ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


INFORMACIJA 2. OKLOPNE ARMIJE OD 5. MARTA 1944. KOMANDANTU SREMA O POKRETIMA I PRIKUPLJANJU JEDINICA U SREMU I SLAVONIJI ZA PREDSTOJEĆU OPERACIJU »KANE«1

STROGO POVERLJIVO!

Str. pov. 238V442

Prepis

KR. Telegram str. pov. br. 917 od K-de 2. OkA od

5. 3. 1944 u 16.00 časova3 predmet za komandanta, samo po

oficiru

(Umoljava se potvrda prijema str. pov.)

----. 4

Az.: Chefs.

R. Nr .. 1 ..

01/44

Komandantu Sr em a

1.) Situacija u vezi bandi zahteva da sredinom marta započne velika operacija čišćenja rejona između Save i Drave.

Konspirativni naziv: Kane5

Do sada naređene operacije čišćenja na ovom području otpadaju. Ali mora se računati s tim da će neprijatelj, radi rasterećenja svojih snaga koje su tamo napadnute i radi vezivanja nemačkih snaga na obalskom području, za vreme predviđene operacije vršiti na obali, naročito na odseku Šibenika, Splita, kao i protiv ostrva, učestale i ofanzivne operacije.

2.) Zbog toga treba do 12. 3. prebaciti i staviti na raspolaganje:

a) Na području 69. AK odnos.[no~\ k-ta Sretna: XV brd. AK:

202. tenk. bat. (bez 1. čete) žel. transportom od Bihaća u rejon Novska — Okučani.

1. č 202. tenk. bat. maršem od Banje Luke u isti rejon. 92. gren. puk (mot.) maršem od Knina preko Mostara u rejon Bos. Brod — Andrijevci. Guseničarske delove od Mostara utovariti žel. transportom. Zbog toga treba stići u Mostar do 8. 3. 44.

92. gren. puk (mot.) i jednu četu 45 (mot.) inž. bat. maršem pak u Vinkovce.

1. brd. div. sa svim delovima u rejone prikupljanja: Sisak — Petrinja — Glina, Dubica — Kostajnica — Su-nja, Bos. Gradiška — Zalužani, uz pridržavanje 24-tvo-ročasovne spremnosti za marš. Upotreba delova divizije kao rezerve za protivnapad na Banju Luku otpada pristizanjem u rejone prikupljanja.

V SS-brd. korpus:

4. puk »Brandenburg« (bez III) maršem u rejon Pakrac — Banova Jaruga

45 (mot.) inž- bat (bez 2. č) maršem u Vinkovce. K-dant Jugoistoka (K-da. Gr. armija. »F«): Meš. č za vezu Škole za borbenu obuku u Nišu žel. transportom za Zagreb.

Grupa armija »E«: 22. brd. AK sa jedinicama veze žel. transportom u Rumu. jednu bateriju 201. diviziona jurišnik topova žel. transportom u Vinkovce.

b) Na području vojnoupravnog komandanta Jugoistoka:

V SS-brd. AK:

jednu č 45 (mot.) inž. bat. u jedan rejon južno od Beograda, koji treba tek da se naredi. Tamo pod komandu 5. pol. p.[uka]

3.) Verovatno će se formirati sledeće borbene grupe:

a) Borbena grupa »Cvade«:6 trupe 330. brd. div.

b) Borbena grupa »fon Štetner«:7 trupe 1. brd. div., 202. tenk. bat., 4. puk »Brandenburg«

c) Borbena grupa »Brauner«:8 trupe: delovi 42. lov. div. (shod. tač. 6)

b) bb),

delovi 8. SS konj. div. (shod. tač. 6)

b) cc),

92. gren. puk (mot.) 45 (mot.) inž. bat. (bez jedne č)

jedna baterija 201. div. jurišnih topova.

23. i 65. tenkovski vod.

d) Borbena grupa »Uc«:9 trupe: delovi 100. lov. div, koji su do 12. 3. stigli u rejon Indija — Mitrovica — Petrovara-din.

5. pol. puk (mot.) jedna č 45 (mot.) inž. bat.

64. tenkovski vod

Pristizanjem u naređene rejone biće navedene jedinice u pogledu snabdevanja i što se tiče smeštaja potčinjene 69. AK, odn. k-tu Srema. 0 taktičkoj potčinjenosti [jedinica] uslediće naređenje. Ove komandne instance će u neophodnom obimu upoznati sa ovim planiranim formiranjem borbenih grupa samo k-te divizija odn. k-te samostalnih jedinica, radi hitnog uspostavljanja veze.

4.) Za, shodno tački 2, nastala ispadanja iz stroja treba da XV brd. AK-u hitno prebaci:

a) K-da 2. OkA:

Žel. transportom od Kragujevca u Bos. Novi:

jedan štab puka z. n. u. (mot.) i Oki. gren. jurišni bat.

2. okl. armije.

Stizanje na mesto cilja najkasnije 10. 3.

b) Nemački opun. general u Hrvatskoj: 1. puk »Brandenburg« (bez II)

maršem preko Skadra, Dubrovnika, Metkovića, Sinja u rejon Knina, kao pokretna udarna rezerva. Stizanje na cilj najkasnije 10. 3.

Planirano angažovanje bat. za operaciju »Frajšic« [»Freischiitz« — »Slobodni strelac«] ovim ostaje netaknuto.

105. izviđ. bat. ostaje XV brd. AK, kao pokretna udarna rezerva, do daljneg potčinjen.

5.) Potrebe pogonskog goriva za mot. delove trupa i po mo-gućstvu dmprovizovano utovarivanje jedinica na mot. transportna sredstva koje proizilaze prebacivanjem naređenih snaga naznačenih u tački 2. i 4. treba hitno trebovati od komandanta pozadine 2. OkA.

6.) V SS brd. AK obezbediće da 7. SS brd. div. »Princ Eugen« hitno preuzme i drži rejone koje je do sada osiguravao 4. puk »Brandenburg«, odn. 45 (mot.) inž. bat. Odbrana Jajca mora da se obezbedi i protiv jačih neprijateljskih napada. Izv. bat. 1. lovačkog rez. puka treba što je moguće pre prebaciti XV brd. AK, najkasnije čim OKW odobri zahtev za prevremeno i vanplansko angažovanje 13. SS- B. H. dobrov. brd. div. i ista može da preuzme osiguranje rejona Tuzla. Termin će se narediti.

7.) a) XV brd. AK obezbediće, angažovanjem odgovarajućih snaga, odbranu Banje Luke i Prijedora. Zatvaranje obalskog odseka mora se u potpunosti održavati i stalno naknadno poboljšavati. Treba predvideti držanje u pripravnosti udarnih rezervi u dubini obalske zone. b) LXIX AK obezbediće:

aa) odmah 24-časovnu pripravnost za marš svih delova 330. brd. div. u sadašnjem rejonu razmeštaja odlažući dosadašnje namere.

bb) do 10. 3. uspostavljanje pripravnosti za akciju borbene grupe 42. lov. div. u sadašnjem rejonu razmeštaja oko Broda, što je 42. lov. div. javila teleg. Ia pov. br. 2646/44 od 29. 2.,10 uz istovremeno 100% motorizovanje iste. Ukoliko uspostavljanje pripravnosti za akciju ne ide na uštrb, mogu svi delovi divizije i dalje da se angažuju za lokalne zadatke osiguranja.

cc) Do 10. 3. pripravnost za akciju najmanje jednog alarmnog bat. i jedne alarmne baterije 8. SS konj. div. u rejonu Osijek. Pripravnost za marš 330. brd. div. treba javiti do 7. 3. 44, a pripravnost za akciju i raspored delova 42. lov. div. i 8. SS konj. div. do 9. 3.

8.) Novi raspored komandnih područja naređen od strane K-de 2. OkA, Ia, Str. pov. br. 627/44" treba najkasnije do 9. 3. u 12.00 časova izvršiti. Uz to je predloženo da se LXIX AK potčini i prebaci na područje korpusa cela 18. SS oklop. gren. div. U gore naved. tački 6 naređena potči-njavanja Komandi ostaju na snazi ukoliko se prethodnim naređenjem nisu promenila.

9.) Pravovremeno izvlačenje i marševske ciljeve jedinica koje se ustupaju treba stalno javljati, isto tako i namere za novi razmeštaj na osnovu ustupanja odn. pridavanja jedinica.

Bezuslovno se treba pridržavati naređenih vremenskih termina za pristizanje.

K-da 2. OkA Ia/Fu12 str. pov, 18/44 predmet načelnika.

F. r. A.

...13

major

1Snimak overenog prepisa telegrama (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-314, r. 672, s. 21—4. U gornjem desnom uglu nalaze se dva nečitka parafa.

2Dopisano rukom.

3Tim dokumentom redakcija ne raspolaže.

4Četvrtasti pečat primaoca.

5To nije bio pravi cilj operacije »Kane« (»Cannae«), pa je taj zadatak bio postavljen samo zato da bi se sačuvao u tajnosti njen stvarni cilj, koji je zapravo bio u tome da se izvrši prikupljanje nemačkih jedinica u Banatu, Sremu, Slavoniji i Međumurju radi upada u Mađarsku i njene okupacije delom snaga sa područja okupirane Jugoslavije. Usputno je postavljen zadatak jedinicama koje su se prikupljale na tome području da vrše pročešljavanje rejona prikupljanja kako bi se zamaskirao glavni cilj operacije. Okupacija Mađarske provedena je pod šifrom »Margarete I« (»Margarethe I«) kako bi se spre-čilo istupanje Mađarske iz rata na strani fašističke Nemačke i obezbe-dilo dovođenje na vlast Ferenca Salašija, vođe fašističke organizacije »Strelastih krstova«. Okupacija Mađarske počela je 19. marta 1944, dok su pripreme i planiranje počeli još 29. septembra 1943. Opširnije o tome vidi 'dok. br. 31; tom I, knj. 8, dok. br. 46, 53, 58, 59, .63 I 66; tom V, knj. 25, dok. br. 72 i 80; AVII, NAV-T-314, r. 1546, s. 589—698: direktive, izveštaji i naređenja k-ta Jugoistoka, 2. OkA i 69. AK-a od 7. do 13. marta 1944; AVII, NAV-T-314, r. 1548, s. 442—690: direktive, izveštaji i naređen/ja Operativnog štaba »Margarete« od 13. do 19. marta 1944. godine; Parsi Ernst Sram, n. d., knj. IV1, str. 177—247 i 626—9.

6Nazvana po general-majoru Cvadeu (Zwade), komandantu 330. brdske divizije.

7Nazvana po generaHajtnantu Valtaru Štetneru, plemiću od Gra-benhofena (Walter Stettner, Riter von Grabenhofen), komandantu 1. brdske divizije. Nestao je 15. oktobra pri proboju njegove divizije iz okruženja kod Beograda (AVII, NAV-T-311, r. 195, s. 999—1113; Folt-man/Meler-Viten, n. d., str. 34 i 98).

8Nazvana po general-lajtnantu Jozefu Brauneru (Josef Brauner), komandantu 42. lovačke divizije. Zarobljen je na istočnom frontu 1945. i umro u zarobljeništvu (vidi Foltman/Meler-Viten, n. d., str. 142, 144 i 147).

9Nazvana je po generaMajtoantu brdskih trupa Vilibaldu Uou (Wiillibald Dtz), komandantu 100. lovačke divizije.

10Redakcija ne raspolaže tim telegramom.

11To je naređenje K-de 2. OkA od 1. marta 1944. K-di 69. AK za regulisanje komandnih odnosa na teritoriji NDFf. Po ovome naređenju, Komanda pozadine 582. prima komandu u Sremu pod nazivom »Komanda Srema« sa komandnim mestom u Vukovaru (AVII, NAV-T--314, r. 1546, s. 219—20).

12Verovatno: Ia/Fuhrungsgruppe (Operativno odeljenje/Operativna grupa).

13Nečitak potpis.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument