ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREĐENJE KOMANDE 15. BRDSKOG ARMIJSKOG KORPUSA OD 22. JANUARA 1944. DVESTA ŠEZDESET ČETVRTOJ PEŠADIJSKOJ DIVIZIJI ZA ZAUZIMANJE OSTRVA ULJAN1

STROGO POVERLJIVO

568—22. 1 19.402

KR

Radiogram ...3

Prilog uz

K.T.B. Br. C 52

7 primeraka

1. primerak

264. div. bef.4 2320

1.) Na Uljanu, verovatno, 1. prekomorska brigada.5 U rejonu Šibenika i na poluostrvu Primošten iskrcane jake bande.6 Jake bande između obale i planinskih masiva. Mogući su pokušaji daljih iskrcavanja neprijatelja.

2.) Iskrcane neprijateljske snage moraju biti uništene i ostrvo ponovo očišćeno.

3.) 264. div. ima pre svega sledeće zadatke:

a) Ponovo zauzeti Uljan i očistiti.7 Pašman držati.8

b) Razbiti grupe bandi koje u obalnom području između Zadra i Kap9 Primoštena ugrožavaju naš put dotura i obalska uporišta. U vezi toga prikupiti sopstvene snage na težištu.

c) Zgusnuti obalsku odbranu na naročito ugroženim mestima i držati u pripravnosti pokretne rezerve.

4.) 264. div. biće dodeljeni i potčinjeni:

a) ;92. mot. puk

b) ;Pt. div.[izion] 1. brd. div.[izije].

c) ;Bat. obalskih lovaca »Brandenburg«. Prenošenje naređenja preko HaKo10 Split. Po mogućstvu noćni marše-vi u sporazumu sa mornaricom.

d) 2 dalje ptč11 i 1. inžč (mot.) od 1. brd. div. preko Trilja za Sinj, kao i verovatno 1 impr. mot. bat. 1. brd. div. preko Sinj Knin za Benkovac. Vreme naknadno.

5.) Dalje, 264. div. će, verovatno, još pre kraja januara u pozadinskom rejonu da smeni 1. brd. div. O ovome specijalno naređenje.

U slučaju potrebe, 264. div. treba odmah da osposobi za marš važan most na Cetini severoist. od Sinja.

6.) Ojač. 105. izv. bat. od 22. 1. u Sinju na raspolaganju K-di 2. OkA.12

7.) 92 mot. p imao je teške akcije; zbog toga, prema situaciji, po mogućstvu, pre angažovanja 2 dana odmora u rejonu Knin Kistanje.

8.) Komandant avijacije potpomaže težišta borbenih dejstava div. Zahteve upućivati neposredno.

9.) Mornarica sa 1 torpednim čamcem i eskortnim čamcem ometa iskrcavanje bandi na obalsko područje oko Zadra. 10.) Treba naročito računati sa pojačanom aktivnošću savezničkog vazduhoplovstva u obalskom području i u unutrašnjosti. Zbog toga preduzeti sve moguće aktivne i pasivne mere za zaštitu od napada iz vazduha. Naročito rastresit raspored jedinica na maršu i odmoru. 11.) Osim dnevnog izveštaja, kratke izveštaje o situaciji svakodnevno do 06.00, 12.00 i 18.00 časova. Naročite događaje odmah javljati.

XV brd. AK

Ia, str. pov. br. 127/44

22. 1 44.

Pfaferot13

...14

...15

Dostavljeno:

gen. st. majoru Bergeru16 2. primerak

Qu., 3. primerak

Ic, 4. primerak

Ha, 5. primerak

KTB 6. primerak

Rez.[crva] 7. primerak.

1Snimak radiograma (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-314, r. 561, s. 274—5. Na dokumentu su, na više mesta, rukom vršene ispravke.

2Ovi brojevi su dopisani mukom i znače: broj telegrama (568). datum i vreme prijema (22. 1 19.40).

3Četvrtasti pečat.

4Skraćenica od reči befordert (beferdert — dostavljen, ekspedo-van, poslan).

5Ostrvo Uljan (Ugljan) zauzeo je Kombinovani odred (nepotpuna četa Sjevernodalmatinskog NOP odreda, jedna desetina Dopunske čete 3. pomorsko-obalskog sektora i 50 skojevaca i terenskih radnika iz Fraka — glavnog mesta na ostrvu) posle iskrcavanja u Fraku, 20. januara 1944 (tom V, knj. 23, dok. br. 170).

6U rajonu Šibenika nalazili su se delovi 19. NOU divizije (tom V, knj. 24, dok. br. 2 i 6).

7Naređenje za zauzimanje Uljana i srednjodalmatinskih ostrva kod Zadra, kao i čišćenje toga područja izdala je 22. januara K-da 2. OkA (AVII, NAV-T-314, r. 563, s. 44—60). Iskrcavanje na Uljan (kod Preka) izvršio je ojačani 1. bat. 98. brd. puka 1. brdske divizije i 2. bat. 891. gren. puka 264. peš. divizije 30/31. j'anuara 1944. u 17.00 časova, i ostrvo je zauzeo u toku 31. januara bez otpora. Nemci su potompo zauzimanju Uljana, deportirali na kopno 350 muškaraca. Operacijom iskrcavanja lično je rukovodio k-t 15. BAK-a. Bliže o tome vidi dok. br. 23, tom V, knj. 23, dok. br. 171 i 188, knj. 24, dok. br. 13, 34, 105, 116 i 117; AVII, NAV-T-314, r. 563, s. 9—10: izveštaj K-de 264. pe-šadijske divizije od 1. februara 1944. o zauzimanju ostrva i »evakuaciji« 350 stanovnika, plenu i obostranim gubicima; s. 18, 19 i 27: izvešta-ji K-de 15. BAK-a od 30. i 31. januara 1944. K-di 2. OkA o iskrcavanju na Uljan, r. 561, s. 747—8, 754—5 i 749—50: plan akcije 891. gren. puka od 30. januara i izveštaji od 3. i 11. februara za iskrcavanje na Uljan.

8Nemci su 11. februara 1944. napustili sve severnodalmatinske otoke, osim Uljana i Pašmana (tom V, knj, 24, dok. br. 105, str. 509).

9rt

10Hafenkommando (hafenkomando — lučka komanda).

11Prva i 3. ptč 1. brdske divizije (AVII, NAV-T-314, r. 563, s. 44—60).

12Cela rečenica pod tač. 6.) dopisana rukom. Inače, 105. SS-izvi-đački bataljon pripadao je 5. SS-BAK-u.

13Varner (Wemer Pfafferott).

14i15 Nečitki parafi.

16Redakcija nije mogla da ustanovi njegovo ime.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument