ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ 264. PEŠADIJSKE DIVIZIJE OD 25. JANUARA 1944. KOMANDI 15. BRDSKOG ARMIJSKOG KORPUSA O SOPSTVENIM I NEPRIJATELJSKIM GUBICIMA U OPERACIJI »FRILINGSGEVITER« NA PROSTORU KNIN — KISTANJE1

KR

POVERLJIVO

Prilog uz K.T.B.2

Br. C 56

Ru

Predato: 25. 1. u 1612

Primljeno: 25. 1. u 2030

XV BRD. AK

Sumarni izveštaj »Frilingsgeviter«:3

 

1.) Delimičan ogorčeni otpor neprijatelja kod Ervenika, Bra-tiškovaca, Kistanja, Radučića slomljen je energičnim zahvatom. Banditi iznenađeni prodorom 92. gren. p. (mot.) od sz. prema Kistanju.

2.) Gubici:4

A.) sopstveni: 1 poginuo, 3 ranjena, 1 četnik poginuo.

B.) neprijatelj: 66 poginulih izbrojano, procenjuje se daljih 60 do 70 poginulih i ranjenih. 35 zarobljenika u eng. uniformama iz Štaba 19. dalm. div. i 5. brig.5

C.) Zaplenjeno: 1 mitr., 3 puš. mitr., 42 autom., 2 pt puške, 1 1. minob., 1 telefon, 46 karab., 30 eng. mina, 10.000 metaka peš. mun., 60 kom. mina za 1. minob., 3 engl. bicikla.

F.d.R.

...6

Obgef 7

264. peš. div.

Ia, pov. br. 423.

 

1Snimak overenog prepisa telegrama (pisanog na mašini) u AVII. NAV-T-314, r. 561, s. 287.

2Četvrtasti pečat.

3»Friihlingsgewittar« (»Prolećna oluja«). Ova operacija, koju su izveli' delovi 264. peš. divizije, 92. motorizovani grenadirski puk i 3. bataljon 98. brdskog lovačkog puka 1. brdske dvizije, uz učešće četnika, imala je za cilj čišćenje prostora Knin — Kistanje. Počela je 25. a završena 26. januara 1944. Nemci su u ovoj operaciji, vodeći borbe protiv delova 19. NOU divizije, uspeli da iznenade njene jedinice na tome sektoru i da u dvodnevnim akcijama ovladaju prostorom zapadno od Knina, pri čemu su zauzeli Ervenik, Radučić, Bratiškovce i Kistanje (vidi dok. br. 23; tom V, knj. 23, dok. br. 117 i AVII, NAV-T-314, r. 561, s. 278 i 280: izveštaji K-de 1:5. BAK-a od 24. i 25. januara 1944. o toj operaciji).

4Podaci o gubicima znatno se razlikuju od podataka datih u izveštaju Štaba 19. NOU divizije od 29. januara 1944. Bliže o tome vidi tom V, knj. 23, dok. br. 117.

5Ta brigada pripadala je 19. NOU diviziji i nalazila se na prostoru gde je napadao neprijatelj (tom V, knj. 23, dok. br. 117).

6Potpis nečitak.

7Obergefraiter. Odgovaralo bi činu desetara. Međutim, i ova skraćenica je nečitka, pa redakcija smatra da je, ako je u pitanju desetar, jedino moguće da se to lice potpisalo pri predaji telegrama.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument