila je »Falkenjagd« (»Sokolov lov«), ali je, oko 25. marta 1944, izmenjena u »Kamerjeger« (AVII, NAV-T-501, r. 256, s. 190: ratni dnevnik vojnoupravnog k-ta Jugoistoka za 22. i 25. mart 1944).

4Opširnije o prodoru Udarne grupe (2. i 5. NOU divizija) do Ibra i njenim gubicima vidi: Petar Višnjić, Prodor Druge i Pete divizije u Srbiju 1944, str. 57—90.

5Tada bio major Vagnar (Wagner). Redakcija nije mogla ustanoviti njegovo ime (AVII, NAV-T-501, r. 256, s. 393).

6To nije bila težnja samo toga odbora za pripajanjem Sandžaka Crnoj Goni i uspostavljanjem kvislinške vlasti, već je to bila želja i drugih kvislinga: Milana Nedića i Ante Pavelića. Prvi je želeo da pripoji Sandžak Srbiji i ostvari federalnu uniju sa Crnom Gorom, tj. stvaranje velike Srbije, dok je poglavnikova želja bila da integrira Sandžak u NDH (vidi AVII, iNAV-T-501, r. 256, s. 179: ratni dnevnik k-ta Jugoistoka za 13. mart u vezi razgovara vojnoupravnog k-ta Jugoistoka generala Hansa Felbera i opunomoćenika nemačkog Ministarstva spoljnih poslova i poslanika u okupiranoj Srbiji dr Hermana Nojbahera (dr Hermann Neubacher) o namerama Milana Nedića, pred-sednika srpske vlade, da krizu vlade reši pitanjem reorganizacije i stvaranjem zajedničke države Srba i Crnogoraca na federalnim osnovama; Petar Višnjić, n. d., str. 53).

Međutim, kao što se vidi, stav Nemaca je bio sasvim drugačiji. O tome vidi i dok. br. 86.

7Upravno odeljenje vojnoupravnog k-ta Jugoistoka predložilo je 20. marta 1944. da Sandžak dobije samostalnu upravu pod vodstvom štandartenfirera Krernplara (AVII, NAV-T-501, r. 256, s. 189).

Sandžak je, međutim, tek od 10. septembra 1944. u 00.00 časova, po odluci k-ta Jugoistoka stavljen u nadležnost vojnoupravnog k-4;a Jugoistoka; do tada je bio neposredno vezan za k-ta Jugoistoka. Time su bile potčinjene vojnoupr. k-tu Jugoistoka i sve nemačke jedinice koje su se u to vreme nalazile u Sandžaku: Muslimanska legija »fon Krempler«, 2. puk »Brandenburg« (bez 1 bat.), 696. bataljon Feldžan-darmerije i policijske jedinice (AVII, NAV-T-311, r. 191, s. 286: ratni dnevnik k-ta Jugoistoka za 2. septembar 1944).

8Potpis nečitak.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument