ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


DIREKTIVA KOMANDE 2. OKLOPNE ARMIJE OD 27. FEBRUARA 1944. POTČINJENIM JEDINICAMA O OSNOVNIM ZADACIMA NA UTVRĐIVANJU OBALE I O BORBI PROTIV PRIPADNIKA NOV I POJ1

Prepis

Depeša Komande 2. oklopne armije od 27. II 1944.

stigla 5. 3. 44.

Veza: Komanda 2. oklopne armije, Operativno ođeljenje str. pov. br. 298/44 od 31. 1. 44.

Tiče se borbe protiv bandi.

1) Osnovni zadatak korpusa 2. oklopne armije ostaje da odbrambenu snagu obalskog fronta, daljim produženjem radova na utvrđivanju obale i pripremama zaprečavanja, sa svim naporima stalno jačaju i da dalje organizuju od-brambene mere. Pri tome moraju držati slobodne neophodne železnice za dotur i puteve dotura koji su neophodni za obalsku odbranu, s obzirom na rastuću napetost pomor-sko-saobraćajne situacije. Pored toga, mora se zahtevati neprestano angažovanje svih raspoloživih snaga i sredstava da bi se neprestano napadale bande, koje su poslednjih meseci, u velikim operacijama u prostranim oblastima armijskog područja, tučene i čija je borbena vrednost znatno oslabljena, kao i da im se ne dozvoli da dođu do predaha. Radi uspešnog savlađivanja bandi, mora se potpuno iskoristiti vreme pre početka proleća, koje uslovljava manju pokretljivost bandi, otežanu prolaznost planskog terena i povećane teškoće u snabdevanju bandi.

Pošto, za sada, za velike operacije ne stoje na raspola-laganju sopstvene snage u dovoljnom broju, moraju se male operacije sprovesti kod svih divizija, jačine najmanje do jednog ojačanog bataljona, a kod korpusa jačine najmanje do jednog ojačanog puka, tako da u divizijskom (korpusnom) području stalno teče jedna od ovih operacija.

Cilj operacija je što je moguće veće slabljenje bandi. Postizanje ovog cilja podržava se celishodnim razbijanjem crvene organizacije snabdevanja uz istovremeno sprečavanje neprijateljskog prekomorskog snabdevanja.

I dalje treba težiti zahvatu banditskih štabova, inostranih komandi za vezu, i tako dalje, putem angažovanja snaga za specijalnu upotrebu. Detaljno prethodno obave-štavanje sa svim raspoloživim izviđačkim sredstvima (takođe zajedno sa kontraobaveštajnim odeljenjem), tačne pripreme, najstrože održavanje tajnosti i iznenadno stupanje u borbu sa najširim iskorišćavanjem motorizovanog transporta su pretpostavke za uspeh. Za sada postojeća snežna situacija jako ograničava mogućnosti smeštaja i pokreta bandi, demaskira pećinska skrovišta jasno uočljivim stazama. Upravo sadašnje vreme je naročito pogodno za savlađivanje bandi. Teškoće sopstvenih jedinica u vođenju borbe treba solidno otklanjati odgovarajućim komandnim i organizacionim merama kako bi se mogao postići cilj borbe.

2) Trajanje operacija proteže se, kao i dosada, samo na nekoliko dana, tako da se ovo kratkotrajno slabljenje obez-beđenja skoro svuda može podneti.

3) Pripreme i sprovođenje operacija treba široko koristiti za obuku jedinica. Zato, neposredno nakon završetka pojedinih borbenih dejstava celokupne operacije, treba da se sprovedu diskusije sa komandantima, starešinama jedinica, nižim komandnim kadrom i jedinicama.

4) Do kraja marta, svaki deo pešadijske jedinice ima da sprovede najmanje dve višednevne operacije protiv bandi. Specijalne rodove u odgovarajućem obimu priključiti ovome. Ako se u naročitim slučajevima ne pokaže korisno odvajanje delova jedinice od zadataka obezbeđenja, komanda korpusa treba u svakom slučaju da obezbedi da se, putem odgovarajućih smena u turnusu, izbegne učmalost jedinica u stagniranim zadacima obezbeđenja.

Takođe čestim premeštanjem hrvatskih jedinica najbolje se ometa eventualno uspostavljanje veza sa mesnim bandama. Povremena popuna delova jedinica alarmnim jedinicama služi istovremeno i podizanju borbene snage alarmnih jedinica.

5) Korpusna komanda stalno izveštava, pod lozinkom »Zečji lov«,2 o operaciji koja treba da se sprovede na osnovu ove naredbe, i to 10 dana pre njenog početka, o nameravanom planiranju i sprovođenju, uz usvajanje posebne šifre za svaku operaciju. Trebovanja pogonskog goriva blagovremeno uputiti Komandi pozadine 2. armije.

Komandant

2. oklopne armije

potp.: Rendulić3

Operativno ođeljenje str. pov. br. 581/44

Za tačnost prepisa

...4

kapetan i ordonans-oficir

1 Snimak overenog prepisa depeše (pisane na mašini) u AVII, NAV-T-314, r. 562, s. 83-4..

2 »Hasenjagd«

3Lotar (dr Lothar Rendulic). Rendulić je imao čin general-jpu-kovnika i nalazio se na dužnosti komandanta 2. oklopne armije od sredine avgusta 1943. do 25. juna 1944, kada je simenjen s dužnosti zbog neuspeha u drvarskoj operaciji. Suđeno mu je kao ratnom zločincu na procesu u Nirnbergu 19. februara 1948, kada je osuđen na 10 godina zatvora, da bi decembra 1951. bio pomilovan i oslobođen daljeg izdržavanja kazne (vidi fon Zigler, n. d., str. 34).

4Nečitak potpis.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument