ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDANTA 42. LOVAČKE DIVIZIJE OD 14. JANUARA 1944. KOMANDI 69. ARMIJSKOG KORPUSA O DEJSTVIMA DIVIZIJE U SLAVONIJI I SEVEROISTOČNOJ BOSNI OD 13. DECEMBRA 1943. DO 12. JANUARA 1944.GODINE1

42. lovačka divizija2 Prilog 14a

Ia/E Az. 5 LB3

Pov. br. 662/44

St. Qu. 14. 1. 1944.

KTB

POVERLJIVO

Predmet: Procena situacije.

Komandi 69. AK

Procena situacije za vreme od 13. 12. 43. do 12. 1. 44.

Uz I: Politička situacija:

U izveštajnom periodu opet se potvrdilo da su uspehe koje je nemački Vermaht izborio, oružjem i svojim pristojnim držanjem, po njegovom povlačenju hrvatske civilne i vojne vlasti u najkraćem vremenu proćerdale. Hrvatska stranka ništa ne čini da bi na ove uspehe nadogradila i jednakim i pravednim postupkom prema svim slojevima stanovništva, hrvatskim ili srpskim, obezbedila poverenje. Naprotiv, koristi se situacija koju je stvorio nemački Vermaht da bi se obavili sopstveni poslovi. Seljaku se otkupljuju njegovi poljoprivredni proizvodi po jednoj ceni s kojim on, usled inflacionog stanja valute, ne može ništa da započne.

Ali monopolska roba, kao so, šećer, duvan i petroleum za osvetljavanje itd., na koju seljak polaže pravo kao na protuuslugu, može da se nabavi samo na crnoj berzi po preterano visokim cenama. Naravno da banditi iskorišćavaju ovaj »prinudni otkup« za stvaranje raspoloženja protiv Nemačke na taj način što šire glasine da se sve te stvari šalju u Nemačku.4 Hrvatske vlasti ne preduzimaju ništa da se ovim glasinama stane na put. Niti preko štampe kao ni preko radija. Stanovništvo ništa ne zna šta se iz Rajha stalno uvozi u Hrvatsku.

Hrvatska vojska dozvoljava da joj banditi nametnu zakon delovanja. Čeka šta će neprijatelj preduzeti umesto da sama dejstvuje, da pronađe neprijatelja, da ga goni ili , pak, da ga samo uznemirava. Ali, kad se usled sopstvene neangažo-vanosti nešto dogodi, ili, pak, samo zbog neproverenih glasina nešto sazna o prikupljanju bandi i navodnim namerama neprijatelja na ovu ili onu hrvat, posadu, onda se kuka za nemačkom pomoći i ogromno se preteruje u jačini bandita.

Prebegavanje hrvat, bataljona ili pojedinih vojnika banditima smanjilo se, nasuprot tome množe se slučajevi da se hrvatski vojnici, koji odlaze na odsustvo obučeni u nove nemačke uniforme, cipele, itd., sa odsustva vraćaju u civilnoj o-deći sa potvrdom predsednika opštine da su im uniformu oduzeli banditi. Da li se to stvarno dogodilo, ili je vojnik na odsustvu jednostavno banditima ili bilo kome svoju opremu prodao, ne može se proveriti zbog nepouzdanosti hrvatskih vlasti.

Usled teških gubitaka koje su banditi imali poslednjih meseci, opet su prišli u pojačanom obimu prisilnom regruto-vanju u mnogobrojnim mestima na području divizije. Rezultat toga bio je da se veliki broj hrv. dezertera javio svojim ustanovama. U nekim mestima došlo je do oružanog sukoba između bandita i stanovništa koje se suprotstavilo banditima. Ove pojave mogu s jedne strane da se protumače tako da se sve više i više sumnja u konačan uspeh bandita, a s druge strane time da se kod bandita zapažaju metodi GPU-a5 i da se od toga strahuje.

Prilikom poslednjih operacija divizije, lojalno stanovništvo je u više navrata prilazilo nemačkim trupama i žalilo se da u ravničarskom predelu stanovništvo ne dobija nikakve novine, vesti, kao ni propagandističke informativne biltene, dok partizani ovu priliku koriste i ravničarski predeo zasipaju improvizovanim novinama, vestima i propagandističkim biltenima.

Uz II: Situacija kod neprijatelja:

Početkom decembra 43, posle zauzimanja Čazme od strane komunista,6 što se tiče procene neprijatelja u severozapad-nom području divizije, primećuje se pojačani pritisak prema Narta — Bjelovar iz severne Moslavine.

1. i 2. moslavačka brigada prodrle su u rejon Dubrava — Srp. Kapela, gde su predstavljale opasnost za prugu Križevci — Dugo Selo.

Jače snage 12. kom. divizije, koje su došle iz rejona Virovitica — Podr. Slatina, povukle su se u rejon oko Podr. Slatina — Našice — Paučje. Delovi ove bande napali su 14. 12. 43. Đakovo.7 U poslednje vreme javljeno je o većem prikupljanju bandi u rejonu . . .8 Gradac — Rogovac — Lozan —Vukosavljevica — Špišić-Bukovica (. . . do 12 sz. Virovitica), čija glavnina treba da se nalazi u rejonu Pitomača. Radi se o delovima 28. divizije, koji su, prema sig.[urnom] izvoru, početkom decembra opet prešli Savu između Križa i Lekenika i kroz Moslavinu se povukli u rejon sz. od Virovitice.9 Zapadno odatle priključuje se Bilogorski odred. Južno od Virovitice treba da se nalazi 16. brigada, a o slabijoj koncentraciji bandi, nepoznate pripadnosti jedinica, javljeno je i iz rejona istoč. od grada.10 Na području koje osigurava 45. rez. gren. puk, stalnu opasnost za glavnu prugu, naročito ji. od Vinkovaca, predstavljaju grupe bandi koje na smenu dolaze na područje divizije iz Fruške gore i dalje preko Save i obratno. U ovom rejonu minerski vodovi Borbenog bat. »Vojvodina«11 izvršili su planske sabotaže na glavnoj pruzi i sporednim linijama.

U poslednje vreme, usled koncentracije bandi u rejonu Čelić, Bukvik — Vitanović, Zovik — Palanka i Mrtvice — Popovo Polje, počinje da se opaža povećano ugrožavanje Brčkog sa juga.

12. divizija pojavila se početkom januara, sa delovima koji su došli istočno od pruge N. Kapela — Pleternica i pojačana snagama koje su iz rejona ji. od Daruvara prodrle u trou-gao Banova Jaruga — Lipik — Okučani (Daruvarski odred, Češka brigada),12 severno od linije Novska — Nova Gradiška — Nova Kapela i na ovom odseku povećala ugrožavanje glavne pruge i mesta koja leže na njoj. Usled operacije sprovedene od strane I/486. u rejonu Šagovina, povukla se Češka brigada u Moslavinu u rejon oko Rogoža — Bršljanica, dok su se drugi delovi pomerili u rejon na pruzi Nova Kapela — Pleternica. U rejonu Podgarić — Prokop — Popovača sada se nalazi Moslavački odred sa 3 bat.

Uz III: Sopstvena taktička situacija:

Prilikom operacije čišćenja 17. 12. 43. u rejonu Daruvar — Sirač — Pakrac sa delovima 4. hrvatske brd. brigade,13 u-bijeno je 7 bandita, a zaplenjeno 5 pušaka, jedan pištolj i municija. Delovi 8. hrv. brd. puka14 raspršili su 23. 12. 43. u rejonu severno od Pakraca, posle dvočasovne ogorčene borbe, jake snage bandita.15 Sopstveni gubici: 5 mrtvih (1 oficir), 2 ranjena, 3 nestala; gubici neprijatelja: 9 mrtvih izbrojano, osim toga, verovatno još veći broj mrtvih i ranjenih.

U noći 23/24. 12. 43. dobro usmerenom art. vatrom razbijene su i rasterane jače grupe bandita koje su napale skladišta municije kod Gromačnika.16 Gubici neprijatelja: 9 mrtvih izbrojano, među kojima jedan komesar, daljih 60 mrtvih, po naređenju bandita, otpremili su stanovnici obližnjih mesta. O-sim toga, verovatno još veći broj mrtvih neprijatelja.

27. 12. 43, prilikom akcije izviđanja, delovi 5. brd. puka17 razbili su kod Kapelice (13 si. Kutina) više grupa bandi.18 Sop-stveni gubici: nema; gubici neprijatelja: 7 mrtvih, 10 ranjenih. 1. 1.44. napali su banditi snage 1. brd. puka19 koje su bile angažovane za osiguranje radova na mostu. Uz pomoć odmah upućenog pojačanja, banditi su rasterani. Sopstveni gubici: 2 poginula, 5 ranjenih; gubici neprijatelja: 15 poginulih izbrojano, 2 zarobljena. Veći broj poginulih i ranjenih banditi su poveli sa sobom.

Prilikom čišćenja rejona jz. od Pakraca 4. 1, delovi 8. hrv. brd. puka20 razbili su kod Lovske (8 z. Lipik) jaču neprijateljsku grupu.21 Sopstveni gubici: 3 poginula, 8 ranjenih, gubici neprijatelja: 18 poginulih; osim toga verovatno još veći broj poginulih neprijatelja.

5. 1. manji delovi posade Podr. Slatine naneli su banditima osetne gubitke. Uz naša 2 poginula i 2 ranjena, banditi su imali 48 izbrojanih poginulih i 20 ranjenih.22 Prilikom sprovedene akcije čišćenja u šumi Breza (21 i. Našice), 2. ustaška brigada ubila /je 26 bandita, 27 ih je zarobila a 35 njih je izvršilo samoubistva.

7. 1.44. Rez. gren. bat. I/486,23 sa ojač. 3. č. I/486, jednom čet. domobrana i jednom policijskom čet., sproveo je operaciju čišćenja u rejonu Šagovina Kat.24 i Prav.25 Posle slabijeg otpora neprijatelja zauzeta je Šagovina Prav. i, pošto je bila poznata kao selo bandita, spaljena. Mnogobrojna municijska skladišta eksplodirala su, velike količine rezervi namirnica u-ništene. U gudurama, 500 i 800 m istočno od Šagovine Prav., uništen je 21 bunker za stanovanje, sa namirnicama, odećom i municijom. 900 m zapadno od Šagovine Kat. tročasovna borba sa 18. kom. brigadom,28 oko 800 ljudi jakom, naoružanom sa mnogo mitraljeza i teških bacača. Sopstveni gubici: 1 poginuo (domobran), 6 ranjenih iz 1. rez. gren. bat. 486. puka, 1 ranjeni žandarm. Gubici neprijatelja: 43 poginula izbrojano, oko 50 ranjeno, daljih 100 do 150 poginulih banditi su pomeli sobom, 7 zarobljeno. Plen: 2 puškomitraljeza, jedna engl. pro-tivtenkovska puška.

3. bat. 4. brd. puka razbio je 9. 1. u rejonu jz. od Daruvara više grupa bandita. Sopstveni gubici: nije bilo; gubici neprijatelja: 13 poginulih.

8. i 9.1.44, jedna borbena grupa, sastavljena od delova pukovskih jedinica 45. rez. gren. puka, policije i jedne čete 2. sremske brigade,27 očistila je od bandita rejon Retkovci — Prkovci — Šekovci28 do puta Cerna — Babina Greda i šumu Banovdol (sve jz. od Vinkovaca). Sopstveni gubici: 1 poginuo, 4 ranjena, gubici neprijatelja: 45 poginulih izbrojano, proce-njuje se da je broj poginulih dvostruko veći, broj ranjenika takođe vrlo velik.

Kod Korita (7 z. Lipik), delovi 1. hrv. brd. brigade razbili su 9.1, posle dvočasovne borbe bez gubitaka, jednu grupu bandita jačine 250 ljudi. Gubici neprijatelja: 10 poginulih, 3 naoružane prebeglice.28

U Novoj Rači (14 ji. Bjelovar) uhapsili su 11. 1. delovi Rez. gren. bat I/135.30 25 lica pod sumnjom da su banditi i likvidirali odbor bandita.31

Operacija »Kugelblic«

17. 12. 43. završena je operacija »Kugelblic«32 (vidi proce-nu situacije od 14.12.43.). Sopstveni gubici: 29 poginulih, 59 ranjenih, 2 nestala. Gubici neprijatelja: 806 poginulih izbrojano, sa sigurnošću se ceni da ima veći broj poginulih, 200 ranjeno, verovatno mnogo više, 39 zarobljeno, 4 prebegla. Zaple-njeno: 96 pušaka, 8 bajoneta, jedan automat, 5 puškomitralje-za, 2 mitraljeza, jedan, laki bacač, 1 nemački protivtenkovski top 3,7, jedna protivtenkovska puška, 5060 kom. peš. municije, 16 sanduka za art. municiju, 60 kom. granata 10,5, 60 razornih granata, 96 kom. minobacačkih mina 8 cm, 10 mina, 2 sanduka eksploziva, 4 sanduka sredstava za eksploziju, 30 kg dinamita, 3 poljska telefona, 1 km poljskog telefonskog kabla, 3 para gvozdenih penjalica, 2 poljska kazana, 1 poljska kovačnica, 2 laka motorcikla, 1 radio-aparat, 21 konj sa samarom, 2 samara, 3 tovarna grla, 3 kola.

Operacija »Šnešturm«33

20.12.43. krenula je Borbena grupa »Brauner«, sastava: 187. napadna grupa, 901. okl. gren. nast. puk, 92. gren. puk (mot.), 2 (mot.) diviz. 51. art. puka i 3. bat. 5. SS-policij-skog puka, iz rejona Zvornika na čišćenje rejona između Drine — Save — Bosne i Spreče i tom prilikom pre svega razbila neprijateljske snage koje su se nalazile na planini Majevici i odbacila ih prema zapadu. Sopstveni gubici: 3 poginula, 5 ranjenih. Gubici neprijatelja: 212 poginulih izbrojano, veći broj poginulih prema proceni, 129 ranjenih, 86 zarobljenih, 16 pre-beglih. Plen: 76 pušaka, 1 puškomitraljez, 5.700 kom. puščane municije, 10.000 kom. ital. puščane municije.

Operacija »Napfkuhen«34

Radi uništenja neprijateljskih snaga koje su se nalazile u rejonu Sava — Derventa — Doboj — Teslić — Kotor-Varoš — Vrbas, krenula je 3. 1.44 Borbena grupa »Brauner«, sastava: 2. kozačka konjička brigada, 1. hrv. lovačka brigada,35 187. napadna gupa, iz rejona Derventa — Doboj — Ularice — Siv-ša — Teslić — Rankovići — Jelah. Operacija je završena 6. 1.44. Gubici neprijatelja: 272 poginula izbrojano, 20 zarobljenih; sopstveni gubici: 5 poginulih (1 oficir), 12 ranjenih.

Operacija »Brandfakel«38

11.1. 1944. započela je operacija »Brandfakel« sa ciljem da se razbiju neprijateljske snage koje su se nalazile na području Kozare. Za ovo je bila angažovana Borbena grupa pukovnika Ebertha, sastava: 2. koz. konj. brig. i 187. napadna grupa. Operacija za sada još nije završena.

Uz IV: Situacija u vazduhu:

Nemačko vazduhoplovstvo opet je bilo angažovano za izviđanje i bombardovanje koncentracija neprijatelja, utvrđenih položaja itd. Naročito uspešno je bilo angažovanje nemač-kog vazduhoplovstva u rejonu Virovitice, gde su banditi 8. 1. u Špišić-Bukovici, kako je javljeno od očevidaca, usled dejstva 9 Ju 8737 imali preko 220 poginulih i više od 60 ranjenih.38

Da banditi koji se sa jakim snagama nalaze u rejonu Virovitice (vidi situaciju kod neprijatelja) do sada nisu krenuli u veće napade na Viroviticu može se pripisati uspešnim dejstvirna nemačkog vazduhoplovstva.

Neprijateljski avioni opet su preletali divizijsko područje, ali nigde nije došlo do bombardovanja.

Uz VII: Saobraćajna situacija:

I dalje se nastavljaju dizanje u vazduh, miniranje i odnošenje šina na glavnoj železničkoj pruzi, naročito na području hrvatske 1. brd. brigade, a što se može pripisati jakoj koncentraciji snaga bandita u Moslavini. Od sporednih pruga banditi su razorili železničke pruge između Slav. Požega — Nova Kapela, Banova Jaruga — Pakrac, Bjelovar — Vel. Pisanica i Bjelovar — Križevci. Zeleznički saobraćaj je opet bio u prekidu više dana. Saobraćaj na železničkim prugama Križevci — Koprivnica, Bjelovar — Kloštar, Daruvar — Suhopo-lje nije do sada mogao da se uspostavi zbog stalne jačine neprijatelja i dužine razorenih pruga i zbog nedostatka sopstve-nih snaga za osiguranje. Dalje, železnički saobraćaj u dolini Drave od Koprivnice do Podr. Slatine skoro je potpuno obustavljen.

U izveštajnom periodu banditima je ponovo uspelo da napadnu pojedinačne kamione i da likvidiraju pratioce, u ovom slučaju radi se samo isključivo o vozilima nepotčinjenih jedinica, koja nisu poštovala naređenja izdata od strane divizije da puteve na komandnom području mogu koristiti samo veće i na odgovarajući način osigurane kolone. U noći 23/24. 12. 43. napali su banditi u Sibinju 1. bataljon 6. transportnog puka NSKK,39 jačine 5 četa, zbog nedovoljnog obezbeđenja, pri čemu je banditima uspelo da zapale 36 kamiona, koji su potpuno izgoreli. Bataljon je imao 7 mrtvih i 12 ranjenih.40 U zadnje vreme ponovo je konstatovano da banditi preduzimaju miniranje i glavnih saobraćajnih puteva.

Uz X: Zdravstvena stanje:

Zdravstveno stanje trupe u vremenu od 13. 12. 43. do 12. 1. 44. nije bilo naročito zadovoljavajuće (3,1%, 3,3%, 2,7%).41 Izuzetno veliki broj obolelih bio je uslovljen stalnim angažo-vanjem napadne grupe. Infektivna oboljenja, osim tri slučaja veneričnih oboljenja, nisu zapažena.

Koncept potpisao:

Brauner42

General-lajtnant

F. d. R.

... 43

Dostavljeno prema konceptu.

1Snimak overenog prepisa originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-315, r. 1556, s. 454—9.

2Ta divizija se do 10. januara 1944. nazivala: 187. rezervna divizija. Njeno preformiranje naređeno je u januaru 1944. godine, kad je 10. januara dobila naziv: 42. lovačka divizija. Ali je njeno potpuno formiranje trebalo da se završi tek do 1. maja 1944. Brojno stanje 42. divizije je 11. januara 1944. bilo: 181 oficir, 47 službenika, 1507 podoficira, 9921 vojnik, 95 pripadnika drugih nacionalnosti i 1811 konja, a od naoružanja: 381 mitraljez i puškomitraljez, 88 minobacača, 12 pt topova i 28 topova i haubica (AVII, NAV-T-314, r. 1547, s. 812: brojno stanje 187. rezervne divizije, odnosno 42. lovačke divizije, na dan 11. januara 1944, r. 1545, s. 1305: naređenje 69. rez. AK za preimenovanje 187. rezervne u 42. lovačku diviziju).

3Nemci su obično na tome mestu stavljali inicijale lica koje je dokumenat obrađivalo. U ovome slučaju redakcija nije mogla da ustanovi čiji su to inicijali. Međutim, ponekad se za delovodni protokol upotrebljavala i skraćenica LB od reči Leitfadenibuch. Mada se ova skraćenica obično upotrebljavala ispred broja, redakcija ne isključuje mogućnost da je u ovom slučaju stavljena iza broja.

4Te »glasine« su bile tačne. Okupator je u toku rata nastojao da putem pljačke, rekvizicije, konfiskacije i drugim merama obezbedi slanje u Nemačku što većih količina poljoprivrednih, industrijskih i drugih proizvoda. Bliže o tome vidi dok. br. 194.

5To je skraćenica od ruskih reči Государственное полицеиское упрабление (Državna policijiska uprava).

6Čazmu su 28. novembra 1943. oslobodili 2. brigada i Moslavački NOP odred 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske. Opširnije o borbama za Čazmu vidi tom V, knj. 22, dok. br. 12.

7Bliže o neuspelom napadu 12. NOU divizije na Đakovo vidi tom V, knj. 22, dok. br. 48.

8Nečitak deo teksta redakcija je označila s tri tačke.

9Prema naređenju Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 29. novembra 1943, Dvadeset osma divizija imala je zadatak da se iz rejona Čazme (Moslavina) prebaci na prostor Pokuplja (Turopolje) radi zajedničkih dejstava sa 8. NOU divizijom. Prebacivanje preko r. Save izvršeno je kod s. Oborova 6/7. decembra 1944 (tom V, knj. 22, dok. br. 15, 39, 47 i 74). Prema tome, jedinice 28. NOU divizije nisu prešle Savu prema Moslavini, već od Moslavine prema Pokuplju. Povratak 28. NOU divizije iz Pokuplja u Moslavinu usledio je po naređenju Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 24. decembra 1943. Prelazak preko Save vršio se sada obrnutim pravcem. Divizija je u svome kretanju prema Moslavini, odnosno Slavoniji, ponovo prešla Savu kod s. Oborova 26.decembra 1943 (tom V, knj. 23, dok. br. 11).

10Na području Virovitice početkom decembra 1943. dejstvovala je 1. čehoslovačka brigada »Jan Žiška« 12. NOU divizije, a polovinom decembra Bilogorski odred Zapadne grupe NOP odreda (tom V, knj. 22, dok. br. 7 i 97).

11Redakcija nije mogla da ustanovi na koju se to jedinicu odnosi.

12Daruvarski NOP odred pripadao je Zapadnoj grupi NOP odreda (vidi tom V, knj. 22, dok. br. 47).

13To jest: domobranski 4. gorski zdrug.

14Tačan naziv mu je: 8. gorska pukovnija.

15Bliže o tim dejstvima protiv Bilogorskog NOP odreda vidi tom V, knj. 22, dok. br. 103.

16Napad na neprijateljevo (uporište u Gromačniku izvršile su jedinice Operativnog štaba (2. bataljon 1. čehoslovačke brigade »Jan Žiška« i 3 čete Diljskog NOP odreda), ali, i pored više uzastopnih juriša, bez uspeha. Prema izveštaju štaba 12. NOU divizije od 26. decembra, gubici jedinica Operativnog štaba bili su 6 mrtvih i 17 ranjenih, dok su neprijateljski gubici nepoznata (tom V, knj. 22, dok. br. 105. 107, 113, 119 i 121).

17To jest: 5. gorske pukovnije.

18To su bili delovi Moslavačkog NOP odreda (tom V, knj. 22, dok. br. 177).

19Tačan naziv je: 1. gorska pukovnija.

20Reč je o 1. bojni 8. gorske pukovnije (tom V, knj. 23, dok. br. 31).

21To su bili 1. i 2. bataljon Posavskog NOP odreda. Bataljoni su, uprkos slabom rukovođenju u borbi, uspeli da spreče upad 1. bojne u sela Korita i Lovsku (tom V, knj. 23, dok. br. 31).

22To je bio sukob jednog bataljona Bilogorskog NOP odreda kod s. Cabune sa ustaškom bojnom iz Podravske Slatine. Bataljon je u toj borbi imao 2 poginula (tom V, knj. 23, dok. br. 31).

23U dokumentu piše: Res. Gren. Btl. I/486 (Reserve Grenadierba-taillon I/486 — 1. rezervni grenadirski bataljon 486. puka).

24Šagovina Katolička

25Tačan naziv je: Šagovina Pravoslavna.

26Brigada je pripadala 12. NOU diviziji i nalazila se na odmoru u Šagovini Katoličkoj. Borba je trajala od 7.45 do 16.30 časova. Brigada se povukla ostavivši 2 mrtva na bojnom polju, pošto ih nije mogla izvući, dok je 10 ranjeno. Od materijala izgubila je brigada jednu pt pušku, 1 puškomitraljez je raznesen, zajedno sa mšandžijom, od neprijateljeve minobacačke mine a nestali su 1 puškomitraljez i 1 puška (tom V, knj. 23, dok. br. 26 i 51).

27Tačan naziv je: 2. sremski zdrug.

28Na toj prostoriji bila su 2 bataljona Županijskog sektora (vidi tom V, knj. 23, dok. br. 83).

29To je bila borba u susretu koju je kod s. Korita vodila 1. čehoslovačka brigada »Jan Žiška« na maršu za Baniju. Brigada tom prilikom nije imala gubitaka (tom V, knj. 23, dok. br. 51).

30To jest: 1. rezervni grenadirski bataljon 135. puka.

31Misli se na narodnooslobodilački odbor.

32U toj operaciji 42. lovačka divizija nije bila još preformirana, pa je dejstvovala kao 187. rezervna divizija.

U operaciji »Kugelblic« delovi 187. rezervne divizije učestvovali su pod imenom: Borbena grupa »Brauner« (Kampfgruppe »Brauner«). Zvali su je i »Napadna grupa 187«. Grupa je 28. decembra 1943. u svome sastavu imala 2. bataljon 133. puka, 2. bataljon 135. puka i 2. bataljon 462. puka i pomoćne jedinice sa ukupnim brojnim stanjem od 32 oficira, 143 podoficira i 1179 vojnika. Za vreme operacije »Kugelblic« dejstvovala je u severoistočnoj Bosni (tom IV, knj. 35, dok. br. 184; AVII, NAV-T-314, r. 1545, s. 1343: brojno stanje 187. rez. divizije na dan 28. decembra 1943. i NAV-T-315, r. 1556, s. 537—8: izveštaj 187. rez. divizije od 4. januara 1944. za decembar).

33Bliže o toj operaciji vidi knj. 3, dok. br. 178 i 179; tom IV, knj. 35, dok. br. 201.

34Operacija »Napfkuhen« (»Napfkuchen« — »Pogača«) imala je za cilj uništenje 11. NOU divizije, koja se nalazila u srednjoj Bosni. Izvođenje operacije bilo je povere.no K-di 5. SS-brdskog armijskog korpusa. Prvobitnim planom k-ta Jugoistoka i K-de 2. OkA, pored 187. napadne grupe, 2. kozačke konjičke brigade (3, 5. i 6. puk) i domobranskog 1. lovačkog zdruga (4. i 6. lovačka pukovnija), bilo je predviđeno i učešće 92. motorizovanog grenadirskog puka i 901. oklopnog gre-nadirskog puka. Međutim, zbog situacije kod Banje Luke i početka operacije »Valdrauš«, 92. i 901. puk su povučeni iz istočne Bosne i prebačeni u rejon Banje Luke, gde je 901. puk učestvovao u njenom deblokiranju, a potom su oba puka — 92. i 901. bili angažovani u operaciji »Valdrauš«. Opširnije o tome vidi dok. br. 3; tom IV, 'knj. 21, dok. br. 3, 19, 20, 32, 33, 71, 72, 85 i 188; AVII, NAV-T-311, r. 285, s. 676—7: izveštaj k-ta Jugoistoka od 29. decembra 1943. Vrhovnoj komandi Vermahta o planu operacije »Napfkuhen«, NAV-T-313, r. 193, s. 7433540—1: direktiva Kde 2. OkA od 25. decembra 1943. k-dama 5. SS-BAK, 15. BAK i 69. rez. AK za sprovođenje operacije »Napfkuhen«, NAV-T-314, r. 1544, s. 660: naređenje K-de 69. rez. AK od 29. decembra 1943. Štabu 187. rez. divizije za operaciiu »Napfkuhen« pod komandom 5. SS-BAK-a, NAV-T-313, r. 193, s. 7453545—8: zapovest K-de 5. SS-BAK-a za sprovođeruje operacije »Napfkuhen« i s. 7453531: izveštaj K-de 5. SS-BAK-a od 2. januara 1944. K-di 2. OkA o planu operacije.

35Tačan naziv je: 1. lovački zdrug.

36Bliže o toku operacije »Brandfakel« i njenom završetku vidi dok. br. 10.

37To su nemački jurišni avioni zvani »štuke« (Sturmkraftbomber).

38U Špišić-Bukovioi nalazio se za vreme bombardovanja Bilogorski NOP odred, koji je tom prilikom imao 15 ranjenih. Verovatno da je bilo žrtava i među civilima, ali u svakom slučaju taj broj je preuveličan (tom V, knj. 23, dok. br. 70).

39Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps — Nacionalsocijalistički automobilski korpus.

40Taj napad na Sibinj izvršili su 1. i 3. bataljon 1. čehoslovačke brigade »Jan Žiška« 23. decembra 1943. u 20.30 časova. Prema izvešta-

ja te brigade od 26. decembra 1943. zapaljeno je 98 kamiona i 20 motocikla, zarobljeno 9 neprijateljskih vojnika (5 Ukrajinaca, 1 Italijan i 3 Nemca) i ubijena 3 neprijateljska vojnika, a zadobijen je i veliki ratni plen u naoružanju, municiji i drugoj opremi. Opširnije o tome vidi tom V, knj. 22, dok. br. 97, 105, 119, 121, 171—4.

41Verovatno da se prvi' procenat odnosi na procecat obolelih oficira, drugi na podoficire, i treći na vojnike.

42Jozef (Josef Brauner). Umro u sovjetskom zarobljeništvu (vidi Foltman/Meler-Viten, n. d., str. 142, 174 i 177).

43Nečitak potpis.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument