ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDE GRUPE ARMIJA »E« OD 11. NOVEMBRA 1944. KOMANDANTU JUGOISTOKA O POSTIGNUTOM SPORAZUMU SA ČETNICIMA KOJI SE POVLAČE IZ SRBIJE PREMA FOČI ZA ZAJEDNIČKA DEJSTVA PROTIV JEDINICA NOV I POJ1

KR

Pril. 105

Telegram

Strogo poverljivo!

11. 11. — 15.00 ...2

K-tu Jugoistoka (K-di Gr A »F«) Ic/AO

Grupa Marković3 (2500—3000), u sporazumu sa nem. vojskom, osigurava odsek Mitrovica — Raška (mesta uklj.) — Novi Pazar. Izviđanje protiv Bugara, Tita i Sovjeta. Do sada nije bilo ozbiljnih incidenata. Potrebna je opreznost.

Trifunović1, sa oko 10.000 četnika Račića i Keserovića, uporedno sa nem. pokretima u rejonu Prijepolje. Pravac marša Foča.5 U početku učešće u borbenim dejstvima na nemačkoj strani (zaštita bokova). U poslednje vreme samo saputnici. Utisak: dokle god postoje zajednički interesi — uopšte mir. Ako vide mogućnost uspeha, bezuslovno treba očekivati prepade na nemački Vermaht, naročito na odvojene grupe.

3. Moli se da se dostavi rezultat pregovora DM — zastupnik Min. sp. posl.6

K-da GrA »E« — Ic/AO Str. pov. br. 3865/44. od 11. 11. 44. Varnštorf7, gen. štab. p.puk. F. d. R. Varnštorf gen. štab. p.puk. Ia... 11. 11. KTB

 

L.D.N

Prim. 11. nov. 1944.

Odelj. Pril.

pov. 09319 1440

1 Snimak overenog telegrama (pisanog na mašini) u AVII, NAV- T-311, r. 184, s. 501. Na margini dokumenta je zabeleška od pet reči od kojih su dva .slova DM (Draža Mihailavić). Ostalo redaikcija nije uspela da pročita.

2 Nečitak paraf.

3 Živorad - Žika. Bio je tada komandant 2. kosovskog korpusa.

4 Miroslav

5 Detaljno o pokretu ostataka skorio svih četničkih jedinica k Srbije (oko 15.000 četnika), koje su se, razbijene od strane 1, 12, 13. i 14. korpusa, povlačile u neredu preko Sandžaka rprama jugoistočnoj Bosni, vidi tom IV, knj. 31, dok. br. 44 i 47.

6 Reč je o pregovorima Hermana Nojbahara, (Hermann Neubacher) sa D. Mihailovićem. Opširnije o tome vidi H. Neubacher, Sonder Auftrag Südost 1940—1945, Berlin—Frankfurt 1956, VI poglavlje.

7 Warnstdrff

8 Četvrtasti pečat. Sa desne strane pečata nalaze se dva nečitka parafa.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument