ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


DNEVNI IZVEŠTAJ VOJNOUPRAVNOG KOMANDANTA JUGOISTOKA OD 12. MARTA 1944. VRHOVNOJ KOMANDI VERMAHTA O POKRETU 2. I 5. NOU DIVIZIJE IZ ISTOČNE BOSNE I SANDŽAKA PREMA SRBIJI1

POVERLJIVO

 K.T.B.

prilog 58 1

2. 3. 1944.

...2

Grupi armija »F« (po kuriru) 

na znanje

OKH/Gen. Qu. (Abt. Verw.)3

OKH/WFSt (Qu.)

K-di 2. OkA

Nem. op. gen. u Hrvatskoj

Nem. gen. u Albaniji

Dnevni izveštaj od 12. 3. 1944.—

Srbija:

Stanje nepromenjeno.

Potvrđen izveštaj o većim prikupljanjima crvenih snaga ispred jz. i z. granice.4

Delovi crvenih snaga ispred z. granice izgleda da su povučeni niz Drinu.

Četnici su odbili pokušaj crvenih bandi da 22 jji. od Više-grada pređu Lim.5 Kod četnika 35 poginulih, kom. gubici nepoznati. Na strani kom. upotrebljeni mitr., puškomitr., jedan top i jedan pt top.

Operacija »Friling« nastavljena posle smene 5. SS-pol. puka. Jače snage DM ustanovljene u manastiru Tumane (10 j. Golu-bac). Operacija započeta.6

Na pruzi Niš — Grdelica banditi otvorili vatru na voz, bug. stražari ih rasterali.

Prilikom operacije čišćenja Bat. »fon Kenen« [von Koenen«]7 u rejonu z. G. Milanovac, muško stanovništvo napustilo sela. 14 i. Lazarevac i 19 jz. Užice sukobi između DM i komunista. Dosadašnji gubici: DM 2 poginula, kom. navodno 12 poginulih.

U Beogradu uhapšeno 9 komunista.

Nem. op. general u Hrvatskoj.

Nedostaje izveštaj. Voj. K-dant Grčke

Nem. general u Albaniji.

Nema naročitih događaja.

Sam. F. K. 1040 Crna Gora

Bande zaprečile put Risan — Grahovo, 5 j. Grahovo.

Vojnoupr. k-t Jugoistoka

Ia, pov. br. 1501/44

potp. f. Gajtner [v. Geitner]8

F. d. R.

...9

potporučnik

1Snimak overene kopije originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-501, r. 256, s. 264.

2Redakcija je sa <tri tačke označila načitke parafe na dokumentu.

3Oberkommando des Heeres /Generalquartiermeister /Abteilung Verwaltung (Vrhovna komanda Kopnene vojske /načelnik pozadine/Upravno odeljenje).

4Reč je o prikupljanju 2, 5, 16. i 17. NOU divizije za prodor u Srbiju. U stvari; to je bila realizacija ideje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Tita o prodoru jedinica NOV i POJ u Srbiju, u proleće 1944, a koju je Vrhovni komandant izneo u naređenju upućenom Štabu 2. korpusa NOVJ 6. decembra 1943. Odobrenje za prodor 2. i 5. NOU divizije u Srbiju izdao je Vrhovni štab NOV i POJ 20. odnosno 26. februara 1944. Ovoga puta plan Vrhovnog štaba za prodor jedinica NOV i POJ u Srbiju sastojao se u sledećem: »16. i 17. divizija iz istočne Bosne, uz sadejstvo ostalih jedinica 3. udarnog korpusa, da forsiraju r. Drinu i upadnu u zapadnu Srbiju, gde bi stvorile pogodnu osnovicu za prodor u Šumadiju i povezivanje sa tamošnjim partizanskim jedinicama, a 2. i 5. divizija da pređu Lim i da se preko Ibra prebace u Toplicu i Jablanicu, pruže pomoć tamošnjim partizanskim jednicama, i zatim, zajedno sa srpskim, kosovsko-metohijskim i makedonskim jedinicama Narodnooslobodilačke vojske, stvore veću slobodnu teritoriju između Ibra, Zapadne Morave, Bugarske, Ovčeg polja i Kosova i Metohije, kao oslonac za ofanzivna dejstva prema istočnoj Srbiji, Šumadiji i Makedoniji...« (Vidi dok. br. 34; tom II, knj. 11, dok. br. 101 i knj. 12, dok. br. 80 i 94; Petar Višnjić, Prodor Druge i Pete divizije u Srbiju 1944, Vojnoizdavački zavod, Beograd, 1966, str. 18—21.

Nemci su za ovaj plan prodora jedinica NOV i POJ južno od Vi-šegrada i na odseku Ljubovija — Bajina Bašta saznali, preko svojih agenata, 20. februara, tj. istog dana kada je Vrhovni štab izdao naređenje za stvaranje zajedničkog štaba 2. i 5. NOU divizije za prodor u Srbiju (AVII, NAV-T-501, r. 256, s. 14: ratni dnevnik vojnouprvnog k-ta Jugoistoka za 20. februar 1944. i s. 214: obaveštenje vojnoupravnog k-ta Jugoistoka od 4. marta 1944. upućeno K-di 1. bugarskog okupacionog korpusa i Feldkomandanturi 610 o Titovim namerama za prodor u Srbiju i merama bezbednosti koje treba preduzeti).

5Reč je o četnicima Drinskog četničkog korpusa, koji su vodili borbe sa jedinicama 2. proleterske divizije pri njenom pokušaju da forsira Lim kod Stragačine, Rudog i Mioča 9/10. marta (vidi Petar Višnjić, Prodor Druge i Pete divizije u Srbiju 1944, str. 38—40).

6»Fruhling« (»Proleće«). Okupator je ovu operaciju sproveo na prostoriji Smederevo — Požarevac — Petrovac na Milavi — Golubac, a bila je uperena ne samo protiv četnika već i partizanskih jedinica na tome području. U toj operaciji (završena 17. marta) uhapšeno je 365 lica, 1 komunista ubijen pri pokušaju bekstva i spaljene su dve kuće (AVII, NAV-T-501, r. 256, s. 225, 236, 246, 256, 270: izveštaji vojnoupravnog k-ta Jugoistoka od 5, 7, 8, 9, 10. i 14. marta 1944. i reg. br. 22/16, k. 2 (Ndf): izveštaj vojnoupravnog k-ta Jugoistoka od 17. marta).

7To je 3. bataljon 4. puka »Brandenburg« (AVII, NAV-T-501, r. 256, s. 3 i 4: ratni dnevnik vojnoupravnog k-ta Jugoistoka od 2. februara 1944).

8Kurt riter fon Gajtner. Tada je imao čin pukovnika i bio je načelnik štaba vojnoupravnog k-ta Jugoistoka (vidi dok. br. 27).

9Potpis nečitak.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument