ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


BR. 197

IZVEŠTAJ KOMANDANTA JUGOISTOKA OD 9. JANUARA 1945. VRHOVNOJ KOMANDI VERMAHTA O GUBICIMA U NOVEMBRU 1944. GODINE1

STROGO POVERLJIVO

Komandant Jugoistoka H. Qu, 9. 1. 1945.

(K-da GrA »F«) 4. primerka

IIb, Str. pov. br. 320/44 3. primerak 3. put 138b/XII

Predmet: Gubici u mesecu novembru 1944. Veza: 1) K-t Jugoistoka (K-da GrA »F«), IIb, str. pov. br. 320/44 od 16. 12. 44.2 2) K-t Jugoistoka (K-da GrA »F«), IIb, str. pov. br. 320/44, 2. put, od 24. 12. 44.3

— 1 — prilog

VRHOVNOJ KOMANDI VERMAHTA/ OPERATIVNOM ŠTABU VERMAHTA/ OP. (H)JUGOISTOK

U dopuni uz gore navedene dopise dostavlja se pregled gubitaka za mesec novembar 1944, uključujući dopunske izveštaje koji su u međuvremenu prispeli. Za 117. lovačku diviziju izgubljeni su svi podaci usled dejstva neprijatelja. Dopunski izveštaj će se dostaviti posle prijema novosastavljenih izve-štaja.

Za komandanta Jugoistoka (K-da Grupe armija »F«) Načelnik generalštaba I.A. Grampe4

Dostavljeno:

OKW /WFSt/ Op. (H) Jugoistok 1. prim. U, R. Načelnik Ia/Id (zadržati) 2. prim. KTB dnevnik 3. prim.

IIb (koncept) 4. prim.

Prilog uz dopis k-ta Jugoistoka, IIb, str. pov. br. 320/44, 3 . put

Gubici na području komandovanja komandanta Jugoistoka — Novembar 1944 —

 

mrt.

ranj.

. nest.

mrt.

ranj.

nest.

 

oficira

podof. i vojnika

I. Grupa armija »F« sa neposredno potčinjenim:

 

 

 

 

 

 

a) Pripadnici nemačke vojske

2

5

1

23

36

52

c) Vojnici iz stranih zemalja

3

1

17

2 i 3 To su, verovatno, izveštaji o gubicima. Redakcija ne raspolaže tim dokumentima. U AVII, NAV-T-311, r. 195, s. 263 se nalazi tfeve-štaj komandanta Jugoistoka od 18. decembra 1944. o gubicima za oktobar — novembar (zbirni izveštaj). Ovaj izveštaj je zaveden pod brojem str. pov. br. 321.

4 Vidi dok. br. 195, objašnjenje 2.

II. Grupa armija »E«:

a)

Pripadnici nem[ačke] vojske

 

 

 

 

 

 

 

1. brdska divizija

1

8

22

3

 

11. vazduh. polj. divizija

4

9

 

71

149

90

 

22. peš. divizija

14

19

1

270

651

225

 

41. tvrd. divizija

—.

—.

188

502

225

 

117. lovačka divizija

1

1

 

 

118. lovačka divizija

8

8

3

70

262

66

 

104. lovačka divizija

9

29

131

500

24

 

181. peš. divizija

13

15

10

217

401

222

 

133. tvrd. div.

1

1

15

4

 

264. pd.

8

17

14

65

242

399

 

297. pd.

7

21

4

72

203

70

 

369 (hrv.) pd.

1

2

30

89

9

 

373 (hrv.) pd.

1

14

3

119

239

323

 

392 (hrv.) pd.

2

3

1

14

15

3

 

Drugi delovi jedinica itd.

27

24

14

379

1146

886

b)

SS-i polic. jedinice:

 

 

 

 

 

 

 

7. SS-dobrovolj. brd. div. »Princ Eugen«

2

3

 

104

368

9

 

Drugi delovi jedinica itd.

_

___

17

46

3

c)

Vojnici iz stranih zemalja:

 

 

 

 

 

 

 

11. vazduh. polj. div.

 

 

 

3

2

26

 

22. pd.

1

1

 

41. tvrđ. div.

4

13

4

 

104. lov. div.

 

__

7

13

7

 

181. pd

 

14

18

313

 

133. tvrđ. div.

 

— 

4

6

 

297. pd.

3

16

257

 

369 (hrv.) pd. '

8

13

6

 

373 (hrv.) pd.

 

1

202

375

801

 

392 (hrv.) pd.

_

 

_

49

54

26

 

Drugi delovi jedinica itd.

196

430

612

 

Ukupno:

 

 

 

 

 

 

a)

Pripadnici nem[ačke]

 

 

 

 

 

 

 

vojske

96

163

51

1649

4421

2549

b)

SS-i polic. jedinice

2

3

_

121

414

12

c)

Vojnici iz stranih zemalja

_

1

_

491

933

2058

U oficirske gubitke ubrojeni su gubici za oktobar, pošto postoji samo ukupan brojni pregled za oktobar — novembar. Ostali podaci su uništeni kod Grupe armija »E« usled dejstva neprijatelja.

III.

2. oklopna armija:

 

 

 

 

 

 

 

a) Pripadnici nemačke vojske:

 

 

 

 

 

 

 

44. rez. gren. div. »H. u. D.« 1

14

61

6

231

1045

311

 

Oklopna gren. div. »Brandenburg«

7

18

 

218

968

102

 

71. pd

1

6

1

126

398

438

 

Drugi delovi jedinica itd.

1

6

_

43

98

31

 

b) SS- i policijske jedinice:

 

 

 

 

 

 

 

1. koz. divizija

2

2

2

5

 

13. SS-div. »Handžar«

3

3

 

74

123

9

 

31. SS-divizija

1

5

23

131

1

 

c) Vojnici iz stranih

 

 

 

 

 

 

 

zemalja:

 

 

 

 

 

 

 

1. kozačka div.

1

34

34

24

 

 

mrt. ranj.

nest. mrt.

ranj.

nest.

 

 

oficira

podof. i vojnika

 

Ukupno:

 

 

 

 

 

 

 

a) Pripadnici nem[ačke] vojske

23

91

7

618

2509

882

 

b) SS- i policijske jedinice

6

10

 

99

259

10

 

c) Vojnici iz stranih zemalja

1

_

_

34

34

24

IV.

Nemački opunomoćeni general u Hrvatskoj:

 

 

 

 

 

 

 

a) Pripadnici nem[ačke] vojske:

5

3

_

12

23

6

 

Područje k-ta Jugoistoka — ukupno:

 

 

 

 

 

 

 

a) Pripadnici nemačke vojske

126

262

59

2302

6989

3489

 

b) SS- i policijske jedinice

8

13

 

220

673

22

 

c) Vojnici iz stranih zemalja

1

1

_

528

968

2099

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument