ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


DIREKTIVA KOMANDANTA JUGOISTOKA OD 10. MARTA 1944. POTCINJENIM KOMANDAMA O NOVIM POSTUPCIMA U OPERACIJI »KANE« NA PODRUČJU SREMA I SLAVONIJE RADI DOVOĐENJA PROTIVNIKA U ZABLUDU1

STROGO POVERLJIVO

Br. B.3 Nr. str. pov. 1/44 2

H. Qu., 10. 3. 1944.

Komandant Jugoistoka

(K-da GrA »F«)

Ia, str. pov. br. 1050/44

Prilog br. 710 4

90 primeraka

Ch.5 47. primerak

Prim.: 10. 3. 447

 

Az : 44 6

Br.: 2

Kdr 8

Osnovna operativna direktiva br. 1

Za operaciju »K a n e«

Dosadašnje operacije većih razmera protiv bandi pokazale su da neprijatelj uvek blagovremeno sazna o našoj koncentraciji i na osnovu toga lako zaključuje pravac i cilj operacije. Skoro nikad nije uspelo iznenađenje, a odlučujući uspesi većinom se nisu mogli postići.

U predstojećoj operaciji »Kane« primemce se iz osnova novi postupci. Oni se sastoje:

a) u lažnim pokretima velikog obima kako za vreme koncentracije tako i za vreme same operacije,8

b) iz naređenja, koja pod izvesnim uslovima moraju brzo da se opozovu i zamene novim i suprotnim.

Ovakav postupak zahteva od svih štabova komandi i jedinica:

1) Krajnju elastičnost u izdavanju naređenja,

koja mora da se obezbedi stalnom priprav-nošću za rad svih postojećih sredstava za prenošenje naređenja. Naređenje koje je vremenski poslednje dato važi!

2) Držanje potčinjenih združenih i osnovnih jedinica na uzdi,

t.z.10 izdavanje obimnih borbenih zadataka, ali postaviti kraće međuciljeve i strogo regu-lisanje službe obaveštavanja.

3) U svako doba brzu spremnost za marš u svim i u potpuno neočekivanim pravcima.

Pri tome hitno novo organizovanje izviđanja, osiguranja na maršu, podelu jedinica i veze.

4) Kratkoročno formiranje mešovitih borbenih grupa svih rodova (prednji odredi) za specijalne zadatke, a da se ne

srne izgubiti jasna slika organizacije koman-dovanja i orijentacija o situaciji, zadatku, susedu itd.

Treba obezbediti da se sa ovim zahtevima upoznaju oficiri svih činova, u datom slučaju i prethodnom promenom komandanta — bez obzira na rang, samo na osnovu znanja i brzog reagovanja. Obezbeđenju rezerve starešina radi dobi-janja ordonans-oficira, z. s.11 se pridaje naročita važnost.

baron f. Vajks

general-f eldmaršal

Dostavljeno: 

Kane I

1Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-314, r. 672, s. 28—9.

2, 4 i 6 Redakcija nije mogla da ustanovi kome pripadaju ovi četvrtasti pečati. Verovatno su to pečati k-ta Jugoistoka uz predmet »Kane«. 3 Briefbuch (brifbuh — delovodnik).

5 i 8 Oznake u ovim okruglim pečatima znače: Ch (Chef — načelnik), odnosno Kdr (Komrnandeur — komandant). 7 Dopisano rukom.

9Ti pokreti i prebacivanje jedinica vršeni su pod šifrom »Trojanski konj« (»Trojanisches Pferd«) — vidi Persi Erenst Sram, n. d., knj. IV1, str. 193.

10To znači. U originalu je upotrebljena skraćenica d. h. (das heisst).

11Za sada. U originalu je upotrebljena skraćenica z. Z. (zur Zeit).


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument