ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDE 15. BRDSKOG ARMIJSKOG KORPUSA OD 25. MARTA 1944. KOMANDI 2. OKLOPNE ARMIJE O GUBICIMA PRILIKOM NAPADA BRITANSKIH KOMANDOSA NA OSTRVO ŠOLTU1

POVERLJIVO

1312/13 — 25. 3.— 179P

Prilog uz

K.T.B. Nr.C181

Telegram

1) K-di 2. OkA

Qu — Bihać

Tačni gubici na Šolti:3

a) nestalo: 1 ofic, 16 podof., 88 vojnika

b) gubici u naoružanju: 2 mitr., 1 s.[rednji] min. bac., 11 puš. mitr. 42,1 puš. mitr. ital., 4 automatske puške, 4 tromblona, 4 snajperske puške, 16 autom. 40, 42 pišt. 38, 62 karabina 98 k, 6 pušaka ital., 69 bajoneta.

 

XV brd. A.K.

Ia, pov. br. 1586/44

25. 3. 44.

Pfaferot4

...5

1 Snimak overenog telegrama (pisanog na mašini) u AVII, NAV--T-314, r. 563, s. 213. Na dokumentu ima više parafa, brojeva, slova i datuma čije poreklo i značenje redakcija nije mogla da ustanovi.

2 Dopisano rukom.

3 Reč je o gubicima koje je pretrpala 2. četa 892. puka 264. peš. divizije prilikom napada britanskih komandosa 19. marta 1944. na uporište u s. Grohotama na o. Šolti. Pošto je Šolta predstavljala značajnu kariku u grupi srednjodalmatinskih ostrva, to je K-da 2. OkA naredila 21. marta K-di 15. BAK-a da se ostrvo neodložno ponovo zauzme (prethodno je zauzeto 16. januara 1944). U akciji za ponovno zauzimanje ostrva angažovana je Borbena grupa »Hunold« (100 vojnika iz Bataljona Obalskih lovaca »Brandenburg« i delovi 1. bataljona 892. puka — 200 vojnika). Operacija iskrcavanja za ponovno zauzimanje ostrva počela je 23. marta u 03.20 časova; 24 marta ostrvo su ponovno zauzele nemačke jedinice. Opširnije o tome vidi dok. br. 8 i 56; tom V, knj. 25, dok. br. 154 i 156; AVII, NAV-T-314, r. 563, s. 153—6: .izveštaj K-de 15. BAK-a od 19. marta o borbama sa iskrcanim neprijateljevim snagama na Šolti, s. 166: naređenje K-de 2. OkA od 21. marta o neod-ložnom ponovnom zauzimanju ostrva, s. 225: izveštaj K-de 15. BAK-a od 29. marta o iskrcavanju britanskih komandosa na ostrvu i toku daljih borbi za ostrvo, s. 142—8: izveštaj Štaba 264. peš. divizije od 7. aprila o borbama na ostrvu od 19. do 24. marta.

4 Verner

5 Nečitak paraf.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument