ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZAPOVEST KOMANDANTA JUGOISTOKA OD 15. JANUARA 1944. POTCINJENIM KOMANDAMA I ORGANIMA ZA ORGA NIZACIJU ODBRANE U SLUČAJU OTVARANJA SAVEZNIČKOG DRUGOG FRONTA NA PODRUČJU JUGOISTOKA1

PREDMET NAČELNIKA

KTB 159

Samo po oficiru!

STROGO POVERLJIVO

Komandant Jugoistoka

Komanda Grupe armija »F«

H.Qu., 15.1. 1944.

Ia, str. pov. br. 010/44, Chefs.

13 primeraka

13. primerak

Zapovest za pripremu odbrambene borbe na području Jugoistoka

Upadljivo jak naglasak neprijateljskih priprema za obrazovanje drugog fronta na Zapadu ostavio je utisak da glavni udar na evropsku tvrđavu možda ipak treba izvesti na drugom me-stu. Za ovo, iz političkih i vojnoprivrednih razloga, u prvom redu u pitanje dolazi Balkan sa bazom za vazdušni desant u južnoj Italiji, koja je povoljna za saveznike. Jake snage za jednu takvu akciju postoje već sada u Sredozemnom moru. Dalji dotur pri neprijateljskoj nadmoćnosti u vazduhu i na moru moguć je u svako doba kroz Gibraltarski moreuz neposredno pre ili, možda, tek posle početka operacije.

U jednom takvom slučaju mora se računati sa pramenom neutralnog stava Turske.

U cilju odbrane od raznih neprijateljskih mogućnosti za napad treba pripremiti sledeće varijante:

1.) Napad iz Jegeja na Trakiju. , Lozinka »Štihling«.3

Predviđeno je sledeće dovlačenje snaga:

a)Sa područja K-de GrA »E«:

1. talas.

4. SS-pol. okl. gren. div. (u pešačkom stroju).

1 1 mot. art. diviz. (u pešačkom stroju),

2 inžb (mot.)(u pešačkom stroju),

1. puk »Brandenburg«(u pešačkom stroju),

201. jurišni art. diviz.(E-transportom4),

2 art. div. iz RSO5(železničkim transportom)

2.talas.

K-da XXII. brd. AK6 (železničkim transportom ili u pešačkom stroju),

Što je moguće više jakih delova 104. lovačke divizije (železničkim transportom), tek na opoziv.

117. lov. div treba da se koncentriše u rejonu Soluna kao rezerva k-ta Jugoistoka (železničkim transportom),

b)Sa područja 2. okl. armije:

1.talas.

92. gren. puk (mot.)(u pešačkom stroju),

2.i 4. puk »Brandenburg«(u pešačkom stroju),

1inžb (mot.)(u pešačkom stroju),

2art. diviz. (RSO)(železničkim transportom),

1 tenk. bat.7(železničkim transportom)

2. talas.

Što je moguće više jakih udarnih grupa 7. SS-brd. div. »Princ Eugen«.

c)Rejoni ciljeva: (uz a.) i b.))

Delove u pešačkom stroju treba dovesti u rejon Seres. Jedinice koje su prebačene železničkim transportom treba iskrcati u rejonu Đevđelije i Simitli.

2.) Napad sa južnog Jadrana na Albaniju. Lozinka »Šprote«.8

Predviđeno je sledeće dovlačenjesnaga:

a)Sa područja K-de Grupe armija »E«:

4. SS pol. okl. gren. div.(u pešačkom stroju)

1 1 mot. art. diviz.(u pešačkom stroju)

što je moguće više jakih delova 104. lov. div. (u pešačkom stroju pored obale),

2 inž. bat. (mot.)(u pešačkom stroju), 1. puk »Brandenburg«(u pešačkom stroju),

2 artil. diviz. (RSO)(železničkim transportom),

201. juriš, artil. divizion(železničkim transportom)

b)Sa područja 2. OkA:

1.talas.

7. SS brd. div. »Princ Eugen«,(u pešačkom stroju),

92. gren. puk (mot.)(u pešačkom stroju),

2. i 4. puk »Brandenburg«,(u pešačkom stroju),

1 inžb (mot.),(u pešačkom stroju),

1 artil. diviz. RSO(železničkim transportom),

1 tenkovski bataljon(železničkim transportom),

c)2. talas: Kao rezerva k-ta Jugoistoka od strane K-de Grupe armija »E«:

117. lov. div. (železničkim transportom), u rejon Soluna.

d)Rejoni ciljeva:

Delovi jedinica u pešačkom stroju:

Uz a) Delove 104. lov. div. treba dovesti na prostor Valona — Berat, a ostale jedinice na prostor Bitolj — Ohrid.

Uz b) Dovođenje 7. SS brd. div. »Princ Eugen« u, prema situaciji, potreban rejon preko Podgorice [sada: Titograd], a ostalih jedinica istim putem ili prema sadašnjem rejonu borbenih dejstava preko Užica — Kraljeva — Mi-trovice — Prištine.

Iskrcavanje

delova, koji treba da se transportuju železnicom, na prostoru Skoplje — Veles ili Bitolj — Floriina.

3.) Napad sa Jadrana na dalmatinsku obalu (severni Jadran).

Lozinka »Sardine«. Predviđeno je sledeće dovlačenje snaga: a) Sa područja K-de Grupe armija »E«: 1. talas.

1. puk »Brandenburg«(u pešačkom stroju),

2 inžb (mot.)(u pešačkom stroju),

1 art. diviz. (mot.)(u pešačkom stroju),

2 art. diviz. RSO(železničkim transportom), 201. jurišni art. divizion (železničkim transportom)

Rejoni ciljeva se pravovremeno posebno naređuju.

2. talas.

4. SS-pol. okl. gren. div. (u pešačkom stroju i železničkim transportom).

Transportovanje će se izvesti tek na posebnu zapovest.

b) Sa područja 2. okl. armije:

2. i 4. puk »Brandenburg« (u pešačkom stroju), K-da 69. rez. kor.(železničkim transportom).

Dalje, pri neodložnoj potrebi za angažovanje treba planirati: što je moguće više jakih udarnih grupa, privremeno mot., 187. rez. div. (42. lov. div.), 1. koz. div., 8. SS-konj. div. i 18. SS-okl. gren. div.

4.) Ako su napadi »Štihling« i »Šprote« istovremeni:

a)Dovlačenje snaga u Trakiju u okviru Grupe armija »E« predviđeno je samo kao za varijantu »Štihling« (tač. 1a), a delova 104. lov. div. za Albaniju.

b)Upućivanje snaga u područje 2. okl. armije, u Albaniju, predviđeno je samo kao za varijantu »Šprote« (tač. 2b).

5.) Ako su napadi »Šprote« i »Sardine« istovremeni:

a)&K-da Grupe armija »E« daje za 2. okl. armiju samo one snage koje su kao 1. talas predviđene za varijantu »Štihling« (tačka 1a). Delove 104. lov. div. treba koneentrisati na grčko-albanskoj granici u cilju angažovanja u Albaniji. 117. lov. div. treba da se prikupi za transportovanje želez-nicom i da se pre svega preveze u rejon Soluna. O daljem transportovanju biće doneta odluka.

b)2. okl. armija za varijantu »Sardine« (tač. 3b) preduzima predviđene mere.

6.) Ako su napadi »Sardine« i »Štihling« istovremeni:

a)Dovlačenje snaga u okviru Grupe armija »E« predviđeno kao za varijantu »Štihling« (tač. 1a).

Izuzetak: Divizion jurišne artiljerije ostaje na raspolaganju k-tu Jugoistoka.

b)Mere na području 2. okl. armije predviđene su kao za varijantu »Sardine« (tač. 3b). Upućivanje snaga sa teritorije Albanije verovatno neće biti moguće.

7.) Ako su napadi »Štihling« i »Sardine« istovremeni:

a) Dovlačenje snaga u okviru Grupe armija »E» predviđeno je kao za varijantu »Štihling« (tac. la).

Izuzeci:

Delove 104. lov. div. treba prikupiti za angažovanje u Tra-kiji ili Albaniji.

1 inžb (mot.) treba koncentrisati u rejonu severno od Soluna na raspolaganje k-tu Jugoistoka, b) Na području 2. okl. armije predviđene su mere kao za varijantu »Sardine« (tač. 3b).

8.) Dovlačenje snaga sa drugih ratnih poprišta:

Komandantu Jugoistoka je obećano dovlačenje još nekih jedinica koje pre svega ostaju operativne rezerve komandanta Jugoistoka. Kao rejoni za iskrcavanje predviđeni su: Zagreb — Karlovac —• Bihać, Beograd — Novi Sad — Osijek — Vinkovci, Niš — Skoplje, Niš — Sofija.

Dalje upućivanje iz ovih rejona uslediće prema situaciji.

9.) Za sve varijante treba obezbediti

a)Zaštitu pruga:

Zidani Most — Zagreb — Beograd — Solun — Atina (preko Niša — Skoplja i Kraljeva — Raške),

Osijek — Beograd, Novi Sad — Beograd,

Beograd — Niš — Sofija — Simitli (ukoliko je u nemačkom delokrugu komandovanja),

Solun — Edesa — Florina,

Bitolj — Veles,

Kraljevo — Sarajevo,

Brod — Doboj — Sarajevo — Mostar,

Zagreb — Sisak — Bihać,

Zagreb — Karlovac.

b)Zaštitu puteva:

Zagreb — Beograd — Solun — Atina,

Niš — Sofija — Plovdiv (ukoliko je u nemačkom delokrugu komandovanja),

Karlovac — Gospić — Knin,

Zagreb — Bihać,

Okučani — Banja Luka,

Brod — Sarajevo — Mostar,

Sarajevo — Kraljevo — Priština — Skadar,

Priština — Skoplje,

Solun — Bitolj — Tirana (ukoliko je u nemačkom delokrugu komandovanja),

Larisa — Janjina,

Bitolj — Edesa — Solun — Kavala — Dedeagač,

Sofija — Seres — Solun (ukoliko je u nemačkom delokrugu komandovanja).

c)Pojačanje snaga, koje su već angažovane na saobraćajnim arterijama, uz koncentraciju jedinica, u datom slučaju uz privremeno napuštanje međuprostora,

d)Formiranje alarmnih jedinica kod svih jedinica, štabova, komandi, stalnih postrojenja tako da se one u datom slučaju mogu van svojih sadašnjih rejona dovesti sopstvenim motornim vozilima, doturenim transportnim prostorom ili železničkim transportom kao udarne grupe u obalskoj odbrani ili za zadatke osiguranja.

Vežbati prikupljanje i postrojavanje snaga kao i ukrcavanje!

e)Pripremu komandnih mesta za pojačanja koja se očekuju i rezervnih komandnih mesta za operativne štabove,

f)Podešavanje linija veze za zadatke koji se očekuju,

g)Pripremu uništenja sveg nepokretnog oruđa i onoga za koje ne postoji opslužujuće ljudstvo ili municija.

h)Borbena dejstva iz pokreta svih delova jedinica i alarmnih jedinica voj. upr.[avnog] k-ta Jugoistoka i voj[nog] at[ašea] u Sofiji van njihovih delokruga komandovanja,

i)0. Qu9 Jugoistoka treba da obezbedi rejone za iskrcavanje rezervi i da izvrši popis transportnog prostora motornih vozila, uključujući i civilna vozila.

10.) Gen. d. Trspw.10

će pomeranjem jedinica na svom području i dovlačenjem operativnih rezervi raditi na potrebnom prevoženju jedinica. On će u to samostalno, preko Bev. T. O.11, zahtevati transportne snage delova jedinica navedenih u pomenu-tim varijantama. Obezbediti brzo preuzimanje železnič-kog saobraćaja u Hrvatskoj i bugarskoj Makedoniji.

11.) Pokrete koji su pomenuti pod tačkama 1—7 i u tačkama 9d, 9e i 9h treba prema kalendaru pripremiti tako da dovlačenja snaga mogu da otpočnu u najkraćem roku posle izdavanja lozinke. U radu se treba držati kalendara i proveravati ga do 1. i 15. svakog meseca.

12.) Nezavisno od izdavanja lozinke treba preduzeti sledeće:

a)Pomeriti 376. pd za pojačanje obalskog fronta u rejonu Splita od 1. 2.12

b)Koncentrisati snage 1. brd. div. na prostoru Livno — Sinj i 7. SS-div. »Princ Eugen« u rejonu Mostara kao rezerve za obalsku odbranu posle završetka operacije »Valdrauš«.13

c)Premestiti 201. jurišni art. divizion u rejon severno od Soluna.

d)Izvući 117. lov. div. iz angažovanja u obalskoj odbrani pomoću Tvrđ[avskog] peš. bat. i Bat[aljona] »Istok«.

e)Ukoliko situacija dozvoljava, premestiti jedinice, koje su prema tač. 1—7 predviđene za pomeranje, u blizinu ukrcnih železničkih stanica ili puteva,

f)Ubrzati pripravnost za dejstvo onih jedinica koje se nalaze u formiranju, tvrđavskih pešadijskih bataljona i Bat[aljo-na] »Istok«.

g)Ubrzati obuku obalske artiljerije i uvoditi u borbu trofejno oružje.

h)Ubrzati radove za izgradnju obalskog utvrđenja, za izradu skloništa za osiguranje u pozadini i pored železničkih pruga (u tu svrhu bezobzirno angažovati civilno stanovništvo, stvarati radne kolone), muško stanovništvo sposobno za vojnu službu evakuisati iz naročito ugroženih oblasti (ovo tek po odobrenju k-ta Jugoistoka), nabaviti protiv-tenkovske prepreke svih vrsta, minirati obronke, izgraditi zidove, zamke, postaviti mine itd., postaviti nepokretne trofejne tenkove kao utvrđene zaklone.14

13.) Povrh toga treba preduzeti sve moguće mere u granicama delokruga komandovanja za dalje ojačanje ugroženih sektora.

14). Preko K-de GrA »E« i 2. okl. armije podneti prve izve-štaje do 1. 2. 44. 0 izmenama uz tačke 1. (—7.) izvešta-vati svakog meseca do 5. i 20. Izvestiti:

a) o vremenu potrebnom da se kod pešačkih delova uspostavi gotovost za marš od momenta izdavanja lozinke, kao i vremenu koje je kod železničkih transporata potrebno do dostizanja ukrcnih železničkih stanica uz davanje podataka o rejonima ukrcavanja,

b)o nameravanom premeštanju komandnih mesta jedinica uključno do divizija,

c)o premeštanjima delova jedinica, koja se već sada smatraju svrsishodnim s obzirom na određena planiranja,

d)o broju, stajnim tačkama i predviđenom brojnom stanju alarmnih jedinica prema tački 9;

Preko O. Qu. k-ta Jugoistoka izvestiti:

o razervisanju rejona za iskrcavanje, o zbornim tačkama za

transportna motorna vozila i o predviđenoj tonaži,

Preko Gen. d. Trspw. Jugoistoka izvestiti:

o predlogu plana za transportovanje za pomenute varijante,

o završetku priprema za preuzimanje železničkog saobraćaja

u Hrvatskoj i bugarskoj Makedoniji;

Preko vojnoupr.[avnog] komandanta Jugoistoka i vojnog atašea u Sofiji izvestiti:

o broju, stajnim tačkama i predviđenom brojnom stanju alarmnih jedinica.

15.) Čuvanje tajne

U obradi materijala treba da učestvuje samo najmanji krug lica. Oni treba da budu obavešteni o aktima.

Frh. f. Vajks15

general-feldmaršal

Dostavljeno:

GrA »E«

1. primerak

2. okl. armiji

2.

Vojnoupr. k-tu Ju-

3.

goistoka

Voj. atašeu u Sofiji

4.

Nem. op. gen. u Hrvatskoj

5.

0. Qu.

6.

Gen. d. Trspvv.

7.

H. Gr. Nafii GrA16

8.

Gen. d. Pi.,17

9.

Stoart18

10.

L. V. 0.13

11.

Ia (koncept)

12.

Rezerva

13.

1Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-311, r. 195, s. 915—25. Ovome naređenju prethodila je direktiva Vrhovne komande Vermahta od 6. januara 1944. k-tu Jugoistoka za organizaciju odbrane Jugoistoka (AVII, NAV-T-311, r. 195, s. 909—12).

2Na snimku originala dopisan nečitak tekst rukom.

3»Stichling« (»Zet«). Vidi Persi Ernst Šram, n. d., knj. IVi, str. 82—3.

 

4Eisenbahntransport (Ajzenbantransport — železnički transport). Dalje: železnioki transport.

5To je skraćenica od reči; Raupenschlepper Ost i odnosi se na artiljerijska oruđa na guseničku vuču tipa »Istok«.

6Gen. Kdo XXII. Geb. A. K. (Generalkornmando des XXII. Ge-birgsarmeekorps (Komanda 22. brdskog armijskog korpusa).

7Pz. Abt. (Panzerabteilung — Tenkovski bataljon).

8»Sprotte« (»Ruska sardela«).

9Oberquartiermeister (Oberkvartirmajster — načelnik pozadine).

10General des Transpotrtwesens (general des transportvezens — general uprave za transportovanje tropa i materijala). To je slobodniji prevod. Međutim, kako u K-di Jugoistoka pojam uprave nije postojao, ovome bi više odgovarao pojam: načelnik saobraćajne (transportne) službe ili načelnik za transport trupa i materijala.

11Bevollmachtigter Transportoffizier (befolmehtigter transporto-ficir — oponumoćeni oficir za transport).

12Ta divizija je stavljena na raspolaganje k-tu Jugoistoka od 6. januara 1944 (AVII, NAV-T-311, r. 195, s. 909—12).

13Vidi dok. br. 6.

14U vezi izgradnje fortifikacijskih objekata i drugih radova na osposobljavanju jadranske obale za odbranu od eventualnog savezničkog iskrcavanja vidi AVII, NAV-T-77, r. 1297, s. 1010—18: naređenje načelnika Vrhovne komande Vermahta od 18. januara 1944. Vojnoprivred-nom štabu Jugoistoka za preduzimanje hitnih mera na utvrđivanju obale a naročito komunikacije Zadar — Dubrovnik, dok o upotrebi civilnog stanovništva i deportaciji vidi dok br. 25 u ovoj knjizi.

15Freiherr von Weichs Maxirailian (Barort fon Vajks Maksimi-lijan), komandant Jugoistoka. Na ovoj dužnosti bio je od 22. avgusta 1943. do 25. marta 1945, kad ga je smenio general-pukovnik Aleksander Ler. Suđeno mu je kao ratnom zločincu pred američkim Vojnim sudom na procesu u Nirnbergu od 8. jula 1947. do 19. februara 1948. godine. Tada je, po optužnici vojnog tužioca Tejlora, pokrenut postupak protiv 127 visokih fašističkih vojnih rukovodilaca Trećeg Rajna, među kojima su bili i generali koji su se nalazili na komandnim položajima u okupiranoj Jugoslaviji: Herman Farč, Valter Kunce, Vilhelm List, Ernst Dener, Kurt riter fon Gajtner, Ernst Lejzer, Franc Berne (otrovao se u zatvoru 29. maja 1947. pre početka suđenja), Helmut Felmi, Oto Valer i dr Lotar Rendulić. Međutim, Vojni sud je odbio dokaze za počinjene zločine u Jugoslaviji podnete od jugoslovenske vlade. Suđeno im je u atmosferi hladnog rata, pa je većina optuženih oslobođena, a manji deo osuđen na male vremenske kazne. Među oslobođenim nalazio se i Vajks, koji je otpušten iz zatvora 3. novembra 1948. iz »zdravstvenih razloga«. U vezi takve presude i stava sudije Čarlsa Venerstruma (Charls Venerstrum), pomoćnik ministra spoljnih poslova SFRJ dao- je, u ime jugoslovenske vlade, 23. februara 1948. izjavu u kojoj je protastovao radi takvog stava američkih sudskih vlasti. Opširnije o tome vidi Politiku, beogradsko izdanje, od 12. maja, 16. i 26. jula 1947. i 21, 22. i 23. februara 1948. godine; fon Zigler, n. d., str. 114, 117, 118, 128, 129, 134, 142, 143; Foltman /Meler-Viten, n. d., str. 180—182.

16H. Gr. Nafii (Heeresgruppennachrichtenfuhrer (heresgrupennah-rihtenfirer — načelnik za vezu Grupe armija).

17General der Pioniere (general der Pioniere — general inžinjerije). U stvari to je načelnik inženjerije k-ta Jugoistoka.

18Stabsoffizier der Artillerie (štabsoficir der artileri — artiljerijski štabni oficir).

19Luftvvaffenverbindungsoffizier (luftvafenferbdndungsoficir — vazduhoplovni oficir za vezu).


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument