ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


BR. 196

IZVEŠTAJ KOMANDANTA JUGOISTOKA OD 9. JANUARA 1945. VRHOVNOJ KOMANDI VERMAHTA O GUBICIMA U OKTOBRU 1944. GODINE1

STROGO POVERLJIVO

Komandant Jugoistoka H. Qu. 9. 1. 1945.

(K-da GrA »F«) 4 primerka

IIb, str. pov. br. 301/44 3. primerak

5. put 138a/XII

Predmet: Gubici za meseć oktobar 1944. —1— prilog

OKW /WFSt/Op. (H) Jugoistok

Kao prilog dostavlja se pregled gubitaka za mesec oktobar 1944, uključujući i naknadne izveštaje koji su u međuvremenu prispeli, kao i ispravke.2 Za 117. lovačku diviziju svi podaci su izgubljeni usled dejstva neprijatelja. Novosastavljeni izve-štaj dostaviće se po prijemu.

Za komandanta Jugoistoka (K-da GrA »F«) Načelnik štaba I. A. Grampe2

Dostavljeno:

1. prim. OKW/WFSt'Op. (H) Jugoistok.

2. prim. U. R. Načelnik .

la/Id (da zadrži)

3. prim. KTB

4. prim. IIb (koncept)

Prilog uz dopis k-ta Jugoistoka, IIb, str. pov. br. 301/44, 5. put Gubici na području k-ta Jugoistoka — oktobar 1944 —

mrt. ranj. nest. mrt, ranj. nest.

podof. i vojnika

oficira

I. Grupa armija »F«: sa neposredno potčinjenim:

a) Pripadnici nem. vojske:

4

7

1

70

138

74

c) Vojnici iz stranih zemalja:

__

_

_

4

20

1

II. Grupa armija »E«:

 

 

 

 

 

 

a) Pripadnici nem. vojske:

 

 

 

 

 

 

181. peš. divizija

46

161

137

297. peš. divizija

41

108

64

41. tvrđ. divizija

 

110

268

157

11. vazd. polj. divizija

 

 

 

73

215

56

22. peš. divizija

 —

244

678

237

104. lovačka divizija

67

288

56

133. tvrđ. divizija

7

4

35

369 (hrv.) pd.

7

10

10

16

45

57

117. lovačka divizija

1. brdska divizija (od 20. 9 — 31. 10. 44)

22

48

38

450

1637

2919

Drugi delovi jedinica itd.

— ,

176

425

216

b) SS- i polic. jedinice.

 

 

 

 

 

 

7. SS-dobr. brd. div. »Princ Eugen«

1

4

48

157

12

c) Vojnici iz stranih zemalja:

 

 

 

 

 

 

181. peš. divizije

-

7

4

131

297. peš. divizije

-

— 

5

12

27

11. vazd. polj. divizije

 

 

 

2

3

32

133. tvrđ. divizije

1

1

13

369 (hrv.) pd

32

55

186

Drugi delovi jedinica

 

 

 

16

14

148

Ukupno:

a) Pripadnici nem. vojske

29

58

48 1230

3829

3934

b) SS- i polic. jedin.

1

4

— 48

157

12

c) Vojnici iz

stranih zemalja

 

 

— 63

89

537

Uz to gubici jedinica KOV-a na dan 9. 10. 44. kod Sarande (objašnjenje o mrtvima, ranjenima i nestalima nije moguće) - 440 vojnika

III. 2. oklopna armija:

a) Pripadnici nem. vojske:

 

 

 

 

 

 

264. peš. divizija

1

3

3

67

297

111

373 (hrv.) pd

2

17

44

11

392 (hrv.) pd

1

2

7

22

118. lovačka divizija

2

19

5

103

513

312

Drugi delovi jedinica itd.

5

1

43

174

36

b) SS- i polic. jedinice:

 

 

 

 

 

 

1. kozačka divizija

2

4

5

14

1

13. SS-div. »Handžar«

1

1

37

138

1

c) Vojnici iz stranih zemalja

 

 

 

 

 

 

373 (hrv.) pd

18

43

6

392 (hrv.) pd

16

25

7

1. koz. divizija

1

16

98

17

oficira podof. i vojnika

Ukupno:

 

 

 

 

 

 

a) Pripadnici nem. vojske

6

29

9

237

1050

470

b) SS- i polic. jedinice

3

5

_

42

152

2

c) Vojnici iz stranih zemalja

1

_

_

50

166

30

 

 

 

 

 

 

 

IV. Nemački opunomoćeni general u Hrvatskoj

 

 

 

 

 

 

a) Pripadnici nem. vojske

 

_

1

1

_

23

 

 

 

 

 

 

 

Područje komandanta Jugoistoka, ukupno:

 

 

 

 

 

 

a) Pripadnici nem.

vojske :

59

94

59

1538

5017

4501

b) SS- i policijske jedinice

4

9

 

90

309

14

c) Vojnici iz stranih

 

 

 

 

 

 

zemalja

1

117

275

568

Uz to gubici kod Sarande

=

440 vojnik;

a

 

 

1  Snimak originala (pisanog na mašini) u AVI I, NAV-T-311, r. 195, s. 264—6.

2  Vidi dok. br. 195, objašnjenje 2.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument