ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREĐENJE VOJNOUPRAVNOG KOMANDANTA JUGOISTOKA OD 17. MARTA 1944. NEMAČKOM ŠTABU ZA VEZU PRI 1. BUGARSKOM OKUPACIONOM KORPUSU ZA PRE-DUZIMANJE MERA U VEZI POKRETA 2. PROLETERSKE I 5. NOU DIVIZIJE PREMA JUGOZAPADNOJ SRBIJI1

KTB

Prilog 69

Strogo poverljivo, šifrovano

Nem. štabu za vezu pri I. bug. okup. korpusu.

Na zn.: 24. bug. diviziji preko nem. of. za vezu

F.K.2 610

17. 3. 44.

K.R.

1.— 2. i 5. crvena div. približavaju se prednjim delovima jugozapadnoj granici Srbije.3 Prednji delovi na liniji Zmajevac (12 ji. Vardište) — visovi južno od Vardišta. Dalje snage u nastupanju preko Strmice (10 jz. Više-grad).4

2.— Potrebno je što pre tačno ustanoviti grupisanje snaga i jačinu četničkih odreda Đurišića5 i Kalajitovića,6 koji se nalazi duž granice.7

3.— 1. bug. okup. korpus povući će svoje isturene snage ispred nadmoćnog neprijateljskog pritiska na liniju Mokra Gora — Semegnjevo — Palisad. Ovu treba po svaku cenu držati blagovremenim angažovanjem rezervi.

4.— Ojačani peš. p. i art. divizion, koji su određeni za rezervu vojnoupr. k-ta Jugoistoka prebaciće se železnicom u rejon Užice—Požega. Angažovanje i delova istog samo uz saglasnost vojnoupr. k-ta Jugoistoka.

5.— Naročito je važno blagovremeno saznati težište neprijateljskog napada. U tu svrhu treba stalno vršiti izviđanja.

Vojnoupr. k-t Jugoistoka, Ia,

Str. pov. br. 247/44 ...8

1Snimak telegrama (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-501, r. 256, s. 277.

2Feldkommandantur (feldkomandantura).

3Misli se na granicu Nedićeve Srbije prema Sandžaku.

4To je situacija posle forsiranja Lima od strane jedinica 2. i 5. NOU divizije 14/15. marta 1944 (vidi dok. br. 33; tom II, 'knj. 12, dok. br. 160; Petar Višnjić, Prodor Druge i Pete divizije u Srbiju 1944, str. 42, 43 i 47; AVII, Ndf, reg. br. 22—16, k. 2: izveštaj vojnoupravnog k-ta Jugoistoka od 17. marta 1944).

5Pavle. Bio je tada komandant četničkih snaga u Ornoj Gori.

6Vuk. Bio je tada komandant 2. mileševskog četničkog korpusa (AVII, Cda, reg. br. 46—1, k. 143).

7Bliže o tim četničkim snagama vidi tom II, knj. 12, dok. br. 160 i 161.

8Nečitak paraf.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument