ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


OBAVEŠTENJE VOJNOUPRAVNOG KOMANDANTA JUGOISTOKA OD 28. FEBRUARA 1944. KOMANDI 2. OKLOPNE ARMIJE O FORMIRANJU MUSLIMANSKE LEGIJE NA PODRUČJU CRNE GORE I SANDŽAKA S MOLBOM DA SE ZA NJU PREDVIDI SNABDEVANJE KAO I ZA NEMAČKE JEDINICE1

KTB

Prilog 85

POVERLJIVO!

K-di 2. OkA

Veza: Telefonski razgovor general f. Grolman2 — pukovnik fon Gajtner3 27. 2.

Komandant SS i policije4 javlja da je od crnogorske milicije, koja je potčinjena hauptšturmfireru5 fon Krempleru,6 2000 ljudi predviđeno za formiranje jedne muslimanske legije.7 Ova treba da bude formirana po istom principu kao i SS-bo-sanska div.,8 dakle uniformisana, opremljena i snabdevena od strane Nemaca. On moli da za ovu legiju bude predviđena tablica sledovanja hrane kao i za nemačke trupe.

Vojnoupr. k-t Jugoistoka /Ia, pov. br. 1203/ 44

28. 2. 44

Pismeno: K-tu SS i pol.[ičije]

u štabu: O. Qu.

 

1Snimak telegrama (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-501, r. 256, s. 142. U gornjem desnom uglu četiri nečitka parafa.

2Helmut (Helmuth Grolmann), načelnik štaba 2. oklopne armije. Imao je čin general-majora. Dvadeset šestog jula 1944. primio je dužnost načelnika štaba Grupe armija »Južna Ukrajina« (20. septembra preimenovana u Grupu armija »Jug«), na kojoj je dužnosti ostao do 24. marta 1945 (vidi fon Zigler, n. d., str. 121).

3Kurt riter fon (Kurt Ritter von Geitner). Tada je bio na dužnosti načelnika štaba vojnoupravnog komandanta Jugoistoka. Proizveden je u čin general-majora 1. laprila 1944. Suđeno mu je, kao ratnom zločincu, na procesu u Nirnbergu od 8. jula 1947. do 19. februara 1948. Međutim, redakciji nije poznato da li je i osuđen (vidi dok. br. 14, obj. 15).

4Hdharar SS^und Balizeifuhrer.

5Hauptsturmfuhrer (zvanje u SS-Jedinicama; odgovara činu kapetana kopnene vojske). Međutim, ovo je greška u prenošenju telegrama. Krempler je imao zvanje štandartenfirera (Standartenfuhrer), odnosno čin pukovnika. Vidi navedena dokumenta u narednom objašnjenju.

6Karl (Karl von Krempler). Bio je okružni komandant za Sandžak, faktički je bio potčirajen K-di 2. OkA (AVII, NAV-T-313, r. 190, s. 7450658: naređenje K-de Grupe armija »F« od 31. marta 1944, Order of Battle of the German Army, str. 582).

7Bliže o formiranju Muslimanske legije »fon Krempler« u Sandžaku vidi AVII, iVAV-T-175, r. 81, s. 2601482—3: izveštaj fon Kremple-ra od 13. marta 1944. rajhsfireru-SS o stanju legije, NAV-T-501, r. 256, s. 352: mformaoija k-ta Jugoistoka od 26. marta o formiranju legije (sa oko 2.000 ljudi).

8Misli se na 13. vafen-SS dobrovoljačku bosaosko-hercegovačku brdsku diviziju »Handžar«.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument