ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


PROCENA SITUACIJE ODELJENJA STRANIH ARMIJA — ZAPAD NEMAČKE VRHOVNE KOMANDE KOPNENE VOJSKE OD 29. AVGUSTA 1944. O SITUACIJI U BUGARSKOJ I O NAREĐENJU VRHOVNOG KOMANDANTA NOV I POJ JOSIPA BROZA TITA ZA ZATVARANJE KOMUNIKACIJA U MAKEDONIJI1

006195/17002 STROGO POVERLJIVO!

KR uništiti3

4 primerka

Telegram

1.) FS

2.) Flivo, O. Qu.

3.) Vojnoupr. k-t Jugoistoka K-di 2. OkA, Ic/AO

4.) Funk. KTB

5.) Grupi armija »E«, IdAO 245/VIII

6.) Nem. op. gen. u Hrvatskoj, Ic

7.) Vojnoupr. k-tu Jugoistoka, Ic/AO (kao pismo)

 

Kratka ocena neprijatelja »Zapad« br. 1370

(OKH/ Strane armije — Zapad od 27. 8. 44)

Samo za ograničen krug primalaca!

Italija: . . .*

Balkan:

Izvestan broj indicija dozvoljava da se na celokupnom prostoru Balkana može primetiti usklađivanje neprijateljskih namera s razvojem situacije u Rumuniji:

1.) Sada je već i iz Sofije zvanično javljeno da se vode pregovori između Bugarske i saveznika (u Ankari).5

2.) Zahtevi Bugarske, pod jakim pritiskom saveznika, naročito Rusa, izgleda da su svakim danom sve veći (razoružanje delova nemačkih jedinica koje su prešle na teritoriju Bugarske, kratkoročna evakuacija stalnih trupa i vojne imovine).

3.) Povlačenje ovih delova bugarskog Okupacionog korpusa koji se nalaze u zapadnoj Srbiji (24. divizija) za sada do žel. linije koja vodi kroz centralnu Srbiju.

4.) Operacija Titovih snaga iz područja Hrvatske u Srbiju, koja je, kao prolaz ka južnom Balkanu, odlučujući važna.

5.) Ponovljeno strogo naređenje Tita dvema grupacijama za zatvaranje saobraćajnih puteva (drumovi i železnica u pravcu juga) u rejonu Skoplje Debar — Veles između 1. i 10. 9 (srpski izvori).6

 6.) Pojačana aktivnost banditskih grupacija i dalja izgradnja saobraćajne mreže na istarsko-slovenskom području. Posmatrano u celini, po tome se mogu prepoznati mere i operacije koje su jedne s drugima dovedene u saglasnost sa ciljem da se onemogući formiranje novog fronta na istočnom Balkanu. U isto vreme izgleda da snage koje stoje na raspolaganju na području zapadnog i južnog Balkana (Tito, Zervas7) imaju zadatak da puteve dotura na severozapadnom Balkanu i području Srbije trajno blokiraju i da svim sredstvima vežu nemačke snage.

K-t Jugoistoka (K-da GrA »F«) Ic/AO, str. pov. br. 6878/44 od 29. 8. 1944.

F. d. R.

Merem8

kapetan

 

1 Snimak overenog telegrama (pisanog na mašini) u AVII, NAV- -T-311, r. 192, s. 990—1.

2 i 3 Dopisano rukom.

4 Redakcriijia je izostavila deo teksta (koji se odnosi na Italiju i to je označila s tri tačke.

5 Bliže o tim tajnim pregovorima vidi Grupa autora, ORNJ, str. 347; AVII, NAV-T-311, r. 1900, s. 1001: ratni dnevnik Operativnog odeljenja kdta Jugoistoka za 25. avgust 1944.

6 Reč je o direktivi Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 17. avgusta 1944. za rušenje najvažnijih putnih i železničkih komunikacija, u sadejstvu sa savezničkom avijacijom, širom okupirane Jugoslavije. Dogovor za tu zajedničku jugasilovensko-sarvezničku operaciju, najveću takve vrste tokom drugog svetskog rata, postignut je za vreme razgo-voira, od 6. do 14. avgusta, između vrhovnog komandanta NOV i PO Jugoslavije maršala Josipa Broza Tita, premijera Velike Britaniiije Vinstona Čerčila (Vinston Churchill) i savezničkog komandanta na Sredozemlju Henrija Mejtlenda Vilsona (Henry Maitland Wilson), u Kazerti i Napulju. Cilj operacije bio je rušenje glavnih saobraćajnih objekata (putnih i zelezničkih) u svim okupiranim delovima Jugoslavije jed nowemenkn napadom jedinica 8 korpusa NOVJ (24 divizije i 1 operativna grupa sa 79 brigada i 62 odreda, sa oko 120.000 ljudi) i 4 operativne zone NOVJ, te jedinica glavnih štabova NOV i PO Slovenije, Srbije, Vojvodine i Makedonije, kao i savezničkih vazduhoplovnih snaga: Balkanskih vazduhoplovnih snaga (Balkan Air Forces - BAF) i američke 15. vatzduhoplovne armije (15. United States Army Air Forces - U.SAAF) iz sastava MAAF (Mediterainien American Air Forces — Američkih vazduhoplovnih snaga u Sredozemlju), odnosno MASAF (Mediteranien American Strategical Air Forces). Operacija je počela 1. septembra 1944. jednovremenim napadom na 27 komunikacija (16 putnih, 10 zelezničkih i 1 rečnoj) i trajala je do 7. septembra. Za vreme te operacije (nosila je šifrovani naziv »Retvik« — »Ratweck« — »Nedelja pacova«) jedinice NOV i POJ zauzele su 8 naselja i 49 \elezničkih stanica, porušile prugu na 73 mesta, a zarušile na 1.003 rnesta, zairušiile ceste na 100 mesta, porušile 97 mostova i 83 propusta, uništile ili oštetile 12 lokomotiva i 318 vagona i 5 oklopnih votzova, a zapalile 35 vagona. Pored toga, porušeno je 77 km telegrafsko-telefonstkih linija, uništeno 37 bunkera, a u borbi ubijeno 4187, a zarobljeno 5.782 neprijateljska vojnika. Savezničko vazduhoplovstvo je napalo 11 naseljenih mesta (saobraćajnih čvorova), među kojima: Beograd, Karlovac, Slavonski Brod, Niš, Kraljevo, Leskovac i dr., kao i 10 drugih uporišta, te više desetina zelezničkih transpoirata, preko 20 železniokih mostova i prelaza, i više drugih objekata. Opširnije o tome vidi Milovan Dželebdžić, Dejstva na komunikacije u Jugoslaviji od 1. do 7. septembra 1944. godine, Vojnoistorijski glasnik br. 3, 1970, str. 7—61; Milovan Dželebdžić, Dejstva po komunikacijama u Jugoslaviji od 1. do 7. septembra 1944. godine, Vojno delo, br. 1, 1971, str. 115—129.

7 Napoleon. Inače, Englezi su planirali da izvedu sličnu operaciju i u Grčkoj, u saradnji sa ELAS-om, pod šifrom »Nojeva barka« (»Noah's Arc«). Međutim, ona nije dala željene (rezultate (vidi Milovan Dželebdžić, navedeni članak u Vojnoistorijjskoim glasniku br. 3/1970, str. 10).

8 Mehrern. Redakcija nije mogla da ustanovi njegovo ime.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument