ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREĐENJE KOMANDE 21. BRDSKOG ARMIJSKOG KORPUSA OD 22. JANUARA 1944. DVESTA DEVEDESET SEDMOJ DIVIZIJI ZA BORBU PROTIV PARTIZANA U ŠIREM REJONU ĐAKOVICE1

Komanda XXI brd. AK

Ia, pov. br. 1229/44

297. peš. diviziji

H. Qu, 22. 1. 44.

POVERLJIVO

1.) U severnoj Albaniji pojavio se novi komunistički centar bandi u rejonu z. Đakovica, koji je u stalnom porastu, sa težištem u rejonu Tropoja — Koljgecaj — Dega. Komandant ove bande, čija se jačina procenjuje na oko 400 ljudi, je Fadilj Hodža.2 Verovatno je i prisustvo engl. ofic. za vezu.3 Sa bandom Muharema Bajraktarija u rejonu j. i ji. Kukes postoji tesna veza.4 Većina stanovnika sarađuje sa bandama. Naoružanje, koje se stalno popunjava bacanjem od strane Eng., sastoji se od pušaka i mitr. O teškom naoružanju nije javljeno. Obe bande do sada još nisu prešle na aktivnu borbu, njihova delatnost ograničava se uglavnom na izgradnju sopstvene organizacije i na vrbovanje pripadnika na celokupnom severnoalbanskom prostoru. O pojedinostima vidi prilog.5 2.) 297. peš. div. stavlja se u zadatak da pripremi jednu operaciju za razbijanje ovih neprijateljskih snaga. Kao rok za sprovođenje, u obzir dolazi 1. polovina februara.6 Potrebne podatke o neprijatelju treba na najoprezniji način prikupiti u tesnoj saradnji sa Abverovim trupovima Matl,7 Ha-usding8 i Hens.9 Svako stupanje nemačkih trupa na naznačeni rejon treba pre svega izbegavati, da se bande ne bi u svojoj dosadašnjoj bezbrižnosti uznemirile i da bi se pružila mogućnost za prepadni udarni obuhvat. Do 5. 2. treba javiti namere o sprovođenju i koje snage će biti angažovane.

Za komandu korpusa Načelnik štaba

Prilog uz akt K-de XXI. brd. AK

Ia, pov. br. 1229/44.

od 22. 1. 44.

U rejonu z. Đakovica prikupljaju se, izgleda pod uticajem engl. agenata (navod. 12 ofic.), komunističke grupe. Koliko je do sada poznato, težište ovog organizacionog pokreta nalazi se na području Tropoja — Krasnići — Dega (30 z. do 27 jz. Đakovica) i Ujimište (18 j. Kukes). Ukupna jačina javljenih grupa bandi pod komandom Fadilj a Hodže i Muharema Bajraktarija ne prelazi 800 ljudi. Verovatno su u vezi sa crnogorskim Titovim bandama.12 Glavne bande sastoje se iz stanovnika područja i iz bandi koje su došle iz Đakovice i Skadra. Prema više puta potvrđenim izveštajima, komandanti glavnih bandi su meštani, 12 vođa bandi treba da su sa malom pratnjom došli iz Skadra. 75% stanovnika sarađuje sa komunistima. Disciplina kod bandi, kako se javlja, je dobra i stroga, dotur namirnica treba da je dobro regulisan. Naoružanje se uglavnom sastoji od pušaka i automatskog oružja; ono se stalno popunjava bacanjem iz engl. aviona. Do sada nije javljeno o postojanju teškog naoružanja. Potvrđeno je postojanje dve radio-stanice u Degi. Dosadašnja aktivnost ograničila se na izgradnju sopstvene organizacije i vrbovanje daljih saradnika iz obližnjih rudarskih preduzeća. Javljeno je o jakoj komunističkoj propagandi j. Drim do puta za dotur Kukes — Puka i to u mestima Kalimaši, Truni, Ibala i Dušmani. U Đakovici treba da se nalazi organizacioni štab.15 Kao kom. centri do sada su se pojavili.

1. „ „ područje oko Dege

2. „ „ Tropoje

3. „ „ Krasnici (dolina Valbone)14

1.) Na području Dege treba da se nalazi ukupno oko 400 komunista čiji vođa je verovatno Adem Hodža iz Dege. Javljeno je 13. 1. da su 3 veće kom. bande došle u taj rejon, i to prva iz Skadra, 2 (Bajram Curi),15 prema nazivu iz Đakovice, pod komandom Mehmeda Bajraktarija16 i braće Veli i Mađun Nemoni17 kao i 3. banda sa područja Krasnići. Na rudarskom području Dukađini18 kod Kalimaši (8 z. Kukes) vrbuju agitatori kako bi bandu u Degi ojačali. Više puta je potvrđeno prisustvo od 5—6 engl. ofic., koji su se spustili padobranima, a koji stanuju u kući Adema Ho-dže19 u Degi. Takođe je javljeno da se u rejonu Dege nalaze dva ruska agenta. 4. 1. javljeno je da se 2 engl. i 2 ital. ofic. sa 80 komunista nalaze na maršu od Dege za Truni (11 jji. od Dege). Ostali komunisti treba da se iz rejona Dege prebace za Truni. Javljeno je da su eng. avioni iznad Truni bacali ratni materijal i predmete opreme.

2.) Na području Tropoje nalazi se vođa bandi Ram Muja20 sa bandom jačine oko 300 ljudi. 6. 12. 43. javljeno je da se tri engl. agenta nalaze u s. Tropoja, a 13. 1. 44 da se 1 engl. ofic. nalazi u Berbati. Banda je potčinjena Fadilju Hodži.

3.) Jedna jača kom. banda treba da se nalazi u rejonu Krasnići. Ista dobija pojačanje sa područja Skadra. Kod vođa bande označen je Đovalin Luka. U Koljgecaj (28 z. od Đakovice) nalazi se 250 komunista pod njegovom komandom. Takođe je javljeno da se tu nalazi 6 engl. ofic. Skladište oružja i mun. treba da se nalazi kod Koljgecaja.

4.) Muharem Bajraktari nalazi se u okolini ji. i j. Kukes. Jačina njegove bande varira od 300—500 ljudi. On se za sada ograničava na organizaciju svoje bande i hoće sa ostala 22 komandanta bandi da formira jaču naoružanu silu. Usled prisustva 5 Engleza treba računati sa jakim engl. uticajem. Više puta je potvrđeno održavanje veze sa bandama u rejonu Dege.

Bande oko Dege za sada navodno nisu isturile osiguranja.

 

1Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-314, r. 662, s. 1081—3.

2Fadilj Hodža Avdulj Tahiri Blini. Tada je bio komandant Glavnog štaba NOV i PO za Kosovo i Metohiju (tom I, knj. 19, dok br. 86).

3Reč je o članovima Britanske vojne misije pri Gš NOV i PO za Kosmet (vidi tom I, knj. 19, dok. br. 94).

4Muharem Bajraktari, pukovnik bivše kraljevske albanske vojske i albanski nacionalista. Živeo je kalo emigrant za vreme Kraljevine Jugoslavije u Nišu. Proglašen ratnim zločincem radi saradnje s okupatorom u roku rata. Emigrirao posle rata u inostranstvo, gde i danas živi (u Briselu — Belgija). O vodećim albanskim nacionalistima vidi AVII, NAV-T-311, r. 189, s. 251—2.

5Redakcija taj prilog objavljuje uz ovaj dokumenat.

6Bliže o toj akciji vidi zebelešku rađenu u K-di 2. OkA od 26. februara 1944. o borbama koje je 297. peš. divizija vodila kod Kukesa od 13. do 21. februara 1944 (AVII, NAV-T-77, r. 1299, s. 73); Ali Hadri, NOP na Kosovu, str. 372; Hronologija oslobodilačke borbe naroda Jugoslavije 1941—1945, VII, Beograd, 1964, str. 692).

7Jozef.

8i9Redakcija nije mogla da ustanovi njihova imena.

10Potpis je nečitak, ali se na više dokumenata nalazi isti potpis, kao potpis načelnika štaba. U to vreme načelnik štaba bio je Eberhart Kaulbak (Eberhardt Kaulback), pa je i to, verovatno, njegov potpis (vidi AVII, NAV-T-314, r. 663, s. 1314—7: ratna lista oficira 21. BAK-a od 1. januara do 30. juna 1944). Vidi dok. br. 22, objašnjenje 8.

11Nečitak paraf.

12Taj podatak nije tačan. Sa Muharemom Bajraktarijem pripadnici NOV i POJ nikada nisu održavali vezu.

13Reč je o Glavnom štabu NOV i PO za Kosovo i Metohiju. U to vreme Glavni štab se nalazio u Malesiji (predeo) kod Đakovice (tom I, knj. 19, dok. br. 84).

14To je r. Valjbona (Valbona) u sev. Albaniji.

15To je Bataljon »Bajram Curi« (»Bairam Curri«). Ovaj bataljon i Bataljon »Prijat Redžepi« (»Prlat Redžepi«) bili su u sastavu Malesij-skog NOP odreda (tom I, knj. 19, dok. br. 89 i 95).

16Vidi tom I, knj. 19, dok. br. 89.

17Po izjavi Imera Hadži-Dautija, potpukovnika JNA, prezirne im je Nimani.

18Dukađin. Tako se zove područje Metohije i severoistočnog dela Albanije, na severu od r. Drima.

19Vidi tom I, knj. 19, dok. br. 86.

20Mulja Ram je u početku bio pripadnik NOP-a i nalazio se na dužnosti zamenika komandanta NOP odreda »Emin Duraku«. Međutim, on je kasnije, krajem 1943, okupio oko sebe jednu grupu od oko 20 ljudi, ostao na nacionalističkim pozicijama i odbio da se potčini Glavnom štabu NOV i PO za Kosmet, te je zbog toga početkom 1944. došlo do raskida i obračuna s njim (tom I, toj. 19, dok. br. 34, 47, 52,89 i 92).


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument