ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDE 15. BRDSKOG ARMIJSKOG KORPUSA OD 24. MARTA 1944. KOMANDI 2. OKLOPNE ARMIJE O ZAUZIMANJU OSTRVA RAB1

POVERLJIVO

SSD 

1264 — 24. 3 — 22042

Telegram

K-di 2. okl. arm[ije]

 

Prilog uz

K.T.B. C 191a3

Pred.: Sumarni izveštaj »RAB«

847. gren. puk iskrcao se 19. 3, pre svitanja, sa 9 velikih desantnih čamaca i 7 jurišnih čamaca 771. inž. desant. bat. sa dve č. jugoist. Lopar i dve č. (Jablanac) na južnoj obali 4 km severozap. Jablanac.

Borbene grupe spojile se bez otpora u 09,30 časova kod Raba. Prilikom pročešljavanja 20. 3. uhvaćeno 12 uniformi-sanih bandita. Neprijatelj je sa glavninom već dan pre toga, a sa ostatkom u noći 18. na 19. 3, napustio ostrvo.4 Obećano sadejstvo mornaričkih snaga opozvano je po otpočinjanju operacija. 100 uhvaćenih i 25 Jevreja prebačeno u Rijeku. Plen: 2 mitr., 1 p. mitr. Jedinice koje su vršile napad dostigle su bez gubitaka 19. 3. uveče svoja uporišta. Na ostrvu privremeno ostaju delovi 847. gren. puka oko grada Raba, Nepr. vaz-duhoplovne ili pomorske snage nisu dejstvovale.

XV brd. AK

Ia, pov. br. 642/44

24. 3. 44.

Pfaferot

...6

7prim. 0500

posl. 0540

otp. 0640

1Snimak overenog telegrama (pisanog na mašini) u AVII, NAV--T-314, r. 562, s. 174. U gornjem delu telegrama dopisano je rukom više brojeva i slova, a nalaze se i dva nečitka parafa.

2Dopisano rukom.

3Četvrtasti pečat K-de 15. BAK-a.

4Na Rabu su se nalazili manji delovi 2. pomorskog sektora Mornarice NOVJ, čije su ga jedinice prethodno, 15. marta, oslobodile. Međutim; ostrvo Rab je predstavljalo jednu od ključnih tačaka za organizaciju odbrane obale na sevemom odseku, te su Nemci stoga predu-zeli ovu operaciju u cilju njegovog ponovnog zauzimanja (tom V, knj. 25, dok. br. 32 i 127, obj. 83, 154 i 156).

5Verner

6Nečitak paraf.

7Do kraja dopisano rukom, a skraćenice znače: primljen (ang.— angenommen), poslat telegrafski (ver. — verdrahtet), otposlat (bef.— befordert).


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument