ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ OPUNOMOĆENIKA RAJHSFIRERA SS ZA HRVATSKU OD 11. JANUARA 1944. RAJHSFIRERU SS I ŠEFU NEMAČKE POLICIJE HAJNRIHU HIMLERU O STANJU MATERIJALNOG ZBRINJAVANJA PRIPADNIKA SS I DOBROVOLJACA U POLICIJI, INFLACIJI I IZBEGLICAMA U NEZAVISNOJ DRŽAVI HRVATSKOJ1

Lični štab rajhsfirera SS

Uprava Arhiva Akt. Br. Pov. / 120

Opunomoćenik rajhsfirera SS za Hrvatsku3

VS-Tgb4 pov. br. 44/44

Ka/Ba.5

Zagreb, 11. januara 1944.

POVERLJIVO

Predmet: Situacija zbrinjavanja za pripadnike SS i dobrovoljaca u policiji u Hrvatskoj.

Prilog: 1

Za rajhsfirera SS i šefa nemačke policije6

Komandno mesto Hohvald [Hochwald]

sa molbom za prijem na znanje:

1.) Nemačkom opunomoćenom generalu u Hrvatskoj,7 Zagreb

2.) Nemačkom poslaniku8 u Zagrebu

3.)9 Šefu Glavne uprave SS za zbrinjavanje i snabdevanje Berlin V 15, Kurfirstendam 217

4.) Šefu Uprave SS za zbrinjavanje i snabdevanje za inostranstvo, Prag II, Laznovsky-obala 60

5.) Šefu Glavne uprave SS10 Berlin — Grinvald, Douglas ul. 7

6.) Šefu Glavne uprave SS za privredu Berlin — Lihterfeld — Zapad, Unter den Ajhen 126/35

7.) Šefu Policije za javni red11 Berlin NV 7, Unter den Linden 74

8.) Komandantu V SS-brdskog korpusa12, Mostar

9.) Komandantu 13. SS-dobrovoljačke bosansko-hercegovačke brdske divzije (hrvatske) Nojhameru13, preko VIII vojnog okruga, Vroclav

10.) Oficiru za zbrinjavanje vafen SS Hrvatske 11.) Komandi za popunu vafen SS na Jugoistoku, Beč XIII, Glorietegase 14—16 12.) Komandi za popunu vafen SS na Jugoistoku, Dinstštele14 Hrvatska

13—20.) Rezerva Rajhsfireru!

Porast cena i situacija snabdevanja u Hrvatskoj iziskuju da se visina sadašnjih plaćanja hranarine odmah podvrgne kontroli i povećanju.

Plaćanja koja se sada vrše, a koja daleko zaostaju za hrvatskim nadnicama i platama, ne daju porodicama — koje imaju pravo na zbrinjavanje — nikakvu osnovu za život. Kod najvećeg broja onih koji dobijaju hranarinu vlada teška beda, koja u sve većem broju vodi do dezertiranja dobrovoljaca, a često i do totalnog nemanja volje za obavljanje službe i do zamora od rata.

Postoji opasnost da se izgubi poverenje hrvatskih državljana prema nemačkom zbrinjavanju i nemačkoj pravdi, što, pak, neprijatelji Rajha temeljito koriste u propagandne svrhe. Svaki dalji uspeh vrbovanja će izostati i teško da bi se moglo sprečiti raspadanje postojećih jedinica ako se ne izvrši hitna izmena.

Nemački Vermaht, sa svim svojim hrvatskim jedinicama, nalazi se u istoj situaciji, osim kod određenog kruga oficirskog kora, koji osim nemačkih plata vuče još i hrvatsku platu, no isto je do sada kod SS i policije poglavnik15 odbijao.

I. Porodično zbrinjavanje

Kao što je poznato, porodično zbrinjavanje (AU)16 se izračunava prema dohotku koji je dobrovoljac imao u momentu odlaska u vojsku.

Sledeći primer je jedan od većine slučajeva porodičnog zbrinjavanja u Hrvatskoj: jedan fabrički radnik — u poljoprivredi je situacija još gora — zarađivao je, prema svojevreme-noj proceni zarada, prilikom svog dobrovoljnog odlaska u vojsku u martu—aprilu 1943. godine mesečno oko

kuna" 6.000 — on danas dobija sa dodatkom za dvoje dece mesečno kuna 3.800,— Da ovaj čovek nije otišao u vojsku, danas

bi zarađivao mesečno kuna 10.000,—i više i tako bi raspolagao ovim iznosom za životne troškove svoje porodice.

Ovo povećanje mesečnih primanja ne postiže se samo povećanjem mesečnih zarada, već naročito vanrednim i od države propisanim dodacima.

U Nemačkoj jedna porodica i danas još može da živi od porodičnog zbrinjavanja koje je utvrđeno na početku rata. Opadanjem kupovne moći kune, u Hrvatskoj više nije data osnova za život sa hranarinom čija je visina utvrđena pre 6 meseci(kao što to gornji primer pokazuje). Ovo je naročito naglašeno jednom novom, neobjavljenom naredbom poglavnika, prema kojoj se, sa dejstvom od 1. 1. 1944. godine, svim hrvatskim državnim službenicima (uključujući i oficire i podoficire) povećava plata do 250%. Dodeljivanje namirnica od strane hrvatskih vlasti uz limitirane cene vrši se samo u nekoliko hrvatskih gradova i samo za određene fabrike koje proizvode naoružanje. Naši primaoci zbrinjavanja jedva da imaju neke koristi od ovih plaćanja na osnovu odredaba i okolnosti. Osim toga,količine koje se dodeljuju nisu dovoljne za normalan život. Najveći broj onih koji primaju zbrinjavanje samim tim moraju da nabavljaju svoje potrebe za život u slobodnoj trgovini. Molim Vas da cene u slobodnoj trgovini uzmete iz priložene specifikacije koju je izdala NSDAP18 — Nacionalna grupa u Hrvatskoj19 — za mesec oktobar 1943. Od oktobra do decembra nastalo je dalje, vrlo uočljivo, povećanje cena, delimično može da se registruje i udvostručenje istih. Novu predmetnu specifikaciju izdaće NSDAP za državu Hrvatsku u januaru 1944. U januaru—februaru 1944. god. očekuje se daljnje vrlo veliko povećanje indeksa troškova života na osnovu novih poreskih zakona, čime će trenutni indeks poskupljenja od okruglo 9000 (100 u mesecu avgustu 1939. godine) i dalje rapidno porasti.

Jedna porodica sa zbrinjavanjem od mesečno kuna 3.800 mogla je za ovaj novac da kupi za tri osobe

sledeće:

U oktobru 1943. god.

oko 13 kg brašna ili

4,5 kg mesa ili

2,5 kg butera, odn. masti, ili

0,30 m3 drva.

U januaru 1944. god.

3 kg brašna ili

2,5 kg mesa ili

1,5 kg butera, odn. masti, ili

0,20 m3 drva.

O nekim novim nabavkama, kao odeći, rublju ili cipelama, kao ni o većim opravkama, pođonjenju cipela, itd., ne može biti ni reči. Kako platiti sve ostalo što je potrebno za život, npr. kiriju, svetio, troškove lekara, školske knjige itd., ostaje otvoreno pitanje.

Sagledavajući situaciju, hrvatska vlada je u više navrata izdala naredbu da se isplate jednokratne pomoći svim zaposlenima.

Tako je u avgustu i decembru 1943. godine isplaćena pomoć od po 10—20.000 kuna (zavisno od porodičnog stanja). Zatim je naređeno da se za Božić mora isplatiti dupla plata za mesec decembar. U januaru—februaru 1944. verovatno će se opet narediti neka vanredna isplata.

Hrvatska vlada i ustaše takođe daju svojim pripadnicima, u dozvoljenoj i nedozvoljenoj formi, takozvana jednokratna primanja u gotovu i u robi, jer i njihovi pripadnici inače ne bi mogli da opstanu.

Nasuprot tome stoji činjenica da oficir za zbrinjavanje u vafen SS nije mogao da isplati jednokratnu pomoć za zimu u visini poslednje hrvatske pomoći, koju sam tražio, iako je iznos — potreban za ovo plaćanje — odmah odobren od Uprave SS za zbrinjavanje i snabdevanje za inostranstvo, jer je isplatu u kunama odbila Vrhovna komanda Vermahta. Molim Vas, rajhsfirere, da po proveri ove situacije, naredite da se

1.) jednokratna pomoć za zimu odmah isplati i da se za to potrebni iznosi u kunama odmah najhitnije stave na raspolaganje od strane Vermahta ili nekog drugog mesta,

2.) od januara 1944. godine tekuća mesečna porodična hrana-rina poveća za 100%, uključujući i razne dodatke,

3.) ako je potrebno, ovlasti oficir za zbrinjavanje da u pojedinačnim slučajevima isplati dalje jednokratne pomoći do kuna 20.000 godišnje za svaku porodicu,

4.) pri daljem dokazanom inflacionom razvoju troškova života u Hrvatskoj odmah prilagode stavovi porodičnog zbrinjavanja novom nivou cena na osnovu indeksa troškova života, koji utvrđuje NSDAP — za državu Hrvatsku —.

II. Vojna primanja

Naredbom vafen SS i policije, jedinstveno su utvrđeni stavovi vojnih primanja. Prema toj naredbi, obračun se mora izvršiti prema »zvaničnom obračunskom kursu«. Posledica ove naredbe i utvrđenog obračunskog kursa, koji je u praksi odavno prevaziđen, je sledeća:

Primer za jednog podoficira — vojni platni razred 14:

a)Oženjen podoficir u Rajhu prima mesečno RM20 145.

Sa ovim RM 145, podoficir, odn. njegova žena, može pod određenim uslovima da živi u Rajhu.

b)U Rumuniji ista žena podoficira može sa RM 145 koji joj pripadaju da živi bolje nego u Rajhu.

c)U Srbiji će ista žena podoficira moći da živi još samo jako bedno.

d)U Hrvatskoj će žena podoficira sa primanjem od RM 145 umreti od gladi.

Ovaj primer podoficira razumljivo da se može isto tako pri-meniti na sve druge grupe vojnih platnih razreda. Kapetan prima u Hrvatskoj za svoju ženu RM 270 = kuna 5.400, od kojih ona jednostavno ne može da živi ako ne nađe još neka dodatna primanja u bilo kakvoj formi. No, prema običajima zemlje, za ženu oficira je tako reći nemoguće da obavlja manuelni rad ili da se negde zaposli. Gore navedena činjenica izgleda da se na osnovu svih naših zahteva pročula i u Berlinu, jer je sada odobreno 100%-no povećanje stavova vojnih plata — ali samo za rajhsdojčere.21 Ova odluka, koja je ovde nerazumljiva, poražavajuće se odražava u Hrvatskoj na sledeći način:

a) Porodica podoficira Adama, rajhsdojčera, koja živi u Brodu na Savi, dobija 100%-no povećanje vojnih primanja i time, umesto dosadašnjih RM 145, dobija sada RM 290. Jeste da ovo povećanje ni izdaleka ne odgovara indeksu poskupljenja, ali ipak predstavlja neku olakšicu.

b) Hrvatski podoficir Sertić, koji se rame uz rame sa njim bori protiv istog neprijatelja, ne dobija nikakvo povećanje, tako da njegova žena, koja takođe živi u Brodu, i nadalje mora da izađe na kraj sa RM 145, tj. mora i dalje da gladuje u istom obimu.

Jedan oženjeni hrvatski podoficir u hrvatskoj vojsci ili hrvatskoj policiji dobija, pak, umesto dosadašnjih kuna 4.050 = RM 202,50, sada od 1. 1. 1944, na osnovu nove naredbe poglavnika, kuna 9.850 = RM 492,50.

Gornji primeri mogu se opet proizvoljno proširiti na sve

oficire.

Više je nego razumljivo da sa ovakvim odlukama gubimo simpatije hrvatskih ljudi i oficira. Štaviše, ovakvim postupcima ih neminovno teramo neprijatelju u ruke. Svakako da se ovako ne mogu tretirati prijateljski narodi, naročito pak pripadnici sopstvenih trupa, koji su svi jednako položili zakletvu Adolfu Hitleru. Molim Vas, rajhsfirere, da naredite:

1.) da se odmah isplati 100%-no povećanje vojnih plata svim drugim primaocima vojnih primanja, a ne samo rajhsdoj-čerima,

2.) da se ubuduće u svim slučajevima izostavi klasifikacija na rajhsdojčere i nerajhsdojčere, jer bi političke posledice jednog takvog odvajanja morale da dovedu do katastrofe po pitanju poverenja u Rajh,

3.) da se visina vojnih platnih razreda, isto kao i hranarina za porodice, prilagodi analogno mom predlogu I, tačka 4.

III. Obezbeđenje ishrane

U smislu usmene naredbe rajhsfirera SS od 12. jula 1943, počeo sam da podižem jednu sopstvenu organizaciju za podelu namirnica (prodavci pod ugovorom, trgovci itd.) pripadnicima SS i dobrovoljaca u policiji.22

Do sada je u 11 raznih mesta otvoreno 12 mesta za izdavanje namirnica, koja, zajedno, snabdevaju okruglo 17.000 članova porodica sa malim sledovanjima namirnica. Ova sledovanja su prema hrvatskim propisima iznosila u poslednjim mese-cima:

dnevno 150 g hleba

mesečno 1 kg brašna

200 do 300 g šećera

200 g ulja ili masti 4 do 5 kg krompira

200 g soli.

Teškoće, koje se sa svih strana suprotstavljaju ovim organizacijama za podelu namirnica, su neopisive. No, uprkos tome dalja široka izgradnja ove organizacije za snabdevanje jedina je mogućnost da se barem jednom delu od okruglo 200.000 članova porodica stvori sasvim skromna osnova za život, bez obzira na dalje posledice inflacije.

Da bi se ova akcija i dalje uspešno razvijala, molim Vas, rajhsfirere, da izdate sledeća naređenja:

1.) Obezbeđenje ishrane i životnih potreba za članove porodica pripadnika SS i dobrovoljaca u policiji iz Hrvatske, koji imaju pravo na zbrinjavanje, treba potpomagati daljom izgradnjom mesta za raspodelu i nabavkom potrebnih životnih namirnica i potrošnih artikala. Teškoće i birokratske smetnje se moraju prebroditi.

2.) Glavna uprava SS za WV [privredu] stavlja na raspolaganje kapital koji je potreban za nabavku životnih namirnica, itd. Troškovi organizacije i gubici koji se pojavljuju kod nabavljanja robe (napadi partizana, gubitak pri transportu) idu na teret Rajha.

3.) Železnički transport koji je potreban za obezbeđenje ishrane ima da se vrši kao transport za vafen SS, celo-kupno obezbeđenje ishrane je institucija vafen SS.

IV. Opskrba izbeglica

Usled borbi partizana u Hrvatskoj, trenutno se nalaze u bek-stvu okruglo 230.000 ljudi, od toga samo oko 210.000 sa bosanskog područja. Položaj ovih ljudi je najgori što se može zamisliti. Kakve se sve tragedije odigravaju među ovom masom, pre svega niko ne može ni da opiše. Staranje o izbeglicama koje vrši hrvatska vlada je pokušaj sa nedovoljno sredstava, koga niko živi ne uzima za ozbiljno. Do kraja decembra je u 99 raznih okruga obuhvaćeno brojčano okruglo 208.000 izbeglica.

Prema pažljivoj proceni, među ovih 208.000 izbeglica nalazi se najmanje 80.000 članova porodica pripadnika SS i dobrovoljaca u policiji, koji imaju pravo na zbrinjavanje.23 Obuhvatiti iste poimenično i proveriti to, do sada je uspelo samo kod nekoliko hiljada, pošto izbeglicama u većini slučajeva nedostaju dokazi svake vrste za njihove podatke. Osim toga, najmanje 80% izbeglica je nepismeno, što naročito otežava njihovo registrovanje.

Većinu izbeglica predstavljaju Muslimani. U velikom broju slučajeva oni su i u mestima gde su izbegli bespomoćno izloženi teroru svojih neprijatelja i Često korupciji svojih zaštitnika.

Do sada sam pažljivo pratio problem izbeglica i u nekim slučajevima sam mogao da intervenišem preko šefa policije područja, kao i preko oficira za zbrinjavanje vafen SS. Više do sada nisam mogao da učinim, pošto postoji opasnost da bi svaka intenzivnija opskrba osoba koje imaju pravo na naše zbrinjavanje naišla na odbijanje ili, u najmanju ruku, na neprijatan prijem kod hrvatskih vladinih mesta, koji bi ovakvu prioritetnu opskrbu tumačili kao potpomaganje muslimanskih stremljenja ka autonomiji.

S obzirom na Muslimane u 13. SS-dobrovoljačkoj bosansko--hercegovačkoj brdskoj diviziji,24 kao i na svetski problem muslimana, ipak ponovo treba proveriti da li Vi, rajhsfirere, ipak ne zahtevate naročiti tretman izbeglica koje imaju pravo na zbrinjavanje.

U slučaju da Vi, rajhsfireru, naredite naročito zbrinjavanje, molim Vas da izdate naređenja:

1.) Izbegle članove porodica pripadnika SS i dobrovoljaca u policiji koji imaju pravo na zbrinjavanje, treba posebno tretirati. Izbeglice najpre treba smestiti u odgovarajuća mesta (izbegličke logore), odvojeno prema veroispovestima, i snabdeti ih najpotrebnijim stvarima za život. Čim se muslimanska područja oslobode od neprijatelja i očiste, Muslimane treba vratiti u ova područja. Kod ponovnog naseljavanja treba izbeglice — u okviru mogućnosti — materijalno pomoći i potpomagati ih. 2.) Dodatna sredstva koja su potrebna za zbrinjavanje izbeglica treba da pripremi Glavna uprava SS za WV u sa-radnji sa Glavnom upravom SS za zbrinjavanje i snabdeva-nje. Visina potrebnih iznosa može se utvrditi tek na osnovu iskustva iz prvih meseci.

3.) Za šefa snadbevanja izbeglica kod opunomoćenika raj-hsfirera SS u Hrvatskoj određujem SS-oberfirera25 i majora policije Kaserera [Kasserer].26 Pošto ne treba očekivati da će, pri sadašnjem položaju partizana, u sledećim mesecima doći do okupiranja policijske zone IV u Kninu policijskim snagama, SS-oberfirer Kaserer bi se mogao osloboditi za ovu dužnost. Pošto oberfirer Kaserer zna jezik zemlje, a i inače je energičan, čini mi se da je pogodan da preuzme ovaj vrlo, vrlo težak zadatak i da ga uspešno reši.

Pokušao sam, rajhsfirere, da Vam gore u kratkim rečenicama dam sliku sadašnje situacije zbrinjavanja u Hrvatskoj. Svestan sam da svaka daljnja izgradnja zaštite za porodice pripadnika SS i dobrovoljaca u policiji predstavlja politiku prvog reda, pošto sredstva koja su potrebna za ovo verovatno mogu da se ostvare jedino izmenom sadašnjeg, neodrživog obračunskog kursa rajhsmarka — kuna.

Istovremeno sam sebi dozvolio da Vama, rajhsfirere, podnesem predloge za Vaše naredbe za dalji rad po pitanju zbrinjavanja u Hrvatskoj. Moji predloži usaglašeni su sa pojedinim referentima u mojoj komandi.

Na kraju želim još jednom da ukažem na hitnost rešenja mojih gore navedenih predloga, kako bi se hranarina u Hrvatskoj prilagodila devalvaciji novca i ponovo dovela na visinu koja je potrebna za život.

Hajl Hitler!27

Vaš pokorno odani Kamerhofer28

SS-grupenfirer i general-lajtnant policije29

Lični štab RF SS

Prilozi

... 30

Primljeno: 17. jan. 1944

Del. br.: p 32/2/44 na: . . .31

Pril.

1Snimak originala (pisanog na mašini) u. AVII, NAV-T-175, r. 21, s. 679—88.

2Četvrtasti pečat primaoca.

3To jest: NDH.

4Tagebuch (tagebuh — dnevnik, delovodnik).

5Oznaka obrađivača.

6Tada se na toj dužnosti nalazio Hajnrih Himler (Heinrich Himmler). Postavljen je na taj položaj 17. juna 1936. i ostao je na njemu do kraja rata. Bio je jedan od najvećih fašističkih ratnih zločinaca u drugom svetskom ratu. Zarobljen je krajem maja 1945. od strane Engleza i prilikom prepoznavanja otrovao se pregrizavši ampulu sa cijankalijem.

7Na toj dužnosti bio je dr Edmund Glez fon Horstenau (dr Ed-mund Glaiise von Horstenau), general pešadije i bivši načelnik austrijskog Ratnog arhiva. Na tome položaju nalazio se od maja 1941, do 15.

avgusta 1944. Zamorno ga je Hans Jupe (Hans Juppe), general-lajtnant (Generalleutnant).

General Glez fon Horstenau izvršio je samoubistvo u američkom zarobljeništvu 20. jula 1946. godine neposredno pred suđenje (vidi fon Zigler, n. d., str. 120).

8Na toj dužnosti bio je tada Zigfrid Kaše (Siegfried Kasche), SA-obergrupenfirer (SA-obergruppenfuhrer). Suđeno mu je kao ratnom zločincu pred Vrhovnim sudom NR Hrvatske od 29. maja do 7.juna 1947. Osuđen je na smrt streljanjem. Na tomprocesu suđeno je,pored njega, i ratnim zločmcima ustašama: Slavku Kvaterniku, Mehmedu Alajbegoviću, Fridrihu Navratilu i dr.(vidi Politiku, beogradskoizdanje, od 28. maja do 8. juna1947. godine).

9Redakcija nije mogla da ustanovi kako su se zvali rukovodioci ustanova pod tač. 3, 4, 6. i 10.

10Na dužnosti načelnika tada je bio Gotlob Berger (Gottlob Berger), obergrupenfirer i general vafen SSObergmppenfuhrer und General Waffen SS). Suđeno mu je od strane američkog Vojnog suda u Nirnbergu (Nurnberg) kao ratnom zločincu. Jedanaestog aprila 1949.izrečena mu je kazna od 25 godina zatvora, zatim mu je smanjena na 10 godina, da bi, ubrzo posle toga (pre 1953), bio oslobođen daljeg izdržavanja kazne (vidi dok. br. 49; Order of Battle of the German Army, str. 527: fon Zigler, n. d., str. 112).

11Zvali su je i Policija poretka (Ordniungspolizei). Šef Policije poretka bio je tada Kurt Dalige (Kurt Daluege), oberstgrupenfirer i generalofberst policije

(Oberstgruppenfuhrer und Generaloberst d. Poliizei). Od 5. juna 1942. do 25. avgusta 1943. bio je (posle izvršenog atentata na Hajnriha Hajdriha) opunomoćeni protektor Trećeg Rajha(Reichsprotektor) za Češku i Moravsku. Osuđen je od čehoslovačkih vlasti, kao ratni zločinac, na smrt vešanjem, i obešen 24. oktobra 1946.godine (vidi fon Zigler, n. d., str. 115).

12Komandant 5. SS-brdskog armijskog korpusa bio je tada Artur Fleps (Arthur Phleps), obergrupenfirer i general vafen SS. Na toj dužnosti bio je Fleps do 26. avgusta 1944, kad je opozvan a na njegovo mesto imenovan Fridrih Vilhelm Kriger (Friedrich VVilhelm Kruger),obergrupenfirer i general vafen SS. Kriger je umro 1945. godine, dok je Fleps poginuo početkom iste godine (vidi Foltman/Meler-Viten, n. d., str. 71, 127 i 128).

13Neunammer

14Dienststelle. Redakcija je zadržala nemački naziv, pisan fonetski, pošto' nema odgovarajućeg naziva u prevodu. Odgovarao bi naj-približnije pojam: službeni ured.

15Ante Pavelić. Umro novembra 1959. u Madridu(Španija).

16Skraćenica od reči Angehorigenuoterhalt (porodično zbrinjavanje).

17Novčana jedinica u NDH.

18To je skraćenica za Nacionalsocijalističiku nemačku radničku partiju, zvaničan naziv nacističke partije

(Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei).

19Na snimku originala piše: Landesgruppe Croatien.

20Reichsmarke (nemačka novčana jedinica — rajhsmarka iz vremena Trećeg Rajha).

21Reichsdeutscher (Nemac rođen i nastanjen u Trećem Rajhu), za razliku od Volksdeutschera (Nemca rođenog i nastanjenog van granica Trećeg Rajha).

22Ta ustanova nazivala se »SS-Fursorgeoffizier Kroatien in Agram« i imala je u svome sastavu 10 oficira, 25 podoficira, 142 vojnika i 53 službenika. Međutim, traženo je njeno rasformiranje, jer se smatralo da je ustanova u povlašćenom položaju u odnosu na pripadnike drugih rodova vojske (osim za SS-pripadnike) i vođena je oko toga problema prepiska, u februaru i martu 1944, između Vrhovne komande Vermahta i rajhsfirera SS i drugih ustanova SS. Opširnije o tome vidi AVII, NAV-T-175, r. 21, s. 614—641.

23U vezi toga stanja, SS-obergrupenfirer Berger predložio je 14. februara 1944. da svaki pripadnik SS dobije poklon-paket sa 6 kg brašna, 150 g masti, 200 g šećera, 200 g soli, 200 g testenina i 500 g mahunastog povrća (AVII, NAV-T-175, r. 21, s. 630).

24Bliže o formiranju te divizije vidi tom IV, knj. 35, dok. br. 140.

25Oberfuhrer. Odgovara međučinu između pukovnika i general-majora KoV-a.

26Redakcija nije mogla da mu ustanovi ime.

27Heil Hitler! (Živeo Hitler). Nemački nacistički pozdrav kojim su se međusobno oslovljavali pripadnici nemačkih oružanih snaga uz uporedno podizanje desne ruke s ispruženom šakom.

28Konstantan Kammerhofer. Bio je tada opunomoćenik rajhsfirera SS za Hrvatsku.

29SS-Gruppenfuhrer und Generalleutnant d. Polizei. Odgovara činu general-potpukovnika.

30Četvrtasti pečat primaoca: Lični štab rajhsfirera SS (RF SS). 31 Nečitak paraf.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument