ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument

PREGLED BROJNOG STANJA JEDINICA POTČINJENIH GRUPI ARMIJA »E« NA DAN 16. 11. 1944. GODINE1

Prilog 1.2


Brojno stanje

1.) Pregled sadašnjeg brojnog stanja za marš:
  a) XXXIV AK   vojnika konja
         
    1. brd. div. 13.000 3.000
    117. lov. div. 10.000 4.000
    11. vazd. polj. div. 10.000 2.000
    104. lov. div. 10.000 4.000
    SS-div. »Princ Eugen«3 i »Skenderbeg«4 7.000 -
    Grupa »Fictum«5 i korp. i arm. jed. 10.000 -
      60.000 13.000
  b) Put Raška — Višegrad — Sarajevo:   vojnika konja
         
    Grupa »Šojerlen«6 10.000 -
    »Šolc«7 10.000 -
    41. tvrd. peš. div. 10.000 2.000
    22. peš. div. 12.000 4.000
    Korpusne jed. XXII AK 3.000 -
    Vazduhoplovstvo 10.000 -
    Pva8 5.000 -
    jedinice za snabd./mornarica 20.000 -
    korpusne jed. LXXXXI AK 3.000 -
    Grupa »Voldan« 2.000 -
      85.000 6.000
  c) Put Skadar Sarajevo:   vojnika konja
         
    181. div. 10.000 4.000
    297. div. 11.000 4.000
    Štajrer9 8.000 2.000
    Korpusne jed. XXI AK 3.000 -
    Crnogorci10 10.000 -
    Vazduhoplovstvo 5.000 -
      47.000 10.000
      vojnika konja
   d) Ukupno od 1 do c)   192.000  29.000
   uz to      
    369. div. 24.000 4.000
    2. hrv. brd. brig.11 5.000 800
    Sarajevo 28.000 1.000
   ________  ________ ________ ________
      249.000 34.800

1 Snimiak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-311, r. 184, s. 376—7.

2 i 12 Prilog 1 je na sn. 376, a prilog 2 na sn. 377. Oba priloga su dodatak izveštaju Komande Grupe armija »E« od 16. novembra 1944.
o pozadinskoj situaciji (AVII, NAV-T-311, r. 184, s. 370—5).

3 To jest 7. SS-divizija »Princ Eugen«.

4 To jest 21. SS-divizija »Skenderbeg«.

5 Fitztoum

6 Scheuerlen

7 Scholz

8 Protiv vazdušna odbrana, tj. paa jedinice.

9 Steirer

10 Misli se na četnike Crnogorskog dobrovoljačkog korpusa.

11 To je domobranski 2. gorski zdrug.

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument