ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDE 21. BRDSKOG ARMIJSKOG KORPUSA OD 10. FEBRUARA 1944. KOMANDI 2. OKLOPNE ARMIJE O PREDUZIMANJU OPERACIJE »PIK« U ŠIREM REJONU KICEVA I ĐAKOVICE1

K-di 2. OkA

K.T.B.

43

POVERLJIVO

Pred.: Oper.[acija] »Pik«

Veza:

1.) Tamoš. tel. pov. br. 944/44 od 8. 2.3

2.) Tel. k-de XXI AK. Ia, pov. br. 1474/44 od 7. 2. 44.4

K-da kor. javlja:

U vezi 1.) tač. 1)

Početak oper. »Pik« kako je predviđeno 12. 2.5

Tač. 2) Verov. trajanje, ako se odvija po planu, 4—5 dana.

Tač. 3) Vidi telef. izveštaj.

U vezi 2.) Pošto za sada nije moguć improvizovani prelaz preko Drima usled visokog vodostaja, to je potrebno novo angažovanje borbenih grupa, i to:

Borbena gr. »A«, (ojač. II/524) iz rejona Tropoje 20 z. Đako-vica preko Luže na Degu, slabiji delovi preko Koljgecaja na Raju.6

Borbena gr. »B« (ojač. I/524 iz rejona Zogaja 16 jz. Đak[ovica] preko Kepeneka na Maš. Borbena gr. »C« (ojač. 297. FEE)7 od Kukesa zapad, obala Drim na Vau i Darvu. Poterni odr.[ed] (1 ojač. č. 297. FEE) od Vasijaja 26 z. Kukes preko Fleti — Trun na Darvu.

Kopija:

K.T.B.

K-da XXI brd. AK

Ia, pov. br. 1539/44

od 10. 2. 44.

...8

1Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-314, r. 662, s. 1229.

2Četvrtasti pečat.

3Redakcija ne raspolaže tim dokumentom. Verovatno je to za-htev K-de 2. OkA za dostavljanje izveštaja u vezi planiranja operacije »Pik«.

4To je izveštaj K-de 21. BAK-a od 7. februara 1944. K-di 2. OkA o nameri da, uz učešće 297. peš. divizije, praduzme akciju protiv komunista u rejonu Kičeva (AVII, NAV-T-314, r. 662, s. 1212).

5Operacija je počela po teškom nevremenu, sa zakašnjenjem od 24 časa, tj. 13. februara 1943. godine. Trajala je 8 dana i završila se 21. februara. Borbe su vođene na dva različita pravca: zapadno od Ki-čeva, i (južno od Dalkovice, prvenstveno protiv tamošnjih partizanskih snaga Albanije kao i zatečenih partizanskih jedinica Glavnog štaba NOV i PO Makedonije i Glavnog štaba NOV i PO za Kosmet (vidi AVII, NAV-T-314, r. 662, s. 610 i 624: ratni dnevnik K-de 21. BAK-a za 5. i 13. februar 1944, s. 1212, 1236, 1240, 1246, 1260, 1286, 1287, 1325: izveštaji K-de 15. BAK-a od 5, 7, 12. do 17. i 21. februara o toku akcije).

Skice operacije za vreme od 13. do 16. februara su u AVII, NAV--T-314, r. 662, s. 1288.

6Ta borbena grupa je po završetku operacije upućena preko Đa-kovice za Prizren (AVII, NAV-T-314, r. 662, s. 1337).

7To je skraćenica od reči Feldersatzbataillon (felderzacbatajon — poljski dopunski bataljon). U ovom slučaju: 297. poljski dopunski bataljon.

8Potpis je nečitak, a potpisalo ga je isto lice kao i u dok. br. 19, obj. 10.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument