ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDE 21. BRDSKOG ARMIJSKOG KORPUSA OD 9. MARTA 1944. KOMANDI 2. OKLOPNE ARMIJE O ZAJEDNIČKOJ NEMAČKO-ČETNIČKOJ OPERACIJI »BORA« PROTIV JEDINICA 2. KORPUSA NOVJ NA PROSTORU DANILOVGRAD — CETINJE — PODGORICA1

K. T. B. 45

Telegram

K-di 2. OkA

POVERLJIVO

1.) Sumarni i iskustveni izveštaj: Operacija »Bora« od 27. 2. do 3. 3. 44. Sprovedena je četnička operacija »Bora«, pod nemačkom komandom, radi čišćenja rejona Danilovgrad — Čevo — Cetinje — Podgorica.2

2.) Jedinice koje su učestvovale:

4000 ljudi nacionalne žandarmerije, milicije, 215. abver-trup, jedna brdska baterija iz ratnog plena, lovačko poterno odeljenje 181. peš. div.

Naoružanje:

Puške, 60 puškomitr.

3.) Rukovođenje:

Samost.[alna] feldk.-tura 1040 Cetinje.

4.) Komandovanje:

K-t mesta Podgorica3

5.) Sprovođenje:

U delom. oštrim borbama, kolone, koje su nastupale od i,, ji., i j., polako su osvajale teren. 29. 2. zauzeto je Čevo. Neprijatelj (jačine 250 ljudi) izvukao se prema sz. Posle odlaska nemačkih snaga i započinjanja neprij. protivnapada, četnici4 su se delom, u paničnom strahu, povukli na svoje polazne položaje. Neprijatelj je ponovo zauzeo teren očišćen operacijom.

6.) Gubici neprijatelja:

32 mrtva, 68 ranjenih, 23 zarobljena.

Plen:

2 p. mitr., 1 mitr., 15 pušaka, 1 radio-stanica, propagandni materijal i hrana.

Sopstveni gubici:

20 mrtvih, 31 ranjen, 46 nestalih.

7.) Iskustva:

a) Građanska zaštita, usled nedovoljne opremljenosti i slabog borbenog morala, nije pogodna za izvršavanje borbenih zadataka; žandari, milicija, četnici, uz učešće nemačkih trupa, podesni za borbene zadatke i zadatke osiguranja.5

b) Kavkaski dobrovoljci 215. abver-trupa pokazali se dobro.

c) Uzimanje sa sobom teškog naoružanja samo uz nemačko osiguranje.

d) Snabdevanje hranom domaćih jedinica neprikladno, marševski obrok hrane potreban.

e) Prilikom sličnih operacija preduslovi za uspeh su učešće nemačkih trupa, podrška teškim naoružanjem i veza do pojedinih borbenih grupa.

...6 ...7

K-da XXI brd. AK

Ia, pov. br. 1991/44

od 9. 3. 44.

..8

1Snimak telegrama (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-314, r. 663, s. 65.

2 Na tom prastaru dejstvovala je Primorska operativna grupa 2. korpusa NOVJ. Usled neaktivnosti grupe, četnici su uspeli da ovladaju komunikacijom Danilovgrad — Nikšić, pa je zbog toga Štab 2. korpusa naredio 1. marta 1944. da se preduzmu ofanzivna dejstva (vidi tom III, iknj. 7, dok. br. 77 i 86; AVII, NAV-T-314, r. 662, s. 397, 1390, 1396, 1397, 1405, 1414, 1415, 1422 i 1425: izveštaji K-de 21. BAK-a od 26, 27, 28. i 29. februara i 1, 2, 3. i 4. marta 1944).

3 Titograd.

4 Bliže o rajama i njihovom porazu 3/4. marta, u borbi protiv 2. dalmatinske i 5. crnogorske 'brigade i Lovćenskog NOP odreda, vidi tom III, knj. 7, dok. br. 86, 91, 94, 97 i 100; Grupa autora, ORNJ, str. 213—5; AVII, Ča, reg. br. 17—2, k. 140: naredba Kolašinskog nacionalnog odreda o pohvali jedinica za dejstva od 26. februara do 8. marta 1944. protiv jedinica NOV i POJ u Katunskoj nahiji; reg. br. 13—6 i 14—6, k. 140: izveštaj štaba Vučedolske četničke brigade od 14. i 17. marta o dejstvirna kod Čeva i Nikšića.

5 U ratnom dnevniku 21. BAK-a za 3. i 6. mart 1944, između ostalog, piše da poduhvat nije dao očekivane rezultate; da četnici nisu sposobni sami, bez učešća nemačkih trupa, da izvode operacije protiv komunista; da je potrebno četnicima dodeljivati teško naoružanje i obezbediti dobru vezu sa borbenim grupama; da je očišćeni teren ponovo u rukama partizana (AVII, NAV-T-314, r. 662, s. 671 i 679).

6 i 7 Dva nečitka parafa.

8 Verovatno: Kaulbak (vidi dok. br. 19, objašenjenje 10).


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument