ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREĐENJE KOMANDE 2. OKLOPNE ARMIJE OD 1. JANUARA 1944. KOMANDI 15. BRDSKOG ARMIJSKOG KORPUSA ZA SPROVOĐENJE OPERACIJE »VALDRAUŠ«, U SADEJSTVU SA 5. SS-KORPUSOM, NA PROSTORU TRAVNIK — KUPRES — GLAMOČ I SPROVOĐENJU MERA ODMAZDE NAD PRIPADNICIMA 29. NOU DIVIZIJE ZBOG UBISTVA KAPETANA KIRHNERA[1]

Ia, str. pov. br. 17/44 od 2. 1.44.[2] Ru[3]

Radiogram br. 809

Primljeno: 2.1 .44. u 04.40

Poslato: 1.1.44. u 21.45

Kr[4]

XV brd. AK

Veza: Telegram V SS-korpusu str. pov. br. 127/43 od 31.12. 43.[5] 1.) Planiranje načelno usaglasiti gore navedenom pod »Veza«.[6]

2.) Kod »Valdrauša« [ »Waldrausch«] neophodno je da se spreči povlačenje prema zapadu neprijateljskih bandi koje se nalaze u operativnom rejonu.[7]

3.) Posle povlačenja 114. lov. div.[8] iz rejona Livno, tamo ostaje Borbena grupa 4. puka »Brandenburg«, ojačana 105. izviđačkim bataljonom[9], da bi sprečila prodiranje bandi preko rejona Livno prema jugu. U ...[10] Grupu »Livno« treba da ojača Gren. puk (92. mot.)[11], koji prilikom prodora iz Banje Luke prema jugu treba da se uvede u sastav kao prednji puk, dok 901. okl. gren. nastavni puk treba pravovremeno da se izvuče iz operacije tako da on bude na raspolaganju 15.1.44, spreman za ukrcavanje na želez-ničkoj pruzi kod Okučana.

4.) Udar iz Banje Luke prema jugoistoku, koji je neophodan u cilju otvaranja puta za dotur i evakuaciju 1. brd. div., treba da izvrši 901. okl. gren. nastavni puk, ojačan jednim bataljonom XV brd. AK, tako da 901. okl. gren. nastavni puk, uz ostavljanje bataljona XV brd. AK.za osiguranje puta za dotur u rejonu jugoistočno od Banje Luke, otprilike od 8. 1.44. bude na raspolaganju za prodor iz Banje Luke prema jugu, zajedno sa 92. gren. pukom (mot.).[12]

5.) V SS-korpus će što pre izvestiti o odgovarajućim name-rama za sprovođenje operacije »Valdrauš«, istovremeno sa zadacima za XV brd. AK o:

a) Prodoru iz Banje Luke prema jugoistoku;[13]

b) Prodoru motorizovane grupe iz Banje Luke prema jugu;[14]

c) Nastupanju 114. lov. div. iz rejona Livno prema severu, istovremeno sa zadatkom za Borbenu grupu »Branden-burg« koja ostaje u rejonu Livno.[15]

Dalje, V SS-korpus će što pre izvestiti o planovima za operaciju »Napfkuhen« [»Napfkuchen«][16] i za dalje vođenje operacije »Herbstgeviter« [»Herbstgewitter«][17] sa vremenskim planom.

6.) Predviđeno je da se izvrše mere odmazde za ubistvo nosioca Ordena gvozdenog krsta sa hrastovim lišćem, kapetana Kirhnera[18], koje su izvršili crveni, tako što bi se likvidirao, po mogućstvu, veliki broj crvenih zarobljenika iz, za pomenuti slučaj odgovorne, 29. div., koja se nalazi u Hercegovini.

U tu svrhu V SS-korpus, u cilju dovođenja dovoljnog broja (oko 200) zarobljenika 29. div., treba što pre da isplanira jedan poduhvat na crnogorsko-hrvatskoj jugoistočnoj granici. Izvestiti o namerama sa vremenskim planom.

Od K-de 2. OkA Ia, str. pov. br. 1/44. F.d.R. Šindler[19]

Tekst obaveštenja uz radiogram br. 809[20] Pod odeljkom 2.)

Za tu svrhu je predviđeno da se 114. div. 10. 1.44. izvede iz rejona Livno i uputi prema severu tako da ona u dnevnim marševima, od po oko 20 do 25 km, do 20.1.44. dostigne glavnu železničku prugu severno od Save na sektoru severno od Gradiška — Dubica.[21] Nastupanjem 114. lov. div. moći će se, u vezi s prodorom motorizovane grupe iz Banje Luke prema jugu, postići izvesno zaprečavanje prema zapadu. Sa delovima 92 (mot.) gren. puka, kao i sa specijalnom četom Bekel[22] (Brandenburg) treba iz Banje Luke preduzeti specijalnu akciju u cilju zauzimanja Glavnog štaba[23] u Jajcu.

F.d.R. Šindler

1 Snimak overenog radiograma (pisanog rukom) u AVII, NAV-T-314, ir. 558, s. 761—7.

2 Dopisano naknadno rukom na radiogramu; to su podaci o zavođenju dokumenta u delovodni protokol Operativnog odeljenja Komande 15. brdskog armijskog korpusa.

3 To je paraf koji se pojavljuje na više dokumenata koji se objavljuju u ovoj knjizi, ali redakcija nije mogla da ustanovi koje se lice u Komandi 15. BAK tako potpisivalo.

4 To je oznaka stepena hitnosti: hitno. Pored ove oznake stepena hitnosti (hitno), Nemci su radiograme i telegrame stepenovali još sa oznakom Kr Blitz (vrlo hitno) i SSD (sehr, sehr dringlich — vrlo, vrlo hitno, odnosno najhitnije).

5 Redakcija ne raspolaže tim dokumentom.

6 Po završetku decembarskih operacija u Sandžaku, severnom delu Crne Gore, istočnoj Bosni (operacije »Kugelblic« i »Šnešturm«), Dalmaciji (operacije »Citen« i »Herbstgeviter«) i srednjem delu Hrvatske (operacija »Panter«), Komanda Jugoistoka je smatrala da su u tim operacijama postignuti postavljena ciljevi. Nakon toga je, u skladu s opštim planom zimskih dejstava 1943/1944, u drugoj polovini decembra 1943. trebalo ofanzivne operacije preneti najpre u srednju i zapadnu Bosnu, a zatim, preko planine Dinare, u sevarnu Dalmaciju. Zadatak je, kao i za decembarske (u prvoj polovini meseca) operacije, dobila Komanda 2. oklopne armije, čija je opšta zamisao bila da jakim snagama (1. brdska, 7. SS-brdska dobrovoljačka »Princ Eugen«, 187. rezervna, 369. legionarska divizija »Vražja« i ojačana 2. brigada 1. ko-začke divizije) nastupa sa linije Derventa — Teslić — Zenica — Sarajevo — Konjic — Jablanica ka Vrbasu, odbaci 1. proleterski i 5. korpus NOVJ sa magistrale Brod — Sarajevo — Mostar (operacije »Valdrauš« i »Napfkuhen«), odakle da produži dejstva glavninom (1. brdska, 7. SS i 369. divizija) ka Livanjskom i Duvanjskom polju, a slabijim dolovima (187. rezervna divizija i delovi 1. kozačke konjičke i 373. legionarske divizije »Tigar«) sa Kozare ka dolini reke Une (operaoije »Vajnahtsman«, »Ristov« i »Brandfakel«).

U isto vreme, radi sadejstva sa glavnim snagama, koje će iz doline Bosne nastupati ka zapadu, iz šireg rajona Banje Luke uputiti jake motorizovane jedinice (ojačani 92. motorizovani grenadirski puk i 901. oklopni nastavni grenadirski puk) delom tka Kotor-Varošu i Jajcu (operacija »Jajce«) a delom, preko Mrkonjić-Grada i Mliništa, prema Glamoču.

Cilj je bio da se razbiju 1, 5. i 8. korpus NOVJ, uspostave garnizoni u većim mestima Bosne, obezbede komunikacije i produže ofan-zivna dejstva u severnoj Dalmaciji i Gorskom kotaru uz učešće 114. lovačke i 392. legionarske divizije (operacije »Nibelungenfart«, »Krbavsko polije« i »Drežnica«).

Opširnije o tome vidi: dok. br. 4, 5, 6, 10, 11 i 13; tom IV, knj. 35, dok. br. 183, 184,187 i 201); Grupa autora, Oslobodilački rat naroda Jugoslavije 1941—1945, Vojnoistorijski institut, 1965, Beograd, knjiga druga (drugo izdanje), str. 15, 18, 23, 52 i 63 (dalje: Grupa autora,

7 Vidi dok. br. 6.

8 Misli se na izvlačenje 114. lovačke divizije u Istru radi smene 71. pešadijske divizije (vidi dok. br. 11).

9 Tačan mu je naziv: 105. SS-izviđački bataljon. Pripadao je 5. SS-brdskom armijskom korpusu (5. SS-BAK).

Samostalni bataljoni (divizioni) pri štabovima korpusa nosili su posebnu numeraciju. Tako, npr., u 5. SS-BAK-u (kao što je ovde slučaj) nosile su te jedinice oznaku »105«, 15.BAK-u — »315«, a u 21. BAK-41 — »421«.

10 Sa tri tačke označena je reč koju na snimku originala nije bdio moguće pročitati. Verovatno je reč o nekom mestu, ali o kome, to redakcija niije mogla da ustanovi.

11 Tačan naziv puka je: 92. motorizovani grenadirski puk.

12 Reč je o operaciji »Jajce« (vidi tom IV, (knj. 21, dok. br. 35, 38, 48 i 198).

13 i 14 Vidi dok. br. 9.

15 Bliže o tome vidi dok. br. 11.

16 Opširnije o toj operaciji vidi dok. br. 13.

17 Reč je o operaciji (»Jesenja oluja«) za zauzimanje grupe ju-znodalmatiniskih ostrva: Korčule, Mljeta, Hvara, Brača i Šolte, a koja su branili defovi 26. NOU divizije. Ta operacija je bila u sklopu zimskih operacija Komande Jugoistoka. Cilj operacije je bio da se zauzimanjem ovih ostrva obezbedi deo jadranske obale na odseku Split — Dubrovnik od eventualnog savezničkog iskrcavano a u sadejstvu sa jedinicama NOVJ. U tome smislu izdala je Komanda 5. SS-brdskog korpusa 13. decembra 1943. zapovest kojom je precizirala zadaitke, sastav borbenih grupa, početak iskrcavanja i šifrovane nazive akcija za zauzimanje pojedinih ostrva. Tako je predviđeno da se izvrši iskrcavanje na Korčulu 16. decembra pod šifrom »Hsrbstgevitar II«, na Mljet 24. decembra 1943. pod šifrom »Herbstgeviter III«, na Hvar 3. januara 1944. pod šifrom »Herbstgeviter IV«, na Brač 9. januara pod šifrom »Herbstgevitar V« i na ostrvo Šoltu, takođe 9. januara, pod šifrom »Herbstgevitar VI«. U operaciji je, prema navedenoj zapovesti, predviđeno učešće sledećih jedinica: 750. puk 118. lovačke diviziije sa 3 bataljona, Brdski artiljerijski divizion 668 ap, 1 inž. četa 118. inžb, 2 voda 118. paač, 5 oklopnih automobila 1. č 105. SS tb, 2 baterije 7. SS paad, Bataljon obalskih lovaca »Brandenburg«, 1. bat. 738. puka 118. lovačke divizije, mornarički delovi (2 skele, 8 borbenih čamaca, 2 tor-pedna čamca, krstarica »Cattaro«, 1 topovnjača, 1 parobrod) i vazduho-plovstvo: 1 avio-izviđačka eskadrila, 1 eskadrila jurišnih bombardera »štuka« i 1 lovačka eskadrila (AVII, NAV-T-313, r. 193, s. 7453762-7). Međutim, iskrcavanja nisu tekla po planu usled teškoća u prebacivanju jedinica i materijala, pa je tako iskrcavanje na Korčulu izvršeno .22. decembra 1943, na Mljet — 30/31. aecembra 1943, na Hvar — 21. januara 1944, na Brač nešto ranije, 31. decembra 1943. na 1. januar 1944, i na ostrvo Šoltu — 13. januara 1944. godine. U toku priprema, akcija na Brač dobila je novu šifru »Morgenvind« (»Morgenwind« — »Jutarnji ve-tar«), a na ostrvo Šoltu — Morgenvind II«, mada su je nazivali i operacija »Šolta« (Unternehmen Šolta). Opširnije o tome vidi dok. br. 8 i 18: tom II, knj. 11, dok. br. 199 i knj,. 12, dok. br. 175; tom XII, knj. 3, dok. br. 185; AVII, NAV-T-313, r. 193, s. 7453414-5: izveštaj K-de 5. SS BAK od 11. decembra 1943. K-di 2. OkA o planiranju operacije »Herbstgeviter« i njen obaveštajni izveštaj od istog datuma s podacima o partizanskim snagama na ostrvima — s. 7453768-72, NAV-T-311, r. 285, s. 676-7: izveštaj kita Jugoistoka od 29. decembra 1943. Vrhovnoj komandi Vermahta o toku i planiranju operacije »Herbis.tgeviter«, NAV-T-313, r. 189, s. 7448929-34: ratni dnevnik K-de 2. OkA za 27 (toga dana je zauzeta Korčula), 30. i 31. decembar 1943. godine (tada je .počelo iskrcavanje na Mljet).

18 Reč je o kapetanu Joakimu Kirhneru (Joachim Kirchner), komandiru 15144. avio-eskadrile u Mostaru. Njemu je 17. decembra 1943, u borbi sa američkim avionima, zapaljen avion, i on je toni prilikom iskočio s padobranom, ali su ga uhvatili borci Južnohercegovač-kog NOP odreda. Nemačka kolona koja je upućena da ga traži uništena je 20. decembra od strane Bataljona »Marko Mihić« Južnohercegovać-kog NOP odreda. Bliže o tome vidi tom IV, knj. 20, dok, br. 143. Redakcija nije mogla da ustanovi da li je odmazda sprovedena.

19 Schindler. Redakciia mu nije mogla ustanoviti ime.

20 Ovo je poseban dodatak uz ovaj dokumenat (AVII, NAT-T-314, r. 558, s. 766-7).

21 Prvobitno je bilo predviđeno da se 114. lovačka divizija uputi u Istru železničkim transportom sa pomenute linije (Bosanska Gradiška — Bosanska Dubica). Međutim, ta je odluka kasnije izmenjena, pa je 114. lovačka divizija, u marševskom poretku, upućena preko Gorskog kotara i severne Dalmacije u Istru. Opširnije o pravcima izvlačenja i usputnim operacijama vidi dok. br. 11.

22 Boeckel. Redakcija nije mogla da ustanovi o kakvoj je to specijalnoj četi reč. Bekel je verovatno prezime komandira te čete.

23 Misli se na Vrhovni štab NOV i POJ.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument