ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ VOJNOPRIVREDNOG ŠTABA JUGOISTOKA OD 18. JANUARA 1944. VOJNOPRIVREDNOM ŠTABU VERMA-HTA O RADU VOJNOPRIVREDNOG RUDARSKOG BATALJONA JUGOISTOKA U DECEMBRU 1943. GODINE1

Vojnoprivredni štab Jugoistoka

Gr. Fu2 Br. B. pov. br. 188/44

Beograd, 18. januar 1944.

G/Hu3

POVERLJIVO!

Ia/73

Vojnoprivrednom štabu u OKW Ia/73

— Z4 —

— Inl.5 —

OKW/W Stb7

25. jan. 1944

Az.

Br. pov. 296/44. Anl. 1

Pred. Vojnopr.8 rudarski bat. Jugoistoka.

U prilogu dostavlja se izveštaj o radu bataljona za mesec decembar 1943.

Načelnik Vojnoprivrednog štaba Jugoistoka

Braumiler9

1 prilog

Vojnoprivredni rudarski bataljon Jugoistoka

Odelj. Ia 47/44. Br. B. pov.1

O. U. 15. januar 1944.

83/44

 

Izveštaj o radu br. 3

za mesec decembar 1943.

1.) 1. četa Mesto razmeštaja Bor (bakar)

Brojno stanje: 2 ofic. 18 podof. 225 vojnika

a) Stručna delatnost

Ukupna eksploatacija na dnevnom i dubinskom kopu, u odnosu na novembar, u izveštajnom mesecu i dalje je prilično opala.

Iskopano novembra 40 422 t

Iskopano decembra 30 356 t

Ukupno : 10 066 = ./. 24,9%

Na ovakav razvoj uticalo je to što, zbog situacije u pogledu električne energije (razaranje rudnika uglja Srpski Balkan), dnevni kop Coka Dulkan nije radio ceo decembar. Uz to se postavlja i pitanje radne snage koja iz meseca u mesec postaje sve traženija. To pokazuju sledeće brojke: Radnika u oktobru 2 488

Radnika u novembru 2 308

Radnika u decembru 2 069

Na ovaj problem će se naročito ukazati u prilogu.10 U dubinskom kopu Coka Dulkan, gde je 1. č. sada kao i pre u prvom redu angažovana, i tamo je eksploatacija opala ali samo neznatno.

Novembra 12 609 t

Decembra 11 399 t = ./. 9,6% (porast septembar — decembar 92%)

Celokupna produktivnost dubinskog kopa Coka Dulkan, koja je srazmerno opala za 1,5%, ipak je veća za 83% nego produktivnost u avgustu. Sada se prvi put posle angažovanja 1. čete na dubinskom kopu Coka Dulkan, posle priličnog porasta produktivnosti u mesecima od septembra do novembra, može konstatovati malo opadanje. Ova činjenica objašnjava se već u poslednjem izveštaju iznetim stanjem, da je zbog nedostatka radne snage manipulisanje ljudstvom jako zaostalo, te se zbog toga smanjio potreban broj radnika za radove na stvarnom vađenju rude. Shodno tome, smanjio se i broj smena bušilica koje je četa angažovala.

Novembra 22

Decembra 18,1.

Učinak bušilica po maš. smeni je u porastu i to:

Novembra 13,14 m

Decembra 15,45 m = + 17,6%

Postupak da se više pažnje posveti podesnom određivanju bušotina nego broju probijenih metara, pokazao je i u izve-štajnom periodu dobre rezultate. Četa je po izbušenom metru iskopala 1037 kg rude nasuprot 667 kg koliko su iskopali domaći radnici, to znači 2 140 ms rude po svakoj nemačkoj smeni bušaća naspram 1 872 m3 rude po svakoj srpskoj bušačkoj smeni. Naročito je značajno da je ovim načinom ušteđen skupocen materijal za bušenje i eksploziv. Pripremni radovi koji su neophodni za osiguranje buduće eksploatacije izvršeni su povećanim radnim učinkom. Pri ovim teškim radovima, npr. otvaranje rudne žile, kao naročito korisno pokazalo se angažovanje nemačkih grupa, usled velikog nedostatka domaćih stručnih radnika.

b.) Vojna obuka

Četa je u decembru bila oslobođena akcija protiv partizana kako bi se izbegli gubici radnih smena. Ostala obuka sprovedena je na osnovu plana obuke i stanje obučenosti provera-vano je davanjem uzbuna i smotrama.

c.) Izrada objekata za zaštitu

Preduzete su mere da se izgradi jedna galerija za zaštitu od napada iz vazduha.

II.) 2. četa

Stručna delatnost

1) Grupa Mačkatica (molibden)

Brojno stanje: 1 ofic. 8 podof. 68 vojnika U izveštajnom periodu eksploatacija rude opala je od 9 200 na 6600 t. Ovo smanjenje treba isključivo dovesti u vezu sa prestankom rada električne centrale (nedostatak uglja). Samo 16 dana moglo se raditi punim kapacitetom. Gubici u eksploataciji rude prouzrokovani ovim slučajem procenjuju se na najmanje 5 000 t.

Članovi grupe u prvom redu su angažovani kao nadzornici i predradnici za većinu nekvalifikovanog ljudstva. Učinak kopanja pijucima povećao se i to od 1,4 t na 1,6 t na čoveka i smenu = 14%. Takođe i celokupan učinak je u lakom porastu. I u Mačkatici nemački vojnici postigli su značajne uspehe u iznalaženju kopova i u uzvisinskim probojima. U slučaju da električna centrala opet radi punim kapacitetom, treba u sledećim mesecima računati sa daljim osetnim porastom novembarske produkcije.

2.— Grupa Trepča (olovo, cink)

Brojno stanje: 4 podof. 45 vojnika.

Sa 33 623 t eksploatacija je nešto iznad rezultata prošlog me-seca. Učinak kopanja pijucima i ukupan učinak su uglavnom na istom nivou.

Članovi grupe su pretežno angažovani u iskopavanju a preuzeli su i obučavanje zarobljenika za rad sa bušilicama.

3) Grupa Raduša (Rada) (hrom)

Brojno stanje: 1 ofic. 5 podof. 67 vojnika Eksploatacija je u mesecu decembru porasla od 2000 na 2100 t. Učinak kopanja pijucima nemačke grupe je oko 33% iznad srpskog. Spoljni i pripremni radovi obavljaju se u povećanom obimu.

U rudniku Orašje za poslovođu pogona postavljen je jedan pripadnik grupe.

4.) Grupa Jezerina (hrom)

Brojno stanje: 3 podof. 36 vojnika

Eksploatacija je od 2 800 t u novembru opala na 2 400 t u decembru. Opadanje proizvodnje dovodi se u vezu s tim što su, zbog vremenskih prilika, dnevni kop sredinom decembra a 26. 12. i dubinski kop (zavejane galerije) morali prestati sa radom. Učinak kopanja pijucima po glavi radnika i smene povećao se od 1,40 t na 1,97 t = 40%.

b) Vojna obuka

Obučavanje pojedinih grupa je nastavljeno, pojedini vojnici upoznati su sa terenom i sa naročitim uslovima u pogledu dejstva. Grupa Mačkatica učestvovala je za vreme božičnih praznika u jednoj bugarskoj operaciji protiv partizana. Bugarski bataljon nije ispunio očekivanja koja su u njega polagana. 5 pripadnika grupe Makčatica palo je u zarobljeništvo i do sada još nisu oslobođeni. Uostalom, nemačka strana nema drugih gubitaka.

c) Izrada objekata za zaštitu

Koliko god je materijalna situacija omogućavala, osiguranja su dalje pojačavana.

III.) 3. četa Mesto razmeštaja Zajača (antimon)

Brojno stanje: 1 ofic. 17 podof. 119 vojnika.

a)Stručna delatnost

Eksploatacija rudnika u mesecu decembru povećala se dalje na 2174 t. Grupa je, pre svega, povećanim učinkom bila an-gažovana u iskopavanju.

septembar decembar učinak pijucima 1,58 2,25 X 35%

učinak podzemnog kopa 0,29 0,42 X 30%

ukupni učinak 0,26 0,36 X 28%

Ovaj značajan porast učinka postignut je, u prvom redu, koncentracijom na veće eksploatacione rejone. Značajna razlika između učinka kopanja pijucima i učinka podzemnog kopa objašnjava se velikim opterećenjem unutrašnjeg prevoza koji se odvija pod teškim okolnostima. Poboljšanje se očekuje tek onda kad se novi delovi rudnika budu mogli bolje koristiti. U izveštajnom periodu već su započeli odgovarajući istraživački radovi. Topionica i separacija bili su oko 2 nedelje van pogona zbog prekida u proizvodnji električne energije (nestašica nafte). Uprkos tome uspelo je intenziviranjem nadzora prilično da se poveća količina koja je prošla kroz separaciju, u odnosu na protekle mesece.

u oktobru 1430 t

u novembru 1880 t

u decembru 2680 t

Pored nadzornog osoblja, u separaciji i topionici bilo je preko dana angažovano sa najboljim uspehom 20 pripadnika čete kao stručnjaci u radionicama.

b) Vojna obuka

Aktivnost bandi u rejonu Zajače se povećala. Akcije prilikom raznih prepada u okolini bile su povezane sa daljom planskom obukom.

c) Izrada objekata za zaštitu

Usled nedostatka bodljikave žice, još uvek nije mogla biti dovršena žičana prepreka započeta u novembru. Patrolna služba morala se pojačati zbog aktivnosti partizana.

Izveštaj za novu grupu Lisa,11 koja je početkom decembra formirana (antimon, brojno stanje: 1 ofic. 5 podof. 15 vojnika) još nije prispeo, jer je grupa poslednjih dana bila zauzeta borbama sa jakim bandama. Napadi na rudnik i na topionicu do sada su uspešno odbijeni. Nemačka strana do sada nije imala gubitaka.

IV.) 4. četa

a) Stručna delatnost

1.) Grupa Kostolac (ugalj)

Brojno stanje: 2 ofic. 11 podof. 77 vojnika. Na dnevnom kopu Kostolac angažovan je mali broj stručne radne snage grupe. Pod energičnim rukovođenjem jednog rudničkog nadzornika koga je postavila četa, omogućeno je da se dnevni učinak, pri istom brojnom stanju radnika, do kraja decembra poveća na 100 t. Eksploatacija u dubinskom kopu rudnika Kostolac i u rudniku Klenovik je u odnosu na novembar nešto opala.

Kostolac Klenovik

u novembru 14 600 t 8 360 t

u decembru 13 940 t 7 980 t

Ostvareni učinci su takođe nešto opali. Presudna za ovo opadanje je potpuna radna nezainteresovanost domaćih rudara. Njih se moralo pomoću specijalno određene grupe dovesti na radna mesta. Oba rudnika izričito oskudevaju u tehničkoj opremi, koja, ukoliko i postoji, potiče iz vremena svetskog rata i do sada nije obnavljana. Jedino je, u izveštajnom periodu, nastojanjima čete uspelo da se u Klenoviku postavi priključni kolosek na normalnu železničku prugu. Radovi na iskopavanju u rudniku Klenovik, sada kao i pre, u mnogome zaostaju zbog uticaja ranijeg nestručnog rukovođenja pogonom. Preduzete su mere za otvaranje novih povoljnijih rudnih nalazišta.

2.— Grupa Senjski Rudnik i Ravna Reka (ugalj)

Brojno stanje: 6 podofic. 67 vojnika.

U oba rudnika odnosi su se, uprkos teškim uslovima, pozitivno odvijali:

Novembar 1870 t - Senjski Rudnik ; 1918 t - Ravna Reka

Decembar 1970 t - Senjski Rudnik ; 2117 t - Ravna Reka

Učinak, koji zbog načina upošljavanja Srba i nemačke grupe ne može posebno da se izračuna, je u porastu. Veliki broj smena morao je stalno da se koristi za radove na suzbijanju starih žarišta požara, pri čemu se veća prednost nego do sada dala potapanju. Obe uprave rudnika zaplanirale su veću eksploataciju. Pri sadašnjem nedostatku radne snage biće rezultat prilično umanjen usled srazmerno velikog udela na izvođenju radova na održavanju rudničkih galerija.

3.— Grupa Vreoci

Brojno stanje: 1 Sdf.12 10 vojnika

U izveštajnom periodu jedan zonderfirer, koji je preko-mandovan u bataljon, premešten je u Vreoce i time je sama grupa pojačana. Pored daljeg povećanja učinka u rudnicima Kolubara i Crljeni, grupi je, kao sledeći zadatak, postavljeno da izgradi uskotračnu prugu do električne centrale kako bi se omogućilo transportovanje uglja od rudnika do električne centrale. Ovaj rad je započet. Očekuje se da će, za grad Beograd od izuzetnog značaja, važna električna centrala, u dogledno vreme, prvo samo jedan deo, opet da počne sa proizvodnjom.

b) Vojna obuka

Uzbunama i vežbama proveravana je borbena spremnost pojedinih grupa.

c) Izrada objekata za zaštitu

Planovi za uzbunjivanje i odbranu su upotpunjeni, prepreke pojačane i izgrađeni rovovi za zaštitu od napada iz vazduha.

V.) Grupa Zletovo

a) Stručna delatnost

1) Rudnik Dobrevo

Brojno stanje: 6 podof. 51 vojnik

Iskopano novembra 3 371 t

decembra 5 674 t

povećanje 2.303 t

Ovako povoljan razvoj delom se može pripisati povećanju radne snage, koja u zimskim mesecima u većem broju pridolazi. Ali takođe se i učinak znatno poboljšao.

učinak pijucima

3,1 (2,75) - Makedonci;

4,3 (3,24) - nemačka grupa

učinak podzemnog kopa

1,0 - Makedonci;

(0,74) - nemačka grupa

ukupan učinak

0,8 - Makedonci;

(0,63) - nemačka grupa

Brojke pokazuju da se grupa dobro navikla na tamošnje uslove. To je utoliko važnije što je samo poslovanje, usled neredovnog pristizanja radne snage, na taj način dobilo jaku podršku. Dalje veće povećanje eksploatacije neće biti moguće zbog nedostatka električne energije, koji onemogućuje istovremeno pun kapacitet rada rudnika i separacije.

2. Rudnik uglja Probištip

Brojno stanje: 1 ofic. 5 podof. 39 vojnika

Eksploatacija od 1034 t u novembru povećala se na 1220 t u decembru. Učinak po čoveku i smeni je nešto opao pošto su predradnje u izveštajnom periodu morale da se pojačaju. Takođe se i na učinak rada negativno odrazilo povećano pojavljivanje vode.

b) Vojna obuka

U rejonu oko Zletova za sada nema partizana. Zbog toga je obuka, pored stručne delatnosti, mogla da se izvodi bez naročitog ometanja.

c) Izrada objekata za zaštitu

Ništa naročito.

VI.) Tehnički vod »Rudarstvo Srbije«

a) Stručna delatnost

1) Grupa Korlace (azbest)

Brojno stanje: 2 podof. 18. vojnika.

Rudnik se još nalazi u fazi istraživačkih i pripremnih radova. Ruda se vadi samo onda ako se azbest pojavi prilikom probijanja potkopa i poprečnih prokopa. Za vreme izveštajnog perioda moralo se mnogo iskopati jalovine. Eksploatacija je zbog toga od 465 t u novembru opala na 338 t u decembru. Učinak na produživanju pruge, naročito nemačke grupe, značajno se povećao, i to za oko 30%.

2)Grupa Rabrovo (hrom)

Brojno stanje: 4 podof. 16 vojnika

Iskopano

novembra 513 t

decembra 428 t

Opadanje proizvodnje dovodi se u vezu sa prestankom rada kompresora. Kopanje pijucima povećalo se od 0,47 t na 0,56 t na rudara i smenu. Za pronalaženje daljeg nalazišta počeli su radovi na novom kopu.

b)Vojna obuka

Vojna obuka izvođena je po svim službenim granama i proverena vežbama i uzbunama.

c)Izrada objekata za zaštitu (Rabrovo)

Posle raznih prepada na izvesne udaljene grupe u okolini, prilično su pojačane zapreke oko stambenih objekata. Započeli su pripremni radovi za izradu jedne saobraćajnice do jedne susedne vazduhoplovne jedinice.

Uopšte se može primetiti još sledeće:

1)U svim preduzećima na srpskoj teritoriji vlada osetan nedostatak radne snage. Dosadašnjim merama nije se postiglo temeljnije poboljšanje. Kratkotrajna obaveza ljudi koji nisu vični rudarskim radovima, za rudarstvo nije osobita ispomoć. Uz to dolazi i to što se ova akcija sa mero-davnih mesta sprovodi bez potrebne energičnosti. Obveznici za radnu službu delom se otkupljuju nesposobnim ljudima koji treba da ih zamene. Neizvršavanje radne obaveze nedovoljno se uzima u postupak. A i inače, radni elan u većini slučajeva nije na visini, izvestan broj radnika mora se silom dovoditi na radna mesta. Na kraju, na raznim mestima na angažovanje radne snage jako utiče aktivnost partizana. Pri ovim nesigurnim i nepovoljnim okolnostima, grupe bataljona pokazale su se kao preko potreban oslonac za dalji rad najvažnijih preduzeća.

2)Pošto su u prvo vreme pripadnici bat. u većini slučajeva bili angažovani svi zajedno, sada, pak, nailazi period popuštanja. Naročito sposobni stručnjaci sve se više postavljaju na ključne, položaje u preduzeću. Dalje se započelo sa obučavanjem mnogih radnika koji nisu rudari po zanimanju.

3)Pokazalo se pozitivnim što su u raznim preduzećima grupe preuzele ekonomisanje materijalnim sredstvima. Zbog naročitog nedostatka uređaja, rezervnih delova itd., uredno i brižljivo ekonomisanje na ovom području je sada od velike važnosti. I odgovorno upravljanje skladištem eksploziva, zbog sigurnosnih mera, predato je naročito opunomoćenom pripadniku bataljona na rukovanje.

4)Jako usko grlo je i nadalje ostalo snabdevanje tekstilom i obućom. Zbog nedostatka ovih potreba, domaći radnici delom ne dolaze na rad ili to utiče na njihov radni učinak. U okviru mogućnosti, uz pomoć ovdašnjih ustanova, poboljšana je rudarska oprema nemačkih grupa, no neophodna potreba ostaje, pak, kao i pre, velika.

5)Ishrana je u izveštajnom periodu bila zadovoljavajuća.

.. .13

Por. i zamen. komandanta

1Snimak originala (pisanog na mašini), u AVII, NAV-T-77, r. 1299, s. 727—35.

Na dnu prve strane dokumenta nalazi se sledeći neuokvireni pečat:

Pril. uz 296/44... pov. OKW/W Stb. Ia/73. Redakcija ga, iz tehničkih razloga, daje u ovoj napomeni.

2Gruppe Fiihrung (Grupe firung — Operativna grupa).

3Inicijali obrađivača predmeta.

4Zentralabteilung (centralabtajlung — opšte odeljenje).

5Inland (unutrašnjost), to jest: Odeljenje za unutrašnjost (Abtei-lung Inland).

6Pečat primaoca.

7Oberkommando der Wehrmacht Wehrwirtschaftsstab (Ober-komando der Vermaht/ Vervirtšaftsštab — Vrhovna komanda Vermah-ta /Odeljenje za vojnu privredu).

8U originalu piše: Wwi (Wehrwiertschafliche — vojnoprivredni).

9Braumiller. Po činu je bio general, ali redakcija nije mogla da ustanovi njegovo ime.

10Redakciji mije poznato o kome je prilogu reč. Možda se misli na dalji tekst dokumenta, pošto je ovaj izveštaj prilog uz propratni akt.

11Nazvana po rudniku kod Ivanjice.

12Sonderfuhrer (zonderfirer). To je zvanje, ujedno i čin; nosili su ga prevodioci i neii specijalisti u štabovima.

13Nečitak potpis.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument